Strona główna

Instrukcja Nr 2 a do wniosku o dofinansowanie


Pobieranie 9.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.96 Kb.
Instrukcja Nr 2 A do wniosku o dofinansowanie

do wniosku Kierownika państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków dotyczy wypełnienia części ogólnej wniosku o dofinansowanie, część A pkt. VI:INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY PUBLICZNEJ
Analizując spełnienie przesłanek, należy interpretować je w sposób następujący:

1) Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), ponieważ nie wymaga się aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.

Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy też nie (non-profit organisation – np. orzeczenie ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być więc również stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, iż przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego.

W punkcie tym należy zatem wziąć pod uwagę, czy państwowa jednostka budżetowa prowadzi taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet jeśli w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony).

Jeżeli państwowa jednostka budżetowa w podpunkcie 1 zaznaczyła „NIE” i właściwie uzasadniła kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.

2) Państwowa jednostka budżetowa może prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji). Jeżeli ubiega się o dofinansowanie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas możliwe jest wskazanie w tym podpunkcie „NIE”, pod warunkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych).

Jeżeli państwowa jednostka budżetowa w podpunkcie 2 zaznaczyła „NIE” i właściwie uzasadniła kwalifikację, wówczas w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli dofinansowanie dotyczy działalności nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.

3) Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpływa na konkurencję. Należy zauważyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występowanie konkurencji, ale nawet możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na rynku towary lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do towarów lub usług oferowanych przez państwową jednostkę budżetową.

W przypadku, gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskowane dofinansowanie (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem konkurencji.

4) Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono – choćby potencjalnie – oddziaływać na handel (tj. na przepływ towarów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej dwoma) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli państwowa jednostka budżetowa, w zakresie przedsięwzięcia lub zadania objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskowane dofinansowanie z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że państwowa jednostka budżetowa faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje towarów na rynki innych Państw Członkowskich ani na rynki państw spoza Unii Europejskiej.


Jeżeli nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w podpunktach 1-4, (co najmniej raz zaznaczono „NIE”, z właściwym uzasadnieniem), wówczas wnioskowane dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W takiej sytuacji, państwowa jednostka budżetowa podpisuje Oświadczenie znajdujące się pod podpunktami.

W przypadku zaś, gdy wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną (w każdym podpunkcie zaznaczono „TAK”), państwowa jednostka budżetowa powinna wypełnić załącznik dotyczący pomocy publicznej.WFOŚiGW w Zielonej Górze©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość