Strona główna

Informator biblioteki miejskiej


Pobieranie 50.62 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar50.62 Kb.

INFORMATOR BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ


W CIESZYNIE

Nr l (7)/2003 tel. 8520710 www.biblioteka.cieszyn.pl e-mail: biblioteka@um.cieszyn.pl

Drodzy Czytelnicy!

Przedstawiamy kolejny numer „ Bibliowieści". Mamy nadzieję, że w

nowym roku nasz informator będzie się nadal cieszył Państwa

zainteresowaniem. Na nadchodzący 2003 rok życzymy dużo radości,

optymizmu, powodzenia w życiu oraz miłych chwil spędzonych w

Bibliotece.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zamiast życzeń

dedykujemy wiersz Mieczysława Czumy:


A kiedy ciszy pełen

spłynie wieczór posłusznie

niech się spełniążyczenia niełatwe

i najcieńszy opłatek


naszego uśmiechugwiazda dobrej nadziei

niech

przysypie światłem

Zima... poetyckie nazwanie powtarzającego się co roku zlodowacenia.
KALENDARIUM ROCZNIC W PIERWSZYM KWARTALE

2003 ROKU

fSTYCZEŃ

LUTY

MARZEC

Jarosław Hasek (1883

Maria Rodziewiczów-

Wincenty Kadłubek

-1923) pisarz czeski,

na (1863-1944) powie-

(1150-1223) biskup

autor satyry przygody

ściopisarka

krakowski, kronikarz,

dobrego wojaka Szwej-

Jules Yerne (1828-

autor „ Kronik?' obej-

ka" oraz nowel humo-

1905) pisarz francuski,

mującej dzieje Polski

rystycznych

autor powieści przygo-

do 1202 r.

Jan Andrzej Mor-

dowych o charakterze

Aleksander Kamiński

sztyn (1613-1693) naj-

fantastyczno-nauko-

(1903-1978) pisarz, pe-

większy polski poeta

wym

dagog, historyk, dzia-

doby baroku

Julian Ursyn Niemce-

łacz harcerski

Bolesław Leśmian (ok.

wicz (1758-1841) poeta

Helena Mniszkówna

1878-1937) właśc. Bo-

satyryk, autor powieści

(1878-1943) powieścio-

lesław Lesman, poeta,

i dramatów

pisarka, nowelistka

autor zbiorów baśni

Kazimiera Iłłakowi-

Henryk Ibsen (1828-

Stendhal (1783-1842)

czówna (1892-1983)

1906) dramatopisarz,

pisarz francuski

poetka, prozaik i tłuma-

poeta, twórca narodo-

Karol Irzykowski

czka

wego teatru norweskie-

(1873-1944) pisarz,

Karol Bunsch (1898-

go

krytyk literacki, teatral-

1987) prozaik, tłumacz,

Igor Newerły (1903-

ny i filmowy

autor powieści histo-

1987) właśc. Abra-

Włodzimierz Wysocki

rycznych

mow,pisarz ^ pedagog,

(1938-1980) rosyjski

Mieczysław Jasturn

współpracownik Janu-

aktor teatralny i filmo-

(1903-1983) poeta,

sza Korczaka

wy, pieśniarz

prozaik, eseista i

Pola Gojawiczyńska

Stanisław Dygat (1914

tłumacz

(1896-1 983) pisarka

-1978) prozaik, felieto-nista i dramaturgGabriel Garcia Marąuez

Gabriel Garcia Marąuez (ur. 1928 r.) -jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy latynoamerykańskich średniego pokolenia, jest Kolumbijczykiem. Działalność literacką rozpoczął publikacją zbioru opowiadań w 1962 roku. Światową popularność przyniosła mu opublikowana w 1967 roku powieść ,£to lat samotności". Utwór ten, przedstawiając sagę rodu Buendia z wioski Macondo, jest jednocześnie syntezą dziejów Ameryki Południowej, napisaną w stylu, który znawcy literatury okrzyknęli „realizmem magicznym". Marąuez jest również autorem innych znanych powieści : „Jesień patriarchy", „Kronika zapowiedzianej śmierci", „Zła godzina", „O miłości i innych demonach", „Miłość w czasach zarazy" i najnowsza powieść „Generał wlabinyncie"(1989).

W 1982 roku uhonorowany został literacką Nagrodą Nobk za „powieści i opowiadania, w których fantazja i realizm łączą się w złożony świat poezji, odzwierciedlającej życie i konflikty całego kontynentu".KSIĄŻKA NA ZIMOWE WIECZORY
Condon R.: Rodzina Prizzich. Pierwsza część cyklu dotyczącego klanu Prizzich. ,jeden wielki żart z mafii... Akcja rozwija się w oszałamiającym tempie. Wie­rzę w każde słowo autora"/ The Times/

Kolejna część cyklu pt.. „Honor Prizzich" została przeniesiona na ekran.


Krawczuk A.: „Sennik Artemidom". Jest to jedyny pełny sennik z okresu starożytności dochowany do naszych czasów. Dzięki niemu wiemy, co śnili Grecy i Rzymianie epoki cesarstwa i jak rozumieli swoje sny. Trudno o autentyczniejszy obraz mentalności człowieka tamtych czasów
Gardner K.: „Pożegnanie z Gemmą". Dwie przy­jaciółki wyruszają w swą wymarzoną podróż do Indii. Podróż, z której wraca tylko jedna z nich... Jest to wnikliwe studium ludzkiej natury na tle niezwykle plastycznego obrazu Indii. Jeden z najgłośniejszych debiutów literackich 2002 r

Jan Wantuła

Urodził się w Ustroniu 20 września 1877 roku. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował w kuźni ustrońskiej. Drogą samokształcenia osiągnął znaczny poziom umysłowy. Ten robotnik-bibliofil zgromadził znaczny księgozbiór, w którym znalazło się wiele starodruków. Jemu m.in. zawdzięczamy odkrycie Jury Gajdzicy, pierwszego chłopa-bibłiofila, któremu poświęcił obszerne studium.

W pierwszych latach XX wieku Wantuła zaczaj pracować jako działacz społeczny w ruchu krzewienia trzeźwości oraz jako propagator czytelnictwa. Wtedy też zaczął pisywać różne artykuły i rozprawy, które zamieszczał na łamach czasopism. Wiele z nich podpisywał pseudonimem Jan Gojański. W roku 1907 przeniósł się do huty trzynieckiej. Z tym zakładem pracy wiąże się jeden z jego najcenniejszych utworów pt.: „ Obrazki z huty trzynieckiej". W roku 1925 przeszedł na emeryturę. Wtedy też jego głównym zajęciem, obok prowadzenia skromnego gospodarstwa, stała się działalność pisarska o charakterze naukowo-popularnym.

Jan Wantuła zmarł 29 lipca 1953 roku w Ustroniu. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.


W książkach jest wszystko. Czytajcie książki, bo uszlachet­niają serca, kształcą rozum, har­tują wolę i kształtują charakter. Słuchajcie za pośrednictwem książki ludzi mądrych - im czę­ściej, tym lepej... To nieprawda, że z czytania można „zgułpnąć". Człowiek musiałby tak samo zgłupnąć rozmawiając z ludźmi o rozmaitych sprawach. Chodzi tylko o to, żeby sobie w tysiącach ludzi przemawiających, czy chcących przemawiać do nas ,wybrać takich , z którymi warto pomówić ".

/Jan Wantuła: Czytajcie!/
ZIMOWY KONKURS
Biblioteka Miejska, pełniąca funkcje biblioteki powiatowej, w czasie ferii zimowych przeprowadzi konkurs dla młodych czytelników bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego. Zadaniem dla uczestniczących bibliotek będzie zorganizowanie wystawy literatury o przyrodzie Śląska Cieszyńskiego, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej, związanych z naszym regionem oraz warsztaty plastyczne. Wspólny tytuł dla wszystkich form brzmi: „Krajobraz Ziemi Cieszyńskiej w twórczości dziecięcej".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
MŁODZI BIZNESMENI NA FINISZU

31 października br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbyło się uroczyste podsumowanie Jesiennej Szkoły Młodego Biznesmena, cyklu^ wykładów, warsztatów oraz spotkań z praktykami życia gospodarczego - pracownikami banków i doradcami zawodowymi, jakie przez cały październik odbywały się w naszej Bibliotece. W zajęciach wzięła udział młodzież z całego powiatu cieszyńskiego, kształcąca się w szkołach średnich działających na terenie Cieszyna.

Podczas uroczystości finałowej dyplomy wręczali: Witold Dzierżawski, Starosta Powiatu Cieszyńskiego oraz Bogdan Ficek, Burmistrz Cieszyna, natomiast nagrody pieniężne laureaci otrzymali z rąk Bartosza Łuczywo, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego. Oto laureaci:


o I miejsce

o II miejsce

o III miejsce

o wyróżnieniaAgnieszka Glos Magdalena Orawska

Dorota Kozieł, Anna Orawska, Alicja Tomica Dominika Gorzelany, Andrzej Kubicius, Remigiusz Machej, Łukasz Szkaradnik, Alicja Troszok, Magdalena Żur. Realizacja Jesiennej Szkoły Młodego Biznesmena była możliwa dzięki wsparciu Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.Obrobić Bank to jeszcze nic. Założyć Bank to dopiero interes"

/Bertolt Brecht/©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość