Strona główna

Instytut Psychiatrii I Neurologii Pracownia Neuroimmunologii II kliniki Neurologii


Pobieranie 26.05 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar26.05 Kb.
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii

ul. Sobieskiego 9 (budynek H, domofon: 6); 02-957 Warszawa

tel.: 022 4582 804; tel./fax: 022 4582 593


PROCEDURA POBIERANIA, PRZYGOTOWANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH
 1. Materiałem do badań immunologicznych w Pracowni Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii IPiN jest:

- krew obwodowa pobrana na skrzep: ok. 3-10 ml lub surowica: 2 ml (badania w kierunku obecności przeciwciał przeciwneuronalnych oraz przeciwciał przeciw gangliozydom w surowicy oraz w kierunku obecności „prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym)

- dodatkowo płyn mózgowo-rdzeniowy: 2 ml (badanie w kierunku obecności „prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym) 1. Krew do badań nie musi być pobrana na czczo, godzina pobrania materiału nie ma wpływu na wynik badań.

 2. Krew pobieraną do badań należy traktować jako materiał zakaźny.

 3. Osoba pobierająca krew przy każdym chorym powinna stosować nową parę rękawiczek jednorazowego użytku.

 4. Przed pobraniem krwi osoba pobierająca powinna zidentyfikować tożsamość pacjenta, od którego zostanie pobrany materiał do badań.

 5. Krew do badań powinna być pobrana w sposób jałowy.

 6. Krew „na skrzep” należy pobrać do jałowej probówki o pojemności 7.5 ml
  (bez/ lub z aktywatorem wykrzepiania). W celu uzyskania surowicy pobraną próbkę krwi należy pozostawić w temperaturze pokojowej przez 15-30 minut do czasu powstania skrzepu, a następnie odwirować przez 10 minut przy sile nie przekraczającej 1500 x g (1200-1700 obr./min.). Następnie surowicę należy oddzielić od skrzepu przenosząc ją przy pomocy pipety Pasteura lub pipety automatycznej z odpowiednią końcówką, do czystej probówki typu Eppendorf, którą należy szczelnie zamknąć (UWAGA: nie należy zamykać probówek z surowicą korkami z waty czy ligniny, gdyż takie postępowanie nie zabezpiecza próbki przed wysychaniam ani przed wylaniem w czasie transportu). Probówkę należy

zaetykietować zgodnie z instrukcją zawartą w Formularzu Zlecenia Badań. Płyn mózgowo-rdzeniowy należy pobrać do sterylnej probówki, którą następnie należy szczelnie zamknąć tak, aby zabezpieczyć płyn przed wysychaniem czy wylaniem podczas transportu. 1. Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego przesłania próbek surowicy lub płynu mózgowo-rdzeniowego do laboratorium, należy je przechowywać
  w temperaturze pokojowej (do 24 godzin) lub w lodówce (4-8oC) – przez okres do 5 dni. Jeśli przewidywany jest dłuższy czas przechowywania: surowicę należy zamrozić natychmiast po odseparowaniu w temperaturze poniżej -20oC (do przechowywania surowicy w takich warunkach stosuje się probówki z tworzyw sztucznych); płyn mózgowo-rdzeniowy należy w takiej sytuacji jak najszybciej po pobraniu zamrozić w temperaturze poniżej -70oC
  (w specjalnej probówce, która nie zmienia właściwości pod wpływem niskich temperatur, tzw. cryovial).

 2. Sprzęt i wyroby medyczne stosowane przy pobieraniu krwi/ płynu mózgowo-rdzeniowego należy poddać utylizacji zgodnie z procedurą określoną przez Instytucję zlecającą wykonanie badań.

 3. Osoba pobierająca powinna oznakować probówki z krwią imieniem
  i nazwiskiem osoby kierowanej na badania, datą urodzenia oraz datą pobrania krwi na badania, a następnie sprawdzić zgodność danych umieszczonych na probówce z danymi na zleceniu badania oraz ze zweryfikowanymi danymi osoby, od której pobrana została krew na badania.

 4. Osoba pobierająca powinna złożyć na zleceniu wykonania badań podpis potwierdzający pobranie materiału zgodnie z wymaganiami oraz procedurą pobierania materiału.


Instytut Psychiatrii i Neurologii

Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii

ul. Sobieskiego 9 (budynek H, domofon: 6); 02-957 Warszawa

tel.: 022 4582 804; tel./fax: 022 4582 593


PROCEDURA TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH

 1. Do transportu probówki z surowicą/ płynem mózgowo-rdzeniowym należy zabezpieczyć ligniną, watą lub ręcznikiem papierowym, włożyć w szczelny woreczek foliowy i umieścić w opakowaniu chroniącym przed zgnieceniem. Tak zapakowane próbki surowicy/ płynu mózgowo-rdzeniowego należy umieścić
  w pudełku styropianowym lub w termosie z umieszczonym wewnątrz odpowiednim wkładem chłodzącym. Jeśli przesyłane będą próbki zamrożone, należy użyć wkład przeznaczony do utrzymywania temperatury około -20 - -30oC, który przed użyciem powinien zostać schłodzony we właściwej temperaturze przez noc. Jeśli będą przesyłane próbki przechowywane w lodówce, należy użyć wkład chłodzący przeznaczony do utrzymywania temperatury pomiędzy 2ºC a 8ºC, który przed użyciem należy schłodzić do odpowiedniej temperatury. Jeśli przed wysłaniem do badań płyn mózgowo-rdzeniowy był przechowywany w temperaturze poniżej -70oC, należy go transportować w pojemniku z suchym lodem (do tego pojemnika można w takiej sytuacji włożyć również surowicę pochodzącą od tego samego pacjenta).

 2. Pudełko styropianowe lub termos z materiałem do badań należy dostarczyć do laboratorium wraz z wypełnionym odpowiednim formularzem zlecenia wykonania badań.

 3. Materiał przeznaczony do badań laboratoryjnych powinien być dostarczany
  do laboratorium przez upoważnione do tego osoby.

 4. Materiał przeznaczony do badań powinien być dostarczany w zamkniętych probówkach, w szczelnie zamkniętym opakowaniu zbiorczym, oznaczonym jako „MATERIAŁ ZAKAŹNY”.

 5. Materiał do badań powinien być transportowany tak, aby podczas transportu
  nie zmieniły się jego właściwości (tzn. w odpowiednim pojemniku, umożliwiającym zapewnienie optymalnej temperatury podczas transportu, tak jak to opisano w Formularzu Zlecenia Badań).

 6. Osoba transportująca materiał do badań powinna zostać poinformowana o możliwości zakażenia w przypadku uszkodzenia pojemnika. 1. W sytuacji skażenia w wypadku uszkodzenia transportowanego materiału należy przeprowadzić dekontaminację terenu skażonego, według załączonej instrukcji.


DEKONTAMINACJA ROZLANYCH PŁYNÓW ZAKAŹNYCH

Rozlaną potencjalnie zakaźną zawartość pojemnika, w którym jest transportowana krew do badań, należy jak najszybciej zdezynfekować, uprzątnąć, zmyć zabrudzony obszar ponownie środkiem dezynfekcyjnym lub detergentem i wysuszyć. Podczas wykonywania tych czynności należy stosować środki ochronne w postaci gumowych / jednorazowych rękawic i plastikowego fartucha.

Wyposażenie konieczne do usuwania rozlanych płynów powinno być dostępne w każdym wózku/ samochodzie transportowym.

Skład zestawu:Plamy i małe zacieki krwi można wytrzeć używając papierowego ręcznika oraz roztworu podchlorynu (10 000 ppm czynnego Cl2). Po wykonaniu czynności użyte papierowe ręczniki należy wyrzucić do czerwonych plastikowych worków. Natychmiast po zdjęciu rękawic należy umyć i zdezynfekować ręce.

Obficie rozlany płyn do 30 ml, należy posypać granulkami NaDCC tak, aby płyn został wchłonięty. Jeśli płynu jest dużo ( ponad 30 ml), należy pokryć go papierowymi ręcznikami, tak aby wchłonęły one cały płyn, i ostrożnie polać świeżo przygotowanym roztworem podchlorynu (10 000 ppm czynnego Cl2); pozostawić na 15 minut. W zależności od stosowanej metody - zebrać granulki z zaabsorbowanym płynem lub brudne ręczniki; wyrzucić do czerwonego plastikowego worka (utylizacja).

Skażoną powierzchnię należy przetrzeć świeżym roztworem podchlorynu
(10 000 ppm czynnego Cl2) i spłukać czystą wodą. Natychmiast umyć, zdezynfekować
i wysuszyć ręce.Instytut Psychiatrii i Neurologii

Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii

ul. Sobieskiego 9 (budynek H, domofon: 6); 02-957 Warszawa

tel.: 022 4582 804; tel./fax: 022 4582 593


PROCEDURA PRZYJMOWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH

Warunkiem przyjęcia materiału biologicznego do zbadania w Laboratorium jest czytelne wypełnienie Zlecenia Wykonania Badań na formularzu opracowanym przez Laboratorium wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych. Płatnikiem za badania może być instytucja zlecająca lub sam pacjent.

Przyjęcie materiału do badań laboratoryjnych w Pracowni Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie obejmuje wykonanie następujących czynności:

1. Otwarcie pojemnika z materiałem i sprawdzenie temperatury wewnątrz pojemnika

2. Ocena przydatności materiału do badań

2. Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia Formularza Zlecenia Wykonania Badań

3. Sprawdzenie zgodności danych na Formularzu Zlecenia Wykonania Badań
z oznakowaniem probówki z materiałem

4. Sprawdzenie, czy do Formularza Zlecenia Wykonania Badań dołączoną podpisany Formularz Zgody na Wykonywanie Badań Genetycznych

5. Wpisanie na Formularza Zlecenia Wykonania Badań daty i godziny przyjęcia materiału do badań oraz informacji czy materiał został dostarczony
w odpowiednich warunkach

6. Nadanie próbce kolejnego numeru w Księdze Badań Laboratoryjnych i wpisanie tego numeru na Formularzu.

7. Poświadczenie przyjęcia materiału do badań poprzez złożenie czytelnego podpisu na Formularzu przez osobę przyjmującą materiał do badań.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia przez pracownika laboratorium niezgodności


z wymaganiami dotyczącymi pobierania lub transportu, lub jakiegokolwiek innego rodzaju nieprawidłowości powodującej, że materiał nie może być wykorzystany do badania, pracownik zgłasza to kierownikowi laboratorium lub osobie przez niego upoważnionej, którzy w razie potwierdzenia niezgodności mogą zakwalifikować materiał jako niezdatny do badania i odmówić wykonania badania.

Odmowę wykonania badania odnotowuje się w dokumentacji i zawiadamia się


o tym fakcie zlecniodawcę. Dalsze postępowanie z materiałem laboratorium uzgadnia ze zleceniodawcą.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość