Strona główna

Invest in wielkopolska 2007 oferta inwestycyjna (teren)/ investment offer (site) id: iw/2007/67


Pobieranie 94.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar94.18 Kb.INVEST IN WIELKOPOLSKA 2007
oferta inwestycyjna (TEREN)/


investment offer (SITE)

ID:IW/2007/67
1. POŁOŻENIE / LOCATION

1.1. Nazwa działki / Site name

TEREN REKREACYJNY – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ORLA GÓRA”

Recreational site „Orla Góra”

  1. Miasto – gmina /

Town - commune

SKORZĘCIN – GMINA WITKOWO

1.3. Powiat / Poviat

GNIEZNO
2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI / AREA OF THE PLOT

  1. Maksymalny obszar dostępny

w jednym kawałku (ha) /

Max. area available as one

piece (ha)

2 ha  1. Liczba, oznaczenie oraz

powierzchnia poszczególnych

działek /The number, signification and

area of the plots

1 działka:

Część działki nr 5088/17 – 2 ha
1 plot:

Part of plot no. 5088/17 - 2 ha

  1. Możliwość powiększenia

terenu (krótki opis) /

Possibility for expansion

(short description)

NIE
NO3. CENA / PRICE

  1. Cena (PLN/m²) /

Price (PLN/m²)

80 PLN/1m2
4. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI / INFORMATION ABOUT THE PLOT

  1. Właściciel(e)/

Owner / owners

Gmina Witkowo

The Commune of Witkowo

  1. Plan zagospodarowania

przestrzennego: TAK / NIE

Valid spatial development

plan – YES / NO

NIE
NO

  1. Przewidywana data przyjęcia

planu zagospodarowania

przestrzennego w przypadku

jego braku /

Possible date of accepting

new spatial development plan (if there is no plan)


-

  1. Przeznaczenie terenu /

Zoning

Tereny przeznaczone pod działalność rekreacyjno – wypoczynkową (m.in.: kompleks hotelowy z wieżą widokową, amfiteatr, kręgielnia)

Touristic services: recreation and rest activity (hotel with watch tower, amphitheatre, bowling and other)
5. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI / LAND SPECIFICATION

  1. Klasyfikacja gruntów wraz z

powierzchnia [ha]/

Soil class with area (ha)

Tr – tereny różne
Tr – different areas

  1. Konieczność odrolnienia gruntu – TAK / NIE; koszt odrolnienia jeśli tak

Decultivation – YES / NO; if

yes - cost of decultivation

NIE

NO

  1. Odlesienie gruntu – TAK /

NIE; koszt odlesienia, jeśli tak

Deforestation – YES / NO; if yes - cost of deforestation

NIE
NO

  1. Różnice poziomów terenu /

Differences in land level

3 m

  1. Obecne użytkowanie /

Present usage

Teren rekreacyjno – wypoczynkowy

Recreation and rest area

  1. Zanieczyszczenie wód

powierzchniowych i

gruntowych – TAK / NIE;krótki opis, jeśli tak

Soil and underground water

pollution – YES / NO; short

description if yes

NIE


NO

  1. Odpady znajdujące się na terenie – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

Waste materials on site –YES

/ NO; short description if yes

NIE

NO

  1. Poziom wód podziemnych (m)

Underground water level (m)

ok. 6 m poniżej poziomu terenu
about 6 m below land level

  1. Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi – TAK / NIE

Risk of flooding or land slide –

YES / NO

NIE

NO

  1. Przeszkody podziemne (np.

rurociągi) – TAK / NIE

Underground obstacles

(e.g. gas piping, electricity

lines) – YES / NO

NIE
NO

  1. Przeszkody występujące na powierzchni terenu (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną) – TAK / NIE

Ground and overhead

obstacles (e.g. electricity

lines, roads crossing site,

reservoirs, channels) – YES / NO

NIE

NO

  1. Istniejące ograniczenia ekologiczne – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

Ecological restrictions –

YES / NO; short description if yes

TAK, teren na wzniesieniu, położony na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego
YES, area on altitude, located in Powidz Landscape Park

  1. Budynki / inne budowle – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

Buildings / other

constructions on site – YES

/ NO short description if yes

NIE

NO


6. OGRANICZENIA BUDOWLANE / BUILDING RESTRICTIONS

  1. Procent dopuszczalnej

Zabudowy /

Building coverage (%)

Zostanie określony w decyzji o warunkach zabudowy

To be specified in resolution concerning planning conditions

  1. Ograniczenia wysokości

budynków (m) /

Building height limit (m)

Zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy

To be specified in resolution concerning planning conditions

  1. Strefa buforowa (m) /

Buffer zone (m)

NIE

NO

  1. Inne, jeśli występują /

Other if any

Zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy

To be specified in resolution concerning planning conditions
7. POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE / COMMUNICATION

7.1. Rodzaj, szerokość i

wytrzymałość drogidojazdowej /

Type, width and resistance of the access road

Droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej oraz płyty o szerokości 3 m
Internal bituminous road and flags,

width – 3m

7.2. Najbliższa autostrada (km) / Nearest motorway (km)

30 km do autostrady A2 (węzeł we Wrześni)

30 km to A2 motorway (junction in Września)

7.3. Najbliższa droga krajowa (km)/Nearest national road (km)

Droga krajowa nr 92 (Miedzichowo – Konin) – 16 km – Wólka

Droga krajowa nr 5 (Świecie – Lubawka) i nr 15 (Trzebnica – Ostróda) – 25 km – Gniezno
National road no. 92 (Miedzichowo – Konin) – 16 km – Wólka

National road no. 5 (Świecie – Lubawka), no. 15(Trzebnica – Lubawka) – 25 km – Gniezno

7.4. Najbliższa linia kolejowa (km)/ Nearest railway track (km)

7 km do Witkowa – kolej wąskotorowa

25 km do Gniezna, do linii kolejowej Wrocław – Poznań – Gdańsk
7 km to Witkowo – narrow-gauge railway

25 km to Gniezno, to the Wrocław – Poznań Gdańsk railway route

7.5. Najbliższa bocznica kolejowa(km) / Nearest railway siding(km)

Gniezno, Trzemeszno – 25 km

7.6 Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km) /Nearest international airport (km)

Lotnisko Ławica w Poznaniu – 80 km
Ławica Airport in Poznań – 80 km

7.7 Najbliższe miasto wojewódzkie (km) / Nearest voivodship (km)

Poznań – 70 km

7.8. Warszawa (km) / Warsaw(km)

280 km

7.9. Najbliższe przejście graniczne(km) / Nearest bordercrossing (km)

Świecko – 260 km
8. INFRASTRUKTURA / EXISTING INFRASTRUCTURE

  1. Elektryczność – TAK / NIE

Electricity – YES / NO

TAK

YES

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m) / distance

to connection point from the

border (m)

Linia energetyczna przebiega przez działki
Electricity lines go through area

-

 • napięcie (kV) / voltage (kV)

220 kV

 • dostępna moc (MW) / available capacity (MW)

-

  1. Gaz – TAK / NIE

Gas – YES / NO

NIE

NO

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m) / distance to connection point from the border (m)

-

 • koszt doprowadzenia gazu / the cost of connection

-

 • wartość kaloryczna (MJ/Nm3) / caloric value (MJ/Nm3)

-

 • średnica rury (mm)/ pipe diameter (mm)

-

 • dostępna objętość (Nm3/h)/ available capacity (Nm3/h)

-

  1. Woda – TAK / NIE

Water – YES / NO

TAK

YES

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m) / distance

to connection point from the

border (m)

Wodociąg przebiega przez działkę
Water – supply system goes through area

 • koszt doprowadzenia wody / the cost of connection

-

 • dostępna objętość (m3/24h) / available capacity (m3/24h)

-

  1. Kanalizacja – TAK / NIE

Sewage discharge – YES / NO

TAK

YES

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m) / distance to connection point from the border (m)

Kanalizacja przebiega przez działkę
Sewage discharge goes through area

 • koszt doprowadzenia kanalizacji / the cost of connection

-

 • dostępna objętość (m3/24h) / available capacity (m3/24h)

-

 • ograniczenie zrzutu ścieków (krótki opis) / limitation of discharge (short description)

-

  1. Odprowadzenie wód deszczowych – TAK / NIE; krótki opis / Rain water discharge – YES / NO; short description

NIE
NO


  1. Oczyszczalnia – TAK / NIE;

krótki opis / Treatment plant

YES / NO; short description

TAK, oczyszczalnia ścieków biologiczno-mechaniczna w Małachowie Wierzbiczany, o przepustowości 2400m3/24 h, punkt zlewny w Witkowie przy ul. Nowej ok. 3 km.
YES, biological-mechanical treatment plant in Małachowo Wierzbiczany, capacity: 2400m3/24 h, 3 km to cast point in Witkowo, ul. Nowa 3

  1. Telefon – TAK / NIE

Telephone – YES / NO

NIE

NO

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m) / distance to connection point from the border (m)

Linia telefoniczna w pasie drogi wewnętrznej
Telephone line in internal road lane

 • koszt doprowadzenia linii / the cost of connection

Szczegółowe informacje: Telekomunikacja Polska S.A.

All details: Telekomunikacja Polska S.A.

 • liczba linii analogowych / number of analog lines to be available

Szczegółowe informacje: Telekomunikacja Polska S.A.

All details: Telekomunikacja Polska S.A.

 • liczba linii ISDN / number of ISDN lines to be available

Szczegółowe informacje: Telekomunikacja Polska S.A.

All details: Telekomunikacja Polska S.A.
9. OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ / OFFER PREPARED BY

  1. Imię i nazwisko / First and

last name

ANITA FRAŃCZAK

9.2. Stanowisko / position

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

9.3. Numer telefonu / Telephone

number

+ 48 61 477-81-94 wew. 13

9.4. E-mail

gospodarka@witkowo.pl

  1. Znajomość języków obcych /

command of foreign

languages

-


10. OSOBA DO KONTAKTU / CONTACT PERSON

  1. Imię i nazwisko / First and

last name

Centrum Obsługi Inwestora przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno

Investor Assistance Centre, Gniezno Agency for Economic Development, Ltd.

Rynek 10/1, 62-200 Gniezno

10.2. Stanowisko / position

-

10.3. Numer telefonu / Telephone

number

+48 61 426 45 34

  1. E-mail

biuro@garg.pl

  1. Znajomość języków obcych / command of foreign languages

Język angielski
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Centrum Obsługi Inwestora
ul. Piekary 19, 61-823 Poznan, Tel. +48 61 65 63 507, -8, -9, Fax +48 61 65 65 366

www.warp.org.pl www.wielkopolska-region.pl www.contactwielkopolska.pl
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość