Strona główna

Instrukcja dot. Elektronicznych procedur transferóW


Pobieranie 115.93 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar115.93 Kb.
INSTRUKCJA DOT. ELEKTRONICZNYCH
PROCEDUR TRANSFERÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

FIVB


Federation Intenationale de Volleyball

Chateau Les Tourelles,

Edouard-Sandoz 1006 Lausanne – Switzerland

Tel: 41 (21) 345 35 35;

Faks: + 41 (21) 345 35 45;

e-mail: transfer@fivb.org;strona internetowa: www.fivb.org

SPIS TREŚCI


Rozdział 1

Wprowadzenie


1

Rodział 2

Schemat i procedura


2

Rozdział 3

Ważne informacje


6

Rozdział 4

Zapłata opłaty transferowej


8

Rozdział 5

Typy transferów


12
5.1

Międzynarodowy
5.2

Transfer bez praw międzynarodowych

5.3

Universytet

5.4

Parasol FIVB


Rozdział 6

Bezpieczeństwo systemu


13

Rozdział 7

Przepisy FIVB


13

Rozdział 8

Rejestracja

13
8.1

Zawodnik
8.2

Klub

8.3

Federacja krajowa

8.4

Aktualizacja informacji


Rozdział 9

Spory


15

Rozdział 10

Dane kontaktowe

16


ROZDZIAŁ 1
Wprowadzenie
Procedura Międzynarodowych Transferów Elektronicznych została opracowana przez federację FIVB w celu zwiększenia poziomu efektywności i przejrzystości procedury dla wszystkich stron – federacji, klubów i zawodników. Procedura ta opiera się na odpowiedzialności każdej uczestniczącej w niej strony.
Międzynarodowa Procedura Transferów musi być zgodna z wytycznymi określonymi w niniejszej Instrukcji, w połączeniu z Regulaminem sportowym FIVB.
Niniejszym uściślamy, że agenci zawodników nie będą mieli dostępu do Międzynarodowego Systemu Transferów FIVB.
Odpowiedzialność konfederacji

Od sezonu 2010/2011, konfederacje należące do FIVB, będą miały większy udział w kontroli nad transferami międzynarodowymi. W przypadku transferów międzynarodowych w ramach konfederacji (np. pomiędzy dwoma federacjami europejskimi), organem nadzorującym procedurę będzie dana konfederacja. Jednak w przypadku transferu międzynarodowego z jednej konfederacji do drugiej (np. z Konfederacji Południowoamerykańskiej do Konfederacji Azjatyckiej), organem nadzorującym będzie FIVB. Zapłata opłaty transferowej będzie podlegała takiej samej zasadzie.


Procedura Międzynarodowych Transferów Elektronicznych będzie obowiązywała od początku sezonu 2010. Prosimy pamiętać o następującym przepisie:
Międzynarodowy Certyfikat Transferu FIVB, niezależnie od podanego okresu transferu, nie jest ważny w okresie przewidzianym na grę w kadrze narodowej. Zgodnie z przepisami dot. Międzynarodowego Certyfikatu Transferu wszystkie kluby są zobowiązane do umożliwienia zawodnikom gry w danej kadrze narodowej w następującym okresie: od 15 października do 15 maja.
Federacja FIVB ma nadzieję, że ta nowa procedura będzie efektywna i zwiększy skuteczność działań wszystkich uczestniczących w niej stron. Federacja FIVB prosi wszystkie strony o przekazanie informacji zwrotnych jeżeli uznacie Państwo, że niektóre aspekty procedury mogłyby zostać poprawione lub można by uzupełnić ją o nowe elementy.
Zmiany w opłatach za transfer:

  1. waluta opłaty za transfer zmienia się z USD na CHF;

  2. kwota, jaką należy zapłacić zmienia się zgodnie z kategorią federacji krajowej, która jest jej odbiorcą;

  3. uległ zmianie rachunek FIVB. Teraz konfederacje będą otrzymywały opłaty za transfer zgodnie z nową zasadą odpowiedzialności Konfederacji.

Bardziej szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4.

RODZIAŁ 2: SCHEMAT I PROCEDURANEGOCJACJE


4.

NEGOCJACJE

POMIĘDZY FN, KLUBAMI + ZAWODNIKAMI. JEŻELI OSIĄGNĄ ZGODĘ, PROCEDURA JEST KONTYNUOWANA, JEŻELI NIE, PROCEDURA JEST ZAKAŃCZANA

5.

KLUB PRZYJMUJĄCY LUB FK PRZYJMUJĄCA

ROZPOCZYNA PROCEDURĘ WYSTAWIENIA MCT
3.

MACIERZYSTA FEDERACJA KRAJOWA

W PRZYPADKU ZGODY PROCEDURA JEST KONTYNUOWANA. JEŻELI ZGODY BRAK PROCEDURA JEST ZAKAŃCZANA.


2.

FEDERACJA PRZYJMUJĄCA

W PRZYPADKU UDZIELENIA ZGODY PROCEDURA JEST KONTYNUOWANA. JEŻELI ZGODY BRAK PROCEDURA JEST ZAKAŃCZANA.
1.

KLUB PRZYJMUJĄCY

WYKONANIE


6.

WSZYSTKIE STRONY WYMIENIONE PONIŻEJ OTRZYMUJĄ ZAWIADOMIENIE, ŻE POTRZEBA ICH ZGODY NA PRZEPROWADZENIE PROCEDURY TRANSFERU MIĘDZYNARODOWEGOKLUB MACIERZYSTY (JEŻELI DOTYCZY)

ZAWODNIK

KLUB PRZYJMUJĄCY

KONFEDERACJA MACIERZYSTA

FK MACIERZYSTAP
FK MACIERZYSTA

KONFEDERACJA PRZYJMUJĄCA

FIVB lub KONF

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA DOWODU ZAPŁATY OPŁATY TRANSFEROWEJTO WSZYSTKICH STRON JEST

WYSYŁANY JEST PDF MśT


KONIEC PROCEDURY


ZAWODNIK

FIVB

FK PRZYJMUJĄCY

KLUB MACIERZYSTY (JEŻELI DOTYCZY)

KLUB PRZYJMUJĄCY

JEŻELI OPŁATA TRANSFEROWA NIE JEST WYMAGANA
OTWIERDZENIE

2.1

SCHEMAT


Schemat został opracowany zgodnie z Art. 1.6.3 Regulaminu sportowego FIVB, który przewiduje, co następuje:
„1.6.3 - Przepisy dot. transferów

Krajowa federacja piłki siatkowej stowarzyszona w FIVB chcąca włączyć do swojego krajowego systemu rozgrywek w piłkę siatkową zawodnika z licencją innej federacji krajowej lub zarejestrowanego w innej federacji krajowej, musi ściśle przestrzegać procedury transferowej ustanowionej przez FIVB, przedstawionej poniżej:
1.6.3.1

Klub piłki siatkowej zainteresowany zawodnikiem z innego kraju musi wystąpić o zgodę do swojej federacji krajowej (dalej zwanej Federacją przyjmującą), podając imię i nazwisko, wiek , adres zawodnika oraz nazwę federacji, w której dany zawodnik jest aktualnie zarejestrowany.


1.6.3.2

Federacja przyjmująca sprawdza, czy klub wnioskujący o zgodę przestrzega postanowień swojego własnego statutu i spełnia warunki ustanowione przez FIVB a jeżeli nie znajdzie żadnych przeszkód, przystępuje do poproszenia danej federacji (dalej zwaną federacją macierzystą) o potwierdzenie dostępności i „wolności” zawodnika w zakresie zobowiązań względem federacji, jego aktualnego klubu oraz wszelkich innych przeszkód prawnych.


1.6.3.3

W przypadku zgody, federacja macierzysta musi zawiadomić o niej bezpośrednio klub piłki siatkowej (dalej zwany klubem przyjmującym) zainteresowany zawodnikiem oraz FIVB w celu rozpoczęcia procedury mającej na celu uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Transferu (MCT) FIVB.


1.6.3.4

Klub przyjmujący występujący o zawodnika negocjuje kwestie finansowe oraz warunki transferu z aktualnym klubem zawodnika (dalej zwanym klubem macierzystym, zawodnikiem oraz federacją macierzystą.


1.6.3.5

Gdy federacja macierzysta i klub macierzysty osiągną porozumienie z klubem przyjmującym i federacją przyjmującą, klub przyjmujący lub federacja przyjmująca wpiszą wszystkie wymagane informacje w szablon świadectwa transferu dostępny na stronie internetowej FIVB.


1.6.3.6

Po ustaleniu wszystkich warunków oraz wypełnieniu szablonu certyfikatu transferu, klub przyjmujący wypłaca FIVB/konfederacji odpowiednią opłatę transferową, a po jej zaksięgowaniu sekretariat FIVB/ konfederacji przydziela i rejestruje numer MCT w danym szablonie w formie elektronicznej.


1.6.3.7

Po zweryfikowaniu wszystkich danych, Departament ds. Wydarzeń Sportowych FIVB/ konfederacja przekształca szablon internetowy w ostateczny Certyfikat Transferu i wysyła jego kopię, w formacie PDF do; 1. Konfederacji przyjmującej, 2/3. Federacji krajowych (przyjmujących i macierzystych), 4/5. obu klubów, których transfer dotyczy oraz 6. konfederacji macierzystej.


1.6.3.8

Niezwłocznie po otrzymaniu pliku PDF z należycie wypełnionym MCT, zawodnik może zostać zarejestrowany przez federację i konfederację macierzystą.


2.2

PROCEDURA


2.2.1

Negocjacje


2.2.1.1.

Etap 1
Klub macierzysty zaczyna proces transferu poprzez rozpoczęcie poszukiwania zawodnika.


2.2.1.2

Etap 2
Po wybraniu zawodnika przez klub macierzysty, Klub musi wystąpić o zgodę docelowej federacji krajowej.


2.2.1.3

Etap 3
Jeżeli federacja krajowa klubu przyjmującego udzieli zgody, skontaktuje się z macierzystą federacją krajową zawodnika. Macierzysta federacja krajowa zawodnika skontaktuje się z zawodnikiem oraz klubem macierzystym zawodnika, o ile będzie to stosowne.


2.2.1.4

Etap 4
Jeżeli negocjacje doprowadzą do porozumienia pomiędzy wszystkimi stronami dotyczącymi transferu, w systemie będzie można otworzyć procedurę wystawienia Międzynarodowego Certyfikatu Transferu.


2.2.2

Wykonanie


2.2.2.1

Etap 5

Wstępne MCT

- klub macierzysty lub federacja przyjmująca mogą otworzyć w systemie nową procedurę transferu.

- Po wstawieniu wszystkich danych zostanie wyświetlone podsumowanie. Jeżeli wszystkie dane będą poprawne, można będzie otworzyć MCT poprzez wybranie „potwierdź”. Wówczas MCT zostanie udostępnione wszystkim stronom do akceptacji lub zostanie utworzone wstępne MCT.

- Wstępne MCT daje stronie wstawiającej informacje ostatnią możliwość sprawdzenia wszystkich informacji.

- Wstępne MCT jest zachowywane w systemie do czasu jego potwierdzenia. Wstępne MCT może być zmienione jeżeli stronom pozostaną jeszcze różne kwestie do omówienia.

- Po uzyskaniu pewności, że wszystkie dane są kompletne i prawdziwe, wstępne MCT zostaje ostatecznie zatwierdzone, a transfer zostaje otworzony i przekazany wszystkim zainteresowanym stronom.- Strona otwierająca nowe MCT będzie miała możliwość zatwierdzenia MCT już na tym etapie lub na etapie 6.

Podpowiedź: do wklejenia warunków transferu we wskazane do tego celu miejsce można użyć kombinacji klawiszy „Control + V”.


2.2.2.2

Etap 6

Po otwarciu transferu, wszystkie zainteresowane strony muszą wejść do systemu za pomocą przydzielonego im loginu i hasła. Wszystkie strony muszą sprawdzić poprawność wprowadzonych danych z uzgodnieniami powziętymi podczas wcześniejszych negocjacji oraz zatwierdzić transfer. Nie przewidziano polecenia wydania zgody. Na tym etapie klub przyjmujący lub przyjmująca federacja muszą dopilnować, by ewentualnie należna opłata transferowa na rzecz DIVB została zapłacona (patrz rozdział 4), a dowód płatności został przesłany do systemu. Jeżeli którakolwiek ze stron nie będzie się z tym zgadzać, transfer może zostać przerwany.
Przy braku konieczności dokonania zapłaty opłaty transferowej, następnym etapem jest etap 8.


2.2.3.

Potwierdzenie


2.2.3.1

Etap 7

FIVB/ konfederacja sprawdzi dowód zapłaty opłaty transferowej zgodnie z informacjami dot. płatności otrzymanymi z systemu. W przypadku problemu z płatnością, zostanie poinformowana odpowiednia federacja krajowa. W przypadku otrzymania wystarczających informacji, FIVB/ konfederacja zatwierdzi transfer. Procedura zapłaty obejmuje trzy etapy:

i.

płatność wprowadza informacje dot. zapłaty do systemu poprzez wypełnienie wymaganych pól lub przez przesłanie dowodu zapłaty (najlepiej w formacie PDF). W kolumnie dot. zapłaty wiersza zawierającego informacje dot. transferu pojawi się niebieska piłka.


ii.

FIVB sprawdzi otrzymane informacje dotyczące zapłaty. W przypadku otrzymania wystarczających danych, FIVB zatwierdzi płatność i transfer. Na tym etapie kolor piłki zmieni się z niebieskiego na zielony.


iii.

Po sprawdzeniu przez FIVB, że płatność wpłynęła na jej rachunek bankowy, FIVB ostatecznie zatwierdzi płatność, a piłka zniknie.

Uwaga: FIVB/ konfederacja zastrzega sobie prawo do anulowania jakiegokolwiek MCT w przypadku niewpłynięcia opłaty za transfer na rachunek bankowy FIVB/Konfederacji.


2.2.3.2

Etap 8

Po zatwierdzeniu transferu przez wszystkie strony, System udostępni Certyfikat Transferu wszystkim stronom.

Podpowiedź: Kolumny w systemie można przenosić i dopasowywać do potrzeb każdego użytkownika. Można je również ustawiać w kolejności wg. własnych preferencji. Po ustawieniu jednej kolumny, następną w kolejności można ustawić poprzez naciśnięcie klawisza „Shift” i wybranie kolumny.
ROZDZIAŁ 3
Ważne informacje


3.1

Login
Login można uzyskać pod następującym adresem: www.fivb.org/vis2009. Za wysłanie loginu i hasła każdej federacji krajowej odpowiada FIVB. Z kolei federacja krajowa będzie odpowiedzialna za autoryzowanie (poprzez utworzenie konta użytkownika) w Systemie listy klubów i zawodników już wprowadzonych do systemu, a także za tworzenie nowych profili nowych klubów i zawodników.


3.2

Wyszukiwanie zawodników i klubów
Podczas wyszukiwania w systemie klubu lub zawodnika, prosimy o dokładne przeszukanie przed stworzeniem nowego profilu zawodnika lub klubu. Proszę przeszukać system z użyciem pełnej nazwy klubu lub imienia i nazwiska zawodnika. Nie chcemy aby zawodnik lub klub byli zarejestrowani w systemie więcej niż jeden raz.


3.3

Numer FIVB zawodnika
Numer zawodnika wcześniej używany do Transferów (4 cyfry) zostanie zmieniony na nowy numer, już istniejący w systemie VIS (6 cyfr) lub nowo utworzony. Numery takie będą obejmować zarówno siatkarzy, jak i siatkarzy plażowych.


3.4

Warunki
Warunki dotyczące sortu (np. zwolnienie z klubu na potrzeby udziału w kadrze narodowej) uzgodnione pomiędzy stronami powinny być wprowadzone przez stronę otwierającą procedurę MCT. Proszę pamiętać, że warunki finansowe uzgodnione przez strony (np. wynagrodzenie zawodnika) nie mogą się znaleźć na MCT.


3.5

Umowa (załącznik)
Umowy zawarte pomiędzy klubem, a zawodnikiem mogą być wprowadzone do systemu przez zawodnika w momencie akceptacji transferu.


3.6

Nowy transfer w okresie transferowym
Jeżeli relacje pomiędzy klubem, a zawodnikiem zostaną przerwane w okresie transferowym, klub musi wybrać przycisk „zwalniający” w odpowiednim transferze w systemie. Z zasady, dopiero po tym zawodnik będzie mógł się starać o nowy transfer międzynarodowy. Patrz 3.9.


3.7

Numer certyfikatu
System wygeneruje niepowtarzalny numer.


3.8

Oprogramowanie
Wszyscy użytkownicy będą musieli ściągnąć bezpłatny program Silverlight. Jeżeli program taki nie jest jeszcze zainstalowany na Państwa komputerze, otrzymacie automatycznie wygenerowaną wiadomość proszącą o jego ściągnięcie.


3.9

Zwolnienie
Zawodnik może zostać „zwolniony” z MCT na dwa sposoby:


i)

natychmiast po ustaniu relacji pomiędzy klubem, a zawodnikiem:

klub „zwalniający” zawodnika musi wprowadzić określony MCT do systemu i „uwolnić” zawodnika przez wybranie dostępnego przycisku uwalniającego.
ii)

w przypadku gdy otworzono nową procedurę transferową dla danego zawodnika przed jego „uwolnieniem”:
W przypadku otworzenia nowego MCT dla zawodnika, który aktualnie posiada już MCT w tym samym okresie transferowym w klubie X, klub X musi być powiadomiony, że powinien uwolnić zawodnika. Klub X może uwolnić zawodnika w systemie poprzez wejście w nowo otwarte MCT.


3.10

Sankcje

Sankcje za grę bez świadectwa transferu

Federacja krajowa rejestrująca w swoich klubach zawodników z zagranicy bez należytego wypełnienia procedury Międzynarodowego Certyfikatu Transferu zostanie ukarana grzywną w wysokości 30 000 CHF za zawodnika (zgodnie z postanowieniami przepisów finansowych FIVB).

ROZDZIAŁ 4
Zapłata opłaty transferowej


4.1

Procedura


4.1.1.

Płatności muszą być dokonywane we frankach szwajcarskich (CHF)


4.1.1.1

Na rzecz FIVB, gdy Transfer dotyczy zawodnika i klubu federacji stowarzyszonych w różnych Konfederacjach:

Beneficjent:

Federation Internationale de Volleyball

Chemin Edouard-Sandoz 2-4

1006 Lausanne
Nowy rachunek bankowy:

UBS SA


Case Postale

CH-1—2 Lausanne/ Switzerland

Rachunek: 0243-146146.04A

Kod BIC (adres swift): UBSWCHZH80A

IBAN: CH98 0024 3243 1461 4604A


4.1.1.2

na rzecz CEV gdy transfer dotyczy europejskiego zawodnika i europejskiego klubu:
Beneficjent:

Confederation Europeenne de Volleyball

6 rue de la Fonderie

1531 Luxembourg


Rachunek bankowy:

IBAN: LU360030442729703000

SWIFT: BGLLLULL


4.1.1.3

na rzecz CAVB gdy transfer dotyczy afrykańskiego zawodnika i afrykańskiego klubu:
Beneficjent:

African Volleyball Confederation

26 Ahmed Taiseer St., Marwa Buildings

Heliopolis, Cairo 11341 Egypt


Rachunek bankowy:

National Societe Generale Bank

Ard El Gold Branch-5 Samir Mokhtar St.,

Heliopolis, Cairo, Egypt

Rachunek: 0037-0076-150580081019

Kod swift: NSGBEGCX
4.1.1.4

na rzecz NORCECA jeżeli transfer dotyczy zawodnika NORCECA i klubu NORCECA:
Nazwa banku: Citibank

Rachunek nr: 36265289

Swift: CITIS33

Adres: New York, NY 10013


Beneficjent: Banco BDI, SA

Adres banku: Av. Sarasota nr 27, La Julia

Santo Domingo, Republica Dominicana
Do dalszego przekazania: Cristobal Marte Hoffiz

Confederacion Norceca de Voleibol


Rachunek: 4010019231
Adres: Centro Olimpico Juan Pablo Duarte

Pabellon de Voleibol, 3ra Planta

Av. Maximo Gomez, Esq. 27 de Febrero

Santo Domingo, Republica Dominica
4.1.1.5

na rzecz CSV jeżeli transfer dotyczy południowoamerykańskiego zawodnika i klubu:
Beneficjent:

Confederacao Sul

Americana de Voleibol

Av. das Americas 700/BI 6

26640-100 Rio de Janeiro, BRA
Rachunek bankowy:

Banco Bradesco

Downtown Av. das Americas

500 Bl.01

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brazylia

Rachunek: 9154-5

Oddział: 2766-9

Swift: BBDEBRSPRJO
4.1.1.6

na rzecz AVC jeżeli transfer dotyczy zawodnika i klubu z Azji:
Bank: JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK

Kod swift:CHASUS33

Bank odbiorcy: China CITI Bank H.O. General Banking, Beijing, China

Kod swift: CIBKCNBJ100

Rachunek: 7112211482500000151

Nazwa odbiorcy: Asian Volleyball Confederation

Adres: Donghuashi Nanli Fuguiyuansanqu, Chongwen District, Beijing 1000062, China

Tel: 86-10-67168883Rachunek bankowy AVC znajduje się w CITIC Bank w Chinach, jednak płatności muszą być dokonywane za pośrednictwem banku JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK. W przypadku płatności na rzecz AVC proszę dostarczyć swojemu bankowi wszystkie informacje podane powyżej.


4.1.2

Bardzo ważne

W przypadku dokonywania płatności, prosimy podać w tytule przelewu: Transfer nr: xxxxx (numer nadany transferowi po jego otworzeniu w systemie MCT).
4.1.3

Płatności można dokonać w dowolnym momencie po otworzeniu procedury transferowej w systemie. Prosimy aby wszystkie płatności były dokonywane przelewem elektronicznym, a nie czekiem.


4.1.4

Dowód zapłaty zostanie przesłany FIVB w formacie PDF bezpośrednio za pośrednictwem Systemu lub przez wypełnienie odpowiednich pól dot. zapłaty w elektronicznym systemie dot. transferów. Patrz 2.2.3.1.


4.1.5

Po otrzymaniu i potwierdzeniu przez FIVB opłaty transferowej, System wygeneruje potwierdzenie, które należy wystawić i wysłać zawodnikowi.


4.2

Transfer bez praw międzynarodowych

W przypadku transferu bez praw międzynarodowych (patrz Rozdział 5), nie ma obowiązku wniesienia opłaty na rzecz FIVB. Transfer graczy zagranicznych na niższy szczebel lokalny nie podlega obowiązkowi zapłaty opłaty transferowej, ale w ten sposób przeniesieni gracze nie mogą grać w międzynarodowych meczach klubu, ani otrzymywać zapłaty za grę.


4.3

Parasol FIVB
Opłata za międzynarodowy transfer zawodnika objętego ochroną parasolem FIVB (patrz Rozdział 5) jest określana przez FIVB i może wahać się pomiędzy 5 000, a 20 000 CHF.


4.4

Przepisy finansowe FIVB


4.4.1

Skala opłat transferowych


4.4.1.1.

Opłata pełna
Transfer zawodników do klubów dywizji, która bezpośrednio lub poprzez promocję daje dostęp do międzynarodowych turniejów lub meczy będzie podlegał opłacie 2 000 CHF za każdy rok okresu wskazanego na Międzynarodowym Certyfikacie Transferu.


4.4.1.2

Obniżona opłata transferowa dla uniwersytetów, kolegiów i federacji z kategorii 1 i 2


4.4.1.2.1

Transfer zawodników do kolegiów, uniwersytetów i federacji z kategorii 1 i 2, którzy mogą mieć taki sam dostęp do międzynarodowych zawodów i meczy podlega opłacie 1 000 CHF za każdy rok okresu wskazanego na Międzynarodowym Świadectwie Transferu.


4.4.1.2.2

Transfer zawodników do federacji z kategorii 3, który może mieć taki sam dostęp do międzynarodowych zawodów lub meczy podlega opłacie 1500 CHF za każdy rok okresu wskazanego na Międzynarodowym Certyfikacie Transferu.


4.4.1.3

Prowizja dla federacji krajowej i konfederacji


4.4.1.3.1

Dziesięć procent (10%) opłat transferowych otrzymanych przez FIVB z tytułu transferów pomiędzy różnymi konfederacjami przypada przyjmującej federacji krajowej, o ile ta ostatnia zarejestrowała swoja ligę krajową w ramach FIVB, a pięć procent (5%) przypada odpowiedniej konfederacji przyjmującej.


4.4.1.3.2

Transfery pomiędzy federacjami krajowymi w ramach tej samej konfederacji będą załatwiane przez odpowiednią konfederację.
Roczna opłata transferowa przysługująca każdej federacji przyjmującej będzie rozdzielana w następujący sposób:
60% dla konfederacji, która następnie, każdego roku, będzie musiała przekazać 10% federacji docelowej, a 40% FIVB.

ROZDZIAŁ 5
TYPY TRANSFERÓW


5.1

Transfer międzynarodowy

Są to transfery do klubu, należącego do dywizji, która bezpośrednio lub poprzez promocję ma dostęp do międzynarodowych zawodów i meczy. Certyfikat Transferu jest tu obowiązkowe.
5.2

Transfer bez praw międzynarodowych
Są to transfery do klubu w dywizji, która ani bezpośrednio, ani poprzez promocję nie ma dostępu do międzynarodowych zawodów i meczy. W takim wypadku FIVB nie zobowiązuje zainteresowanych stron do rejestracji transferu międzynarodowego. Ewentualna rejestracja zależy od uznania zainteresowanych federacji krajowych.
W tym wypadku nie ma obowiązku zapłaty opłaty transferowej.


5.3

Uniwersytet
Taki transfer ma miejsce tylko gdy klubem docelowym jest klub uniwersytecki . Nie dotyczy to zawodników.


5.4

Parasol FIVB
Artykuł 1.2.3.2

Zawodnik mający problemy z obywatelstwem lub który od dwóch (2) lat nie brał udziału w grze (co zostało potwierdzone), może otrzymać zezwolenie na grę pod parasolem FIVB z zespołami klubowymi nowego kraju zamieszkania (łącznie z imprezami międzynarodowymi) przed uzyskaniem obywatelstwa swojego nowego kraju oraz spełnieniem innych wymogów prawnych.


Decyzja czy wystawić Międzynarodowe Certyfikat Transferu zawodnikowi objętemu parasolem FIVB (FIVB występuje wówczas jako federacja wyjściowa) jest podejmowana przez FIVB indywidualnie dla każdego przypadku.


ROZDZIAŁ 6
Bezpieczeństwo systemu

Jest sprawą ogromnej wagi, aby kody dostępu federacji krajowych, zawodników oraz klubów były trzymane przez wszystkie strony w ścisłej tajemnicy. Zabrania się udostępniania kodów dostępu jakimkolwiek innym osobom. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie FIBV na adres transfer@fivb.org oraz vis@fivb.org, odpowiednio, p. Katie Ribeiro dos Santos i p. Alberta Rigamonti.

ROZDZIAŁ 7
Przepisy FIVB

W celu uzyskania kompletnych przepisów dot. transferów międzynarodowych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem sportowym FIVB, Część 2, Rozdział 1. Można je znaleźć również w Regulaminie rozgrywek w piłkę siatkową dostępnym na stronie internetowej FIVB pod następującym adresem:

http//:www.fivb.org/en/volleyball/Rules/FIVBSportsRegulationsMarch2009.pdf.


Przepisy finansowe FIVB dotyczące transferów międzynarodowych zostały przedstawione w Rozdziale 4 – Zapłata opłaty transferowej.

ROZDZIAŁ 8
Rejestracja


8.1

Zawodnik

Nowy zawodnik może być zarejestrowany tylko przez federację krajową, do której należy klub, w którym gra (ważne: proszę wykorzystać informacje podane w paszporcie zawodnika). Po zarejestrowaniu przez federację krajową, zawodnik ma możliwość aktualizacji danych osobowych zarejestrowanych pod jego/jej nazwiskiem (za wyjątkiem imienia i nazwiska – patrz. uwaga 1 poniżej). Rejestracja nowego zawodnika zostanie dokonana w sekcji „Global” nowego systemu. Po wprowadzeniu nowego zawodnika, po wybraniu opcji „Utwórz nowe konto użytkownika” zostaną utworzone dla danego zawodnika nazwa użytkownika i, które następnie zostaną przesłane zawodnikowi.
Uwaga 1: Po utworzeniu profilu zawodnika, tylko odpowiedni organ nadzorczy (FIVB lub konfederacja) będą mogły zmienić nazwisko zawodnika.

Uwaga 2: Przed rejestracją nowego zawodnika, każda federacja jest odpowiedzialna za sprawdzenie statusu zawodnika pod kątem rezydencji, narodowości oraz uprawnień do reprezentowania danej federacji. W tym celu należy się zapoznać z Regulaminem sportowym FIVB.
8.2

Klub
Nowy klub może być zarejestrowany tylko prze federację, do której należy. Po zarejestrowaniu, klub może aktualizować dane kontaktowe wprowadzone pod jego nazwą. Po wprowadzeniu nowego klubu i wybraniu opcji „utwórz nowe konto użytkownika”, zostanie utworzona nazwa użytkownika oraz hasło dla profilu danego klubu, które następnie zostaną mu wysłane.


8.3

Federacja krajowa
Federacje krajowe mogą aktualizować dane kontaktowe poprzez wejście w swój profil w zakładce Global/ National Federation.


8.4

Aktualizacja informacji
Nowy system MCT będzie ważny narzędziem informacyjnym dla wszystkich zainteresowanych stron, o ile zawarte w nim informacje będą aktualizowane. Aktualizacja informacji jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ 9
Spory

W przypadku wejścia dwóch stron w spór dotyczący zawartych umów transferu międzynarodowego, federacja krajowa każdej strony musi dołożyć wszelkich starań aby rozstrzygnąć taki spór polubownie.
Sekretariat FIVB nie jest kompetentny aby dokonywać jakichkolwiek rozstrzygnięć w takich sporach, ale jeżeli strony o to wystąpią, jest gotów podjąć się roli mediatora.


9.1

Arbitraż

Spór pomiędzy dwoma klubami, bądź klubem i graczem, którego nie uda się rozstrzygnąć polubownie, może zostać przedstawiony do rozstrzygnięcia przez Międzynarodowy Trybunał Piłki Siatkowej – Izbę Arbitrażową.
W realizacji swoich obowiązków, I.V.T. jest niezależne od organów nadzorczych i wspierających FIVB.
Każde roszczenie przedstawiane Międzynarodowemu Trybunałowi Piłki Siatkowej powinno zawierać*:

a)

wniosek o otwarcie postępowania arbitrażowego, zawierający krótkie przedstawienie faktów i argumentów prawnych, a także żądanie odszkodowania przez osobę wysuwającą roszczenie;

b)

umowę arbitrażową;

c)

dowód zapłaty opłat określonych przez FIVB;

d)

wszelkie dokumenty dotyczące sprawy;

e)

dowód, że wszystkie dokumenty zostały przesłane pozostałym stronom.

* przed wniesieniem roszczenia prosimy zapoznać się ze statutem MTPŚ.

Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów zalecana w przypadku umów zawieranych pomiędzy zawodnikiem, a klubem.
Wszelkie spory wynikające lub związane z bieżącą umową zostaną poddane rozstrzygnięciu wyłącznie przez izbę arbitrażową Międzynarodowego Trybunału Piłki Siatkowej (MTŚP), gdzie zostaną rozstrzygnięte ostatecznie zgodnie z przepisami statutu MTŚP przez jednego arbitra wyznaczonego przez Prezesa MTŚP. Arbiter rozstrzygnie spór ex aequo et bono (według tego co słuszne i dobre). Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Lozanna, Szwajcaria. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

ROZDZIAŁ 10
Dane kontaktowe

W celu uzyskania ogólnych informacji dotyczących nowego systemu lub konkretnych kwestii dotyczących transferów pomiędzy dwoma konfederacjami prosimy o kontakt z FIVB.

FIVB- Federation Internationale de Volleyball – www.fivb.org

Kwestie dot. IT: Alberto Rigamonti – vis.transfer@fivb.org

Tel. bezp.: +41 (21) 345 35 35 66

Wszystkie pozostałe kwestie: Katie RIbeiro dos Santos – transfer@fivb.org

Chateau Les Tourelles, Edouard-Sandoz 1006 Lausanne, Switzerland

Tel: +41 (21) 345 35 35; faks: +41 (21) 345 35 45W konkretnych sprawach dotyczących transferu międzynarodowego w ramach konfederacji, prosimy o kontakt z odpowiednia konfederacją.

CEV – Confederation Europenne de Volleyball – www.cev.lu

rue de la Fonderie 6

1531 Luxembourg

Kontakt: Xavier Mansat; e-mail: transfers@cev.lu; tel: + 352 25 46 46 41, faks: + 352 25 46 46 40AVC – Asian Volleyball Confederation – www.asianvolleyball.org
P.O. Box 6130

Beijing 100763

Chiny

Kontakt: Wang Juxian; e-mail: avv@asianvolleyball.org; tel: + 86 (10) 8718 3528 lub 3095; faks: + 86 (10) 6712 5044CAVB – Confederation Africaine de Volleyball – www.cavb.org
26 rue Ahmed Taiseer

Marwa Heliopolis

Le Caire

Egypt


Kontakt: e-mail: cavb@link.net; Tel: +202 (2) 414 4852; faks: +55 21 2493

CSV – Confederacion Sudamericana de Voleibol – www. voleysur.org
Av. das Americas No. 700, Bloco 6, Sala 232

Shopping Citta America

202640-100 Rio de Janeiro

Brasil


Kontakt: Camila Moraes; e-mail: cmoraes@voleysur.org; tel: + 55 21 2132 7255; faks: + 55 21 2493

NORCECA – North, Central American and Caribbean Volleyball Confederation – www. norceca.org

Pabellon de Voleibol, 3era planta

Av. Maximo Gomez, Esq 27 de Febrero

Santo Domingo

Dominican Republic

Kontakt: Lic. Arateide Caceres; e-mail: darlanara@hotmail.com; tel: + 1 809-472 1547; faks: + 1 809 227 32 42
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość