Strona główna

Intermediate


Pobieranie 477.57 Kb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar477.57 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Jadwiga Gajda
(konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka)

Rozkład materiału

z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od 2012 r.)

MATURA PRIME TIME plus

INTERMEDIATE

Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ)
sierpień 2014
Wstęp
Matura Prime Time plus to nowa, częściowo zmodyfikowana wersja czteropoziomowego kursu Matura Prime Time przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jego trzecia część, Matura Prime Time plus Intermediate, odpowiada poziomowi B1/B2 w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i przeznaczony do realizacji na IV etapie edukacyjnym, na poziomie IV.1, zarówno w zakresie podstawowym (jako kończący naukę), jak i w zakresie rozszerzonym (jako podręcznik, od którego rozpoczynamy lub kontynuujemy naukę w szkole ponadgimnazjalnej). Materiał w nim prezentowany odpowiada wymaganiom szczegółowym z zakresu podstawowego, a także częściowo z zakresu rozszerzonego, stąd istnieje możliwość pracy z podręcznikiem na obydwu poziomach. Podręcznik Matura Prime Time plus Intermediate został zmodyfikowany, tak aby uwzględniał zmiany w egzaminie maturalnym obowiązującym od 2015 roku.

Tak, jak jego poprzednia wersja, posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book), interaktywny eBook (i-eBook) zawierający – poza materiałem prezentowanym w książce – m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher’s Book), testy do poszczególnych rozdziałów podręcznika i – szczególnie polecane ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych – oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Matura Prime Time plus Intermediate jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej, jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu). W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine’s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym).

Podręcznik Matura Prime Time plus Intermediate jest podzielony na 6 głównych modułów, a każdy moduł – na rozdziały od a do i oraz 2 rozdziały powtórzeniowe i 1 rozdział maturalny. Rozkład materiału, oprócz uszczegółowienia tematyki i słownictwa oraz gramatyki i umiejętności językowych, proponuje tematy i ilość zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. Jeden moduł to od 14 do 17 lekcji, a rozdział początkowy (tzw. Starter) to 1-2 lekcje, co w sumie daje minimum 85, a maksymalnie 104 godziny. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny ma średnio ok. 34 tygodni, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego przy minimum 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy większej liczbie godzin języka angielskiego w tygodniu (np. 4; razem ok. 130 godzin w ciągu roku) dysponujemy dodatkowymi godzinami do wykorzystania poza materiałem z podręcznika (patrz: zajęcia dodatkowe*).

W rozkładzie materiału został uwzględniony podział na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Przy umiejętnościach produktywnych opisane zostały także związane z nimi funkcje językowe, np. wyrażanie i uzasadnianie opinii, rezerwacja noclegu czy relacjonowanie i komentowanie wydarzeń. Dodatkowo umieszczenie przy konkretnych ćwiczeniach numerów wymagań szczegółowych według nowej podstawy programowej (WS…) powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej.

Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki:(WS…) – wymagania szczegółowe umieszczone w podstawie programowej i dotyczące egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 roku; litery ZR przed numerem oznaczają wymagania umieszczone w kolumnie z zakresu rozszerzonego;

(P) – zadania w formacie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym;

(R) – zadania w formacie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym;

(U) – zadania w formacie części ustnej egzaminu maturalnego;

ICT – zadania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

SB – podręcznik ucznia;

WGB – zeszyt ćwiczeń;

i-eBook – interaktywny eBook;

* …… – informacje do uzupełnienia przez nauczyciela.
ROZKŁAD MATERIAŁU – MATURA PRIME TIME plus Intermediate
(NR DOPUSZCZENIA: …………………………) (PROGRAM NAUCZANIA: …………………………………………..)

IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres podstawowy/zakres rozszerzony]

ROK SZK.: …………… KLASA/GRUPA: ………… NAUCZYCIEL:……………………………………………………

MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI*

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE


Starter Unit

1-2 lekcje

…………………

…………………


Środki transportu

Miasto (różne obiekty, miejsca)

Obowiązki domowe

Artykuły spożywcze

Przygotowywanie posiłków

Klęski żywiołowe

Kolokacje dotyczące prezentowanej tematyki
(WS 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.13)
Czytanie: tekst przepisu kulinarnego z lukami – uzupełnianie luk podanymi wyrazami;

dobieranie komentarzy do nazw klęsk żywiołowych(WS 3.2, 3.3, 3.6)

Mówienie i pisanie: krótkie reakcje językowe dotyczące podstawowych sytuacji życia codziennego (przekazywanie informacji, reagowanie na podziękowania, propozycje, prośby, komentowanie wydarzeń)

(WS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.9, 6.11)Tematy lekcji: 1. In the city – słownictwo. Household chores – słownictwo. Everyday English – krótkie reakcje językowe.

2. Food & drinks, cooking – słownictwo. Natural disasters – słownictwo. Kolokacje – ćwiczenia leksykalne.

Zajęcia
dodatkowe*

…………………
Tematy lekcji:


MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI *

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE

MODUŁ 1 – WORK & PLAY

ZAKRESY TEMATYCZNE: CZŁOWIEK, PRACA, SPORT (WS 1.1, 1.4, 1.10)


Modular page

+

1a

Hard at work

2 lekcje


…………………

…………………


Zawody

Cechy charakteru związane z wykonywaną pracą (przymiotniki)
(WS 1.4)

Przysłówki określające sposób wykonywania czynności (tworzenie, zmiany w pisowni, przykłady nieregularne)

Znajomość środków językowych + czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Hot jobs, tekst z lukami sterowanymi (P) + ćwiczenie na użycie słów kluczowych

(WS 3.1, 3.3, 3.6)

Mówienie: krótki opis zawodów i związanych z nimi warunków pracy (na bazie ilustracji) oraz krótki opis wymarzonego zawodu

Mówienie i pisanie: opis swojej pracy i różnych jej aspektów przez bohatera tekstu (na bazie notatek); opinia na temat prezentowanej pracy
(WS 4.1, 4.5, 4.8, 5.1, 5.5, 8.1, 9)

WGB 1a
i-eBook:


Tematy lekcji: 1. Jobs & work – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Adverbs of manner – ćwiczenia gramatyczne.

2. Hot jobs – tekst z lukami sterowanymi, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.
1b

Hobbies

2 lekcje


…………………

…………………


Zainteresowania, hobby

(WS 1.1)

Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous użycie, określenia czasu; czasowniki określające stany (stative verbs), czasowniki o różnym znaczeniu w zależności od użytej formy np.: see, think, taste

Czytanie: UFO Hunter!, uzupełnianie zdań informacjami z tekstu + krótki opis prezentowanego hobby
(WS 3.3, 8.1)

Pisanie: opinia sterowana nt. niezwykłych hobby
Mówienie i pisanie: opis swojego hobby w formie odpowiedzi na pytania i krótkiego tekstu

(WS 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 6.4, 7.2)

WGB 1b
i-eBook:

Tematy lekcji: 1. Hobbies – słownictwo. UFO Hunter! – praca z tekstem.

2. Czasy Present Simple i Present Continuous użycie, określenia czasu, tzw. stative verbs. My hobby – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.


MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY

UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI*

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE


1c

Culture Corner

+

1dEveryday English

1-2 lekcje

…………………

…………………


Praca – praca dorywcza studentów, praktyki zawodowe, rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy

(WS 1.4)Czytanie: Cash in hand!, ćwiczenie przygotowujące + zadanie na dobór wielokrotny zdań do akapitów (R) oraz ćwiczenie leksykalne; ogłoszenia o pracy – określanie podstawowych informacji

Słuchanie (zintegrowanie z czytaniem): rozmowa w sprawie pracy określanie podstawowych informacji
(WS 2.3, 3.1, 3.2, 3.3)

Mówienie: rozmowa w sprawie pracy – odgrywanie roli kandydata (na bazie ogłoszenia);

krótki opis i opinia o preferowanej pracy dorywczej;

porównywanie pracy dorywczej studentów w USA i w Polsce

Wymowa: intonacja pytań ogólnych i szczegółowych

(WS 4.1, 4.2, 4.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.11, 8.1)WGB 1c, d
i-eBook:Tematy lekcji: 1. Cash in Hand – słownictwo, praca z tekstem.

2. Job adverts & interviews – dialogi. Ćwiczenia w wymowie – intonacja pytań.
1e

Adventure sports

1-2 lekcje

…………………

…………………


Sport – dyscypliny sportu, sporty ekstremalne

(WS 1.10)Słuchanie: wypowiedzi o sportach – określanie rodzaju sportu

Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Take a Deep Breath!, wybór wielokrotny (P) + ćwiczenia leksykalne (słowa kluczowe i antonimy)
(WS 2.2, 3.3)

Mówienie: opis wybranych sportów i krótka opinia o tych, których próbowaliśmy i o tych, których chcemy spróbować

Mówienie i pisanie: wywiad dziennikarza z bohaterką tekstu + opis doznań przez bohaterkę tekstu
(WS 4.1, 4.8, 4.9, 5.1, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.13, 8.1 + ZR 8.3)

WGB 1e
i-eBook:


Tematy lekcji: 1. Adventure sports – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

2. Take a Deep Breath – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.


MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY

UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI*

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE


1f

Getting a job

2 lekcje


…………………

…………………


Praca – rynek pracy, warunki zatrudnienia

(WS 1.4)

Formy porównawcze: stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, konstrukcje typu: as…as, much/ a bit + comparative

Użycie konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikiem lub formy z -ing

Parafrazy zdaniowe ze słowem kluczem (R)
(WS ZR 8.3)


Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): How to get a job & keep it; dobór nagłówków do akapitów (P) + ćwiczenie leksykalne

(WS 3.2, 3.3)

Mówienie lub pisanie: udzielanie rady w sprawie starania się o pracę (integracja z tekstem)

Pisanie: krótkie wyjaśnianie powiedzenia Konfucjusza o pracy


(WS 4.1, 4.5, 5.1, 5.5, 6.10/7.8, 8.1)

WGB 1f
i-eBook:


Tematy lekcji: 1. Getting a job – słownictwo, praca z tekstem, udzielanie rad

2. Infinitive/ -ing forms, comparisons – ćwiczenia gramatyczne, parafrazy ze słowem. kluczem.
1g

Skills
1h

Writing
1i

Curricular:

PSHE
2-3 lekcje

…………………


…………………

…………………


Praca – prace dorywcze studentów (c.d.), starania o pracę (życiorys, list motywacyjny, doradztwo zawodowe)
Dane personalne, cechy charakteru, zainteresowania, kwalifikacje, predyspozycje, doświadczenia zawodowe


(WS 1.1, 1.4)Czytanie: życiorys, uzupełnianie luk podanymi słowami;
analiza listu motywacyjnego pod kątem treści i stylu oraz sterowane przetwarzanie stylu;
test na temat predyspozycji zawodowych, określanie podstawowych informacji + opinia o teście i ćwiczenia leksykalne

Słuchanie: wypowiedzi dot. pracy dorywczej studentów, dobór zdań do osób (P)
(WS 2.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.5, 8.1)

Mówienie: krótki opis popularnych prac dorywczych; dialogi dotyczące danych personalnych, zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń

Pisanie: życiorys;

list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie;

krótka opinia o predyspozycjach zawodowych

(WS 4.1, 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, 5.12, 5.13, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.8)


WGB 1g, 1h, 1i
SB: formal letters/ emails (Writing Bank, str. 153)

SB: ICT – prezentacja na temat przyszłego zawodu
(WS 11)

Tematy lekcji: 1. Student jobs – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu. Reading & writing a CV.

2. Asking for personal details – dialog. A cover letter – analiza przykładu, zasady pisania listu formalnego, list w odpowiedzi na ogłoszenie.

3. What’s the job for you? – słownictwo, praca z tekstem, projekt ICT dot. przyszłego zawodu.

  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość