Istituto Italiano di CulturaPobieranie 13.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.13 Kb.


Istituto Italiano di Cultura
ul. Marszałkowska 72, 00-545 Warszawa

tel: 0048.22.628.06.10/18 fax: 0048.22.628.10.68e-mail: segreteria.iicvarsavia@esteri.it http://www.iicvarsavia.esteri.it
Presentazione della traduzione polacca del libro “I Borgia”

di Roberto Gervaso

edizioni Wydawnictwo Dolnośląskie di Wrocław

Lunedì 21 gennaio, ore 19.00

Istituto Italiano di Cultura

Ul. Marszałkowska 72, Varsavia

ingresso libero - traduzione simultanea

Intervengono:

avv. prof. Paola Severino Di Benedetto, Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana,

S.E. Riccardo Guariglia Ambasciatore d’Italia in Polonia

Moderatore dell’incontro prof. Piotr Salwa, Università di Varsavia

Sarà presente l’autore del libro
Nella storia ci sono pochi cognomi che suscitano così tante controversie. Il Casato dei Borgia, denominato da Mario Puzo la prima famiglia mafiosa, malgrado il passare dei secoli si associa sempre agli intrighi, alle atrocità e alla corruzione morale. Ciò riguarda soprattutto il cardinale Rodrigo Borgia, futuro papa Alessandro VI, suo figlio Cesare, esempio del famoso Principe Macchiavelli, e la bella Lucrezia, donna calcolatrice e dai tanti volti. Roberto Gervaso descrive magnificamente i loro personaggi e riproduce la realtà dell’Italia rinascimentale. Cerca di presentare, in modo oggettivo, le vicende tempestose del casato, facendo riferimento non solo alle fonti storiche, ma anche alla mentalità degli Italiani contemporanei.

Roberto Gervaso (nato il 9 luglio 1937), storico italiano, scrittore e giornalista. Ha studiato in Italia e negli Stati Uniti. Ha collaborato con diversi giornali e riviste come Corriere della Sera, La Nazione, Il Giorno, Il Tempo, Il Giornale, L’Europeo, Panorama. Attualmente cura la rubrica giornaliera “A tu per tu” sul Messaggero, e una rubrica domenicale su “Il Mattino”. Dal 1981 collabora, come commentatore, con Mediaset Broadcasting. Ha firmato con Montanelli sei volumi della “Storia d’Italia”. Fra i suoi libri ricordiamo: sette biografie (“Cagliostro”, “Casanova”, “I Borgia”, “Nerone”, “Claretta”, “La monaca di Monza”, “La bella Rosina”), cinque volumi d’interviste, ritratti contemporanei, pamphlet politici, riflessioni personali, confessioni, un galateo

erotico, incontri con i protagonisti del Novecento, una storia della massoneria, un giallo storico e quattro volumi di aforismi. Nella sua attività letteraria un ruolo importante hanno le biografie dei personaggi storici (i libri “L’Italia dei Comuni” e “Cagliostro” hanno ottenuto il Premio Bancarella), pubblicate tra l’altro negli Stati Uniti, in Brasile, America Latina, Spagna, Portogallo, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Bulgaria, Polonia e Lettonia.

Prezentacja książki „Borgiowie” Roberto Gervaso

wydanej przez Wydawnictwo Dolnośląskie we Wrocławiu
Poniedziałek 21 stycznia, godz. 19.00

Włoski Instytut Kultury w Warszawie

ul. Marszałkowska 72

wstęp wolny – tłumaczenie symultaniczne

Głos zabiorą:

Minister Sprawiedliwości Republiki Włoskiej, mec. prof. Paola Severino Di Benedetto

Ambasador Republiki Włoskiej J.E. Riccardo Guariglia

Moderatorem spotkania będzie prof. Piotr Salwa, Uniwersytet Warszawski

Na spotkaniu będzie obecny autor

Niewiele jest w historii nazwisk budzących tak wiele kontrowersji. Ród Borgiów, nazwany przez Mario Puzo pierwszą rodziną mafijną, mimo upływu wieków kojarzy się ciągle z intrygami, okrucieństwem i zepsuciem moralnym. Dotyczy to przede wszystkim kardynała Rodrigo, późniejszego papieża Aleksandra VI, jego syna Cezara, będącego pierwowzorem słynnego Księcia Machiavelliego, oraz pięknej i wyrachowanej Lukrecji, kobiety o wielu twarzach. Roberto Gervaso znakomicie rysuje ich sylwetki oraz odtwarza realia renesansowej Italii. Stara się obiektywnie przedstawić burzliwe losy rodu, powołując się nie tylko na źródła historyczne, lecz także odnosząc się do mentalności współczesnych Włochów.
Roberto Gervaso (ur. 9 lipca 1937 roku), włoski historyk pisarz i publicysta. Studiował we Wloszech i w Stanach Zjednoczonych. Współpracował z wieloma gazetami i czasopismami (m. in. Corriere della Sera, La Nazione, Il Giorno, Il Tempo, Il Giornale, L’Europeo, Panorama). Obecnie prowadzi codzienną rubrykę “A tu per tu” w Il Messaggero, a co niedzielę jego teksty ukazują się w Il Mattino. Od 1981 roku współpracuje z Mediaset Broadcasting jako korespondent. Razem z Montanelli napisał sześć tomow „Historii Włoch”. Spośród jego książek warto wspomnieć: siedem biografii („Cagliostro”, „Casanova”, „I Borgia”, „Nerone”, „Claretta”, „La monaca di Monza”, „La bella Rosina”), pięć zbiorów wywiadów, współczesne wizerunki, pamflety polityczne, osobiste refleksje, wyznania, przewodnik erotyczny, spotkania z głównymi postaciami kierunku Novecento, historię masonerii, kryminał historyczny, oraz cztery tomy aforyzmów. W jego pisarskim dorobku ważne miejsce zajmują biografie postaci historycznych (książki „L’Italia dei comuni” i „Cagliostro” zostały wyróżnione Nagrodą Bancarella), które zostały wydane m. in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Ameryce Łacińskiej, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Bułgarii, Polsce i Łotwie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy