Strona główna

Jan Jakimowicz – Wójt Gminy Barbara Masłowska


Pobieranie 30.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.02 Kb.
Protokół I/2006

z obrad I Sesji Rady Gminy Wieliczki odbytej w dniu 24 listopada 2006 r.
W sesji na stan 15-tu radnych uczestniczyło 15 -tu radnych.

Ponadto w Sesji udział wzięli:

 • Jan Jakimowicz – Wójt Gminy

 • Barbara Masłowska – Sekretarz Gminy

 • Wiesława DowejkoSkarbnik Gminy

 • Anna Żukowska – protokolant

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym otwarcia Sesji dokonał


Pan Henryk Bielawski jako najstarszy wiekiem radny.

Poprosił wszystkich radnych o powstanie i wysłuchanie hymnu. Po hymnie stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15 radnych, a więc odpowiednia liczba do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Henryk Bielawski poinformował, że warunkiem pełnienia funkcji radnego konieczne jest złożenie ślubowania.

Pan Łukasz Iber najmłodszy wiekiem radny odczytał rotę ślubowania i kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowo „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” ( rota ślubowania wraz z listą radnych składających ślubowanie w załączeniu ).

Pan Henryk Bielawski poinformował, że w porządku obrad, który otrzymali radni był punkt dotyczący ślubowania Wójt, ale ślubowania tego dzisiaj się nie będzie, bowiem do czasu zakończenia drugiej tury wyborów samorządowych, która odbędzie się 26 listopada nie może odbyć się ślubowanie Wójta.

Zaproponował też włączenie do porządku obrad po punkcie powołania Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych, punktu dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.Porządek obrad, który otrzymali radni:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Złożenie ślubowania przez radnych i Wójta Gminy.

 3. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Wybór Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

 2. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych.

 3. Sprawy różne.

 4. Wolne wnioski.

Porządek obrad po zmianach:

 1. Wybór Przewodniczącego rady i jego zastępców.

 2. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.

 4. Sprawy różne.

 5. Wolne wnioski.

Pan Henryk Bielawski wyjaśnił, że wprowadzenie dodatkowego punktu związane jest z możliwością wykonania dodatkowych robót utwardzających plac przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach. Dostawca polbruku stawia pewne warunki, na które Wójt samodzielnie nie może przystać, bowiem dotyczy to umowy najmu w drodze bezprzetagrowej powyżej lat 3 i wymaga to zgody rady.


Zaproponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu:

„za” głosowało - 14 radnych

„przeciw” - 1 radny

Do punktu 1.
Pan Henryk Bielawski poinformował, że Przewodniczący Rady Gminy wybierany jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej

połowy ustawowego składu rady. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.


Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszony został :

- Pan Henryk Bielawski,

- który wyraził zgodę na kandydowanie.

W dalszej kolejności poinformował, że do przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym potrzebna jest Komisja Skrutacyjna. Do komisji zostali zgłoszeni:


1/ Łapiński Józef

2/ Święćkowska Dorota

3/ Żukowski Marian


 • którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Prowadzący obrady Henryk Bielawski ogłosił 10-cio minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, w wyniku którego Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Henryk Bielawski ( protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu ).

Pan Henryk Bielawski odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i podziękował za zaufanie i wybór na to stanowisko.( Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy w załączeniu ).Uchwałę przyjęto w głosowaniu jednogłośnie.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Henryk Bielawski poinformował, że zgodnie ze statutem gminy w głosowaniu tajnym należy wybrać


2 wiceprzewodniczących. Na zastępcę przewodniczącego zostali zgłoszeni:
1/ Marian Głębocki

2/ Andrzej Jasiński • którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Prowadzący obrady Henryk Bielawski ogłosił 10-cio minutową przerwę w celu

przygotowania kart do głosowania.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, w którym :


 1. Marian Głębocki otrzymał 14 głosów

 2. Andrzej Jasiński otrzymał 15 głosów

Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej obaj radni otrzymali bezwzględną liczbęgłosów i zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy ( protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu ).

Henryk Bielawski odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącyh Rady Gminy i przyjęto ją w głosowaniu jednogłośnie ( Uchwała Nr I/2/2006 w załączeniu ).Do punktu 2.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zgodnie z wcześniej uchwalonym

Statutem Gminy należy powołać 3 komisje stałe Rady Gminy, tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Finansów Rolnictwa i Inwestycji oraz Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia


i Spraw Socjalnych. Przewodniczący poprosił, aby radni wpisali się na listę danej komisji, w której wyrażają chęć pracowania.

Ustalono, że Komisja Rewizyjna będzie składać się z 3 członków, Komisja

Finansów Rolnictwa i Inwestycji z 6 członków, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych z 5 członków.

Odczytano uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i przyjęto


ją w głosowaniu jednogłośnie ( Uchwała Nr I/3/2006 w załączeniu ).

Odczytano uchwałę w sprawie określenia liczby i rodzajów komisji stałych i przyjęto ją w głosowaniu jednogłośnie ( Uchwała Nr I/4/2006 w załączeniu ).Do punktu 3.

Pan Jan Jakimowicz Wójt Gminy powiedział, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej związane jest z tym, że jeszcze w tym roku chcemy zrobić utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Wieliczkach. Powierzchnia placu wynosi 650 m2 , dostawcą polbruku byłaby firma Superbruk z Hryniewicz, z którą gmina współpracuje od dłuższego czasu. Firma ta złożyła dla gminy ofertę, że w zamian za postawienie reklamy na terenie gminy na okres dziesięciu lat przekaże ponad 200m2 polbruku na kwotę ok. 7.000 tys.zł.

Reklama ta stanęłaby na miejscu gdzie znajduje się „skwerek”. Ustawiona zostałaby
w kwietniu od przyszłego roku i stałaby do kwietnia 2017 roku.

Pan Andrzej Klinicki – powiedział, że kwota 700 zł. rocznie za umieszczenie

reklamy nie jest duża.Wójt odpowiedział, że firma ta ustawia reklamy w wielu miejscach i ceny te są porównywalne jeżeli chodzi o tereny wiejskie.

Odczytano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej i przyjęto ją w głosowaniu ( Uchwała Nr I/5/2006 w załączeniu) :


- „ za” głosowało – 14 radnych

- „przeciw” – 1 radny


Do punktu 4.
W sprawach różnych ustalono, że 30 listopada odbędzie się posiedzenie komisji stałych, którego tematem będzie analiza materiałów na sesję, planowaną w dniu
7 grudnia, a następne posiedzenie sesji odbędzie się 29 grudnia. Ustalono, że godziną odpowiednią na odbywanie obrad będzie godzina 1000,a dniem piątek.

Wójt przekazał Przewodniczącemu Rady projekt budżetu gminy na 2007 r. informując, że został on też przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i na najbliższym posiedzeniu komisji stałych wszyscy radni otrzymają projekt budżetu.

Wójt pogratulował nowo wybranym radnym i przedstawił wyniki wyborów
w gminie.

Pani Dorota Święćkowska przekazała prośbę od mieszkańców Nor dotyczącą możliwości zatrzymywania się autobusu szkolnego dowożącego dzieci przy krzyżu
w Norach.

Wójt odpowiedział, że odległość między obecnym przystankiem gdzie zatrzymuje się autobus wynosi 200 m i w najbliższym czasie planowane jest postawienie wiaty przystankowej.

Pan Andrzej Klincki poprosił o wyjaśnienie tematu związanego z wyborem banku obsługującego budżet gminy w związku z tym, że temat ten będzie na obradach najbliższej sesji.

Pan Henryk Bielawski – powiedział, że tematyka sesji będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu komisji.

Pan Andrzej Klinicki spytał o wysokość wynagrodzenia Wójta, diet radnych
i przewodniczącego rady w związku z tym, że na najbliższej sesji będą podejmowane w tej sprawie uchwały.

Wójt przestawił obecne stawki diet radnych, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji i wynagrodzenia Wójta.

Więcej spraw nie poruszono.


Do punktu 5.
Wolnych wniosków nie było.
Na tym zakończono obrady.

Protokołowała Przewodniczył

Anna Żukowska Henryk Bielawski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość