Strona główna

Informacja z przebiegu pracy


Pobieranie 33.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.54 Kb.
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

OD 17 CZERWCA 2004 r. DO 21 WRZEŚNIA 2004 r.

W okresie międzysesyjnym w ramach obowiązujących przepisów sporządzona została sprawozdawczość finansowa, w oparciu o którą przygotowano informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu opolskiego za I. półrocze 2004 r.

Informację przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Stefana Warzechy w dniu 30 sierpnia 2004 r.

Jak wynika z przedłożonej informacji dochody budżetowe w I-szym półroczu br. zrealizowane zostały na poziomie 59%, a wydatki na poziomie 52,3% planu finansowego przyjętego na 2004 r. Wykonanie dochodów i wydatków szczegółowo przedstawiono w przygotowanej informacji wraz z częścią opisową.

Ponadto informuję, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 389/2004 z dnia 20 września 2004 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Zarząd Powiatu Opolskiego informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

Jeżeli będą pytania w tym zakresie, Zarząd Powiatu pozostaje do Państwa dyspozycji i wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące m.in. realizacji budżetu powiatu za miniony okres.


Na dzisiejszą sesję przygotowano także Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, który powstał na bazie dokumentu przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu pt. „Strategia Rynku Pracy dla Powiatu Opolskiego na lata 2001-2005”. Obowiązek uchwalenia przez radę powiatu Programu nałożony został na powiat zapisem art. 12 pkt 9c) ustawy z dnia 5.06.1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Dnia 23 sierpnia 2004 r odbyło się VII. posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Opolskiego z udziałem delegacji powiatu Peine z Niemiec w całości poświęcone promocji naszego powiatu. Trzy spośród gmin naszego powiatu, tj. Dąbrowa, Niemodlin i Tułowice wyraziły gotowość nawiązania partnerstwa z gminami w Niemczech. Ponieważ przedstawiciele Powiatu Peine już dawnej zgłaszali chęć nawiązania partnerskich kontaktów z gminami naszego powiatu, postanowiono zorganizować wspólne spotkanie dla umożliwienia wymiany informacji pomiędzy gminami. Zaproszeni Wójtowie i Burmistrzowie naszego powiatu przedstawiali swoje gminy (osiągnięcia gospodarcze, społeczne, kulturalne), a przedstawiciele gmin z Powiatu Peine w Niemczech (wraz ze swoim starostą Panem Franzem Einhausem) w większości burmistrzowie i przewodniczący Rad Gmin mówili o swoich gminach.

O wizycie delegacji burmistrzów i przewodniczących rad gmin z powiatu Peine z landu Niedersachsen informowaliśmy na sesji w kwietniu br.

Cel wizyty czyli poznanie naszego powiatu, a przede wszystkim możliwość nawiązania partnerskich kontaktów między gminami Lengede i Dąbrowa jak również rozmowy zapoznawcze pomiędzy gminami Tułowice i Niemodlin, a gminami niemieckimi został osiągnięty. Goście spędzili czas niezwykle ciekawie, poczynając od udziału w Dniach Prószkowa w niedzielę, a po spotkaniu na konwencie z naszymi Wójtami i Burmistrzami zostali przyjęci przez Wójta Gminy Dąbrowa oraz Gminy Tułowice.

W ramach tych spotkań goście zadeklarowali chęć nawiązania współpracy partnerskiej z tymi gminami.

Jedna z gmin niemieckich rozważa możliwość nawiązania współpracy z Miastem i Gminą Niemodlin.

Mamy nadzieję, że dojdzie do podpisania w przyszłości umów partnerskich gmin, które nie mają jeszcze swoich partnerów w Niemczech.

Informujemy również, że uczestniczący w delegacji Starosta Pan Franz Einhaus przywiózł ze sobą wstępną deklarację w sprawie nawiązania z naszym powiatem współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w szczególności w zakresie administracji i realizacji gospodarczych i społecznych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, wymiany młodzieży. Zainicjowanie partnerskich kontaktów na płaszczyźnie gmin oraz przygotowanie i prowadzenie wspólnych projektów w ww. zakresach również przy współudziale innych partnerów.

Jak wyjaśnialiśmy wcześniej powiat Peine (współpracujący już od wielu lat z miastem i gminą Niemodlin) ze względu na podobny charakter realizowanych zadań dąży do podpisania umowy partnerskiej z powiatem opolskim. Niezależnie od tego chcą nadal utrzymywać współpracę z Miastem i Gminą Niemodlin

Deklaracja ta wypływa głównie z faktu, że po wojnie w ich okolicy osiedliło się wielu mieszkańców z Górnego Śląska, w tym wielu z powiatu opolskiego i z ich inicjatywy doszło do pierwszych kontaktów pomiędzy naszymi powiatami. Jedną z form dotychczasowej współpracy były kontakty w postaci wymiany grup uczniów i praktyk dla uczniów szkół zawodowych jak również współpracy w ramach programów UE pod nazwą Commenius pomiędzy naszą szkołą w Niemodlinie i w Peine. Mamy nadzieję, że wzajemne kontakty rozwiną się dobrze i w niedługim czasie dołączy do naszych kontaktów partnerskich powiat Peine. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Powiatu.

W sprawach gospodarowania nieruchomościami w okresie międzysesyjnym Wojewoda Opolski stwierdził w drodze decyzji nabycie z mocy prawa na własność przez Powiat Opolski, nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących drogi powiatowe obejmujące działki nr:


- 532/162, 92 o łącznej pow. 1,2120 ha, położone w obrębie Węgry gmina Turawa,

- 2008/256, 2009/256 o łącznej pow. 0,3200 ha, położone w obrębie Kotórz Mały, gmina Turawa.
Zarząd Powiatu Opolskiego zbył w drodze przetargowej nieruchomość gruntową, położoną w Kotorzu Małym przy ul. 1 Maja, gmina Turawa, oznaczoną numerem działki 2393/229 z karty mapy 1 o powierzchni 0,1021 ha za cenę 35.184,80 zł (brutto).
Realizując stosowne uchwały Rady Powiatu Zarząd Powiatu ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego, samodzielnego lokalu na cele mieszkaniowe o łącznej pow. użytkowej 78,31 m2, znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Arki Bożka 10 w Kolonowskiem (Fosowskie) wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 9,60 m2 oraz udziałami w prawie współwłasności części wspólnych budynku i w prawie własności działek oznaczonych numerami 198 i 199 z km.1 o powierzchni 0,0971 ha, obrębu Kolonowskie. Przetarg odbył się w dniu 14 września br. i zakończył się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).
Ponadto ogłoszono I przetarg ograniczony na sprzedaż, na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne, nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych :
a) w Chróścinie przy ul. Kolejowej 23, gmina Dąbrowa, zabudowanej budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chróścinie, oznaczonej numerem działki 439/65 z karty mapy 4 o powierzchni 0,1070 ha ,

b) w Kolonowskiem przy ul. Leśnej 6, gmina Kolonowskie, zabudowanej budynkiem Przychodni Miejskiej w Kolonowskiem, oznaczonej numerem działki 1741 z karty mapy 3 o powierzchni 0,2047 ha, obręb Kolonowskie,
 • z przeznaczeniem na świadczenie w tych obiektach usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Przetargi odbyły się w dniu 14 września br. i zakończyły się wynikiem negatywnym.


Wypowiedziano umowy, zawarte przez zlikwidowany SP ZOZ ZOZ w Ozimku, na oddanie w najem lokali użytkowych i dzierżawę sprzętu, które z dniem 31 maja 2004 r przeszły do zasobu nieruchomości Powiatu Opolskiego, (tj. po zakończonej z tym dniem całkowitej likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku). Lokale te nadal będą w pierwszej kolejności udostępniane osobom świadczącym usługi medyczne na podstawie kontraktów zawartych z Opolskim Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z czym Zarząd Powiatu sporządził wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujące:


 1. pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 3 060,80m2, znajdujące się w budynku szpitala („nowy budynek blok A i B”) przy ul. Częstochowskiej 31 Ozimku,

z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych lub wykonywanie w nich innych usług nieuciążliwych dla środowiska oraz prowadzenie apteki.


 1. budynek Ośrodka Zdrowia w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17, usytuowany na części działki nr 331/124 z km.1, składający się z 7 pomieszczeń użytkowych, korytarzy i wc o łącznej powierzchni 135.90 m 2, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych i wykonywanie w nich innych usług nieuciążliwych dla środowiska.

Zgodnie z wcześniej sporządzonymi wykazami oddano do dzierżawy:
 1. na czas nieoznaczony osobie fizycznej lokal użytkowy znajdujący się w budynku, przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie, składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 31,20 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Stomatologicznego.

 2. na czas nieoznaczony osobom fizycznym lokal użytkowy, znajdujący się w budynku szpitala w Ozimku, składający się z siedmiu pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 165,70m2, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki.

 3. na czas nieoznaczony dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu lokal użytkowy znajdujący się w piwnicy budynku szpitala w Ozimku , składający się z ośmiu pomieszczeń o łącznej powierzchni 98,40 m2 , z przeznaczeniem na prowadzenie usług ratownictwa medycznego „W”.

Ponadto prowadzone są postępowania związane ze sprzedażą:


- w trybie bezprzetargowym 2 lokali mieszkalnych, na rzecz najemców, znajdujących się

przy ul. Pomologia 3 w Prószkowie, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im.Warszewicza w Prószkowie.


- w trybie przetargowym :


 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Prószkowie, oznaczonej numerem działki 257/2 z karty mapy 2 o powierzchni 0,6672 ha.

 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Prószkowie, oznaczonej numerem działki 1125/5 z karty mapy 8 o powierzchni 6,7762 ha.

Realizując powyższe, Zarząd zlecił określenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości wyżej opisanych nieruchomości.

Informujemy, że w ramach funkcjonującego w 2003 r Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektu, zgłoszone zostały do realizacji następujące propozycje projektów:
  1. „Renowacja elewacji w Domu Dziecka w Turawie”,

  2. „Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Ozimku”,

  3. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Prószkowie”,

  4. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie”,

  5. „Modernizacja budynku przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie”,

  6. „Kompleksowy remont obiektów sportowych, sali gimnastycznej oraz zewnętrznych obiektów sportowych w Zespole Szkół w Niemodlinie”,

  7. Przebudowa drogi 27717 Komprachice-Szydłów”.

Z ww. projektów jedynie projekt dot. „Remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Prószkowie” został zgłoszony o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadnie w październiku br.

Wyjaśniamy, że zmianie uległy zapisy Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w związku z czym propozycje zgłoszonych projektów dotyczące zadań pomocy społecznej (Domów Dziecka, Domu Pomocy Społecznej) nie mogą być obecnie dofinansowane z EFRR.

Dlatego też wykorzystując przygotowaną już dokumentację na dwa projekty dot. „Remontu pomieszczeń I-szego piętra budynku będącego w zarządzie DPS w Prószkowie celem ich przystosowania dla osób przewlekle somatycznie chorych” (II etap) oraz „Odbudowa zniszczonej w wyniku pożaru części budynku oraz remont I-szego piętra Domu Dziecka w Turawie - zgłoszono do dofinansowania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Cieszymy się, że projekty te zostały zaakceptowane i uzyskamy w roku bieżącym na te cele dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Wstępnie określono, że możliwa do uzyskania na remont pomieszczeń DPS w Prószkowie kwota dofinansowania to 257.300 zł, co stanowi 48,3% wartości kosztorysowej, a na remont pomieszczeń Domu Dziecka w Turawie uzyskano kwotę 200.000 zł, co stanowi 50% wartości kosztorysowej.

Ponadto wystąpiliśmy również z wnioskiem o dofinansowanie remontu oraz wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze, otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W chwili obecnej zakończono prace remontowe, dostarczono wyposażenie klasy „0” i świetlicy szkolnej. Do końca września br. mają być dostarczone pomoce naukowe dla klasy „0”.

Otrzymamy na to zadanie dofinansowanie w wysokości 11.009 zł.

Jeśli chodzi o projekt dotyczący przebudowy drogi obecnie Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje kompletną dokumentację techniczną dla projektu „Przebudowa drogi 27717 Komprachcice-Szydłów”, która jest niezbędną, aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania z EFRR.

Natomiast pozostałe projekty o dofinansowanie, a dotyczące Zespołu Szkół w Niemodlinie i Ozimku zostaną ponownie złożone do realizacji na 2005 r.
W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego podejmował również szereg uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu. Wszystkie zwiększenia oraz zmniejszenia wysokości budżetu powiatu dokonane zostały w oparciu o decyzje otrzymane od Wojewody Opolskiego na kwoty:


 • 4.700 zł – zwiększenie dotacji na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi,

 • 482 zł – zmniejszenie dotacji po rozliczeniu przez powiat faktycznie poniesionych kosztów na pobór,

 • 182.183 zł – z tytułu dotacji na dofinansowanie dla DPS w Prószkowie nowo uruchomionych miejsc na realizację programów dot. obowiązku standaryzacji,

 • 76.256 zł – dotacja na sfinansowanie stypendiów, pomocy maturalnych dla młodzieży wiejskiej.

W ramach posiadanych uprawnień Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawach:

 • przenoszenia planowanych wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej na mocy decyzji Wojewody Opolskiego oraz upoważnienia Zarządu,

 • zmian w układzie wykonawczym, które wynikają z konieczności dostosowania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem kwot dotacji lub subwencji i innymi zmianami wynikającymi z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Opolskiego.

W związku ze zmianą na stanowisku PINB upoważniono Pana Andrzeja Horaka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do dokonania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych – w tym przypadku upoważnienie dot. nowo powołanego kierownika jednostki.

W ramach prac związanych z likwidacją SP ZOZ ZOZ w Ozimku ze środków finansowych uzyskanych w ramach zaciągniętego kredytu bankowego regulowano zobowiązania przejęte po zlikwidowanym zakładzie.

Największą kwotę stanowiły przejęte zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług.

Pozostałe dotyczyły rozrachunków na rzecz ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników i spłaty długu z tytułu zaciągniętego przez ZOZ kredytu bankowego.

Na dzień dzisiejszy pozostał nam do zapłaty zaciągnięty przez SP ZOZ kredyt oraz pewne sporne wypłaty na rzecz pracowników. Czekamy na rozstrzygnięcie sporów w sprawach pracowników przez sąd.

Na dzień dzisiejszy trwają prace związane z archiwizacją dokumentacji przejętej po zlikwidowanym SP ZOZ ZOZ w Ozimku. Pozyskano do tych prac dwie stażystki z PUP w Opolu, które przygotowują dokumentację celem jej przekazania do archiwum.

Dnia 13 sierpnia br. w sali Herbowej Starostwa zorganizowano uroczyste obchody dnia Wojska Polskiego i 84. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu oraz kombatantów, którym z tej okazji wręczono stosowne Patenty Weterana przyznane przez Premiera RP. Na tym spotkaniu kobietom i matkom żołnierzy, którzy wcześniej odbyli służbę wojskową wręczone zostały medale za zasługi dla obronności. Komendant WKU wręczył akty mianowania na wyższe stopnie oficerskie.

W ramach zadań z zakresu oświaty w miesiącu lipcu Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwałę o przeprowadzeniu sześciu egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla sześciu nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski.

W wyniku przeprowadzonych już egzaminów jeden z nauczycieli nie zdał wymaganego egzaminu, pozostali uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Mając na uwadze potrzeby udzielenia pomocy mieszkańcom powiatu złożono wniosek o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w Powiecie Opolskim.

W związku z czym opracowano dwa wnioski o środki stypendialne z EFS – jeden dla uczniów, drugi dla studentów.

Na dzień dzisiejszy przygotowano ponad 600 kompletów wniosków wraz z załącznikami celem ich wydania osobom zainteresowanym. Udostępniono stronę internetową starostwa o tematyce „stypendia” oraz przesłano do wszystkich gmin informacje wraz z wnioskami celem szerszego rozpropagowania dokumentu. W celu uruchomienia środków przygotowano na dzisiejszą sesję projekty uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005 oraz odrębny dla studentów.

Rok szkolny 2004/2005 w naszych szkołach rozpoczął się bez przeszkód. Dyrektorzy placówek oświatowych przygotowali dobrze pomieszczenia do zajęć lekcyjnych, zabezpieczyli pełną kadrę pedagogiczną.

Do 96 oddziałów uczęszczać będzie 2650 uczniów stan na 10 września 2004 według sprawozdań EN-8 i tak:

do Zespołu Szkół w Ozimku uczęszcza do 30 oddziałów 784 uczniów,

do Zespołu Szkół w Prószkowie uczęszcza do 17 oddziałów uczęszcza 447 uczniów,

do Zespołu Szkół w Niemodlinie uczęszcza do 22 oddziałów uczęszcza 644 uczniów,

do Zespołu Szkół w Chróścinie uczęszcza do 13 oddziałów 356 uczniów,

do Zespołu Szkół w Tułowicach do 14 oddziałów 357 uczniów,

do Zespołu Szkół w Suchym Borze (szkoła specjalna) uczęszcza 62 uczniów.

Informujemy, że w wyniku podjętych działań Zarządu Powiatu Opolskiego oraz dyrekcji Zespołu Szkół w Prószkowie od 1 września 2004 powstało Wojewódzkie Centrum Kształcenia Piłkarzy w Zespole Szkół w Prószkowie. Podpisano również porozumienie z Prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie tworzenia klas gimnazjalnych sportowych, w których program szkolenia obejmować będzie zajęcia w zakresie piłki nożnej. Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu zobowiązał się do zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu, dofinansowanie pobytu w internacie, opiekę medyczną, konsultacje pobytowe, odnowę biologiczną itp.

W dniu 5 września odbyły się IV Powiatowo- Gminne Dożynki w gminie Popielów.Do konkursu Koron Żniwnych przystąpiło 21 koron wszystkie zostały wyróżnione w zależności od stopnia oceny dzieła. Gośćmi dożynek byli: wiceminister rolnictwa, władze samorządowe województwa opolskiego, opolscy parlamentarzyści, wójtowie oraz burmistrzowie gmin Powiatu Opolskiego, mieszkańcy powiatu opolskiego.

W ramach uroczystości dożynkowych ks. biskup Paweł Stobrawa odprawił dziękczynną Mszę św. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Popielowa. Na stadionie uczestnikom dożynek zaprezentowano bogaty program artystyczny. Przyznać należy, że impreza została przygotowana w sposób profesjonalny, należy ją zaliczyć do bardzo udanych, dlatego też współorganizatorom całego przedsięwzięcia na czele z Panem Dionizym Duszyńskim składam serdeczne podziękowania.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość