Strona główna

Instrukcja wypełniania suplementu do dyplomu


Pobieranie 38.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.53 Kb.
Instrukcja wypełniania suplementu do dyplomu

(studia wyższe zawodowe - licencjat)

Uwaga: pod nazwą „Część B dyplomu ukończenia studiów nr ....SUPLEMENT” umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”


I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU

 1. Nazwisko: podać pełne nazwisko

 2. Imię: podać wszystkie imiona

 3. Data urodzenia: podać dzień, miesiąc, rok (przykład: 12.08.1999 r.)

 4. Numer identyfikacyjny lub kod studenta lub numer albumu: podać numer albumu


II. INFORMACJE O DYPLOMIE

 1. Określenie uzyskanego wykształcenia: podać pełną nazwę określającą posiadane wykształcenie, czyli nazwę jaką podaje oryginalny dyplom (licencjat).
 1. Kierunek studiów i specjalność: podać główny kierunek studiów i specjalność. Przyjmuje się następującą zasadę pisowni: nazwę kierunku należy pisać od wielkiej litery, a następnie używać wyłącznie liter małych, natomiast nazwę specjalności należy pisać wyłącznie małymi literami. (przykład: Zarządzanie i marketing, zarządzanie marketingowe).
 1. Nazwa uczelni wydającej dyplom: (wpisać): Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu / oraz odpowiedni Wydział - podać pełną nazwę Wydziału

4. Nazwa uczelni, w której zrealizowano część studiów oraz jej status prawny: w sytuacji, gdy student całe studia odbył w Akademii - (wpisać podany tekst):

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu jest państwową szkołą wyższą, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Oświaty z dnia 21.12.1946 roku, Nr IV SW – 11523/46 jako Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, przekształcona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.09.1950 roku w Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu (Dz.U.z1950r.nr45,poz.413) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04. 1974 roku w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu (Dz.U.z1974r.nr17,poz. 95). Akademia działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12.09.1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z1990r.nr65,poz.385 ze zmianami).
UWAGA: Jeżeli student rozpoczął studia w innej uczelni niż AE we Wrocławiu, lub gdy część studiów odbył za granicą, bądź w innej uczelni należy podać nazwy i status wszystkich tych uczelni w ujęciu chronologicznym.


 1. Język (języki) wykładowy:(wpisać) polski

UWAGA: jeżeli zajęcia odbywały się w innych językach - wymienić wszystkie
III. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA

 1. Poziom posiadanego wykształcenia: (wpisać) wyższe studia zawodowe

 2. Czas trwania studiów według programu: (wpisać) 3,5 lat, (7 semestrów)

 3. Warunki przyjęcia na studia: dane dotyczą konkretnego studenta. Podać jakie warunki rekrutacji obowiązywały w danym roku akademickim i jakie musiał spełnić student (np.: posiadanie świadectwa dojrzałości, egzamin wstępny, konkurs świadectw).

UWAGA: jeżeli student rozpoczął studia w innej uczelni niż Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu należy podać warunki rekrutacji obowiązujące na AE w chwili rozpoczęcia studiów przez studenta na pierwszej uczelni.
IV. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH

 1. System studiów: (wpisać) zaoczne

 2. Standardy nauczania: podać informacje o ustalonym minimum wymaganym do zdobycia wykształcenia na danym poziomie.

(proponuje się następującą formułę):

Standardy nauczania dla kierunku (podać nazwę kierunku) zgodne z określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U.z 2002r.nr116, poz.1004 ze zmianami). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe. Student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria). Student musi w ciągu trzech ostatnich semestrów napisać pracę dyplomową, a następnie zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej.
 1. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/ punkty : Podać wykaz przedmiotów zaliczanych w kolejnych latach studiów, w układzie semestralnym, bez zaznaczania roku akademickiego. I tak np. w semestrze pierwszym podać wszystkie realizowane przedmioty, również te wynikające z różnic programowych, bez zaznaczania czy student powtarzał semestr czy też nie. Nie należy wpisywać ocen niedostatecznych ani średnich (jeżeli student kilka razy podchodził do egzaminu), jedynie ostateczną ocenę z danego przedmiotu. Jeżeli przedmiot, np. j. obcy trwa cztery semestry, to przez pierwsze trzy semestry w kolumnie „ocena” wpisujemy ocenę z zaliczenia, natomiast w semestrze czwartym, gdy pojawią się dwie oceny (zaliczenie i egzamin) należy wpisać wyłącznie ocenę z egzaminu. Tę zasadę należy stosować w każdym przypadku, gdy student w jednym semestrze otrzymał z danego przedmiotu ocenę z zaliczenia i egzaminu. W tym punkcie należy również podać temat pracy magisterskiej, nazwisko i imię promotora, ocenę pracy magisterskiej, wynik egzaminu magisterskiego. W tabeli znajduje się również kolumna z punktami ECTS, która jest wypełniana wyłącznie przez wydział, który te punkty stosuje. Pozostałe wydziały mogą usunąć tę kolumnę.
 1. System ocen i sposób ich przyznawania: (proponowany zapis)

Obowiązujący system ocen w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu zgodnie z Uczelnianym Regulaminem Studiów:


oceny w języku polskim

wartości cyfrowe

procent wymaganej wiedzy dla danej oceny

celujący*

6.0

95 - 100%

bardzo dobry

5.0

81 - 94%

ponad dobry

4.5

74 - 80%

dobry

4.0

66 - 73%

ponad dostateczny

3.5

58 - 65%

dostateczny

3.0

50 - 57%

niedostateczny

2.0

mniej niż 50%

*Do roku akademickiego 2003/2004 Uczelnianym Regulaminem Studiów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu dopuszczał możliwość wpisu do indeksu oceny słownej „celujący” (6,0).


 1. Wynik ukończenia studiów: podać ogólną, końcową ocenę wyników kształcenia w oryginalnym brzmieniu językowym (dostateczny, dobry, bardzo dobry)

Wpisać formułę:

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0.6), średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej (waga 0.2), ocena egzaminu dyplomowego (waga 0.2).V. INFORMACJE O UPRAWNIWNIACH POSIADACZA DYPLOMU

1. Dostęp do dalszych studiów: (proponowany zapis) możliwość ubiegania się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe):
VI. DODATKOWE INFORMACJE :

1. Podać informacje o odbytych praktykach, szkoleniach, (nazwa, miejsce, rok ukończenia), działalności w studenckim kole naukowym (nazwa koła, ewentualne publikacje, funkcje, nagrody), działalności w organizacjach studenckich (nazwa organizacji, okres działalności w organizacji, pełnione funkcje, osiągnięcia).
UWAGA: podać tylko te informacje, które dotyczą dodatkowych osiągnięć zdobytych podczas okresu studiów i związane są z uczelnią, a które student możne udokumentować poprzez załączenie oryginałów dyplomów, certyfikatów, itp. W celu pozyskania tych informacji proponuje się wzór ankiety, którą student byłby zobowiązany wypełnić i złożyć wraz z oryginałami zaświadczeń lub certyfikatów (do wglądu) w Dziekanacie wraz z pracą magisterską. Nie wypełnienie ankiety byłoby równoznaczne z brakiem informacji zamieszczanych w tym punkcie.
2. Dalsze źródła informacji: (proponowany zapis) : Statut Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Regulamin studiów, Plany i programy studiów, www.ae.wroc.pl, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pełniące rolę ośrodka ENIC w Polsce, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 13, tel. (48 22) 828 81 61, www.buwiwm.edu.pl , e-mail: bwm@men.waw.pl.

VII. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU

 1. Data: podać datę wydania suplementu do dyplomu. Nie musi być ona zgodna z datą ukończenia studiów. (przykładowy zapis daty: 25 stycznia 2005 r.)

 2. Podpis i pieczęć imienna dziekana (prodziekana) lub kierownika jednostki organizacyjnej: Na pieczątce dziekana podpis w kolorze niebieskim. W miejscu „mp” zastosować pieczęć okrągłą mokrą.


VIII. INFORMACJE O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE (proponowany tekst)
1. SYSTEM OŚWIATY

Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych.

Reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadziła również nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, szkołę zawodową o okresie nauczania 2-3 lata oraz dwuletnie liceum uzupełniające i trzyletnie technikum uzupełniające (dwa ostatnie typy szkół przeznaczone są dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej). W okresie przejściowym równolegle działają szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.

Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi 12 - 15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego)

absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości upoważniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.
2. SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W Polsce istnieją państwowe (publiczne) szkoły wyższe oraz, tworzone po 1990 r., niepaństwowe szkoły wyższe. Niepaństwowe szkoły wyższe są tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i uzyskują osobowość prawną po wpisaniu do rejestru szkół niepaństwowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Od 1998 r. powstają państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Istotnym elementem przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu jest realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych w wymiarze 15 tygodni.

Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne, chyba że statut uczelni stanowi inaczej. .

O przyjęcie do szkoły wyższej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Zasady przyjęć na I rok studiów są określane autonomicznie przez szkoły wyższe. Niektóre uczelnie organizują egzaminy wstępne, inne przyjmują na studia na podstawie konkursu ocen na świadectwie dojrzałości, jeszcze inne - tylko na podstawie zapisu.

3. TYTUŁY ZAWODOWE NADAWANE ABSOLWENTOM SZKÓŁ WYŻSZYCH

- licencjat - tytuł uzyskiwany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych, które trwają 3 lata lub 3,5 roku,

- licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa - tytuły uzyskiwane po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach odpowiednio: pielęgniarstwo lub położnictwo,

- inżynier - nadawany absolwentom wyższych studiów zawodowych na kierunkach technicznych, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na kierunkach rolniczych, leśnych, a także na innych kierunkach studiów, jeśli przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne stanowią nie mniej niż 50% ogółu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planach studiów i programach nauczania na tych kierunkach,

- inżynier architekt - nadawany absolwentom wyższych studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka,

- magister oraz tytuły: magister sztuki, magister inżynier, magister inżynier architekt, lekarz, lekarz dentysta (do 30 IV 2004 r. - lekarz stomatolog), lekarz weterynarii, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa - nadawane po ukończeniu 4-6-letnich jednolitych studiów magisterskich.

Tytuł zawodowy magister można uzyskać także po ukończeniu 2 - 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich, które mogą podjąć osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe z tytułem zawodowym licencjat lub inżynier.

Aby uzyskać wymienione powyżej tytuły zawodowe student musi zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki objęte planem studiów, złożyć i obronić pracę dyplomową oraz zdać pomyślnie egzamin dyplomowy. W przypadku studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz na kierunku weterynaria podstawą do uzyskania tytułu zawodowego jest złożenie ostatniego wymaganego egzaminu.

Absolwent szkoły wyższej otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku studiów, a także - na swój wniosek również - odpis dyplomu w języku obcym.

4. STOPNIE NAUKOWE I TYTUŁ NAUKOWY

Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej (do 30 IV 2003 r. w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych nadawane były kwalifikacje I i II stopnia będące podstawą do przyznawania uprawnień równoważnych stopniowi naukowemu odpowiednio doktora i doktora habilitowanego).

Stopień doktora nadaje się osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej oraz przygotowała i obroniła pracę doktorską.

Do przewodu habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień naukowy doktora i uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawiła rozprawę habilitacyjną. Czynności przewodu habilitacyjnego kończą się uchwałą rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego.Stopnie doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych oraz w innych placówkach naukowych, które posiadają uprawnienia do ich nadawania.

Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora określonej dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość