Strona główna

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów (alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, estry, tłuszcze, aminy, amidy)


Pobieranie 30.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.5 Kb.
Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

(alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, estry, tłuszcze, aminy, amidy)
A. Wzory.
Podaj wzory półstrukturalne następujących związków:

 1. 2,3-dimetylopentanal

 2. pentan-1-ol

 3. 2-chloropropanal

 4. 4-metyloheksan-2-on

 5. aceton

 6. butano-1,2-diol

 7. 2-metylofenol (o-krezol)

 8. benzenokarboaldehyd

 9. kwas 2,3-dimetylobutanowy

 10. mrówczan etylu

 11. benzoesan metylu

 12. trietyloamina

 13. N-metylopropano-1-amina

 14. N,N-dimetyloacetamid

 15. mocznikB. Rzędowość alkoholi, amin i amidów.
Określ rzędowość następujących związków:

 1. butan-2-ol

 2. 3-metylopentan-3-ol

 3. 2-metyloheksan-1-ol

 4. metyloamina

 5. butano-2-amina

 6. N-metyloetanoamina

 7. pentanoamid

 8. N,N-dietylopentanoamid

 9. N-fenyloformamidC. Ważniejsze reakcje (otrzymywanie i właściwości).


  1. Uzupełnij brakujące reagenty i dobierz współczynniki stechiometryczne:

CH3COOH + .................. → CH3COOCH2CH3 + ………………


CH3COONa + NaOH → ……………... + …………………

…………………. + ………………… → C3H7COOCH3 + …………………


  1. Dokończ podane równania reakcji oraz nazwij produkty organiczne:

  1. CH3CH2OH + CuO 

  2. CH3OH + HBr →

  3. CH3CH2OH + Na 

  4. CH3-CH(OH)-CH2-CH3 + Na →

  5. CH3CH2OH

  6. CH3CH2CH2Cl + KOH(r-r wodny) →

  7. CH2=CH2 + H2O 

  8. CH2=CHCH3 + H2O 

  9. CH3CHO + Ag2O →

  10. CH3CHO + Cu(OH)2

  11. CH3CH2CHO + H2

  12. CH3COCH3 + H2

  13. C17H35COOH + NaOH →

  14. C2H5COOH + CH3OH →

  15. CH3COOC2H5 + H2O →

  16. CH3COOC2H5 + KOH →

  17. (H2N)2CO + NaOH →

  18. CH3NH2 + HCl →
  1. Zapisz równania następujących reakcji:

  1. utleniania metanolu za pomocą tlenku miedzi(II)

  2. otrzymywania acetonu z octanu wapnia

  3. otrzymywania etanalu z acetylenu

  4. otrzymywania propanonu z propynu

  5. fenolu z wodorotlenkiem potasu

  6. bromowania fenolu

  7. gliceryny (glicerolu) z sodem

  8. uwodornienia kwasu oleinowego

  9. redukcji metanalu wodorem

  10. fermentacji octowej

  11. gliceryny z kwasem palmitynowym

  12. mocznika z kwasem azotowym(V)

  13. kwasu benzoesowego z wodorotlenkiem potasu

  14. kwasu propanowego z wapniem
 1. Hydroliza estrów. Zapisz równanie reakcji hydrolizy kwasowej i hydrolizy zasadowej octanu etylu.
 1. Podaj przykład tłuszczu stałego i ciekłego. Dlaczego tłuszcze ciekłe można utwardzać oraz dlaczego odbarwiają wodę bromową? Zapisz równania odpowiednich reakcji.
 1. Hydroliza tłuszczów. Zapisz równanie reakcji hydrolizy kwasowej i hydrolizy zasadowej tristearynianu glicerolu (gliceryny). Co to jest reakcja zmydlania tłuszczów?
 1. Co to są mydła? Napisz równania reakcji wyjaśniające powstawanie osadu podczas używania mydła w twardej wodzie.D. Moc kwasów i amin.


 1. Zaznacz, który kwas jest mocniejszy:

    1. CH3COOH C2H5COOH

    2. CH2ClCOOH CH2FCOOH

    3. CH3COOH CH2BrCOOH

    4. CH3CCl2COOH CHCl2CH2COOH
     1. Zaznacz, która substancja jest mocniejszą zasadą:

      1. amoniak metyloamina

      2. anilina etyloamina

      3. metyloamina trimetyloamina

      4. etyloamina propyloamina

E. Projektowanie doświadczeń


 1. Zaprojektuj doświadczenie (schematyczny rysunek, spostrzeżenia, wniosek) w celu odróżnienia roztworu wodnego propan-1-olu od roztworu glicerolu.
 1. Zaprojektuj doświadczenie (schematyczny rysunek, spostrzeżenia, wniosek) w celu odróżnienia roztworu wodnego butan-1-olu od roztworu fenolu.
 1. W dwóch nieopisanych naczyniach znajdują się roztwory etanalu i etanolu. Stosując próbę Tollensa w celu odróżnienia tych roztworów, podaj: schematyczny rysunek, przewidywane spostrzeżenia, równanie uproszczone biegnącej reakcji oraz zapisz wniosek.
 1. W dwóch nieopisanych naczyniach znajdują się roztwory acetonu i metanalu. Stosując próbę Trommera w celu odróżnienia tych roztworów, podaj: schematyczny rysunek, przewidywane spostrzeżenia, równanie uproszczone biegnącej reakcji oraz zapisz wniosek.
 1. Poddano utlenianiu dwa związki organiczne według następujących schematów:

a)

b) 1. Podaj wzory półstrukturalne i nazwy związków A i B.

 2. Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli Ci odróżnić związki A i B.

Przedstaw:

  1. substraty potrzebne do przeprowadzenia wybranego doświadczenia oraz warunki przebiegu reakcji,

  2. schematyczny rysunek,

  3. przewidywane spostrzeżenia,

  4. równania reakcji.
 1. W czterech nieopisanych naczyniach znajdują się modne roztwory następujących substancji: etyloaminy, mocznika, kwasu octowego i fenolanu sodu. Jak je rozróżnić?


F. Syntezy organiczne


 1. Zaproponuj metodę otrzymania:

  1. octanu etylu, mając do dyspozycji etan i dowolne odczynniki nieorganiczne

  2. mrówczanu potasu, mając do dyspozycji metan i dowolne substancje nieorganiczne

  3. aldehydu octowego, mając do dyspozycji metan i dowolne odczynniki nieorganiczne

  4. etyloaminy, mając do dyspozycji eten i dowolne odczynniki nieorganiczne

Ciąg przemian zapisz za pomocą schematu i podaj nazwy związków organicznych powstających w tych reakcjach.


 1. Posługując się wzorami półstrukturalnymi, ułóż równania reakcji na schemacie:
G. Obliczenia stechiometryczne


 1. Ustal masę molową i wzór n-alkanolu, wiedząc, że w reakcji 9 g tego związku z sodem wydziela się 1,68 dm3 wodoru (warunki normalne).
 1. Do 10 g etanolu dodano pewną ilość sodu, która całkowicie przereagowała z alkoho­lem. Mieszaninę poreakcyjną rozcieńczono wodą, otrzymując roztwór o odczynie zasadowym, który zobojętniono dodając 100 cm3 2-molowego kwasu solnego. Napisz równania reakcji, które zachodziły podczas omawianych wyżej czynności. Oblicz, ile procent alkoholu przereagowało z sodem.
 1. W wyniku spalenia 11,0 g mieszaniny metanolu i etanolu powstało 17,6 g dwutlenku wę­gla. Oblicz, ile procent metanolu zawierała badana mieszanina.
 1. Eten może być utleniony do etanodiolu za pomocą wodnego roztworu KMnO4 zgodnie z równaniem:

3 C2H4 + 2 KMnO4 + 4 H2O → 3 C2H4(OH)2 + 2 MnO2 + 2 KOH

Oblicz, jaka objętość etenu (warunki normalne) może być utleniona przez 100 cm3 2-molowego roztworu KMnO4.
 1. Oblicz stężenie procentowe wodnego roztworu fenolu, który został otrzymany w tempe­raturze powyżej 70 oC, jeśli po oziębieniu do temperatury 20 oC, z 200 g tego roztworu wydzieliło się 50 g fenolu. Rozpuszczalność fenolu w temperaturze 20 oC wynosi 8,6 g.
 1. Oblicz objętość 40% roztworu KOH o gęstości 1,4 g/cm3, który przereaguje z 1,88 g fe­nolu, dając fenolan potasu.
 1. Ustal wzór alkanalu, wiedząc, że w wyniku reakcji 1,45 g tego związku z amoniakalnym roztworem tlenku srebra powstaje 5,4 g srebra.
 1. W reakcji estryfikacji, zachodzącej z udziałem kwasu masłowego, otrzymano ester o masie molowej 130 g/mol. Podaj wzór sumaryczny alkanolu, który został użyty w tej reakcji.
 1. Amoniak wydzielony w wyniku alkalicznej hydrolizy mocznika, zawartego w 100 cm3 roztworu, zobojętnia 10 cm3 1-molowego kwasu solnego. Oblicz stężenie molowe roz­tworu mocznika.
 1. Pewien kwas karboksylowy odbarwia wodę bromową, tworząc związek chemiczny o ma­sie molowej 232 g/mol. Do zobojętnienia 1,8 g tego kwasu zużywa się 25 cm3 1-molo­wego roztworu NaOH. Ustal masę cząsteczkową tego kwasu. Czy jest to kwas mono- czy polikarboksylowy, czy jest nasycony czy nienasycony?
 1. Ogrzewając z roztworem zasady sodowej 2,20 g estru, nie odbarwiającego wody bromo­wej, otrzymano 2,05 g soli i 1,15 g alkoholu. Oblicz masę molową estru i określ jego wzór strukturalny oraz nazwę.
 1. W wyniku chlorowania propanu otrzymano mieszaninę monochlorowcopochodnych, z których, działając roztworem NaOH, otrzymano mieszaninę alkoholi. Na produkty po­wstałe w wyniku utlenienia 3,0 g tej mieszaniny podziałano na gorąco wodorotlenkiem miedzi (II), otrzymując 5,4 g tlenku miedzi (I). Podaj skład procentowy mieszaniny chlo­rowcopochodnych powstałych w wyniku chlorowania propanu. Przyjmij, że w wyniku utlenienia mieszaniny alkoholi powstają dwa związki chemiczne.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość