Strona główna

Jolanta węder dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu


Pobieranie 14.99 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.99 Kb.
JOLANTA WĘDER

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu

TWORZENIE SYTUACJI EDUKACYJNYCH SPRZYJAJĄCYCH WZBUDZANIU I ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Najkorzystniejszym z punktu widzenia przyszłości dziecka jest rozwój wszechstronny i harmonijny, w im większym stopniu działanie pobudzające rozwój zdolności angażuje energię, zapał i umysł dziecka, tym intensywniej rozwijają się jego zdolności. Mimo predyspozycji niektóre zdolności nie ujawniają się i nie rozwijają, jeśli dziecko nie ma odpowiedniej pomocy, zachęty, ukierunkowania, możliwości ćwiczenia i sprawdzania.

Na etapie wychowania przedszkolnego podstawową formą działalności każdego dziecka jest zabawa. Bazując na tej formie, formie zabawy staramy się tak organizować sytuacje edukacyjne w przedszkolu by sprzyjały wzbudzaniu i rozwijaniu dziecięcych zainteresowań i zdolności. Dzieciństwo nie jest w nas rzeczą, która umiera lub wysusza się dopełniwszy swego cyklu – nie jest ono wspomnieniem, lecz najżywotniejszym skarbem, który ciągle wzbogaca nas na przekór nam samym - pisze Franz Hellens.

Nauczyciele organizując działania plastyczne z dziećmi pozwalają im wkraczać w świat fantastycznej przygody, mali artyści przeżywają radość kreacyjną, która pobudza do dalszego poszukiwania, do dalszej zabawy formami i barwami. Wykorzystując wiele różnorodnych technik plastycznych, dzieci mają możliwość przedstawiania otaczającego świata widzianego ich oczami oraz tworzenia jego wizji. I chociaż dla małego dziecka ważniejsza jest praca twórcza, sam proces tworzenia, aniżeli jego efekt, to jednak daje się zauważyć u niektórych dzieci szczególne zaangażowanie w twórczość plastyczną, jej efekty, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia dzieci w konkursach plastycznych oraz prace zamieszczane w galerii przedszkolnej.

Stosowane w naszym przedszkolu w pracy z dzieckiem małe formy sceniczne, elementy dramy to bogate źródło satysfakcji, początek prawdziwych przeżyć, które dokonują się i realizują przy żywym, pełnym i autentycznym zaangażowaniu małego aktora. Zaspokajana jest w ten sposób silna, wrodzona dziecięca potrzeba fikcji i przekształcania rzeczywistego świata, tęsknota dziecka do tego aby być kimś innym, aby budzić podziw i zainteresowanie swoją osobą. Dzieci podejmują zabawy o charakterze teatralnym w okresie w którym nie odróżniają jeszcze świata subiektywnego i obiektywnego. Robią to, ponieważ sprawia im to ogromną radość i przyjemność. Teatralne doświadczenia i przygodę z teatrem rozpoczynają już dzieci w najmłodszej grupie wiekowej i trwa ona przez cały okres wychowania przedszkolnego. Zabawa w teatr pozwala na połączenie ze sobą wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, werbalnej, muzycznej i ruchowej, wykorzystuje naturalną skłonność dziecka do naśladownictwa i zabawy. Dzieci uczestnicząc w niej poznają podstawowe role i sytuacje społeczne, uczą się obowiązujących norm oraz przyswajają sobie umiejętności interpretowania zachowań partnera. Każdego roku dzieci biorą udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Teatrzyków z przygotowanym przedstawieniem teatralnym.

Ponieważ są to dzieci z grupy z jednorocznym oddziaływaniem przedszkolnym, bardzo często dopiero tutaj odkrywają w sobie zdolności aktorskie i zainteresowanie teatrem. Droga oddziaływań nauczyciela przez wykorzystanie wychowawczych walorów zabaw w teatr prowadzi do tzw. edukacji teatralnej, do wychowania widza, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na piękno żywego słowa, na precyzję ruchu, na barwę i światło.

W procesie dydaktyczno- wychowawczym rozwijamy także zainteresowanie dzieci czytelnictwem. Aktywnie włączyliśmy się w kampanię” Cała Polska czyta dzieciom”, popularyzowaną przez Fundację ABCXXI- Program Zdrowia Emocjonalnego. Przystąpiliśmy do klubu „ Czytających Przedszkoli”. Przekonaliśmy rodziców co do wartości płynących z głośnego czytania dziecku, otworzyliśmy dla rodziców bibliotekę przedszkolną, w rytm pracy przedszkola wpisały się na stałe zajęcia dla dzieci w bibliotece publicznej.

Do czytania dzieciom zaprosiliśmy także osobistości z życia publicznego naszego miasta: pana prezydenta, wicemarszałka sejmiku samorządowego woj. Kujawsko- pomorskiego, przewodniczącego RMT, dyrektora toruńskiego oddziału ”Caritas” oraz dyrektora teatru „Baj Pomorski”, a co najistotniejsze, w codzienne czytanie dzieciom w przedszkolu włączyliśmy rodziców. Tradycją przedszkola stało się „ Andrzejkowe Bajanie”, w trakcie którego literaturę dziecięcą prezentują zaproszeni goście i rodzice. Widzimy sens kontynuowania tych działań. Mamy nadzieję, że rozbudzone w tym wieku zainteresowanie książką okaże się trwałe i z pomocą rodziców uda nam się wychować przyszłego czytelnika – stałego bywalca bibliotek, księgarni i czytelni.

Muzyka, zabawy muzyczne, rytmiczne i śpiew to kolejny obszar rozwijający zainteresowania dzieci realizowany w przedszkolu. Twórcze obcowanie z muzyką przynosi dzieciom nie tylko radość, ale również ułatwia kontakty z otoczeniem, rozwija osobowość, zaspokaja naturalną potrzebę ruchu i rozładowuje wewnętrzne napięcia. Od wielu lat dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych i tanecznych. Piosenka i śpiew towarzyszą dzieciom niemal nieustannie. Poprzez „ spotkania z muzyką” organizowane w przedszkolu z udziałem muzyków i uczniów ze szkoły muzycznej, dzieci przedszkolne poznają muzykę klasyczną, zapoznają się z brzmieniem i wyglądem instrumentów muzycznych, uczą się odbioru muzyki. Obserwujemy, że w wyniku takich działań z roku na rok coraz większy procent dzieci z naszego przedszkola trafia do szkoły muzycznej.

Nie zapominamy również o roli sztuki ludowej w wychowaniu dzieci. W tym roku dzieci poznawały region kaszubski, w ubiegłym rzeszowski a jeszcze wcześniej kujawski. Jest to edukacja, na którą składa się nie tylko nauka tańców i przyśpiewek danego regionu, ale także poznawanie tradycji, zwyczajów, rzemiosła ludowego, kultury ludowej szeroko pojętej. Umożliwiamy dzieciom prezentację swoich muzycznych i tanecznych dokonań poprzez udział w corocznym Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tańców Ludowych organizowanym przez toruńskie Muzeum Etnograficzne oraz udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tańców i Piosenek ”Dzieci- Dzieciom”, którego jesteśmy organizatorem.

Uznaliśmy, że w dobie rozwoju techniki informacyjnej nie należy pomijać i lekceważyć ciekawości i zainteresowania dzieci technologią komputerową. Na bazie innowacji pedagogicznej od siedmiu lat w pracowni komputerowej dzieci 5 i 6 letnie nabywają elementarnych umiejętności wykorzystania komputerów i poznają zasady ich pracy. Zdobywają nowe doświadczenia, mają możliwość samorealizacji, doskonalenia logicznego myślenia, poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, rozwijają sprawność intelektualną i mają okazję do realizowania swoich zainteresowań. Swoją wiedzę i sprawność w posługiwaniu się technologią komputerową dzieci prezentują, z bardzo dobrym skutkiem, na Międzyprzedszkolnym Turnieju Komputerowym czy też biorąc udział w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej organizowanym przez jedno z przedszkoli w Bydgoszczy.

Rozwijamy także zainteresowania dzieci w kierunku poznawania języków obcych. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie gier i zabaw językowych, tak aby dzieci uczyły się poprzez zabawę. Nauka odbywa się w małych grupach podzielonych według wieku oraz stopnia zaawansowania nauki, co umożliwia ciągłość kształcenia i gruntowne poznawanie języka obcego. Celem naszym jest oswojenie dzieci z językiem angielskim, osłuchanie z mową, a także rozbudzenie potrzeby dalszej nauki języka obcego. Również i na tym polu dzieci mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć szerszej widowni, biorąc udział w Euro – Rymach odbywających się w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Te z dzieci, które nie odkryły w sobie zdolności ani też zainteresowań artystycznych czy lingwistycznych, mogą realizować się korzystając z zajęć szachowych. W zajęciach tych biorą udział dzieci z różnych grup wiekowych.

Pod kierunkiem trenera szachowego zdobywają umiejętność gry w szachy, rozwijają logiczne myślenie, trenują dyscyplinę intelektualną. Wśród dzieci biorących udział w zajęciach szachowych mamy i takie, które zajmują wysokie miejsca i zdobywają puchary na Turnieju Szachowym organizowanym przez Przedszkole „Kangurek” w Toruniu.

W ciągu czteroletniego pobytu dzieci w przedszkolu rozbudzamy również ciekawość dzieci przyrodą, techniką, pracą ludzi różnych zawodów i wieloma różnymi jeszcze obszarami.

Aby praca nad rozwijaniem zdolności i zainteresowań dzieci nie była przypadkowa i intuicyjna zespół nauczycieli przedszkola wypracował system pracy z dzieckiem zdolnym, który zawiera całą strukturę postępowania z dzieckiem wykazującym cechy zdolności w jakimś obszarze, od diagnozy aż po prezentację osiągnięć.

W czerwcu 2002 r w przedszkolu którym kieruję, odbyła się konferencja dyrektorów przedszkoli publicznych zorganizowana przez Toruńską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięły udział dyrektorki przedszkoli publicznych toruńskiego i grudziądzkiego rejonu wizytacyjnego, zaproszeni goście oraz nauczycielki z prezentujących się placówek.

Celem konferencji było poszukiwanie nowych sposobów rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci, wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami przedszkoli, prezentacje własnych rozwiązań organizacyjno – programowych oraz promowanie edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym.Organizujemy te wszystkie sytuacje edukacyjne w nadziei, że ziarno zainteresowań zasiane i kiełkujące w okresie wychowania przedszkolnego będzie miało przyjazny grunt do wzrostu na następnych etapach edukacji każdego z dzieci.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość