Jednostka wojskowa 4581 porozumienie o wspóŁpracy między jednostką wojskową 4581 opole a jednostką strzelecką 3009 GŁubczyce związku strzeleckiego „strzelec”Pobieranie 26.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.67 Kb.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4581

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4581 OPOLE

a

JEDNOSTKĄ STRZELECKĄ 3009 GŁUBCZYCE

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”

ORGANIZACJI SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZEJ


OPOLE 2013
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4581 W OPOLU

a

JEDNOSTKĄ STRZELECKĄ 3009 GŁUBCZYCE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”

ORGANIZACJI SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZEJ

zawarte w Opolu dniu 28 lutego 2013 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4581, z siedzibą w 45 – 820 Opole, ul. Domańskiego 68, REGON 532231756, reprezentowana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 4581: ppłk Andrzeja Rakowskiego i Jednostką Strzelecką 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, KRS 0000114650, reprezentowanej przez Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej: mł. insp. ZS Grzegorza Tobiasińskiego mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, budowania poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowanie chlubnych tradycji Wojska polskiego, działając na podstawie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie określania zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131) oraz na podstawie decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniają decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, zawierają porozumienie następującej treści:§ 1
Jednostka Wojskowa Nr 4581 oraz Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej będą współpracować
ze sobą w następujących celach:

 1. Upowszechniania patriotycznych tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat Sił Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. Popularyzowania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki
  Wojskowej Nr 4581 oraz Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

 3. Propagowania patriotycznej i obronnej edukacji członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej oraz kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych;

 4. Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

 5. Promowania zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczej służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;

 6. Pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej;

 7. Upowszechniania działalności wolontariatu na rzecz obrony narodowej.


§ 2
Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających
do realizacji niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

 1. Kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, rozwijania
  jej sprawności i predyspozycji do służby wojskowej;

 2. Kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego wiedzy na temat Sił Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. Popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Jednostki Wojskowej Nr 4581 wśród członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

 4. Prowadzenia działalności promującej zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczą służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, w szczególności poprzez zapoznanie uczniów ze specyfiką służby wojskowej i statusem prawnym żołnierza zawodowego, żołnierza służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych;

 5. Zapraszania przedstawicieli Jednostki Wojskowej Nr 4581 do udziału w ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

 6. Zapewnienie nauczyciela w każdych zajęciach teoretycznych z przysposobienia obronnego (edukacji dla bezpieczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagadnień logistyki wojskowej realizowanych zgodnie
  z programem nauczania, a mających miejsce na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4581;

 7. Przeprowadzania dla młodzieży konkursów o tematyce wojskowej, zawodów sportowych i innych imprez o charakterze edukacyjnym i patriotycznym;

 8. Informowania o planowanych zajęciach z udziałem przedstawiciela Jednostki
  Wojskowej Nr 4581.


§ 3


 1. Jednostka Wojskowa Nr 4581 udzieli Jednostce Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych, w dziedzinie obronności państwa, w szczególności poprzez:

  1. Udzielania merytoryczno-organizacyjnej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów klasy z rozszerzonym programem nauki przysposobienia obronnego (edukacji
   dla bezpieczeństwa) na terenie JW Nr 4581 w Opolu;

  2. Dbanie o właściwy poziom merytoryczny zajęć i dyscyplinę, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć powadzonych na terenie JW Nr 4581 w Opolu;

  3. Prowadzenie zajęć promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród kadry instruktorskiej i członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

  4. Zapraszanie kadry instruktorskiej i członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo-historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz promocyjnych (w tym Dzień Otwartych Koszar);

  5. Udział przedstawicieli Jednostki Wojskowej Nr 4581 w ważnych uroczystościach szkolnych;

  6. Wymianę doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w zakresie obronności państwa;

  7. Udostępnianie i przekazywanie materiałów promujących obronność państwa, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową;

 1. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działaniach Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, uzgodnionych z Dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 4581,
  na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


§ 4
Zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej na podstawie rocznych planów współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

§ 5
Wzajemne przedsięwzięcia Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej i Jednostka Wojskowa wykonywać będą z należytą starannością, wiedzą i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
§ 6
Wejścia kadry instruktorskiej oraz członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej na teren Jednostki Wojskowej Nr 4581 odbywać się będą w grupach zorganizowanych pod kierownictwem instruktora (opiekuna), na podstawie wcześniej przedstawionego przez Jednostkę Strzelecką 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej wykazu osób uczestniczących w przedsięwzięciu.
§ 7

1. Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej będzie przysyłała do dnia 10 września każdego roku


do Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4581 propozycje do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.
2. Propozycje do planu, o którym mowa w ust. 1, muszą być wstępnie uzgodnione przez Jednostkę Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej z upoważnioną przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 4581 komórką organizacyjną w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku.
3. Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej będzie przekazywał do dnia 10 stycznia każdego roku
do Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4581 informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i  wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 8
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§ 9
Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu Jednostki Wojskowej Nr 1907.

§ 10
Jednostka Wojskowa Nr 4581 nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.
§ 11


 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

 2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe
  do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy
  dla siedziby Jednostki Wojskowej Nr 4581.


§ 12


 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. Jednostka Wojskowa Nr 4581 zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia
  w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Zespół Szkół lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
  i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi(Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131) oraz decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniają decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.


§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 14


 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji o, której mowa w § 11 ust. 2. 1. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji o, której mowa w § 11 ust. 2, w sprawach
  nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej
  lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.


§ 15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 16
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

D O W Ó D C A D O W Ó D C A

Jednostki Strzeleckiej 3009 Jednostki Wojskowej 4581

Głubczyce w Opolu
mł. insp. ZS Grzegorz TOBIASIŃSKI ppłk Andrzej RAKOWSKI

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy