Strona główna

J Wzorcowy Urząd w Małopolsce


Pobieranie 129.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar129.94 Kb.
j

Wzorcowy Urząd w Małopolsce

Edycja IV

2008 rok
jjjjjjZałącznik

do Regulaminu Konkursu

Wzorcowy Urząd w Małopolsce”Ankieta aplikacyjna

do udziału w Konkursie

WZORCOWY URZĄD

W MAŁOPOLSCE
Organizator wiodący:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji

Współorganizator:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Krakowie

Część I. Informacje ogólne o wnioskującym:
 1. Nazwa instytucji zgłaszającej się do udziału w Konkursie
Urząd Miasta w Trzebini

 1. Adres
ul. Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

 1. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji
stan na 29.02.2008 r. - 187 osób

 1. Kierownik jednostki:
a) imię i nazwisko:Adam Adamczyk

b) stanowisko: Burmistrz Miasta Trzebini


 1. Dane kontaktowe do kierownika jednostki:
a) telefon: /32/61-22-648

b) fax: /32/ 61-21-147

c) e-mail: urzad@um.trzebinia.pl

 1. Osoba kontaktowa, wypełniająca aplikację:
a) imię i nazwisko: Ewa Jędrysik-Marczuk

b) stanowisko służbowe: kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą

c) telefon: /32/61-10-959

d) fax: /32/ 61-10-614

e) e-mail: promocja@um.trzebinia.pl

Część II. Informacje ogólne o zgłaszanym rozwiązaniu zarządczym:
 1. Nazwa zgłaszanego rozwiązania
Otwarta administracja” – wprowadzanie nowatorskich
i prospołecznych rozwiązań w gminie Trzebinia


 1. Osiągnięte cele wynikające z wdrożenia zgłaszanego rozwiązania
UŁATWIENIE MIESZKAŃCOM DOSTĘPU DO WSZELKICH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM URZĘDU MIASTA W TRZEBINI I INSTYTUCJI GMINNYCH.

1/. Upowszechnianie informacji związanych z obsługą klienta gminy w oparciu o techniki komunikacji internetowej. Stworzenie serwisu internetowego, dzięki któremu internauci realizują swoje cele w sposób wydajny, efektywny i zadowalający.

2/. Ujednolicenie i ciągłe doskonalenie pracy Urzędu Miasta
w Trzebini poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, uzyskanie stosownego certyfikatu (od 2005 – nadal)

POSIADANIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NEGATYWNYMI WPŁYWAMI NA ŚRODOWISKO
I CERTYFIKATU EMAS

Wdrożenie nowoczesnego sposobu zarządzania negatywnymi wpływami na środowisko. Gmina Trzebinia jako pierwsza w Polsce wdrożyła System Ekozarządzania i Audytu EMAS w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa


i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini, prowadzącym kluczowe działania związane z ochroną środowiska. W maju 2007 r. Wydział uzyskał pozytywną ocenę w procesie weryfikacji systemu EMAS
i został zarejestrowany w prowadzonym przez Ministra Środowiska krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS pod numerem PL 2.12-001-9.

WDROŻENIE PROJEKTÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH MIESZKAŃCOM DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG Z ZAKRESU ZDROWIA, REKREACJI, NAUKI I INNYCH.

1/. Realizacja (jako pierwszy samorząd w Polsce) projektu "Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca". Wyposażenie


15 obiektów w automatyczne defibrylatory, ratujące ludzkie życie
w momencie zatrzymania akcji serca. Dodatkowo przeszkolono 500 osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uzyskały
one certyfikaty ratowników pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora.

2/. Działania podejmowane przez Urząd Miasta w Trzebini, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in.: organizowanie zajęć korekcyjnych na basenie dla dzieci z wadami postawy


w ramach programu „Trzymaj Pion”. W zajęciach korekcyjnych wzięło udział 198 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych).

3/. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego


i ortopedycznego – w 2007r. uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, z której skorzystało 15 osób.

4/. Aktywizacja osób starszych – Urząd Miasta we współpracy


z Krytą Pływalnią w Trzebini realizował program „Jesteśmy aktywni”. Programem objęto 486 osób.

5/. Przy wsparciu finansowym gminy powstało i działa 8 Klubów Seniora, które organizują różnorodne zajęcia aktywizujące osoby starsze, w tym warsztaty rozwijające sprawność manualną


i twórczość artystyczną osób starszych.

6/. W 2007 roku powołano jako jedną z agend trzebińskiego


M-GOKSiR-u Uniwersytet III Wieku. Celem uniwersytetu jest włączenie osób w średnim i starszym wieku do kształcenia ustawicznego oraz aktywizacji intelektualnej, psychicznej
i fizycznej. To z kolei ma doprowadzić do poprawy jakości życia trzebińskich seniorów oraz dać im możliwość edukacji obywatelskiej, zdrowotnej i kulturalnej. Jest to oferta  głównie
dla ludzi, którzy nie pracują zawodowo, a chcą rozwijać
i uzupełniać swoje wykształcenie oraz czynnie uczestniczyć
w działaniach na rzecz  innych ludzi oraz na rzecz swojego miasta.
3 września 2007 roku  w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini odbyła się uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu III wieku. Wykłady i zajęcia będą trwać do 30 maja 2008 roku.
 1. Najważniejsze etapy projektowania i wdrożenia rozwiązania
UŁATWIANIE MIESZKAŃCOM DOSTĘPU DO WSZELKICH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM URZĘDU MIASTA W TRZEBINI ORAZ INSTYTUCJI GMINNYCH.

1/. Doskonalenie jakości pracy Urzędu Miasta w Trzebini poprzez wdrożenie i utrzymywanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000

2/. Uruchomienie nowoczesnego serwisu internetowego gminy Trzebinia (styczeń 2007)
WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NEGATYWNYMI WPŁYWAMI NA ŚRODOWISKO I UZYSKANIE CERTYFIKATU EMAS.

Wdrożenie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini, weryfikacja systemu EMAS maju 2007 oraz rejestracja


w prowadzonym przez Ministra Środowiska krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS pod numerem
PL 2.12-001-9. Ważnym podkreślenia jest fakt, iż jesteśmy pierwszą jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, posiadającą certyfikat EMAS.

System EMAS w Gminie Trzebinia wdrażany był w związku


z udziałem Gminy w projekcie „Networking with EMAS for Sustainable Development”, współfinansowanym z funduszu Unii Europejskiej – LIFE Environment. Trzebinia, jako jedyna z polskich miast biorących udział w projekcie, zakończyła projekt wdrożeniem systemu i zarejestrowaniem Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Osiągnięcia Trzebini związane z wdrożeniem systemu EMAS były prezentowane w marcu 2007 r. na Międzynarodowej Konferencji Miast i Gmin Zrównoważonego Rozwoju w Sewilli w Hiszpanii,
na którą Gmina została zaproszona


WDROŻENIE PROJEKTÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH MIESZKAŃCOM DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG Z ZAKRESU ZDROWIA, REKREACJI, NAUKI I INNYCH.

Realizacja Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, przyjętych Uchwałą nr XLV/662/IV/2006 Rady Miasta w Trzebini w dniu 31.03.2006 r.Część III. Informacje szczegółowe o zgłaszanym rozwiązaniu zarządczym:
 1. Przedstawienie nowatorskiego charakteru zgłaszanego rozwiązania zarządczego oraz wskazanie sposobu i metod zarządzania projektem.
UŁATWIENIE DOSTĘPU MIESZKAŃCOM DO WSZELKICH INFORMACJI ZWIĄZANYCH
Z FUNKCJONOWANIEM URZĘDU MIASTA W TRZEBINI I INSTYTUCJI GMINNYCH

Wszelkie rozwiązania organizacyjne, jak i realizowane projekty znajdują swoje odzwierciedlenie na stronie internetowej www.trzebinia.pl. Tego prostego i obecnie powszechnie dostępnego narzędzia komunikacji Urząd Miasta w Trzebini chce używać do budowania dialogu z klientami, jakimi są dla gminy jej mieszkańcy, potencjalni inwestorzy oraz turyści.

Podczas prac nad nowym serwisem www przyjęto założenie, że jednym ze sposobów
na użyteczną stronę jest powiązanie zasad użyteczności z projektowaniem interakcji. Metoda
ta zakładała stopniowe ulepszanie projektu poprzez ocenianie i testowanie go już na wczesnych etapach jego konstrukcji, a potem funkcjonowania. Pozwala to na dostosowanie się do potrzeb użytkownika tak, by był on zadowolony z wizyty w serwisie www.

W trakcie prac związanych z przygotowaniem nowego serwisu www pracownicy wydziału Marketingu Gminnego przeprowadzili analizy mające na celu:

- poznanie preferencji użytkowników co do struktury informacji na stronie,

- poznanie preferencji użytkowników co do sposobu nawigacji,

- poznanie preferencji użytkowników co do estetyki strony.

Na tej podstawie opracowano plan projektowania użyteczności na stronie, w efekcie czego zastosowano rozwiązania, które umożliwiają użytkownikowi łatwą i intuicyjną nawigację, które nie powodują w nim poczucia zagubienia i pozwalają na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. Strony internetowe serwisu www.trzebinia.pl wspomagają również realizację celów marketingowych gminy Trzebinia poprzez dostarczanie mieszkańcom, inwestorom i potencjalnym turystom konkretnej informacji na temat oferty gminy skierowanej do każdej z grup (dostępnej niezależnie od godzin pracy Urzędu).


WDROŻENIE PROJEKTÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH MIESZKAŃCOM DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG
Z ZAKRESU ZDROWIA, REKREACJI, NAUKI I INYCH

Jednym z najbardziej nowatorskich przedsięwzięć podjętych w trosce o zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańców było przystąpienie władz Trzebini do realizacji projektu


pn. „Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca". W ramach programu na terenie gminy odbyła się wielka kampania edukacyjna, obejmująca szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ratowniczych w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca oraz użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

 W kwietniu i maju 2007 roku przeszkolonych zostało 500 ochotników, mieszkańców naszej gminy, tworzących grupę ratowników, którzy w razie potrzeby potrafią użyć defibrylatorów


w celu ratowania życia.

Na realizację całego programu udało się nam pozyskać wielu partnerów i sponsorów, tj.: • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
  Zakłady Górnicze „Trzebionka" S.A.,

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLMAR",

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Trzebinia" Sp. z o.o.,

 • INWESTREM Sp. z o.o.,

 • Bank Spółdzielczy w Chrzanowie,
  „GWAREK" Sp. z o.o.,

 • „Auqa Planet" Sp z o.o.,

 • Stowarzyszenie „Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska" oddział w Chrzanowie

 • Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność" w Trzebini

 • United Way International w połączeniu z Medtronic Fundation.

W listopadzie 2006 roku Gmina Trzebinia złożyła projekt do fundacji w Stanach Zjednoczonych pn. „Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca". Dzięki temu udało się pozyskać 31.400 $
z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń i kampanii edukacyjnej. Szkolenia odbywały się w 8 osobowych grupach, zazwyczaj w miejscu zamieszkania osób szkolonych
tj. na poszczególnych osiedlach i w sołectwach. Uczestnicy szkoleń to druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, policjanci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy osiedli i sołectw oraz pracownicy instytucji, w których umieszczone zostały defibrylatory. Celem przeprowadzanych szkoleń było utworzenie w miejscu zainstalowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego grupy 6 ochotników przeszkolonych w zakresie podstawowych czynności ratowniczych z użyciem tego urządzenia.

Do akcji zaprosiliśmy również WOŚP, która prowadzi Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować". W ramach programu Fundacja ta zapewniła szkolenia w zakresie podstawowych czynności ratowniczych z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla dzieci


we wszystkich 12 szkołach podstawowych. Fundacja J.Owsiaka przekazała także Maltańskiej Służbie Medycznej oraz każdej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy, po jednym defibrylatorze treningowym.

W ramach realizacji projektu zostało zakupiono i zainstalowano w różnych punktach miasta i gminy 19 sztuk automatycznych defibrylatorów ratowniczych.

Głównym celem projektu była nie tylko poprawa dostępu do urządzeń ratujących życie,


ale przede wszystkim podniesienie wśród mieszkańców umiejętności związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy. Wartym podkreślenia jest fakt, iż władze gminy Trzebinia jako pierwszy samorząd w Polsce podjęły się realizacji takiego projektu.
Inne działania podejmowane na rzecz mieszkańców:

Szczegółowe zapisy dotyczące realizowanych w gminie działań w zakresie pomocy społecznej wpisane są w Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, przyjętych Uchwałą nr XLV/662/IV/2006 Rady Miasta w Trzebini w dniu 31.03.2006 r. Realizowane są m.in.: 1. Prowadzenie grupy edukacyjno – samopomocowej dla młodych matek.

Grupa prowadzona jest w formie regularnych spotkań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania rodzin. Matki uczestniczące w grupie pozbawione są umiejętności prawidłowego prowadzenia domu, sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, nie mają wzorców życia rodzinnego. Tą formą wsparcia obejmowane są rodziny zagrożone degradacją, zamieszkujące dzielnice miasta o szczególnym nasileniu zjawisk patologicznych. Spotkania grupy odbywają się w wyremontowanym pomieszczeniu w byłym hotelu robotniczym. Matki mają możliwość przychodzenia na spotkania grupy wraz ze swoimi dziećmi, dla których została zorganizowana opieka w osobnym pomieszczeniu. Jest ono specjalnie przystosowne dla dzieci, wyposażone w zabawki, książki. Projekt otrzymał dotację w 2006 roku z Ministerstwa Polityki Społecznej.

 1. Organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych.

Od 2006 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Chrzanowskiego a Gminą Trzebinia są organizowane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Porozumienie zawarte w 2007 roku uwzględniało udział 60 osób bezrobotnych. Realizacja programu opiera się na ścisłej współpracy Urzędu Miasta Trzebini, Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywano w okresie
od 1.04.2007 r. do 31.12.2007 r. na terenie całej gminy Trzebinia. Osoby bezrobotne, biorące udział w programie , wykonują głównie drobne prace remontowe, konserwatorskie, porządkowe w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Prace społecznie użyteczne są kontynuowane w 2008 roku.

 1. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem prowadzenia grupy jest wszechstronne wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zmniejszanie szkodliwych społecznie skutków występujących zaburzeń zarówno w wymiarze indywidualnym jak i rodzinnym. Działania zmierzają
do integracji osób ze środowiskiem lokalnym, a tym samym zapobiegają wykluczeniu społecznemu. Spotkania grupy odbywają się regularnie, raz w tygodniu w siedzibie ośrodka. Grupa jest prowadzona przez psychologa oraz pracownika socjalnego, pracującego wyłącznie z osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami.

 1. Prowadzenie młodzieżowej grupy wsparcia.

OPS prowadzi grupę wsparcia dla osób od 13 – 24 roku życia. Spotkania grupy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Młodzież uczestnicząca w zajęciach grupy jest wspierana przez różne formy zajęć warsztatowych zmierzających do uspołecznienia, zapobiegania demoralizacji młodzieży, kształtowania właściwych postaw i wzorców. Młodzież uczestniczy w zajęciach dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ( m.in. są to zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne). Młodzi ludzie przechodzą również trening zastępowania agresji oraz trening umiejętności społecznych.

W ramach grupy realizowany jest również projekt „Grupa interwencyjna


dla młodzieży”
, której zadaniem jest szybka interwencja w sytuacjach kryzysowych młodzieży, występujących na tle środowiska rodzinnego ( awantury, przemoc domowa), szkolnego ( konflikty z nauczycielami, wagary ), grupy rówieśniczej ( stosowanie używek, demoralizacja, konflikt z prawem ). Młodzież w sytuacji nagłego konfliktu ma możliwość uzyskać szybką pomoc i wsparcie, poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb oraz przywrócenie w miarę możliwości jak najwłaściwsze funkcjonowanie dziecka
w środowisku. W ramach grupy są prowadzone działania zmierzające do aktywnego przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

Projekt „Grupa interwencyjna dla młodzieży” otrzymał dotację w 2006 roku z Ministerstwa Polityki Społecznej. 1. Prowadzenie grupy edukacyjno – motywującej dla osób uzależnionych
  i nadużywających alkoholu.


Celem grupy jest motywacja osób mających problem alkoholowy do podjęcia leczenia oraz nabycie wiedzy o chorobie alkoholowej, jej istocie oraz skutkach jakie za sobą niesie. Spotkania grupy odbywają się regularnie raz w tygodniu w siedzibie ośrodka. Grupa jest dotowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej.

Celem spotkań grupowych jest praca nad motywacją do zmiany sytyacji, w której znaleźli się uczestnicy, wspieranie ich w działaniu, zmniejszenie poczucia osamotnienia, zwiększenie wiedzy o zjawisku przemocy. Członkowie grupy wymieniają doświadczenia, dzielą się informacjami dotyczącymi wypróbowanych przez nich sposobów
na rozwiązanie różnych problemów, np. jak radzić sobie z poczuciem niskiej wartości. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w siedzibie OPS. Grupa jest dotowana
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Prowadzenie grupy psycho-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc.

Celem spotkań grupowych jest uświadomienie uczestnikom, że stosowanie przemocy jest przestępstwem, zaprezentowanie innych niż przemoc sposobów radzenia sobie
z konfliktowymi sytuacjami, motywowanie do zmiany zachowania. Grupa ma charakter otwarty.

 1. Wspieranie w procesie trzeźwienia w ramach indywidualnych spotkań z instruktorem terapii uzależnień, które odbywają się na terenie OPS oraz w miejscu zamieszkania osoby.

 2. Wydzielenie 2 pracowników socjalnych do pracy wyłącznie z osobami zaburzonymi psychicznie i ofiarami przemocy domowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej pozostaje w ścisłej współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Trzebini. W nagłych sytuacjach, wymagających szybkiej interwencji, pacownik socjalny wizytuje środowisko razem z lekarzem psychiatrą.

 1. Prowadzenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych OPS zmierzającej m.in.
  do kształtowania odpowiedzialnej postawy klientów, uczenia umiejętności pokonywania trudności życia codziennego, udzielania wsparcia. Pracownik socjalny zawiera z klientem kontrakt socjalny, który określa działania podejmowane przez pracownika jak
  i podopiecznego zmierzające do wyjścia z sytuacji kryzysowej oraz samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

 2. Powstanie Klubu Integracji Społecznej.

Celem klubu jest zapobieganie zjawisku wyklucznia społecznego poprzez podjęcie działań zmierzających do przygotowanie uczestników do aktywnego działania w życiu społecznym oraz aktywizacji zawodowej. Klub funkcjonuje od maja 2007 r. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu.

 1. Przedstawienie wymiernych korzyści wynikających z podjętego działania-efektywność rozwiązania

1/. POSIADANIE NOWOCZESNEGO I OBEJMUJĄCEGO WSZYSTKIE OBSZARY REALIZOWANYCH W GMINIE ZADAŃ SERWISU INTERNETOWEGO GMINY.

- zmniejszenie czasu i kosztów obsługi klienta poprzez umieszczenie w witrynie pełnej oferty usług Urzędu. Dzięki takiej strategii możemy ograniczyć liczbę telefonów i zapytań jednocześnie zapewniając aktualną i kompleksową informację.


2/. WZROST umiejętności kadry urzędu gminy w zakresie profesjonalnej obsługi
i budowania przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz uzyskane wyróżnienia.

W 2004 roku w Urzędzie rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy


ISO 9001:2000. W powiecie chrzanowskim jesteśmy jedyną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą taki certyfikat. Urząd jest również laureatem akcji „Przejrzysta Polska”, która poprzez sześć zasad min. przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości oraz partycypacji społecznej i braku tolerancji dla korupcji doskonali wiedzę
i umiejętności pracowników trzebińskiego magistratu w zakresie coraz lepszego świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej. Na przestrzeni ostatnich 2 lat, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu etyki samorządowca, kodeksu postępowania administracyjnego, udzielania zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Ciągłe doskonalenie umiejętności i podnoszenie wiedzy pracownicy mają zagwarantowane w procedurze realizacji planu doskonalenia zawodowego i samokształcenia. Z Polityki Jakości wynika motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz zapewnienie profesjonalizmu w zakresie wykonywanych zadań, kompetentne i terminowe załatwianie spraw, sprawny przepływ informacji Urząd - obywatel o podjętych zamierzeniach, działaniach i decyzjach organów Gminy.
Aby wizerunek Urzędu był postrzegany przez naszych mieszkańców jako przyjazny w relacjach
z obywatelem, opracowano i wdrożono kodeks etyczny pracownika. Kodeks ma na celu zarówno poprawę jakości funkcjonowania Urzędu, jak i zwiększenie zaufania mieszkańców w stosunku
do lokalnego samorządu. System Zarządzania Jakością ISO 90001 nakłada na urzędników monitorowanie poziomu zadowolenia klientów, dla których świadczy usługi. Przeprowadza się cykliczne badania satysfakcji klienta. Cenne wskazówki i wyniki badań są podstawą
do doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników oraz eliminacji zachowań niepożądanych.

Z myślą o pomocy rodzimym przedsiębiorcom w aplikowaniu o środki unijne utworzono Lokalne Okienko Przedsiębiorczości.

Co roku wydawany jest informator budżetowy dla mieszkańców „Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy”, z informacją na temat gminnych dochodów i wydatków.

Prowadzone od lat zmiany w kulturze organizacyjnej Urzędu Miasta są zauważane i doceniane zarówno przez mieszkańców jak i przez inne jednostki. Świadczy o tym chociażby wysoka lokata (pierwsza dziesiątka) Trzebini w ogólnopolskim rankingu Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Praca i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych oraz upowszechnianie postawy wzajemnej pomocy i wsparcia drugiego człowieka w gminie Trzebinia zostało wyróżnione
w podsumowanej z końcem 2007 II edycji konkursu o nagrodę samorządu województwa małopolskiego - „AMICUS HOMINUM". Związane na co dzień z gminą Trzebinia wyróżnienia
w kategorii POLITYKA SPOŁECZNA za dotychczasową działalność otrzymały - Anna Czyż (prezes Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Barbary w Krystynowie) i Alicja Kaim (Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjnych). Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w sześciu kategoriach obejmujących: politykę społeczną, politykę prorodzinną, edukację i wychowanie, ochronę zdrowia, działalność humanitarną oraz działalność filantropijną.

Gmina Trzebinia zdobyła I miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w II edycji ogólnopolskiego konkursu SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 2007.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, a zorganizowały
go: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz spółka EUROPA 2000 Consulting
we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Celem konkursu było wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja tych gmin, które stwarzają


dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warunki do funkcjonowania i rozwoju. Gmin, które podejmują kroki w celu tworzenia nowych miejsc pracy, są zainteresowane nawiązywaniem kontaktów z inwestorami oraz zachęcają do inwestowania nie tylko wskazując tereny
pod lokalizację inwestycji, ale również współpracując z inwestorami w kolejnych etapach
ich działalności.

Konkurs prowadzony był w kategorii gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Dla każdej kategorii wyróżnień organizatorzy ustalają listę nie więcej niż 30 nominowanych.

Na ostateczną ocenę gminy w konkursie wpływają nie tylko ułatwienia dla inwestorów
i przedsiębiorców (ulgi podatkowe, wsparcie w rozbudowie infrastruktury, pomoc informacyjna
i szkoleniowa), ale także działania na rzecz ochrony środowiska; wdrażanie nowoczesnych systemów jakości i nowych technologii informatycznych; podejmowanie inicjatyw promocyjnych
i marketingowych oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia, kontakty zagraniczne czy też aktywność w środowisku samorządowym.

W podsumowanej edycji konkursu SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOSCI za rok 2007 I miejsce zdobyły: Gdynia (w kategorii gmin miejskich), Trzebinia (w kategorii gmin miejsko-wiejskich) oraz Lesznowola (w kategorii gmin wiejskich). Ponadto wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się także gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Rzeszów, Zabrze, Ostrów Wielkopolski, Drzewica, Słubice, Pułtusk, Święta Katarzyna, Grodzisk Mazowiecki, Kunice, Postomino i Ostróda.


WDROŻENIE PROJEKTÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG Z ZAKRESU ZDROWIA, REKREACJI, NAUKI I IN

→ W kwietniu i maju 2007 roku przeszkolonych zostało 500 ochotników, mieszkańców naszej gminy, tworzących sieć ratowników, którzy w razie potrzeby potrafią użyć defibrylatorów


do ratowania życia. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ratowniczych, w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca
i użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Zakupiono i zainstalowano w różnych punktach miasta i gminy 19 szt. automatycznych defibrylatorów ratowniczych.

→Zorganizowano zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy w ramach programu „Trzymaj Pion”. W zajęciach korekcyjnych na basenie wzięło udział 198 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych.

→Utworzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w 2007r.


(ilość korzystających osób – 15)

→Zaktywizowano osóby starsze w ramach realizacji programu „Jesteśmy aktywni” przez Urząd Miasta w Trzebini przy współpracy Krytej Pływalni w Trzebini. Programem objętych było 486 osób.

→Przy wsparciu finansowym gminy powstało i działa 8 Klubów Seniora, które organizują różnorodne zajęcia aktywizujące osoby starsze, w tym warsztaty rozwijające sprawność manualną i twórczość artystyczną osób starszych

→Włączono osoby w średnim i starszym wieku do kształcenia ustawicznego oraz aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej, co prowadzi do poprawy jakości życia trzebińskich seniorów oraz daje im możliwość edukacji obywatelskiej, zdrowotnej i kulturalnej.


Efekty działalności środowiskowej

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, m.in.: dzięki określeniu wymagań


dla wykonawców,

- poprawa w stosunku do lat poprzednich w zakresie zużycia papieru, tonerów, recyklingu makulatury, i tonerów (wzrost zużycia energii elektrycznej, wody i ilość wytworzonych ścieków


i odpadów wystąpił z uwagi na prowadzone prace remontowe w budynkach Urzędu Miasta. Ponadto zwiększyła się ilość stanowisk komputerowych, co również ma wpływ na zwiększone zużycie energii elektrycznej.)

Nazwa (definicja wskaźnika

Jednostka

2005

2006

2007

Zużycie energii elektrycznej (zużycie/pracownika/rok)

kWh/prac/rok

991,1

992,6

999,9

Zużycie wody i wytwarzanie ścieków (ilość wody i ścieków ogółem/pracownika/rok)

m3/prac/rok

18,67

18,65

18,97

Zużycie papieru (ilość ryz/rok)

ryz/rok

1.769

2.173

1.659

Zużycie tonerów i kartridży (ilość zużytych tonerów/rok)

szt/rok

292

345

294

Wytwarzane odpady komunalne (wytworzone odpady komunalne/pracownika/rok)

m3/prac/rok

2,1

1,7

1,75

Recykling makulatury (odpady w postaci makulatury przekazane do recyklingu/rok)

kg/rok

Nie przekazywano

1.600

1.995

Recykling tonerów i kartridży (odpady w postaci zużytych tonerów i kartridży przekazane do recyklingu/rok)

szt/rok

Nie przekazywano

230

201

- większa efektywność pracy,

- zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników oraz firm współpracujących z Urzędem

- lepsza kontrola zarządzania środowiskiem w Urzędzie,

- wiarygodność Urzędu w oczach innych instytucji, także europejskich,

- ułatwiony dostęp do pozyskiwania funduszy unijnych,

- wzrost znaczenia działań podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego w działaniach marketingowych gminy.
 1. a) Prezentacja zakresu oddziaływania rozwiązania na inne obszary instytucji lub jednostki samorządu terytorialnego
1/. Rozszerzenie i usprawnienie działań informacyjnych w gminie Trzebinia

poprzez ścisłą współpracę Urzędu Miasta w Trzebini z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i osobami zainteresowanymi treścią na www.trzebinia.pl . Bieżące aktualizowanie danych i poszerzanie zakresu informacji, które dostępne są na stronie internetowej (kompleksowość danych)


2/. Różnorodność form świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej
(m.in.: kompleksowy system współpracy organizacji udzielających pomocy osobom potrzebującym z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie)

3/. EKOZARZĄDZANIE

Najważniejszymi zadaniami związanymi z ochroną środowiska są działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego oraz edukacji ekologicznej.

Na uporządkowanie gospodarki ściekowej Trzebinia pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Spójności, dzięki czemu do końca 2009 r. na terenie gminy powstanie ok. 95,0 km sieci kanalizacyjnej. Ścieki oczyszczane są w dwóch nowoczesnych oczyszczalniach, które spełniają wszelkie wymagania dotyczące jakości oczyszczania ścieków. Tam, gdzie budowa nowych sieci kanalizacyjnych jest ekonomicznie lub technicznie niemożliwa, Gmina dofinansowuje 30% kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2005-2007 dofinansowano budowę 54 oczyszczalni na łączną kwotę 87.009,42 zł.

W ramach gospodarki odpadami Gmina stworzyła warunki umożliwiające wszystkim mieszkańcom właściwe postępowanie z odpadami, w tym selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.

Jednym z prowadzonych działań jest obniżanie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zmianę sposobu ogrzewania obiektów użytku publicznego i budynków komunalnych oraz ich termomodernizacja. Na uwagę zasługują dotacje dla mieszkańców instalujących ekologiczne systemy grzewcze w wysokości 20% zakupu i montażu urządzenia.

Prowadzona od wielu lat edukacja ekologiczna obejmuje organizację konkursów i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie programów edukacji ekologicznej realizowanych w szkołach oraz promocję walorów przyrodniczych poprzez publikację folderów i tworzenie ścieżek dydaktycznych.


Podstawowe wskaźniki dotyczące jakości życia mieszkańców gminy

Wyszczególnienie

Jednostka

Wartość

Stopień zwodociągowania gminy

%

97,6

Stopień skanalizowania gminy

%

42,2

Mieszkańcy korzystający z oczyszczalni ścieków

%

58,2

Osady ściekowe wykorzystywane rolniczo lub do rekultywacji terenów zielonych

%

79

Gazyfikacja gminy

%

Opis poniżej

Uciepłowienie gminy

%

Opis poniżej

Mieszkańcy objęci zorganizowanym systemem zbiórki odpadów

%

87

Mieszkańców objęci systemem selektywnej zbiórki odpadów

%

100

Zebrane odpady

kg/rok/
mieszkańca

458,0

Odzysk surowców wtórnych

kg/rok/
mieszkańca

2,0

Likwidacja dzikich wysypisk

m3

626

Wydatki gminy przeznaczone na badanie stanu środowiska

%

0,4

Liczba gospodarstw ekologicznych na terenie gminy*

szt.

0

Liczba gospodarstw agroturystycznych**

szt.

0

Liczba ścieżek rowerowych zbudowanych w ciągu ostatnich
5 latach

km

116

Ilość terenów zielonych

ha

58,6

* informacja istotna w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

** informacja istotna dla gmin leżących na terenach przyrodniczo-cennych, atrakcyjnych ze względów turystycznych.Uciepłownienie gminy: Obecnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chrzanowie dostarcza ciepło do ok. 1450 mieszkań (z systemu cieplnego), ogrzewając budynki o łącznej kubaturze ok. 675,5 tys. m3 o pow. łącznej ok. 126,2 tys. m2.

Gazyfikacja gminy: W 2006 roku gospodarstw domowych z dostarczanym paliwem gazowym było 8151 w tym z ogrzewaniem pomieszczeń paliwem gazowych było 2795.


PODEJMOWANIE NOWATORSKICH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WRAZ PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI:

Realizacja projektu pn. „Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca" przy udziale wielu partnerów i sponsorów, tj.:

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Zakłady Górnicze „Trzebionka" S.A.,

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLMAR",

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Trzebinia" Sp. z o.o.,

INWESTREM Sp. z o.o.,

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie,
„GWAREK" Sp. z o.o.,

„Auqa Planet" Sp z o.o.,

Stowarzyszenie „Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska" oddział w Chrzanowie

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność" w Trzebini

United Way International w połączeniu z Medtronic Fundation.
SZEROKI ZAKRES WSPÓŁPRACY W ZADANIACH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Na szczególne odkreślenie zasługuje fakt różnorodnych form pomocy i angażowania zarówno instytucji gminnych, służby zdrowia, jak i osób potrzebujących w aktywne formy współpracy.b) Przedstawienie wpływu zastosowanego rozwiązania na dostępność usług

Projekty i zadania opisane we wniosku aplikacyjnym przyczyniają się do m.in.:

- aktualności i kompleksowej informacji dla mieszkańców – zarówno poprzez publikację


na stronie internetowej jak i wdrożenie w Urzędzie Miasta w Trzebini stosownych procedur postępowania.

- wysokiego standardu obsługi klienta i ustawicznego doskonalenia procesu realizacji usług


(w tym zakresie szczególny nacisk na fachowość i zachowanie standardów obsługi)

- różnorodność form pomocy osobom potrzebującym

- bieżąca współpraca zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak mieszkańcami w zakresie identyfikacji obszarów rozwoju

- nowoczesne podejście do zagadnień zarządzania aspektami środowiskowymi i współpraca


w tym zakresie z mieszkańcami, instytucjami i partnerami zagranicznymi.

Część IV. Dołączone dokumenty
 1. Zgłoszenie danego rozwiązania zarządczego winno być poparte przekazaniem wraz z ankietą aplikacyjną jego treści w formie podjętej w danej instytucji (np. uchwała, zarządzenie, polecenie, itp.). Nie należy przekazywać oryginałów tych dokumentów tylko kopie potwierdzone klauzulą zgodności przez upoważnione osoby.
 1. Wraz z aplikacją należy przekazać precyzyjny wykaz wszystkich załączników, które stanowią integralną całość zgłaszanego rozwiązania zarządczego.
Lp.

Nazwa załącznika

1.

Upoważnienie nr 44/2008 do podpisywania dokumentów za zgodność oryginałem składanych do konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”

2.

Certyfikat ISO 9001:2000 Nr 036-2005-AQ-GDA-UKAS

3.

Certyfikat EMAS, Nr rejestru PL 2.12-001-9

4.

Uchwała nr XLV/662/IV/2006 w sprawie przyjęcia „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2013” oraz „Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2013” wraz z załącznikami

5

Deklaracja środowiskowa za rok 2006

6.

Polityka środowiskowa gminy Trzebinia

7

Ulotka informacyjna dot. realizacji projektu „Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca”

8

Informator Trzebiński 2007

9.

Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości – zdjęcie tablicy nadania tytułu.

10

Strona internetowej www.trzebinia.pl – pdf.

11

Płyta CD zawierająca w formie elektronicznej pliki: ankiety aplikacyjną wraz z załącznikami oraz pismo przewodnie. 1. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust.1-2 należy przekazać w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (dyskietka, CD).

Część V. Postanowienia końcowe

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Wzorcowy Urząd
w Małopolsce” oraz wyrażam zgodę na upowszechnianie zgłaszanego rozwiązania zarządczego.
data

pieczęć instytucji

Pieczęć i podpis kierownika instytucji/jednostki lub osoby upoważnionej


(aplikację należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu –FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków, z dopiskiem „Konkurs-Wzorcowy Urząd”- w terminie do 15 marca)


© Konkurs „WZORCOWY URZĄD W MAŁOPOLSCE” ankieta aplikacyjna

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość