Strona główna

Inspekcji handlowej


Pobieranie 30.2 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.2 Kb.
Kielce, 23 maja 2012 r.ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

W KIELCACH

ŻG.8361.99.2012DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)zwanej dalej K. p. a., w związku z art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą o Inspekcji Handlowej”, po przeprowadzenia postępowania administracyjnego Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach umarza postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy: ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu:  • partii 8 szt. lekkie wafle pszenno- ryżowe Light wheat- rice cakces „ Crunchella Natural”, „Źródło błonnika! source of fiber” KUPIEC a ‘ 28 g, w cenie detalicznej 2,22 zł/szt., wartości 17,76 zł z datą minimalnej trwałości 20.08.2012r, nr partii C 08 produkcji KUPIEC sp. z o.o., Paprotnia , ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów Poland,

  • partii 17 szt. wafli ryżowych z solą morską, nie zawierających glutenu a ‘ 100g „e”, w cenie detalicznej 1,91 zł/szt., wartości 32, 47 zł, z datą minimalnej trwałości 23.02.2013 r., wyprodukowany Continental Bakeries Deutschland GmbH. Niemcy,

z uwagi na to, że wymierzenie w/w przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 Ustawy dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowe artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. 2005, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o jakości handlowej”, byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art.17 ust. 2 Rozporządzenia WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L. z 01.02.2002. Nr 31, s.1 z późn. zm.).
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30. 04. 2004r., str. 1, z późn. zm.; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy o jakości handlowej w związku z art. 3 ust. 1, 2, 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, w dniach 17 – 19 kwietnia 2012r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach dokonali kontroli w przedsiębiorstwie ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów , oddział Sklep ALDI, ul. Popiełuszki 10, 26-110 Skarżysko Kamienna.

W toku postępowania kontrolnego dokonano oceny prawidłowości oznakowania środków spożywczych zawierających oświadczenia żywieniowe, znajdujących się w sprzedaży w w/w przedsiębiorstwie.

Oceną objęto m.in.:  • partie 8 szt. lekkie wafle pszenno- ryżowe Light wheat- rice cakces „ Crunchella Natural”, „Źródło błonnika! source of fiber” KUPIEC a ‘ 28 g, w cenie detalicznej 2,22 zł/szt., wartości 17,76 zł z datą minimalnej trwałości 20.08.2012r, nr partii C 08 produkcji KUPIEC sp. z o.o., Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów Poland,

  • partie 17 szt. wafli ryżowych z solą morską, nie zawierających glutenu a ‘ 100g „e”, w cenie detalicznej 1,91 zł/szt., wartości 32, 47 zł, z datą minimalnej trwałości 23.02.2013 r., wyprodukowany Continental Bakeries Deutschland GmbH. Niemcy,

Przeprowadzona analiza wykazała następujące nieprawidłowości : na opakowaniu wafli pszenno –ryżowych Light wheat- rice cakces „ Crunchella Natural”, brak wskazania właściwości, które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem lekkim, co narusza przepisy rozporządzenia PE i Rady(WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006r., w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006 s.9, sprostowanie :Dz. U. L 12 Z 18.1.2007 s.3 z późn. zm.), zawarte w art. 8 i załączniku do rozporządzenia oraz ze względu na brak procentowej zawartości składników wymienionych w nazwie produktu tj. pszenicy i ryżu, co narusza przepisy §9 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r., w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.). Natomiast w przypadku wafli ryżowych z solą morską na opakowaniu brak oznaczenia w języku polskim, wartości odżywczych, które przy podanym oświadczeniu żywieniowym (nie zawierają glutenu), mogą być środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego- w związku z czym powyższe narusza przepisy art.49 ust.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

Pismem z dnia 07 maja 2012r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach poinformował przedsiębiorcę ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów zwanego dalej „stroną” o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno- spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej, jak również poinformował stronę o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami, a także do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w każdym stadium postępowania. Strona została również wezwana do złożenia oświadczenia dotyczącego wysokości osiągniętych obrotów w ostatnim roku rozliczeniowym.

Strona skorzystała z przysługujących jej praw. W piśmie z dnia 16.05.2012 r., (którego wpływ WIIH odnotował 17.05.2012r.), przedstawiła swoje stanowisko w sprawie. Mianowicie, strona oświadczyła odnośnie wafli pszenno- ryżowych Crunchella Natura, iż artykuł ten był artykułem akcyjnym , co oznacza, że na sklepy zostały wysłane jednorazowe ilości. Strona podkreśliła, iż nie posiada już na stanie magazynu centralnego niniejszego produktu, natomiast pozostałe na sklepach ilości towaru zostaną wycofane ze sprzedaży i zwrócone dostawcy. W nawiązaniu do zakwestionowanych wafli ryżowych z sola morską, przedsiębiorca oświadczył, iż artykuł ten był artykułem z asortymentu stałego, jednak z powodu problemów z brakiem opakowań w języku polskim podjęto decyzję o wylistowaniu go z asortymentu stałego. Według strony obecnie na sklepach znajdują się już ilości równe około tygodniowej odsprzedaży. W w/w piśmie strona poinformowała również WIIH w Kielcach o wysokości osiągniętych dochodów w 2011 r.
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach ustalił i stwierdził:

W myśl art. 4 ustawy o jakości handlowej wprowadzane do obrotu artykuły rolno – spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. W zakresie oznakowania artykułów rolno – spożywczych w art. 6 ustawy o jakości handlowej odsyła do Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia”.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Mając na uwadze definicję zawartą w art. 3 pkt. 5 ustawy o jakości handlowej – jakość handlowa obejmuje cechy artykułów rolno – spożywczych dotyczące ich właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno – spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.

W myśl art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego wspólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002” – podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. Należy zaznaczyć, że w świetle prawa żywnościowego pojęcie „wprowadzania do obrotu” dotyczy każdego etapu obrotu i nie jest zawężone jedynie do pierwszego wprowadzenia na rynek. W tej kwestii art. 3 pkt 4 ustawy o jakości handlowej odsyła do definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 rozporządzenia 178/2002, gdzie „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

W niniejszej sprawie, w toku kontroli przedsiębiorcy, stwierdzono ponad wszelką wątpliwość wprowadzenie do obrotu przez przedsiębiorcę ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów , produktów które poprzez niewłaściwe oznakowanie nie spełniały wymagań jakości handlowej, co w opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach nosiło znamiona czynu opisanego w art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości handlowej.

Ustalając wysokość tej kary Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej uwzględnił stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, stopień zawinienia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – spożywczych oraz wielkość obrotu przedsiębiorcy.

Analizując wskazane wyżej przesłanki wymiaru kary należy stwierdzić, że wykryte nieprawidłowości stanowią znikomy stopień szkodliwości czynu. Podkreślenia wymaga fakt, iż brak opisanych informacji o produktach w żaden sposób nie narusza bezpieczeństwa żywności. W przypadku lekkich wafli pszenno- ryżowych KUPIEC, oznaczone one były wartością odżywczą czyli zawierały informacje żywieniowe. Natomiast w przypadku wafli ryżowych z solą morską, podano dokładny skład produktu z którego wynika, iż nie zawiera on glutenu. Ponadto na uwagę zasługuje również fakt, iż partie kwestionowanych produktów były niewielkie, łączna ich wartość stanowiła kwotę 50 zł.

Również zakres naruszenia w niniejszej sprawie jest znikomy, gdyż kwestionowane produkty zawierały w oznakowaniu istotne dla klientów informacje żywieniowe.

Stopień zawinienia w danym przypadku również jest znikomy, brak jest winy umyślnej przedsiębiorcy. Kontrolowany przedsiębiorca wprowadzając do obrotu niniejszy produkt był nieświadomy, iż nie spełnia on wymagań jakości handlowej . Ponadto po przesłaniu wniosków pokontrolnych przedsiębiorca, podjął niezwłocznie działania w zakresie wyeliminowania nieprawidłowości.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach odstępując od wymierzenia kary z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno – spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej uwzględnił powyższe przesłanki jak również odniósł się do art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002, który stanowi, iż zastosowana kara powinna być skuteczna, odstraszająca oraz proporcjonalna. W związku z tym zastosowany środek powinien być właściwy dla osiągnięcia zakładanego celu oraz najmniej uciążliwy.

Wobec powyższego Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach orzekł jak w sentencji.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce.Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej

W Kielcach
Mariusz BurchartOtrzymują:

1. ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów2. A/a.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość