Strona główna

Joanna Paszkiewicz Grupa: 2ZŻ4 (A-19) Definicja i formy sprzedaży osobistej


Pobieranie 23.3 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar23.3 Kb.
Joanna Paszkiewicz

Grupa: 2ZŻ4
(A-19) Definicja i formy sprzedaży osobistej
Sprzedaż osobista (bezpośrednia) [ang.: personal selling]
Grupa różnorodnych technik i narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez przedstawiciela producenta, przedsiębiorstwa hurtowego lub detalicznego, do przekazywania oferty i aktywizowania sprzedaży za pomocą bezpośrednich kontaktów z nabywcami, w celu nakłonienia ich do dokonania zakupu i wynegocjowania warunków.
Podstawowym podmiotem tej formy komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierania sprzedaży jest sprzedawca. Czynnikiem decydującym o zakupie produktu przez konsumenta jest w wielu przypadkach postawa sprzedawcy oraz argumenty wykorzystane przez niego w procesie sprzedaży produktu.
Sprzedaż osobista jest tym elementem strategii aktywizacji sprzedaży (promocji), którego zadaniem jest zbliżenie produktu do konsumenta. Oddziaływuje ona na produkt w celu zwiększenia stopnia atrakcyjności dla konsumenta.
Konsument, nawet przy sprecyzowanym poglądzie na sposób zaspokojenia danej potrzeby, oczekuje często potwierdzenia lub jego zweryfikowania, na podstawie innych sposobów zaspokojenia potrzeby. Postawa i argumentacja sprzedawców w czasie prezentowania alternatywnych sposobów zaspokojenia danej potrzeby sprzyjają nie tylko możliwościom potwierdzenia, lecz również zmianie poglądu konsumenta.
Jest to swoista sztuka sprzedawania nabywcom takich produktów i usług, jakie pragną oni posiadać i użytkować oraz tworzenie takich dogodności zakupu, które łącznie z produktami zapewniają nabywcom jak największy stopień usatysfakcjonowania, wygody i ogólnego zadowolenia.
Miejscami, w których jest ona dokonywana, są:

 1. Siedziba przedsiębiorstwa.

 2. Magazyn, hurtowym bądź sklep.

 3. Dom potencjalnego klienta.

 4. Firma klienta.

 5. Podczas zakupów i degustacji.

 6. Na targach i wystawach.

Sprzedaż osobista jest zazwyczaj najdroższym, ale i najbardziej skutecznym instrumentem komunikowania się przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami rynku (Rys.1).
II ćwiartka – Sprzedaż osobista

Osobiste oddziaływanieDużePoziom kontroliDuży

AKWIZYCJA ( z angielskiego ‘acquire’ – pozyskiwanie czegoś za pomocą umiejętności i zdolności) – jest jedną z form sprzedaży osobistej. Obejmuje działania takie jak pozyskiwanie zleceń i ostateczne doprowadzenie do sprzedaży.
Akwizycja jest formą sprzedaży poza sklepowej, odbywającej się w mieszkaniu nabywców, dokonywanej za pośrednictwem agentów i akwizytorów. Zapewnia przedsiębiorstwu wszystkie korzyści wynikające ze sprzedaży osobistej, a ponadto nie wymaga ponoszenia wysokich nakładów na sieć sklepów detalicznych oraz kosztów zatrudnienia stałych pracowników.

Agenci i akwizytorzy działają na podstawie umowy i są opłacani prowizyjnie za dokonaną sprzedaż. Zaletą akwizycji jest także możliwość obserwacji i analizowania potrzeb klientów, motywów i sposobów zachowania.
Innymi formami sprzedaży osobistej są:

 • Prezentacje,

 • Negocjacje handlowe,

 • Telemarketing,

 • Bodźce materialne,

 • Próbki,

 • Targi i giełdy,


Celem sprzedaży osobistej jest:

* zapoznania klienta z cechami produktu (uświadomienie potrzeby, informacja, pokaz);

* zawarcie transakcji (motywowanie do zakupu i realizacja procesu sprzedaży);

* zobowiązanie się do świadczenia usług posprzedażowych (tworzenie długookresowych związków przedsiębiorstwa z klientem).
Innymi słowy, sprzedaż osobista polega na prezentacji towarów oraz rozmowie handlowej z jednym bądź większą liczbą potencjalnych nabywców, w celu doprowadzenia do transakcji kupna – sprzedaży.
Podstawowe zadania sprzedaży osobistej polegają na:

* nakłonieniu potencjalnego nabywcy do wypróbowania produktu lub skorzystania z usługi;

* utrzymaniu dotychczasowych nabywców;

* skłonieniu dotychczasowych nabywców do zakupu w większych ilościach.
Sprzedaż osobista zwana też bezpośrednią, zapewnia szczególnie korzystne rezultaty wówczas, gdy warunki działania danej firmy, sytuacja na rynku a także poszczególne elementy tzw.: marketingu – mix oraz warunki promocji odznaczają się następującymi cechami:


 1. Produkt wymaga demonstracji działania i przeprowadzenia przez nabywcą próby;

 2. Sposób korzystania z produktu wymaga fachowej pomocy (porady);

 3. Decyzja zakupu jest związana z istotnym zaangażowaniem się nabywcy;

 4. Cena produktu może być negocjowana, bądź też zależy od dodatkowego wyposażenia wedle życzeń nabywcy;

 5. Kanały dystrybucji są krótkie lub nawet bezpośrednie;

 6. Pośrednicy handlowi potrzebują często szkolenia i pomocy;

 7. Reklama nie jest w stanie dostatecznie silnie oddziaływać na rynek docelowy;

 8. Informacje, potrzebne nabywcom nie mogą być w pełni przekazane za pośrednictwem reklamy;

 9. Wielkość oraz zróżnicowanie rynku powodują, że reklama staje się zbyt kosztowna;

 10. Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest mały, zaś sprzedaż – (w przeliczeniu na jednego klienta) – wysoka;

 11. Potencjalni nabywcy postrzegają czynności związane ze sprzedażą osobistą jako integralny składnik oferowanego produktu.


Z drugiej strony sprzedaż osobista wymaga pewnej wiedzy o klientach, a przede wszystkim zrozumienia, iż:


 • Klienci są coraz lepiej wyedukowani rynkowo, mają znaczne potrzeby i dążą do jak najlepszego ich zaspokojenia, pragnąc przy zakupie podejmować jak najbardziej racjonalne decyzje, w czym sprzedawca powinien służyć jak najlepszą pomocą;

 • Klient jest aktywny, gdy sprzedawca jest aktywny, zainteresowany sprzedażą i zaangażowany w jej dokonanie;

 • Klient nie od razu lubi wydawać swoje pieniądze, ma własne ustalone potrzeby, poglądy oraz przekonania i znajduje się w różnej sytuacji, co sprawia, że sprzedawca musi ponawiać zachęty i umieć przedstawić decydujące argumenty;

 • Sprzedaż nie polega tylko na tym, jaki sprzedawca ma stosunek do kupującego, ale co robi dla zaspokojenia jego potrzeb;

 • Sprzedaż zaczyna się od sprzedawcy, który musi być przede wszystkim taktowny, życzliwy i szczery, liczy się, bowiem pierwsze wrażenie, spojrzenie, uśmiech, powitanie i – gotowość spełnienia życzeń klienta.


Szczególnym walorem sprzedaży osobistej jest właśnie owo bezpośrednie sprzężenie zwrotne między staraniami sprzedającego i reakcją klienta w formie dokonania lub też odmowy zakupu. Pozwala to ocenić walory oferty danej firmy, a zwłaszcza jej produktu (usługi) i ceny oraz umiejętności i fachowości sprzedawców w doprowadzeniu do transakcji kupna – sprzedaży oraz dokonać porównania kosztów i efektów sprzedaży osobistej jako takiej.
Sam sukces sprzedawcy zależy głównie od dwóch czynników:

 • Empatii, tj. zdolności wczuwania się w uczucia i stany emocjonalne innych ludzi,

 • Samosterowania, tj. chęci i zdolności wytężonej pracy nad sobą oraz silnej, wewnętrznej motywacji do osiągnięcia powodzenia.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość