Inspekcji handlowejPobieranie 46.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.96 Kb.
ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

W KIELCACH

ŻG.8361.173.2012
Kielce, 15 października 2012r.
DECYZJA

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach wymierza przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław, zwanego dalej stroną - karę pieniężną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych, nie odpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) t. j.: • produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘200g, „tradycyjny wiejski smak”, zawartość tłuszczu 60%, w ilości 30 szt., w cenie detalicznej 3,45 zł/szt., o łącznej wartości 103,50 zł, z datą minimalnej trwałości 21.08; nr partii C 79, produkcji PHU „JAGR‘’ Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86- 160 Warlubie;

 • produktu Masło EXTRA „Amir” a‘100g, w ilości 60 szt., w cenie detalicznej 2,49zł/szt., wartości 149,40 zł, z datą minimalnej trwałości 12.08., nr partii 167, dystrybutor: F.P.H.U. „ARMIR”, Maciej Urbańczyk, ul. Sienkiewicza 4, 32-065 Krzeszowice, wyprodukowane w : MASMAL Dairy Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300, Grudziądz;

 • produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu „ Śmietankowe” a‘200g, zawartość tłuszczu mlecznego 62%, w ilości 50 szt., w cenie detalicznej 3,55zł/szt., o łącznej wartości 177,50 zł, z datą minimalnej trwałości 15.08, nr partii 317, produkcji Zakład Mleczarski sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 81, 21-400 Łuków.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t. j.: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej - „ustawą o Inspekcji Handlowej”; art. 17 ust. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (t. j.: Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z póź. zm.) zwanej dalej - „ustawą o jakości handlowej” oraz art. 3 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30. 04. 2004r., str. 1, z późn. zm.; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, str. 1 z późn. zm.) w dniach 24 – 31 lipca 2012r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach dokonali kontroli przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu w placówce handlowej Market nr 8362 w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Metalowców 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

W toku postępowania kontrolnego do badań laboratoryjnych pobrano m. in. próbki: produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘200 g, „tradycyjny wiejski smak”, zawartość tłuszczu 60%- w ilości 30 szt., w cenie detalicznej 3,45 zł/szt., o łącznej wartości 103,50 zł, z datą minimalnej trwałości 21.08; nr partii C 79, produkcji PHU „JAGR‘’ Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86- 160 Warlubie; produktu Masło EXTRA „Amir” a‘100g- w ilości 60 szt., w cenie detalicznej 2,49 zł/szt., wartości 149,40 zł, z datą minimalnej trwałości 12.08., nr partii 167, dystrybutor: F.P.H.U. „ARMIR”, Maciej Urbańczyk, ul. Sienkiewicza 4, 32-065 Krzeszowice, wyprodukowane w: MASMAL Dairy Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300, Grudziądz; produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu „ Śmietankowe” a ‘200g, zawartość tłuszczu mlecznego 62%- w ilości 50 szt., w cenie detalicznej 3,55 zł/ szt., o łącznej wartości 177,50 zł, z datą minimalnej trwałości 15.08, nr partii 317, produkcji Zakład Mleczarski sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 81, 21-400 Łuków.

Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno – Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie i wykazały następujące nieprawidłowości: 1. Badana próbka produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘ 200g, „tradycyjny wiejski smak” (produkcji PHU „JAGR‘’ Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86- 160 Warlubie) nie odpowiada Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. (zał. XII i XV), Ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) – zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007”, oraz deklaracji producenta na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu (sprawozdanie z badań nr 601/2012 z dnia 08.08.2012r.).

 2. Badana próbka produktu Masło EXTRA „amir” a‘100 g (MASMAL Dairy Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300, Grudziądz) nie odpowiada deklaracji producenta podanej na opakowaniu a także jest niezgodne z przepisami określonymi w załączniku XII i XV rozporządzenia nr 1234/2007 - z uwagi na niższą zawartość tłuszczu, jak również z uwagi na wyższą zawartość wody i masy beztłuszczowej oraz obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym. W badanej próbce stwierdzono także obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campesterolu, stigmasterolu, brassicasterolu). Ponad to w badanej próbce masła stwierdzono wady sensoryczne smaku/aromatu (nieczysty, obcy, wyczuwalny posmak tłuszczu obcego). Jakość smaku/aromatu poniżej jakości wymaganej (wymagana ocena 4 – masło otrzymało 3), (sprawozdanie z badań nr 600/2012 z dnia 08.08.2012r.).

 3. Badana próbka produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu „Śmietankowe” a ‘200g, (produkcji Zakład Mleczarski sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 81, 21-400 Łuków) nie odpowiada przepisom określonym w załączniku XII i XV rozporządzenia nr 1234/2007 - z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu niezgodną również z deklaracją producenta na opakowaniu (sprawozdanie z badań nr 602/2012 z dnia 08.08.2012r.).

Ponad to w toku kontroli zakwestionowano oznakowanie produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘ 200g, „tradycyjny wiejski smak” (produkcji PHU „JAGR‘’ Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86- 160 Warlubie) - z uwagi na sposób oznakowania wprowadzający w błąd co do składu produktu, poprzez zamieszczenie w czołowej części oznakowania napisu „tradycyjny wiejski smak”, przy zastosowaniu do produkcji substancji dodatkowych takich jak emulgatory: E 471, E 322, E 472c i substancja konserwująca: E 202 (informację o tym fakcie zamieszczono znacznie mniejszą czcionką z boku opakowania), co narusza art. 46 ust. 1 pkt. 1a Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 z późn. zm.) oraz jest sprzeczne z normami określonymi w załączniku XV rozporządzenia nr 1234/2007. Powyższe udokumentowane jest w protokole kontroli ŻG. 173.2012.


Pismem z dnia 21.08.2012r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach poinformował stronę o wykrytych nieprawidłowościach i załączył do pisma sprawozdania z przeprowadzonych badań. Kontrolowany przedsiębiorca został również wezwany (zgodnie z art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej) do podjęcia działań mających na celu usunięcia stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu pismem z dnia 27.09.2012r przesłał sprawozdanie z badań producenta (sprawozdanie z badań nr 75122/12/GDY) produktu Masło EXTRA „amir” a‘100 g oraz raport badań wyrobu gotowego dla produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu „Śmietankowe” a ‘200g. Strona nie złożyła wniosku o przebadanie próbek kontrolnych zakwestionowanych produktów.


Wobec powyższych ustaleń – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach pismem z dnia 12.09.2012r. zawiadomił Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów zafałszowanych, jak również poinformował stronę o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami a także do wypowiedzenia się co, do zebranych dowodów i materiałów w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej w związku z art. 40a ust.5 strona została wezwana do złożenia oświadczenia dotyczącego wysokości osiągniętych obrotów w ostatnim roku rozliczeniowym.

Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw, w piśmie z dnia 27.09.2012r. poinformowała jedynie o wysokości obrotów.


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach ustalił i stwierdził:

1. Zgodnie z art. 114 rozporządzenia 1234/2007 produkty żywnościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi można wprowadzać do obrotu jako mleko i przetwory mleczne, tylko jeśli są one zgodne z definicjami i nazwami ustanowionymi w załączniku XII tego rozporządzenia. Pojęcie „przetwory mleczne” oznacza produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy założeniu, że można dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, pod warunkiem, że substancje te nie są używane do zastąpienia w całości lub częściowo jakichkolwiek naturalnych składników mleka. W myśl ww przepisu rozporządzenia wyłącznie dla przetworów mlecznych zarezerwowana jest nazwa „masło”, natomiast w badanej próbce produktu Masło EXTRA „amir” a‘100 g (MASMAL Dairy sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300, Grudziądz) wykryto obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campesterolu, stigmasterolu, brassicasterolu), przy tym stwierdzono wady sensoryczne smaku/aromatu (nieczysty, obcy, wyczuwalny posmak tłuszczu obcego). Jakość smaku/aromatu poniżej jakości wymaganej (wymagana ocena 4 – masło otrzymało 3). Ponad to analizując art. 115 rozporządzenia 1234/2007 „Normy handlowe dla tłuszczów” – normy ustanowione w załączniku XV mają zastosowanie do produktów o zawartości tłuszczu wynoszącej co najmniej 10%, ale mniejszej niż 90% wagowo, przeznaczonych do spożycia przez ludzi m.in. tłuszczów mlecznych takich jak masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; tłuszcze mleczne do smarowania. Zgodnie z załącznikiem XV ww. rozporządzenia – produkty, o których mowa w art. 115 rozporządzenia 1234/2007 - nie mogą być dostarczane ani przekazywane bez przetworzenia konsumentowi końcowemu ani bezpośrednio, ani przez restauracje, szpitale, stołówki lub podobne zakłady, jeżeli nie spełniają wymogów określonych w dodatku. Dodatek do załącznika XV rozporządzenia 1234/2007 definiuje poszczególne grupy tłuszczów (część A, B, C), określa ich nazwy handlowe (pkt 1, 2, 3, 4) oraz przedstawia uzupełniający opis kategorii ze wskazaniem procentowej zawartości tłuszczu według masy. Zgodnie z przepisami określonymi w ww. dodatku (część A) – tłuszcze mleczne - to produkty w formie stałej, miękkiej emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, pozyskiwane wyłącznie z mleka lub niektórych produktów mlecznych; zasadniczym elementem ich wartości jest tłuszcz; dodawane mogą być jednak także inne substancje niezbędne do ich produkcji, pod warunkiem że nie są one używane w celu zastąpienia – w całości ani w części – jakichkolwiek składników mleka. Do tłuszczów mlecznych zaliczmy: 1. masło (czyli produkt zawierający nie mniej niż 80 % i nie więcej niż 90 % tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16 % wody i nie więcej niż 2 % suchej masy beztłuszczowej mleka),

2. masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu (czyli produkt zawierający nie mniej niż 60 % i nie więcej niż 62 % tłuszczu mlecznego),

3. masło półtłuste (czyli produkt zawierający nie mniej niż 39 % i nie więcej niż 41 % tłuszczu mlecznego),

4. tłuszcz mleczny do smarowania x% (produkt zawierający następujące ilości tłuszczu mlecznego:— poniżej 39 %, — powyżej 41 %, ale poniżej 60 %, — powyżej 62 %, ale poniżej 80 %).

W badanej próbce Masła EXTRA „amir” a‘100 g (produkcji MASMAL Dairy Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300, Grudziądz) wykazano 31,1%wody oraz 3,3% suchej masy beztłuszczowej.

W związku z powyższym oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach stwierdził, że próbka Masła EXTRA „amir” a‘100 g (produkcji MASMAL Dairy Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300, Grudziądz) nosi znamiona zafałszowania.


 1. Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem (Dodatek do załącznika XV rozporządzenia 1234/2007) masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu powinno zawierać nie mniej niż 60% i nie więcej niż 62 % tłuszczu mlecznego, natomiast w badanych próbkach:

- produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu „Śmietankowe” a ‘200g, (produkcji Zakład Mleczarski sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 81, 21-400 Łuków) stwierdzono, iż średnia zawartość tłuszczu wynosi 65%,

- produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘ 200g, „tradycyjny wiejski smak” (produkcji PHU „JAGR‘’ Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86- 160 Warlubie) stwierdzono średnią zawartość tłuszczu 70%.

Wykazane badaniami wartości tłuszczu są większa niż deklarowane przez producentów na opakowaniach przedmiotowych produktów. Według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi - średnia arytmetyczna z pięciu otrzymanych wyników nie może się różnić od zadeklarowanej zawartości tłuszczu więcej niż o jeden punkt procentowy. Średnią zawartość tłuszczu podaje się bez użycia części dziesiętnych.

Ponad to nazwa produktu Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘ 200g, „tradycyjny wiejski smak” wprowadza w błąd z uwagi na rodzaj produktu. Należy zauważyć, że w czołowej części oznakowania produktu widnieje napis „tradycyjny wiejski smak”, przy zastosowaniu do produkcji substancji dodatkowych takich jak emulgatory: E 471, E 322, E 472c i substancja konserwująca: E 202 (informację o tym fakcie zamieszczono znacznie mniejszą czcionką z boku opakowania). Zgodnie z pkt III załącznika XV rozporządzenia 1234/2007 - termin „tradycyjny” może być używany wraz z nazwą „masło” przewidzianą w części A pkt 1 dodatku – jeżeli produkt otrzymywany jest bezpośrednio z mleka lub śmietanki. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1a Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 z późn. zm.) – oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu (...).

W związku z powyższym, na podstawie wyników badań laboratoryjnych oraz zakwestionowanego w toku czynności kontrolnych oznakowania Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach stwierdził, że próbka Masła o zawartości trzech czwartych tłuszczu „Śmietankowe” a ‘200g, (produkcji Zakład Mleczarski sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 81, 21-400 Łuków) oraz próbka Masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘ 200g, „tradycyjny wiejski smak” (produkcji PHU „JAGR‘’ Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86- 160 Warlubie) noszą znamiona zafałszowana.
Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o jakości artykuł rolno – spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:


 1. a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,

 1. b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno – spożywczych albo niezgodną z prawdą,

 1. c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

Ustawa o jakości handlowej stanowi w art. 4 ust. 1, że wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Jak wynika z przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości handlowej, przez jakość handlową należy rozumieć cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.Zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno – spożywcze zafałszowane podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

W myśl art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego wspólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002” – podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. Należy zaznaczyć, że w świetle prawa żywnościowego pojęcie „wprowadzania do obrotu” dotyczy każdego etapu obrotu i nie jest zawężone jedynie do pierwszego wprowadzenia na rynek. W tej kwestii art. 3 pkt 4 ustawy o jakości handlowej odsyła do definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 rozporządzenia 178/2002, gdzie „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.


W niniejszej sprawie, w toku kontroli Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu w placówce handlowej Market nr 8362 w Skarżysku - Kamiennej stwierdzono ponad wszelką wątpliwość wprowadzenie do obrotu partii produktów:

- Masła o zawartości trzech czwartych tłuszczu, a‘ 200g, „tradycyjny wiejski smak” (produkcji PHU „JAGR‘’ Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86- 160 Warlubie);

- Masła o zawartości trzech czwartych tłuszczu „Śmietankowe” a ‘200g, (produkcji Zakład Mleczarski sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 81, 21-400 Łuków);

- Masło EXTRA „amir” a‘100 g (MASMAL Dairy Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300, Grudziądz), które nie spełniały wymagań jakości handlowej, co w opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach nosiło znamiona czynu opisanego w art. 40a ust.1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej.Ustalając wysokość kary Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach zgodnie art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej uwzględnił:

 1. Stopień szkodliwości czynu - najwyższy, gdyż podanie w oznakowaniu produktów nazwy niezgodnej z prawdą, a także podanie niezgodnie z prawdą danych w zakresie składu w sposób rażący naruszało interesy konsumentów.

 2. Zakres naruszenia – najwyższy, ponieważ stwierdzono rażące naruszenie wymagań w zakresie oznakowania i jakości - istotnych z punktu widzenia właściwości tych produktów, a określonych w przepisach prawa żywnościowego, to jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku (załącznik XII), ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s. 1 ze zm.), Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi oraz w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

 3. Stopień zawinienia - stwierdzić należy, że wykryte nieprawidłowości dotyczą rzeczywistego składu produktu oraz oznaczeń zamieszczonych na opakowaniach przez producentów, co oznacza, że powstały one na etapie produkcji, w związku z tym podmiot kontrolowany tj. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu wprowadzając do obrotu w/w partie masła był nieświadomy, że partie te nie spełniają wymagań odnośnie jakości handlowej i noszą znamiona zafałszowania. Jednak w ocenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach każdy z podmiotów wprowadzających do obrotu (producent, przetwarzający, dystrybutor) obarczony jest obowiązkiem przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem żywności. Nie ma przy tym znaczenia, na jakim etapie powstała nieprawidłowość. Najważniejszym jest, że niezgodność została wykryta a odpowiedzialność za to ponosi zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt. 4 ustawy o jakości handlowej w niniejszej sprawie Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu bo na etapie dystrybucji zafałszowanie wykryto.

 4. Dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – spożywczych - Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu jest profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych, należy więc domniemywać, że jest świadomy procedur obowiązujących w obrocie handlowym tymi artykułami, mimo tego tut. Inspektorat prowadził już trzykrotnie w stosunku do niego postępowania dotyczące jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

 5. Wielkość obrotu przedsiębiorcy.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach wymierzając karę w wysokości 5000zł uwzględnił powyższe przesłanki, jak również odniósł się do art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002, który stanowi, iż zastosowana kara powinna być skuteczna, odstraszająca oraz proporcjonalna. W związku z tym zastosowany środek powinien być właściwy dla osiągnięcia zakładanego celu oraz najmniej uciążliwy.

Wobec powyższego Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach orzekł jak w sentencji.
POUCZENIE


 1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce.

2. Zgodnie z 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach: NBP O/O KIELCE 42 1010 1238 0804 2222 3100 0000. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.3. Do należności pieniężnych nie uiszczonych w terminie stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997.r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej

w Kielcach


Mariusz Burchart


Otrzymują:

 1. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław

 2. a/a©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy