Strona główna

Instrukcja wypełniania formularzy


Pobieranie 36.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.73 Kb.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY
Uwaga!!!!!!!!! Prosimy o parafowanie każdej strony wniosku i załączników do wniosku !!!!!!!!!!!!!!!!!
WNIOSEK O POŻYCZKĘ
Ad. 1 Wpisujemy kwotę pożyczki o jaką się ubiegamy w złotych.

Ad. 2 Wpisujemy cel na który ma być przeznaczona pożyczka ( np. zakup maszyny, remont lokalu czy kupno samochodu itp.).

Ad. 3 Określamy, czy będzie to pożyczka inwestycyjna czy obrotowa, czy będzie ewentualnie związana z ochrona środowiska lub budowa społeczeństwa informacyjnego.

Ad. 4 Wpisujemy jak ma być wypłacona pożyczka – jednorazowo (w jednej kwocie) przekazana na konto wystawcy faktury za zakupioną maszynę, czy w transzach ( kilku ratach) jako płatności za kolejne etapy remontu lokalu. Określamy wysokość tych transz – orientacyjnie i terminy wypłat.

Ad. 5 Wpisujemy okres na jaki ma zostać udzielona pożyczka np. 12 miesięcy, 24 miesiące maksymalnie 36 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 60 miesięcy)

Ad. 6 Wpisujemy okres karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki czyli okres przez który nie będziemy płacić raty pożyczki, a jedynie odsetki np. 3 miesiące – maksymalny okres bez spłaty raty kapitałowej – 6 miesięcy.

Ad. 7 Wpisujemy jakie proponujemy zabezpieczenie pożyczki np. weksel in blanco z poręczenie 2 osób, hipoteka zwykła na nieruchomości wraz z cesją z polisy ubezpieczenia,

przewłaszczenie samochodu itp.

Ad. 8 Wpisujemy kwotę wkładu własnego w daną inwestycję np. remontujemy lokal całkowity koszt zgodnie z kosztorysem wyniesie 60 000 zł, ubiegamy się o pożyczkę 40 000 zł, bo mamy własne środki w kwocie 20 000 zł. Kwota 20 000 zł jest naszym wkładem własnym.

Ad. 9 Wpisujemy posiadane rachunki w bankach. Jeśli mamy dwa rachunki to wpisujemy np.

BPH O/Łomża nr rach. 12 0000 0000 1111 2222 3333 4444

PKO BP S.A. II/O W-wa 99 1111 2222 5555 0000 8888 7777

Ad. 10 Wpisujemy wszystkie posiadane kredyty, pożyczki, linie kredytowe kwoty tych kredytów i banki lub instytucje w których zaciągnęliśmy te zobowiązania.

Zostawiamy wolne miejsce na podpis wnioskodawcy i stempel firmy, które składamy w obecności pracownika Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego przy złożeniu wniosku.BIZNES PLAN
W części I zamieszczamy dane o firmie

Ad.1 – Nazwa Firmy

Ad.2 – Adres Firmy

Ad.3 – Nr Regon

Ad.4 – Nr NIP

Ad.5 – Rodzaj działalności wg. PKD – wpisać na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS

Ad.6 – Wpisać formę prawną np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Ad.7 – Wpisać imię i nazwisko właściciela firmy lub właścicieli, wspólników wraz z podaniem procentowego udziału w firmie.

Ad.8 – Podać lokalizację firmy tj. adres siedziby, oddziałów, filii, punktów obsługi itp. z określeniem czy znajdują się w obrębie osiedla, centrum czy też na obrzeżu miasta itp.

Ad.9 – Podać kwotę kapitału założycielskiego z umowy spółki.

Ad.10 – Wpisać formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym np. karta podatkowa

Ad.11 – Wpisać osoby zajmujące się kierowaniem firmą np. Dyrektor Jan Nowak 10 lat pracy w firmie handlowej na stanowisku dyrektora, lub właścicielka Maria Nowak 10 lat pracy w dziale zbytu zakładów chemicznych.

Ad.12 – Wpisać średnie zatrudnienie z ostatniego roku np. na początku 2004 było 8 osób zatrudnionych na umowach o pracę, a w grudniu 2004 – 10 zatem średnie zatrudnienie wynosiło 9 osób. W momencie składania wniosku zatrudnionych było.. tu wpiszemy stan aktualny zatrudnienia oraz ile osób zatrudnimy po realizacji przedsięwzięcia na które składamy wniosek o pożyczkę.

Ad.13 – Opisujemy od kiedy działa firma i czym się zajmuje, jakie zmiany zachodziły w profilu działania firmy w ciągu okresu działania.

Ad.14 – Wpisujemy czym może pochwalić się firma – dyplomy, certyfikaty, udział w targach listy gratulacyjne, referencje itp.

Ad.15 – Wpisujemy wszystkie nr kont bankowych i nazwy banków.


W części II opisujemy zatrudnienie w firmie.

Ad.1 – Wpisujemy dane liczbowe

a/ osoby zatrudnione na umowę o pracę na pełnym etacie np. 3 – mechanicy, 1- sprzątaczka, 2 – księgowe itp.

b/ pozostałe osoby zatrudnione na umowę o pracę na część etatu np. 1- radca prawny, 3 – dozorców, 1 – magazynier itp.

c/ nowotworzone stanowiska pracy np. 2 kierowców itp.

Ad.2 – Wypełniamy tabelę dotyczącą kadry kierowniczej, jeśli osoba fizyczna prowadzi działalność samodzielnie wpisuje siebie w kolumnie „osoba odpowiedzialna za zarząd” i wypełnia całą tą kolumnę, w pozostałych rubrykach wpisując „ jak obok”.


W części III wpisujemy dane dotyczące oferowanych przez naszą firmę towarów, produktów bądź usług dokładnie wg. opisu do punktów 1-5.

Ad.1 – Opisujemy cechy produktu, usługi jej zalety. Opisujemy czym wyróżnia się produkt, usługa od dostępnych na rynku produktów i usług jaką ma przewagę nad konkurencją i czy istnieje już na rynku jej odpowiednik lub czy jest to produkt nowy.

Ad.2 – Czy przeprowadzono jakiekolwiek badania na rynku , jeśli tak to czego dotyczyły i jaki zakres obejmowały. Czy oferowana usługa lub produkt, towar zapełnia jakąś lukę na rynku i czy zaspakaja potrzeby odbiorców, jeśli tak to uzasadnić w jaki sposób i dlaczego.

Ad.3 – Jeśli nasze przedsięwzięcie dotyczy produkcji należy podać planowane parametry techniczne: przewidywaną wielkość produkcji (moce produkcyjne , przerobowe itp. Ilościowo czyli np. 3 tony na dobę i wartościowo tj. 3 tony x 56,- zł za tonę x 30 dni w m-cu = 5.040 zł miesięcznie ), planowany obrót – produkcja i sprzedaż, tempo dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej.

Ad.4 – Podać czy firma posiada jakieś zarejestrowane własne patenty lub znaki towarowe zastrzeżone.

Ad.5 – Podać w jaki sposób firma chce zapewnić odpowiednią jakość towarów, produktów lub usług.


W IV części opisujemy rynek na którym działa firma.

Ad.1 – Wpisujemy kto jest lub będzie naszym odbiorcą czy klient indywidualny – detal czy hurtownie, jaki jest udział w sprzedaży hurtowni, a jaki detalu, jaki obszar działania. Przewidywana forma zapłaty lub stosowana forma zapłaty : gotówka, przelew, czek struktura %; terminy płatności 7dni, 14 , 21 lub inne stosowane z podziałem %; Jaki jest popyt na towar, produkt czy usługi w stosunku do twojej oferty mały, duży podaj wielkości cyfrowe.

Wymień trzech największych odbiorców i ich % udział w sprzedaży oraz na jakich warunkach odbywa się sprzedaż : terminy płatności w dniach lub gotówka.

Ad.2 – Opisz dostawców towarów i produktów oraz usług dla twojej firmy : dostawcy stali, rozproszeni, wielu, czy jest jakiś dostawca główny dla poszczególnych surowców ; struktura % dostawców ; stosowane przez dostawców formy rozliczeń : gotówka, czek, przelew jakie rozliczenia dominują, jakie są terminy płatności najczęściej przez nich stosowane?

Wymień głównych dostawców ich udział % oraz stosowane przez nich terminy płatności czy też stosują gotówkowe rozliczenia?

Ad.3 – Napisz czy firma podpisała jakieś umowy o współpracy z dostawcami lub odbiorcami, wykonawcami lub podwykonawcami, złożyła jakieś zamówienia jeśli tak to dołącz kopie tych umów, zamówień lub zleceń. Jeśli nie ma takich umów podaj powód dlaczego?

Ad.4 – Określ zasięg rynku na którym działasz i będziesz działać ( dzielnica, miasto, województwo, region, kraj, zagranica itp.).

Ad.5 – Określ tendencje rynku, branży w której działasz czy są rosnące, stabilizujące się czy może malejące?

Ad.6 – Zastanów się i napisz czy występuje u Ciebie w firmie sezonowość tzn. czy są okresy, gdy więcej sprzedajesz i takie w których spada gwałtownie sprzedaż? Czym jest spowodowana taka sytuacja? W jaki sposób radzisz sobie z tym problemem? Czy możesz w jakikolwiek sposób przeciwdziałać negatywnym skutkom braku sprzedaży?

Ad.7 – Podaj głównych konkurentów na Twoim rynku określ czy są to duże firmy czy małe, podaj w czym jesteś lepszy od nich, a jaką oni mają przewagę nad Tobą? Zastanów się i napisz jak wygląda nasycenie rynku firmami o takim profilu jak twoja? Czy jest ich dużo czy za mało? A może istnieje równowaga? Podaj trzech głównych konkurentów i wymień ich silne strony oraz słabe.

Ad.8 – Wymień co chcesz osiągnąć w ciągu najbliższego roku, a co jest twoim celem na kolejne lata; jakie podejmiesz działania w zakresie:

produktu (np.lepsza jakość, nowa receptura itp.)

ceny ( np. znacznie obniżany przy obniżeniu kosztów produkcji, dostosowujemy się do konkurencji itp.)

opakowania ( zmiana kolorystyki, kształtu itp.)

promocji ( wprowadzamy upusty, rabaty, prowadzimy reklamę itp.)

dystrybucji ( tworzymy własną sieć dystrybucji, korzystamy z zewnętrznej dobrze zorganizowanej sieci sprzedaży, sprzedajemy towary w hipermarketach itp. )

aby te cele osiągnąć;

Ad.9 – Proszę się zastanowić i napisać czy możliwa jest zmiana produkowanego asortymentu, towarów, produktów zmiana oferowanych usług w przypadku trudności ze zbytem i w jaki sposób firma ma możliwości przystosowania się do zmian sytuacji na rynku?


Część V projekt sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Wypełniamy tabele:A. Uproszczony bilans. Dane do tabeli czerpiemy z książki środków trwałych dotyczy to majątku trwałego i wpisujemy wartość poszczególnych jego składników na koniec okresów np. roku 31.12.2003 po odjęciu amortyzacji za rok 2003, itd.; w przypadku majątku obrotowego wartość zapasów ustalamy na podstawie przeprowadzanej co roku inwentaryzacji, środki pieniężne na podstawie wyciągu bankowego na koniec danego okresu oraz jeśli prowadzimy kasę np. w sklepie dodajemy do wartości konta bankowego wartość środków w kasie na koniec danego okresu, jeśli sprzedaliśmy towary na termin płatności, a kupujący na koniec okresu nie przekazał nam jeszcze środków pieniężnych to te kwoty wpisujemy w rubrykę należności i roszczenia; jeśli dodamy wartość majątku trwałego oraz całego majątku obrotowego to otrzymamy wartość AKTYWÓW RAZEM; należy pamiętać, że AKTYWA RAZEM = PASYWA RAZEM; wpisywanie pasywów zaczynamy od wpisania ich sumy, następnie ustalamy nasze zobowiązania tzn. w wierszu „L” wpisujemy kwoty aktualnego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach lub pożyczek zaciągniętych prywatnie na działalność gospodarczą, następnie w pozycji „M” wpisujemy niezapłacone przez nas faktury za towary dostarczone lub usługi wykonane na naszą rzecz, w pozycji „N” wpisujemy kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte na okres do 12 miesięcy np. na zakup towarów lub surowców do produkcji, w pozycji „O” wpisujemy opłaty z tytułu ZUS i podatków , które płacimy w następnym miesiącu; po zsumowaniu pozycji „M – O” wpisujemy „pasywa krótkookresowe” następnie otrzymaną w tej rubryce kwotę odejmujemy od pozycji PASYWA RAZEM i otrzymany wynik wpisujemy w „pasywa długoterminowe”; następnie obliczamy ostatnią pozycję tj. „fundusze własne” : od pozycji „pasywa długoterminowe” odejmujemy pozycję „zobowiązania długoterminowe” i to są nasze „fundusze własne”.

B. Rachunek zysków i strat. Dane do tabeli czerpiemy z książki przychodów i rozchodów bądź innych źródeł na podstawie których rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Dane za okresy poprzednie i aktualne muszą być zgodne z danymi w „Pit” lub „Cit”, które stanowi podstawę do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Okresy przyszłe na podstawie planów z których będzie wynikało, jakie wzrosty lub spadki ( przychodów i kosztów) w poszczególnych wierszach przewidujemy. Okresy przyszłe powinny obejmować okresy roczne kolejnych trzech/ czterech lat spłaty pożyczki. Plany winny być realne.
W części VI opisujemy zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięcia tj. sytuacje w których mogłoby dojść do niezrealizowania lub wstrzymania realizacji przedsięwzięcia, mające wpływ na nieterminową jej realizację np. bark pozwoleń na budowę, uciążliwość dla środowiska, ryzyko związane z katastrofami budowlanymi, brakiem wykonawców itp..

Bizes plan winien być podpisany przez osobę upoważniona do podpisu lub osobę faktyczne sporządzającą ten plan.
OSOBISTY KWESTIONARIUSZ WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Dane personalne.

Wpisujemy po kolei wszystkie wymienione dane dotyczące Wnioskodawcy lub poręczyciela

Ad.1 – Imie i Nazwisko

Ad.2 – Adres zamieszkania

Ad.3 – Telefon (fax)

Ad.4 – Nr dowodu osobistego i PESEL

Ad.5 – Wiek

Ad.6 – Wykształcenie

Ad.7 – Informacje o poprzednich miejscach pracy: Nazwa firmy i stanowisko zajmowane

Ad.8 – Kwalifikacje i umiejętności przydatne w rozwoju przedsiębiorstwa

Ad.9 – Ile osób jest na utrzymaniu ( w rodzinie)
Informacje finansowe

Ad.10 Wpisujemy średni miesięczny dochód z ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich źródeł( np. umowa o pracę, zlecenia, działalność itp.) potwierdzone zaświadczeniem lub kopią umowy

Ad.11 Średni miesięczny dochód w rodzinie dotyczy wszystkich członków rodziny mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich 6 miesięcy potwierdzony zaświadczeniem lub kopia umowy.

Ad.12 – Wpisujemy średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym .

Ad.13 – Wymieniamy i opisujemy posiadany majątek własny

a/ nieruchomości – podajemy adres, nr księgi wieczystej, wartość z operatu szacunkowego, istniejące obciążenia : hipoteki i służebności oraz rodzaj nieruchomości dom, grunty, działka itp.

b/ ruchomości – środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty- podajemy określenie, opis, datę produkcji, oznaczenia identyfikacyjne, wartość, ewentualne obciążenia związane z zabezpieczeniem na w/w przedmiocie, położenie lub gdzie jest przechowywany

c/ rachunki bankowe i lokaty – proszę podać nazwę banku i nr rachunku bankowego, a w przypadku lokat wartość lokaty i walutę oraz okres na jaki założono lokatę

d/ prawa majątkowe - proszę podać udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe akcje, obligacje itp. - nazwa podmiotu, wartość udziałów, nazwę Banku prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nr rach. rodzaj, ilość .

e/ inne – gotówka w domu, udzielone pożyczki, inne np. biżuteria, antyki lub inne należności opisać jakie.

Wpisujemy również imię i nazwisko współmałżonka w przypadku gdy powyższy majątek objęty jest ustawową wspólnotą majątkową małżonków.

Ad.14 – W tabelę wpisujemy wszystkie posiadane kredyty wraz z ich opisem

Ad.15 – W tabele wpisujemy wszystkie udzielone poręczenia ( cywilne i wekslowe) i wystawione weksle wraz z opisem

Ad.16 – Proszę napisać czy był Pan/Pani karana za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa skarbowe? Jeśli tak proszę podać okoliczności. Jeśli nie można załączyć posiadane zaświadczenie o niekaralności – kopia.Ad.17 – Proszę wypełnić tabelę z pytaniami zaznaczając krzyżykiem odpowiedź tak lub nie.
Oświadczenie podpisujemy w obecności pracownika K-PFP.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość