Strona główna

Jednostki Pomocnicze Gminy Grodzisk Mazowiecki sołectwa


Pobieranie 16.23 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.23 Kb.
Grodzisk Mazowiecki, dnia 14.04.2015 r.

Jednostki Pomocnicze

Gminy Grodzisk Mazowiecki

sołectwa

Wężyk, Makówka, Czarny Las

wg rozdzielnika

Dotyczy linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew planowanej do realizacji w obszarze Gminy Grodzisk Mazowiecki
W związku z planowaną realizacją napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Kozienice –Ołtarzew zgłaszamy sprzeciw przeciwko umieszczeniu tej linii w południowej części gminy Grodzisk Mazowiecki, czyli na terenie miejscowości Makówka i Wężyk, oraz w bardzo bliskiej odległości od Czarnego Lasu.

Planowany południowy korytarz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV jest niezgodny z wszystkimi strategicznymi dokumentami planistycznymi gminy tj. ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w maju 2012 r. Strategią rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024 oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.


Nie zgadzamy się na niszczenie najcenniejszych przyrodniczo obszarów gminy. Południowy obszar gminy poprzez doliny rzek Rokitnicy, Mrowny, Pisi Tucznej oraz tereny polno-leśne stanowi ogniwo regionalnego ciągu ekologicznego objętego Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, a także znajduje się na strategicznym ciągu powiązań z Kampinoskim Parkiem Narodowym, Bolimowskim i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym.

Przy określeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego w sporządzanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniono ochronę podstawowych wartości przyrodniczych południowego obszaru gminy głownie dolin cieków powierzchniowych oraz kompleksów leśnych wiążących teren gminy z siecią podobnych powiązań sąsiednich gmin.

Do głównych zagrożeń dla południowego obszaru Gminy o wysokiej wartości przyrodniczej należy wprowadzanie korytarzy infrastrukturalnych i komunikacyjnych.

Szczególnie uciążliwą formą współczesnej degradacji środowiska przyrodniczego jest rozwój infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Zwłaszcza napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższych napięć stanowią, znaczącą negatywną zmianę w krajobrazie a także przeszkodę w przemieszczaniu się fauny.

Ze względów na ochronę ludzi i środowiska wzdłuż linii niezbędnym będzie wyznaczenie szerokiego korytarza pod tę infrastrukturę.

Negatywną konsekwencją realizacji linii jest konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji wsporczych, które są widocznym akcentem w krajobrazie. W gminie znajduje się niewiele terenów o szczególnych walorach krajobrazowych, dlatego istotne jest lokalizowanie tych obiektów poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony przyrody i w taki sposób, aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy.

A przecież odcinki dolin rzek: Wężyk, Pisia Tuczna, Mrowna, na południowych krańcach gminy, ze względu na znaczne głębokości i spadki ( Wysoczyzna Rawska), są wyjątkowo atrakcyjne widokowo.

Walory krajobrazu tego obszaru w całości tworzą doliny rzeczne, mozaikowe ekosystemy przestrzeni rolniczej, tereny leśne i strefy ekotonowe.

Południowe obszary Gminy zostały włączone do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i objęte tą forma ochrony, właśnie ze względu na te wartości krajobrazowe.

Akceptując potrzeby zwiększenia pewności zasilania w energię elektryczną aglomeracji warszawskiej i potrzebę uzupełnienia „pierścienia energetycznego” w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki w 2012 roku oraz sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono w północnej części gminy 70 metrowy korytarz pod planowaną linię elektroenergetyczną 400kV.

Korytarz ten został wyznaczony pomimo, iż w dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych powiatu grodziskiego nie rezerwowano takich korytarzy.

W procesie sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawiane było negatywne stanowisko Burmistrza i Rady Miejskiej odnośnie południowego korytarza linii 400kV.

Północny korytarz dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV został wyznaczony z uwzględnieniem możliwości lokalizacji tej linii w obszarach sąsiednich gmin.

Przypominamy również, że nie zgadzaliśmy się na rezerwowanie w zmienianym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego południowego korytarza linii 400kV.

Nie widzimy możliwości rezerwowania terenu pod linię 400kV na południu gminy Grodzisk Mazowiecki ze względu na kolizję z obszarami chronionymi, kolizję z zamierzeniami mieszkańców wsi Makówka i Wężyk innych gmin.

Słuszne postulaty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego nie mogą odbywać się wbrew fundamentalnej normie prawnej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której przyjmuje się, że”

kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy musi przyjmować ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę działań.”

Polityka przestrzenna Gminy Grodzisk Mazowiecki została określona w dokumentach planistycznych jakim są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W żadnym z tych dokumentów nie przewidywano lokalizacji nowego korytarza energetycznego w południowej części gminy.

Natomiast przez kilkadziesiąt lat rezerwowano tereny pod tę linie w gminach Ożarów Mazowiecki, Brwinów, Nadarzyn, Raszyn, Lesznowola, Piaseczno i Warszawa.

Generalną zasadą kształtowania i zagospodarowania obszaru jest rozwój

zrównoważony będący priorytetem gospodarki przestrzennej w Polsce. Rozwój ten

rozumiany jest jako zintegrowany rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny i kulturowy, harmonizujący z zasobami i walorami naturalnymi, przede wszystkim przyrodniczymi.

Zrównoważony rozwój w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to również przewidywalność procesów urbanizacyjnych obszaru.

Wprawdzie gmina Grodzisk Mazowiecki należąca do obszaru metropolitalnego Warszawy jest poddawana presji urbanizacyjnej i przyśpieszonemu rozwojowi jednak strategiczne decyzje przestrzenne zwłaszcza w zakresie infrastruktury inżynieryjnej krajowej czy regionalnej podejmuje się z wieloletnim wyprzedzeniem.

Takie postępowanie pozwala na w miarę bezkolizyjne inwestowanie, uniknięcie ludzkich tragedii przy trasowaniu korytarzy infrastrukturalnych oraz pozwala na uszanowanie własności, planów życiowych mieszkańców i ludzkiej godności.

Nie wolno oczekiwać, że interes publiczny będzie przeważał nad interesem prywatnym mieszkańców gminy.

Otrzymują:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Wojewoda Mazowiecki

Pl. Bankowy 3/5, 00-095 Warszawa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Ul. H. Sienkiewicza 3, 915 Warszawa

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Ul. Wawelska 52/24, 00-922 Warszawa

Posłanka Alicja Olechowska

Ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa


Pani Dorota Stalińska

Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa
Pani Kinga Gajewska

Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Sp. Akcyjna

Ul. Warszawska 16505-520 Konstancin Jeziorna


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość