Inspekcji handlowejPobieranie 30.2 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.2 Kb.
Kielce, 23 maja 2012 r.ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

W KIELCACH

ŻG.8361.99.2012DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) – zwanej dalej K. p. a., w związku z art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą o Inspekcji Handlowej”, po przeprowadzenia postępowania administracyjnego Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach umarza postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy: ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu:  • partii 8 szt. lekkie wafle pszenno- ryżowe Light wheat- rice cakces „ Crunchella Natural”, „Źródło błonnika! source of fiber” KUPIEC a ‘ 28 g, w cenie detalicznej 2,22 zł/szt., wartości 17,76 zł z datą minimalnej trwałości 20.08.2012r, nr partii C 08 produkcji KUPIEC sp. z o.o., Paprotnia , ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów Poland,

  • partii 17 szt. wafli ryżowych z solą morską, nie zawierających glutenu a ‘ 100g „e”, w cenie detalicznej 1,91 zł/szt., wartości 32, 47 zł, z datą minimalnej trwałości 23.02.2013 r., wyprodukowany Continental Bakeries Deutschland GmbH. Niemcy,

– z uwagi na to, że wymierzenie w/w przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 Ustawy dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowe artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. 2005, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o jakości handlowej”, byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art.17 ust. 2 Rozporządzenia WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L. z 01.02.2002. Nr 31, s.1 z późn. zm.).
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30. 04. 2004r., str. 1, z późn. zm.; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy o jakości handlowej w związku z art. 3 ust. 1, 2, 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, w dniach 17 – 19 kwietnia 2012r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach dokonali kontroli w przedsiębiorstwie ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów , oddział Sklep ALDI, ul. Popiełuszki 10, 26-110 Skarżysko Kamienna.

W toku postępowania kontrolnego dokonano oceny prawidłowości oznakowania środków spożywczych zawierających oświadczenia żywieniowe, znajdujących się w sprzedaży w w/w przedsiębiorstwie.

Oceną objęto m.in.:  • partie 8 szt. lekkie wafle pszenno- ryżowe Light wheat- rice cakces „ Crunchella Natural”, „Źródło błonnika! source of fiber” KUPIEC a ‘ 28 g, w cenie detalicznej 2,22 zł/szt., wartości 17,76 zł z datą minimalnej trwałości 20.08.2012r, nr partii C 08 produkcji KUPIEC sp. z o.o., Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów Poland,

  • partie 17 szt. wafli ryżowych z solą morską, nie zawierających glutenu a ‘ 100g „e”, w cenie detalicznej 1,91 zł/szt., wartości 32, 47 zł, z datą minimalnej trwałości 23.02.2013 r., wyprodukowany Continental Bakeries Deutschland GmbH. Niemcy,

Przeprowadzona analiza wykazała następujące nieprawidłowości : na opakowaniu wafli pszenno –ryżowych Light wheat- rice cakces „ Crunchella Natural”, brak wskazania właściwości, które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem lekkim, co narusza przepisy rozporządzenia PE i Rady(WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006r., w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006 s.9, sprostowanie :Dz. U. L 12 Z 18.1.2007 s.3 z późn. zm.), zawarte w art. 8 i załączniku do rozporządzenia oraz ze względu na brak procentowej zawartości składników wymienionych w nazwie produktu tj. pszenicy i ryżu, co narusza przepisy §9 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r., w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.). Natomiast w przypadku wafli ryżowych z solą morską na opakowaniu brak oznaczenia w języku polskim, wartości odżywczych, które przy podanym oświadczeniu żywieniowym (nie zawierają glutenu), mogą być środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego- w związku z czym powyższe narusza przepisy art.49 ust.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

Pismem z dnia 07 maja 2012r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach poinformował przedsiębiorcę ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów zwanego dalej „stroną” o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno- spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej, jak również poinformował stronę o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami, a także do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w każdym stadium postępowania. Strona została również wezwana do złożenia oświadczenia dotyczącego wysokości osiągniętych obrotów w ostatnim roku rozliczeniowym.

Strona skorzystała z przysługujących jej praw. W piśmie z dnia 16.05.2012 r., (którego wpływ WIIH odnotował 17.05.2012r.), przedstawiła swoje stanowisko w sprawie. Mianowicie, strona oświadczyła odnośnie wafli pszenno- ryżowych Crunchella Natura, iż artykuł ten był artykułem akcyjnym , co oznacza, że na sklepy zostały wysłane jednorazowe ilości. Strona podkreśliła, iż nie posiada już na stanie magazynu centralnego niniejszego produktu, natomiast pozostałe na sklepach ilości towaru zostaną wycofane ze sprzedaży i zwrócone dostawcy. W nawiązaniu do zakwestionowanych wafli ryżowych z sola morską, przedsiębiorca oświadczył, iż artykuł ten był artykułem z asortymentu stałego, jednak z powodu problemów z brakiem opakowań w języku polskim podjęto decyzję o wylistowaniu go z asortymentu stałego. Według strony obecnie na sklepach znajdują się już ilości równe około tygodniowej odsprzedaży. W w/w piśmie strona poinformowała również WIIH w Kielcach o wysokości osiągniętych dochodów w 2011 r.
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach ustalił i stwierdził:

W myśl art. 4 ustawy o jakości handlowej wprowadzane do obrotu artykuły rolno – spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. W zakresie oznakowania artykułów rolno – spożywczych w art. 6 ustawy o jakości handlowej odsyła do Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia”.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Mając na uwadze definicję zawartą w art. 3 pkt. 5 ustawy o jakości handlowej – jakość handlowa obejmuje cechy artykułów rolno – spożywczych dotyczące ich właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno – spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.

W myśl art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego wspólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002” – podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. Należy zaznaczyć, że w świetle prawa żywnościowego pojęcie „wprowadzania do obrotu” dotyczy każdego etapu obrotu i nie jest zawężone jedynie do pierwszego wprowadzenia na rynek. W tej kwestii art. 3 pkt 4 ustawy o jakości handlowej odsyła do definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 rozporządzenia 178/2002, gdzie „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

W niniejszej sprawie, w toku kontroli przedsiębiorcy, stwierdzono ponad wszelką wątpliwość wprowadzenie do obrotu przez przedsiębiorcę ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów , produktów które poprzez niewłaściwe oznakowanie nie spełniały wymagań jakości handlowej, co w opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach nosiło znamiona czynu opisanego w art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości handlowej.

Ustalając wysokość tej kary Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej uwzględnił stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, stopień zawinienia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – spożywczych oraz wielkość obrotu przedsiębiorcy.

Analizując wskazane wyżej przesłanki wymiaru kary należy stwierdzić, że wykryte nieprawidłowości stanowią znikomy stopień szkodliwości czynu. Podkreślenia wymaga fakt, iż brak opisanych informacji o produktach w żaden sposób nie narusza bezpieczeństwa żywności. W przypadku lekkich wafli pszenno- ryżowych KUPIEC, oznaczone one były wartością odżywczą czyli zawierały informacje żywieniowe. Natomiast w przypadku wafli ryżowych z solą morską, podano dokładny skład produktu z którego wynika, iż nie zawiera on glutenu. Ponadto na uwagę zasługuje również fakt, iż partie kwestionowanych produktów były niewielkie, łączna ich wartość stanowiła kwotę 50 zł.

Również zakres naruszenia w niniejszej sprawie jest znikomy, gdyż kwestionowane produkty zawierały w oznakowaniu istotne dla klientów informacje żywieniowe.

Stopień zawinienia w danym przypadku również jest znikomy, brak jest winy umyślnej przedsiębiorcy. Kontrolowany przedsiębiorca wprowadzając do obrotu niniejszy produkt był nieświadomy, iż nie spełnia on wymagań jakości handlowej . Ponadto po przesłaniu wniosków pokontrolnych przedsiębiorca, podjął niezwłocznie działania w zakresie wyeliminowania nieprawidłowości.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach odstępując od wymierzenia kary z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno – spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej uwzględnił powyższe przesłanki jak również odniósł się do art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002, który stanowi, iż zastosowana kara powinna być skuteczna, odstraszająca oraz proporcjonalna. W związku z tym zastosowany środek powinien być właściwy dla osiągnięcia zakładanego celu oraz najmniej uciążliwy.

Wobec powyższego Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach orzekł jak w sentencji.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce.Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej

W Kielcach
Mariusz BurchartOtrzymują:

1. ALDI Sp. z o. o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów2. A/a.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy