Strona główna

Jak rozpoznać wśród nas Prometeusza? Cele lekcji


Pobieranie 25.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.54 Kb.

Jak rozpoznać wśród nas Prometeusza?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń:

 • wie, kto to jest altruista, egoista,

 • wie, jakie postępowanie określane jest mianem prometeizmu,

 • wymienia nazwiska ludzi zasłużonych dla ludzkości i zna ich dokonania.

b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • korzystać ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych,

 • nazywać cechy charakteru altruisty i egoisty.

c) Postawy


Uczeń:

 • dostrzega różnice między postępowaniem altruisty i egoisty,

 • jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

2. Metoda i forma pracy


Metoda: pogadanka, gry dydaktyczne: kosz i walizeczka, praca ze słownikiem

Forma: praca w grupach, praca indywidualna oraz zespołowa


3. Środki dydaktyczne


Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych, samoprzylepne karteczki z nazwami różnych cech charakteru, plakaty przedstawiające kontur kosza i walizki.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Na początku zajęć nauczyciel w krótkiej pogadance nawiązuje do poprzedniej lekcji. Uczniowie przypominają i oceniają czyn Prometeusza. Można to przeprowadzić w formie ćwiczenia z kłębkiem, w którym głos zabiera osoba, do której nauczyciel rzucił kłębek nici. Po przedstawieniu własnej opinii, osoba ta rzuca kłębek innemu uczniowi.

b) Faza realizacyjna


 1. Uczniowie pracują w grupach, takich jak na poprzedniej lekcji o Prometeuszu. Otrzymują karteczki z wypisanymi nazwami cech altruisty i egoisty (załącznik 1) oraz kartki formatu A4 z narysowanymi konturami kosza i walizki. Mają za zadanie przylepienie karteczek z nazwami cech charakteryzujących Prometeusza w konturze walizki, a niepasujących do niego – w konturze kosza. Wykonane prace eksponują na wyznaczonym miejscu w klasie, po czym następuje krótka dyskusja dotycząca uzasadnienia przyporządkowania poszczególnych cech.

 2. Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie odszukali w słownikach języka polskiego i wyrazów obcych następujące hasła: egoista, altruista, prometeizm. Po znalezieniu i odczytaniu definicji, uczniowie stwierdzają, że w koszu umieścili cechy egoisty, zaś w walizce –altruisty.

 3. Uczniowie zapisują temat oraz krótkie definicje tych pojęć jako notatkę ( załącznik 2).

c) Faza podsumowująca


Nauczyciel nawiązuje do pracy domowej. Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują informacje na temat, przydzielonych im w pracy domowej, postaci. Dostrzegają w nich cechy altruistów. Stwierdzają, że ludzie podobni do Prometeusza – czyniący dobro – istnieli na przestrzeni wieków oraz istnieją w czasach współczesnych. Podają przykłady takich ludzi. Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia


 1. Dobrowolska, H., Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy piątej szkoły podstawowej, WSiP Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.

 2. Szymczak M., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988.

 3. Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia


Załącznik 1

dzielny odważny szlachetny


tchórzliwy skąpy hojny
serdeczny honorowy
samolubny bohaterski oddany
troskliwy niedbały
Załącznik 2

Altruista jest to osoba skłonna do poświęceń, niesamolubna, pozbawiona egoizmu.

Egoista to człowiek dbający wyłącznie o własne dobro, samolub.

Prometeizm – postępowanie mające na celu dobro większych grup ludzi lub całej ludzkości.


b) Zadanie domowe


Rozwiąż krzyżówkę mitologiczną


 1. Autor „Odysei”

 2. Posłaniec bogów

 3. Król Itaki

 4. Ukradł bogom ogień

 5. Stróż bram Hadesu

 6. Bóg śmierci

Zadanie dodatkowe dla ambitnych uczniów:

Opisz znanego Ci altruistę.


7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość