Interreg iiia/Tacis cbc 2004-2006 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euroPobieranie 28.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.79 Kb.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina

INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO


 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

17-200 Hajnówka, woj. podlaskie

ul. Aleksego Zina 1

tel. 0 85 682 27 18, fax 682 42 20

www.powiat.hajnowka.pl

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl
godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 poniedziałek

7:30 - 15:30 wtorek – piątek
 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego.
 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wydanie dwóch albumów oraz folderu ( broszury) promujących Euroregion „Puszcza Białowieska” i Powiat Hajnowski w ramach projektu pn. „ Euroregion Puszcza Białowieska zatrzymany w kadrze”:

CPV


78 11 00 00 - 1

78 23 00 00 - 8

78225000-0

78114100-0

 1. Album – „ Szlakiem puszczańskich miejscowości”
  1. Format A5 ( poziomo);

  2. Objętość około 70 stron plus okładka;

  3. Oprawa twarda albumowa: pełny kolor, lakier punktowy, wyklejka (4+0);

  4. Kolor 4+4;

  5. Papier środek kreda mat. 150 g/m2;

  6. Fotografie około 40 szt. z zasobu wykonawcy, dodatkowe zdjęcia będą pochodziły z archiwum Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

  7. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

   1. druk, oprawa,

   2. skład komputerowy tekstów,

   3. obróbka zdjęć, podpisy pod zdjęciami,

   4. przygotowanie projektu graficznego,

   5. przygotowanie merytoryczne tekstów,

   6. tłumaczenie na trzy języki obce – angielski, rosyjski, niemiecki
  1. Nakład 100 sztuk (wersja czterojęzyczna polsko-rosyjska-angielska - niemiecka).

  2. Album pn. „Szlakiem puszczańskich miejscowości” powinien zawierać informacje o Euroregionie „Puszcza Białowieska” oraz przedstawiać atrakcje poszczególnych samorządów wchodzących w skład Euroregionu, zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej stronie.
 1. Album – „ Szlakiem hajnowskich gmin”  1. Format A5 ( poziomo);

  2. Objętość około 70 stron plus okładka;

  3. Oprawa twarda albumowa: pełny kolor, lakier punktowy, wyklejka (4+0);

  4. Kolor 4+4;

  5. Papier środek kreda mat. 150 g/m2;

  6. Fotografie około 40 szt. z zasobu wykonawcy, dodatkowe zdjęcia będą pochodziły z archiwum Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

  7. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

   1. druk, oprawa,

   2. skład komputerowy tekstów,

   3. obróbka zdjęć, podpisy pod zdjęciami,

   4. przygotowanie projektu graficznego,

   5. przygotowanie merytoryczne tekstów,

   6. tłumaczenie na trzy języki obce – angielski, rosyjski, niemiecki
  1. Nakład 100 sztuk (wersja czterojęzyczna polsko-rosyjska-angielska - niemiecka).

  2. Album pn. „Szlakiem hajnowskich gmin” powinien zawierać informacje
   o Powiecie Hajnowskim w rozbiciu na poszczególne gminy oraz przedstawiać atrakcje poszczególnych gmin.
 1. Folder ( broszura) – „ Szlakiem puszczańskich miejscowości”

1. Format A5 ( pionowo);

2. Objętość 18 stron + 4 strony okładki;

3. Kolor 4+4;

4. Papier: środek- kreda mat. 135 g/m2, okładka - 200 g foliowana;

5. Fotografie około 40 szt. z zasobu wykonawcy, dodatkowe zdjęcia będą pochodziły z archiwum Starostwa Powiatowego w Hajnówce;

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również:


 1. druk, oprawa ( bigowanie i zszywki),

 2. skład komputerowy tekstów,

 3. obróbka zdjęć,

 4. przygotowanie projektu graficznego,

 5. przygotowanie merytoryczne tekstów,

 6. tłumaczenie na trzy języki obce – angielski, rosyjski, niemiecki.

7. Nakład 1000 sztuk (wersja czterojęzyczna polsko-rosyjska-angielska - niemiecka).8. Folder ( broszura) pn. „Szlakiem puszczańskich miejscowości” powinien zawierać informacje o Euroregionie „Puszcza Białowieska” oraz przedstawiać atrakcje poszczególnych samorządów wchodzących w skład Euroregionu, zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej stronie. 1. Wykonawca w każdej z publikacji ( I, II, III ) winien umieścić logo Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC, które Zamawiający przekaże w wersji elektronicznej po podpisaniu umowy.

 2. Przed oddaniem do druku wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektów tekstów do akceptacji i naniesienia ewentualnych poprawek lub uwag. Zamawiający naniesie ewentualne poprawki lub uwagi w ciągu 3 dni roboczych.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach niedochodowych umieszczonych w publikacjach ( I, II, III ) na potrzeby własne.

 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 6. Dopuszcza się zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 7. Termin wykonania zamówienia: 01.08.2007 r.

 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,

 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w punktach od a) do d) Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów.

Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana drogą pocztową, kurierską, mailem lub bezpośrednio do siedziby zamawiającego.

 1. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Violetta Miniuk, tel. 0 85 682 45 77,

e-mail: vminiuk@powiat.hajnowka.pl

 1. Nie wymaga się wniesienia wadium

 2. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje z nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

 1. Miejsce i termin oraz otwarcie ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Oferta nr OA.3090-3/07 na wydanie albumów i folderu ( broszury) - nie otwierać przed dn. 30 maja 2007 r. do godz. 10:30"

Oferty należy składać w sekretariacie pok. 19 Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w godzinach 8:00 - 15:00 do dnia 30 maja 2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w pokoju nr 23, o godzinie 10:30.

 1. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena podana przez wykonawcę musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.

Cena oferty winna być ceną skalkulowaną z uwzględnieniem kosztów transportu.

Cena podana przez wykonawcę obowiązuje przez cały czas realizacji umowy.

Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. 1. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Ocena cenowa ofert – 100 % 1. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy.

Brak.

 1. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Na ogólnych zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 1 - OFERTA WYKONAWCY

Załącznik Nr 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik Nr 3 – WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ
Hajnówka, dnia 18.05.2007r.

………………………………………..( podpis osoby uprawnionej)
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy