Jak żyć? Pod red. A. Wachowiak, socjologiaPobieranie 61.11 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.11 Kb.

Kobiety


1.Jak żyć? Pod red. A. Wachowiak, socjologia (kobiety w socjologicznych badaniach nad jakością życia)
2.Nowe style zachowań, pod red. M. Golka, socjologia (rola kobiety w małżeństwie i w rodzinie)
3.Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? pod red. M. Fuszary, socjologia
4.Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, pod red.

P. Błędowskiego, socjologia


5.Dyczewski L., Rodzina, społeczeństwo, państwo, socjologia
6.Kultura polska w zintegrowanej Europie – szanse czy zagrożenia? Socjologia
7.Bizmesmen i menadżer. Problemy bohaterów naszych czasów, pod red. J. Jarco, socjologia (kobieta

w zarządzaniu, kobieta i mężczyzna w biznesie)
8.Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, pod red. J. Maciejowskiego, socjologia
9.Kobiety, mężczyźni, płeć, pod red. M. R. Walsh, psychologia
10.Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, socjologia (różnice płci jako różnice społeczne)
11.Wosińska W., Psychologia życia społecznego, socjologia (płeć a zachowania społeczne)
12.Giddens A., Socjologia, socjologia (płeć kulturowa a seksualność)
13.Horney K., Psychologia kobiety, psychologia
14.Ostrouch J., Nieuchwytne relacje matek i córek w codzienności, socjologia

15.Pauluk D., Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, etnologia

16.Renzetti C. M., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, socjologia

17.Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po XXI wiek, socjologia

18.Dyskryminacyjna funkcja państwa, pod red. D. Zalewskiej, socjologia („Status społeczny kobiet – miejsce w strukturze społecznej i na rynku pracy” s. 87)

19.Kawula S., Kształty rodziny współczesnej – szkice familologiczne, socjologia, („Kobieta w rodzinie

i społeczeństwie” s. 97)

20.Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, socjologia

21.Kobieta i małżeństwo. Społeczno – kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX, XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, socjologia

22.Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, socjologia

23.Restrukturyzacja ekonomiczna a sytuacja kobiet w województwie śląskim, red. K. Wódz i in., socjologia, („Kobiety w sytuacjach kryzysowych” s. 21, „Przestępczość kobiet w województwie śląskim” s. 39)

24.Zawadzka A. i in., Społeczne aspekty wypoczynku młodych kobiet, pedagogika,

25.Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy, red. A. Stopieńka – Pająk, pedagogika, („Kobieta na współczesnym rynku pracy” s. 171)

26.Fuszara M., Kobiety w polityce, socjologia, („Polki i Polacy o równości w sferze prywatnej i publicznej” s. 11, „Edukacja kobiet i mężczyzn” s. 35, „Kobiety prawniczki” s. 65, „Niedokończona demokracja – kobiety, mężczyźni i władza” s. 83, „Prawa kobiet i problem równości płci w debatach parlamentarnych” s. 113, „Kobiety we władzach lokalnych” s. 141, „Sołtyski w Polsce” s. 179, „Ruch kobiecy w Polsce” s. 209, „Wspólne cele czy dwa światy – relacje między kobiecymi organizacjami pozarządowymi a politykami w Polsce” s. 235)

27.Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, socjologia, („Feministyczne zmagania

z kobiecością” s. 24, „Kobiecość jako kategoria epistemologiczna” s. 26, „Kobiecość jako kategoria polityczna” s. 33, „Kulturowe znaczenia kobiecości” s. 119, „Kobiecość i męskość jako kategorie polityczne. Pedagogika różnic a „wyczucie miejsca” s. 159, „Kobiecość a reprezentacje płciowego podziału pracy – czyli o iluzji doskonałego podziału świata” s. 171, „Kobieta wyzwolona. Nowe kategorie samoidentyfikacji a zdrowy rozsadek” s. 205)

28.Tożsamość społeczno – kulturowa płci, red. A. Barska, E. Mandal, socjologia, (m.in. „Równość kobiet i mężczyzn” s. 25, „Kobiecość i męskość w psychologii” s. 29)

29. Jaxa – Rożen H., Kontestacja i banał: feminizm w kulturze współczesnej, socjologia,

30.Psychologia jakości życia, red. A. Bańka, socjologia, („Poczucie jakości życia w małżeństwie kobiet
i mężczyzn” s. 151)


31.Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, red. E. Kryńska, pedagogika, tom 1 („Kobieta aktywna zawodowo w XIX wieku na przykładzie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej” s. 53, „Etos Polski w okresie międzypowstaniowym (1831-1862)” s. 66)

32.Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego, red. E. Trafiałek, socjologia, („Kobiety na rynku pracy – atuty i źródła dyskryminacji” s. 149)

33.Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, red. A. Chybickiej, M. Kaźmierczak, socjologia, (m.in. „Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy” s. 245)

34.Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą. Problemy współczesności – co psychologia może o nich powiedzieć?, red. E. Martynowicz, psychologia, („Postawy kobiet polskich wobec mężczyzn

i kobiet w obliczu zmieniających się ról społecznych kobiet i mężczyzn” s. 111)

35.Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, red. M. Chomczyńska- Rubacha, psychologia,

36.Role płciowe. Kultura i edukacja, red. M. Chomczyńska- Rubacha, psychologia,

37.Nauczyciel w edukacji przedszkolnej, red. E. Smak, pedagogika, („Znaczenie roli kobiety w edukacji przedszkolnej” s. 193)

38.Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, red. J. Ostrouch, socjologia, („Kobiety na rynku pracy” s. 91, „Życie rodzinne pracujących zawodowo kobiet i ich relacje z bezrobotnymi mężami” s . 115, „Kobieta sukcesu, żona, matka. Dylematy funkcjonowania kobiet” s. 139, „Kobieta i kobiecość w opiniach młodych dorosłych mężczyzn” s. 159, „Preferencje i zachowania telewizyjne kobiet” s. 179)

39.Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, socjologia, („Czy istnieją różnice w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn?” s. 210)

40.Mizielińska J., Płeć, ciało, seksualność – od feminizmu do teorii queer, socjologia, („Sen co kusi…

O kategorii „Kobiet” w myśli feministycznej” s. 21, „Płeć jako kategoria filozoficzna. Znaczenie prac Judith Butler dla feministycznej refleksji o kobietach” s. 39, „Pomiędzy podmiotem a przedmiotem.

O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze” s. 97)

41.Kobiety i religie, red. K. Leszczyńska i in., religia, („Kobiety w tradycji judeochrześcijańskiej” s. 13, „Wpływ katolicyzmu na kształtowanie tożsamości kobiet w Polsce” s. 115, „Nowe interpretacji roli kobiet w społeczeństwach i Kościołach” s. 245, „Kobiety i fundamentalizm religijny” s. 337, „Udział kobiet w rozwoju nowej duchowości” s . 419, „Kobieca symbolika w religiach i kulturach” s. 479)

42.Wilczyński L., Młode Polki. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce 1918-1939, religia,

43.Lipowski M., Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania a motywy uczestnictwa, medycyna, („Kobieta jako uczestnik rekreacji ruchowej” s. 65, „Biologiczne uwarunkowania uczestnictwa kobiet w rekreacji ruchowej” s . 149, „Społeczne uwarunkowania kobiet w rekreacji ruchowej” s. 186, „Uczestnictwo kobiet w rekreacji ruchowej a podstawowe cechy osobowości” s. 244)

44.Titkow A. i in., Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy, socjologia, („Sfera prywatna / sfera publiczna a zjawisko nieodpłatnej pracy kobiet“ s. 17, „Typy kobiet“ s. 63, „Różne spojrzenia kobiet i mężczyzn na dom – na podstawie analizy czynnikowej“ s. 71, „Nieodpłatna praca kobiet jako atrybut ról kobiecych“ s. 159, „Czy rodzicielstwo jest częścią pracy domowej kobiet?“ s. 205)

45.Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, socjologia, („Przemiany rodzinnych ról kobiecych w okresie transformacji ustrojowej“ s. 93, „Sytuacja kobiet zamężnych

w kontekście pracy zawodowej – w okresie polskiej transformacji i adaptacji“ s. 165, „Rodzina w oczach feministek“ s. 409)

46.Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału kobiet w wojsku, policji oraz inncyh grupach dyspozycyjnych, red. K. Dojliwa i in., socjologia, (m.in. „Równy ststus kobiet i mężczyzn w Polsce“ s. 179, „Kobiety i mężczyźni w warunkach ryzyka“s . 221, „Partycypacja kobiet w poskim życiu politycznym“ s. 373, „Wizerunek kobiety w społeczeństwie kreowany przez media. Ujęcie socjologiczne“ s. 439, „Kobieta jako zona, matka i żołnierz zwodowy“ s. 449)

47.Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne. Daleki- Bliski Wschód: współczesność

i prehistoria, red. E. Pakszys, socjologia,48.Polityka społeczna: podręcznik akademicki, red. G. Firlit - Fesnak i in., socjologia, („Dyskryminacja
a równouprawnienie; zadania dla polityki społecznej” s. 263)


49.Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, red. I. Pospiszyl i in., socjologia,

50.Życie rodzinne – wybrane konteksty, red. T. Dyrda, socjologia, („Kobieta w rodzinie w poglądach Johana Stuarta Milla” s. 43, „Rodzina, macierzyństwo, późne macierzyństwo – zagrożenia, rodzaje, style” s. 85)

51.Wawrowski Ł., Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, socjologia,

52.Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, socjologia, („Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi” s. 318)

53.Przemoc : konteksty społeczno – kulturowe. Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, tom 1, red. B. Szulz, socjologia, („Percepcja związku małżeńskiego przez Kobiety- ofiary przemocy” s. 148)

54.Handke K., Socjologia języka, socjologia, („Język kobiet i mężczyzn” s. 134)

55.Wallace P., Psychologia Internetu, socjologia, („Problematyka płci w sieci” s. 271)

56.Pedagoika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. E. Jundziłł i in., pedagogika, („Postawy kobiet wobec ról rodzinnych iż zawodowych a przeobrażenia polityki rodzinnej w Polsce” s. 385)

57.Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, red. J. Klebaniuk, socjologia, („Prawne i instytucjonalne formy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w Polsce (2001-2005)” s. 121, „Stereotypizacja ze względu na płeć a szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy” s. 133, „Empiryczna weryfikacja stereotypowego wizerunku kobiet i mężczyzn pełniących role menadżerskie” s. 181, „Medykalizacja ciała i zdrowia kobiet jako odmiana nierówności” s. 199)

58.Głogosz D., Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, socjologia,

59.Wizerunki ról rodzinnych, red. A. Kotlarska – Michalska, socjologia, („Kobieta w domu i na rynku pracy. Czy równość praw i obowiązków?” s. 73)

60.Edukacja jutra: XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek i in., tom 1, pedagogika, („Perspektywa równości płci w edukacji i wychowaniu” s. 303)

61.Kobiecość w obiczu zmian – studia interdyscyplinarne, red. A. Chybicka i in., psychologia, (m.in.: Kobiecość, męskość, seksualność. Płeć, samorealizacja, Relacja. Różne oblicza dyskryminacji płciowej. Kobiety w więzieniu – odmienne pozycje, odmienne role. Kobieta a religia)

62.Współpraca czy konflikt? : państwo, Unia i Kobiety, Fuszera M. i in., socjologia, („Kobiety

w ponadpaństwowych przestrzeniach politycznych. Współczesne debaty, spory i konteksty” s. 11)

63.Brodzińska B., Uwarunkowania aktywności politycznej kobiet na szczeblu lokalnym na przykładzie Rady Miasta Tarunia, socjologia, („Socjalizacja a społeczne role kobiet i mężczyzn” rozdz. I, „Działalność kobiet w życiu publicznym na przełomie XIX i XX wieku” rozdz. II, „Kobiety w polskim życiu politycznym po 1989 roku” rozdz. III)

64.Paprzycka E., Kobiety żyjące w pojedynkę: między wyborem a przymusem, socjologia, („Kobiety żyjące w pojedynkę. Analiza zjawiska” s. 12, „Społeczno – kulturowe kształtowanie kobiecości” s. 73)

65.Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, red. K.

A. Makowski, socjologia,66.Jakość życia rodzinnego : wybrane zagadnienia, red. T. Rostowska, socjologia, („Nierówność zawodowa kobiet a doświadczanie zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy. Wybrane aspekty” s. 43)

67.Wokół wychowania: rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. T. Rostowska i in., pedagogika, („Kobieta jako żona, matka i pracownik – czy istnieje konflikt ról?” s. 88)

68.Czajkowska – Majewska D., Człowiek globalny, socjologia, ( „Globalizacja kobiet” s. 162, „Nauka narzędziem opresji i wyzwolenia kobiet” s. 175, „Władza kobiet” s. 202)

69.Kobieta i media: studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski i in., socjologia,

70.Środa M., Kobiety i władza, socjologia,

71.Kozłowa O. N., Socjologia : w poszukiwaniu prawdziwego społeczeństwa, socjologia, („Feminizm” s. 136, „Cechy nowego podziału ról płci” s. 146)

72.Kawczyńska-Butrym Z., Rodzina – zdrowie – choroba: koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, medycyna, („Opiekuńcza Rola Kobiety – stereotyp” s. 15, „Opiekuńcza Rola kobiety – warunki i realizacja” s. 16)

73.Łyszkowska E., Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności: studium socjopedagogiczne, socjologia, („Sytuacja kobiet w ujęciu społecznym, ekonomicznym i prawnym” s. 77)

74. Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, red. Orzechowska G., pedagogika, („Strategie adaptacyjne i emancypacyjne współczesnych Polek”, s. 98, „Idea edukacji permanentnej w magazynach luksusowych dla kobiet a aspiracje edukacyjne czytelniczek”, s. 109)

75.Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw, red. Jeziński M. i in., socjologia

76.Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, red. Muszyński W. i in., socjologia, („Czy kobiety potrzebują małżeństwa?, s. 137, „Kobieta jako podmiot, kobieta jako przedmiot. Role społeczne kobiety we współczesnej rodzinie”, s. 153)

77.Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. Muszyński W. i in., socjologia, („Kobieta w żywiole domowego ogniska”, s. 75)

78.Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009, red. Majmurek J. i in., socjologia, („Kobiety i praca. Wielkie przegrane polskiej transformacji”, s.51)

79.„Małe tęsknoty?” Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, red. nauk. Muszyński W., socjologia, („Tylko czas wolny. Różne wymiary czasu wolnego kobiet w wieku emerytalnym”, s. 346)

80.Aktywizacja – Integracja – Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, red. nauk. Wódz K. i in., socjologia, („Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich w Polsce oraz poszukiwanie nowych kierunków i konkretnych sposobów ich usuwania”, s. 107)

81.Pacześniak A., Kobiety w Parlamencie Europejskim. Przełamywanie stereotypu płci w polityce, socjologia

82.Frąckowiak-Sochańska M., Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, socjologia

83. Żurek A., Single. Żyjąc w pojedynkę, socjologia, („Samotne kobiety”, s. 79)

84.Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, red. Dybalska I., socjologia

85.Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. nauk. Rostowska T. i in., psychologia, („Wpływ aktywności zawodowej na poziom samooceny kobiet posiadających rodzinę”, s. 243)

86.Hannam J., Feminizm, filozofia

87.Kobiety we współczesnej Europie, red. Musiał-Karg M., socjologia

88.Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, pod red. Pierścińskiej-Maruszowskiej A. i in., socjologia

89.Waniek D., Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym. Tradycje, wartości i tożsamość, socjologia

90. K. Sępowicz - Buczko, Poczucie sensu życia a wsparcie społeczne „Amazonek”, medycyna

91.Kobiety w polityce, red. Marszałek-Kawa J., socjologia

93.Domański H., Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. socjologia, („Wzory zawierania małżeństw” s.61)

94.Polacy równi i równiejsi, red. Jarosz M., („Obywatelki i obywatele – równe i równiejsi ?” s.301)

95. Podstawy seksuologii, red. nauk. Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V., („Fizjologia reakcji seksualnej kobiet” s. 101, „Zdrowie seksualne kobiet” s. 122, „Seksualność kobiety w ciąży i połogu” s. 133, „Zaburzenia seksualne u kobiety” s. 181), medycyna

96.Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, socjologia

97.Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, red. Lavalette M., Pratt A., socjologia, („ Feministyczna krytyka polityki społecznej ” s.97)

98.Kobieta.Etyka.Ekonomia, red . Ozorowski E., Horodeński Cz., socjologia

99.Bajkowski T., Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej, psychologia

100.Besala J., Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, socjologia

101.Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, red. Halicka M., Halicki J., Sidorczuk A., („Psychologiczna charakterystyka kobiet doświadczających przemocy fizycznej ze strony swoich mężów”s.171, „Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy” s.207, „Przemoc w pracy pielęgniarek”s.255 , „Narażenie na przemoc pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym” s.265)

102. Bidzan M., Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym, („Psychologiczna charakterystyka kobiet niepłodnych-przegląd badań” s. 46), medycyna

103.Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, socjologia

104. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Horyń W., Maciejewski J., pedagogika, („Znaczenie wykształcenia kobiety a proces globalizacji” s.80, „ Kształcenie zawodowe pielęgniarek instrumentariuszek. Ujęcie socjologiczne” s.165)

105. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, red. Bartkowicz Z. i in., pedagogika, („O specyfice resocjalizacji kobiet w zakładzie karnym” s.185)

106.Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy?, red. Sołtysiak T., Nowakowska A., socjologia, („Trudności w życiu kobiet a zabójstwa własnych dzieci .Doniesienie z badań” s.71)

107. Podstawy żywienia klinicznego, red. nauk. wyd. polskie Korta T., Łyszkowska M.,(„Leczenie żywieniowe kobiety w ciąży” s. 426), medycyna

108. Stępkowski B., Choroby kobiece, medycyna

109. Tuchmacher G., Zdrowe odżywianie i higiena kobiety ciężarnej, medycyna

110.Adamiak E., Kobiety w Biblii. Nowy testament, religie

111.Kobiety we współczesnym świecie, red. Musiał – Karg M., Secler B., socjologia

112.Cywilizacja europejska. Eseje i szkice cywilizacji i dyplomacji, red. M. Koźmiński, historia powszechna („Kobiety w dziejach Europy” s.165)

113. Linehan M., M., Zaburzenie osobowości z pogranicza. Teoria poznawczo – behawioralna, psychologia

114. Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. Aleksander T., pedagogika, („Uczestnictwo kobiet środowisk wiejskich Podkarpacia w kulturze(porównanie wieś – miasto)” s.184, „Edukacja w uniwersytetach trzeciego wieku a poczucie jakości życia w późnej dorosłości” s.473)

115. Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, red. Kobylarek A., socjologia, („Rewolucja w karierze kobiet” s.516)

116. Sport kobiet w Polsce-stań badań, red. nauk. T. Socha, J. Bergier, sport

117. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, red. Siemień M. i T., medycyna („Kobiety, zdrowie i choreoterapia-w świetle badań własnych” s. 67)

118. Migracje kobiet przypadek Polski, red. nauk. Kindler M., Napierała J., statystyka

119.Człowiek w kontekście pracy. Teoria – Empiria – Praktyka, red. M. Piorunek, 2009, ekonomia („Kobieta duchownym. Z problematyki kształtowania się zawodu i jego etosu na przykładzie ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej” s. 180, „Dyferencjacja płciowa ról zawodowych w percepcji studentów” s. 249, „Kobiety na rynku pracy. Kontekst transformacji ustrojowo-gospodarczej” s. 324, „Przedsiębiorczość jest kobietą” – kobieca kariera według zaleceń poradnika” s. 361, „Polki na niemieckim rynku pracy. Przyczynki empiryczne” s.380)

120.Zaworska-Nikoniuk D., Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku, 2008, media, public relations

121.Dębska A., Kobieta w mundurze czyli nowa jakość bezpieczeństwa państwa, 2004, wojskowość

122.Społeczne aspekty zawodu wojskowego, red. M. Baran-Wojtachnio i in., 2010, wojskowość („Wymiary służby kobiet” s. 219)

123.Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, 2009, ekonomia („Czynniki determinujące jakość życia i poziom satysfakcji zawodowej u kobiet zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach w Polsce, we Francji, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych” s. 114)

124.Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, red. H. Born, polityka („Polityka bezpieczeństwa a równouprawnienie płci” s.48)

125.Lisowska E., Kobiecy styl zarządzania, zarządzanie

126.Kalinowska-Nawrotek, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, ekonomia

127.Hof-Glatz M., Jak pokonać rekina czyli jak skutecznie współpracować i konkurować z mężczyznami, ekonomia

128.Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, red. B. Balcerzak-Paradowska, ekonomia 129.Administracja publiczna, red. J. Boć, administracja („Kobiety w administracji” s. 271)

130.Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, ekonomia

131. Kobieta u władzy?: spojrzenie z sejmu, red. Pańków I., Post B., socjologia

132. Wybrane zagadnienia praktyki lekarza rodzinnego: tom 2: Zagadnienia kliniczne, problemy psychospołeczne, profilaktyka, aspekty prawne, red. Steciwko A., medycyna, („Opieka lekarza rodzinnego nad kobietą ciężarną” s. 81)

133. Profilaktyka, rozpoznanie i leczenie nowotworów narządów płciowych kobiet: I Forum Zdrowia Kobiety, red. Pisarski T., medycyna

134. Kobieta w obliczu walki z patologia i chorobą: II Forum Zdrowia Kobiety, red. Pisarski T., medycyna

135. Problemy zdrowotne współczesnej kobiety: IV Forum Zdrowia Kobiety, medycyna

136.Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, ekonomia

137.Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, red. M. Jeliński, media,

public relations, („Obraz kobiety w reklamie internetowej. Nowe media w perspektywie badawczej”, s. 158.Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych. Plotki, sensacje, doniesienia, media, public relations , („Tyrania intymności? Kobiety, kobiecość i wiadomości telewizyjne” s. 219)159. Roux J., P., Kobieta w historii i micie, socjologia

160.Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, red. A. Szecówka, J. Dzieńdziora, S. Musioł, 2008, administracja („Kobiety pracujące w grupach dyspozycyjnych w świetle badań własnych” s. 132)

161.Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, wybór i oprac. A. Bińczyk-Missala, prawa człowieka, („Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Nowy Jork, 18 grudnia 1979 r.) s. 83)

162. Meschede E., Samotna wśród przyjaciółek czyli o rywalizacji między kobietami, psychologia

163. Perle L., Kobieta i pieniądze, psychologia

164. Wollstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, 2011, prawa człowieka

165. Kobieta i rewolucja obyczajowa , red. Żarnowska A., Szwarc A., tom IX, socjologia

166. Czechowska-Bieluga M., Kobieta w roli dyrektora szkoły, socjologia

167. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. Kotowska I. E., socjologia

168. Szluz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, socjologia

169. Szymczak M., Kobiety w polskich programach i p[podręcznikach do nauczania historii dla szkół średnich po II wojnie światowej, pedagogika

170. O kobietach-studia i szkice, red. Hoff J., socjologia

171. Kobiecość i męskość, red. Bartosz B., socjologia


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy