Jolanta węder dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima w ToruniuPobieranie 14.99 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.99 Kb.
JOLANTA WĘDER

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu

TWORZENIE SYTUACJI EDUKACYJNYCH SPRZYJAJĄCYCH WZBUDZANIU I ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Najkorzystniejszym z punktu widzenia przyszłości dziecka jest rozwój wszechstronny i harmonijny, w im większym stopniu działanie pobudzające rozwój zdolności angażuje energię, zapał i umysł dziecka, tym intensywniej rozwijają się jego zdolności. Mimo predyspozycji niektóre zdolności nie ujawniają się i nie rozwijają, jeśli dziecko nie ma odpowiedniej pomocy, zachęty, ukierunkowania, możliwości ćwiczenia i sprawdzania.

Na etapie wychowania przedszkolnego podstawową formą działalności każdego dziecka jest zabawa. Bazując na tej formie, formie zabawy staramy się tak organizować sytuacje edukacyjne w przedszkolu by sprzyjały wzbudzaniu i rozwijaniu dziecięcych zainteresowań i zdolności. Dzieciństwo nie jest w nas rzeczą, która umiera lub wysusza się dopełniwszy swego cyklu – nie jest ono wspomnieniem, lecz najżywotniejszym skarbem, który ciągle wzbogaca nas na przekór nam samym - pisze Franz Hellens.

Nauczyciele organizując działania plastyczne z dziećmi pozwalają im wkraczać w świat fantastycznej przygody, mali artyści przeżywają radość kreacyjną, która pobudza do dalszego poszukiwania, do dalszej zabawy formami i barwami. Wykorzystując wiele różnorodnych technik plastycznych, dzieci mają możliwość przedstawiania otaczającego świata widzianego ich oczami oraz tworzenia jego wizji. I chociaż dla małego dziecka ważniejsza jest praca twórcza, sam proces tworzenia, aniżeli jego efekt, to jednak daje się zauważyć u niektórych dzieci szczególne zaangażowanie w twórczość plastyczną, jej efekty, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia dzieci w konkursach plastycznych oraz prace zamieszczane w galerii przedszkolnej.

Stosowane w naszym przedszkolu w pracy z dzieckiem małe formy sceniczne, elementy dramy to bogate źródło satysfakcji, początek prawdziwych przeżyć, które dokonują się i realizują przy żywym, pełnym i autentycznym zaangażowaniu małego aktora. Zaspokajana jest w ten sposób silna, wrodzona dziecięca potrzeba fikcji i przekształcania rzeczywistego świata, tęsknota dziecka do tego aby być kimś innym, aby budzić podziw i zainteresowanie swoją osobą. Dzieci podejmują zabawy o charakterze teatralnym w okresie w którym nie odróżniają jeszcze świata subiektywnego i obiektywnego. Robią to, ponieważ sprawia im to ogromną radość i przyjemność. Teatralne doświadczenia i przygodę z teatrem rozpoczynają już dzieci w najmłodszej grupie wiekowej i trwa ona przez cały okres wychowania przedszkolnego. Zabawa w teatr pozwala na połączenie ze sobą wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, werbalnej, muzycznej i ruchowej, wykorzystuje naturalną skłonność dziecka do naśladownictwa i zabawy. Dzieci uczestnicząc w niej poznają podstawowe role i sytuacje społeczne, uczą się obowiązujących norm oraz przyswajają sobie umiejętności interpretowania zachowań partnera. Każdego roku dzieci biorą udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Teatrzyków z przygotowanym przedstawieniem teatralnym.

Ponieważ są to dzieci z grupy z jednorocznym oddziaływaniem przedszkolnym, bardzo często dopiero tutaj odkrywają w sobie zdolności aktorskie i zainteresowanie teatrem. Droga oddziaływań nauczyciela przez wykorzystanie wychowawczych walorów zabaw w teatr prowadzi do tzw. edukacji teatralnej, do wychowania widza, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na piękno żywego słowa, na precyzję ruchu, na barwę i światło.

W procesie dydaktyczno- wychowawczym rozwijamy także zainteresowanie dzieci czytelnictwem. Aktywnie włączyliśmy się w kampanię” Cała Polska czyta dzieciom”, popularyzowaną przez Fundację ABCXXI- Program Zdrowia Emocjonalnego. Przystąpiliśmy do klubu „ Czytających Przedszkoli”. Przekonaliśmy rodziców co do wartości płynących z głośnego czytania dziecku, otworzyliśmy dla rodziców bibliotekę przedszkolną, w rytm pracy przedszkola wpisały się na stałe zajęcia dla dzieci w bibliotece publicznej.

Do czytania dzieciom zaprosiliśmy także osobistości z życia publicznego naszego miasta: pana prezydenta, wicemarszałka sejmiku samorządowego woj. Kujawsko- pomorskiego, przewodniczącego RMT, dyrektora toruńskiego oddziału ”Caritas” oraz dyrektora teatru „Baj Pomorski”, a co najistotniejsze, w codzienne czytanie dzieciom w przedszkolu włączyliśmy rodziców. Tradycją przedszkola stało się „ Andrzejkowe Bajanie”, w trakcie którego literaturę dziecięcą prezentują zaproszeni goście i rodzice. Widzimy sens kontynuowania tych działań. Mamy nadzieję, że rozbudzone w tym wieku zainteresowanie książką okaże się trwałe i z pomocą rodziców uda nam się wychować przyszłego czytelnika – stałego bywalca bibliotek, księgarni i czytelni.

Muzyka, zabawy muzyczne, rytmiczne i śpiew to kolejny obszar rozwijający zainteresowania dzieci realizowany w przedszkolu. Twórcze obcowanie z muzyką przynosi dzieciom nie tylko radość, ale również ułatwia kontakty z otoczeniem, rozwija osobowość, zaspokaja naturalną potrzebę ruchu i rozładowuje wewnętrzne napięcia. Od wielu lat dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych i tanecznych. Piosenka i śpiew towarzyszą dzieciom niemal nieustannie. Poprzez „ spotkania z muzyką” organizowane w przedszkolu z udziałem muzyków i uczniów ze szkoły muzycznej, dzieci przedszkolne poznają muzykę klasyczną, zapoznają się z brzmieniem i wyglądem instrumentów muzycznych, uczą się odbioru muzyki. Obserwujemy, że w wyniku takich działań z roku na rok coraz większy procent dzieci z naszego przedszkola trafia do szkoły muzycznej.

Nie zapominamy również o roli sztuki ludowej w wychowaniu dzieci. W tym roku dzieci poznawały region kaszubski, w ubiegłym rzeszowski a jeszcze wcześniej kujawski. Jest to edukacja, na którą składa się nie tylko nauka tańców i przyśpiewek danego regionu, ale także poznawanie tradycji, zwyczajów, rzemiosła ludowego, kultury ludowej szeroko pojętej. Umożliwiamy dzieciom prezentację swoich muzycznych i tanecznych dokonań poprzez udział w corocznym Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tańców Ludowych organizowanym przez toruńskie Muzeum Etnograficzne oraz udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tańców i Piosenek ”Dzieci- Dzieciom”, którego jesteśmy organizatorem.

Uznaliśmy, że w dobie rozwoju techniki informacyjnej nie należy pomijać i lekceważyć ciekawości i zainteresowania dzieci technologią komputerową. Na bazie innowacji pedagogicznej od siedmiu lat w pracowni komputerowej dzieci 5 i 6 letnie nabywają elementarnych umiejętności wykorzystania komputerów i poznają zasady ich pracy. Zdobywają nowe doświadczenia, mają możliwość samorealizacji, doskonalenia logicznego myślenia, poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, rozwijają sprawność intelektualną i mają okazję do realizowania swoich zainteresowań. Swoją wiedzę i sprawność w posługiwaniu się technologią komputerową dzieci prezentują, z bardzo dobrym skutkiem, na Międzyprzedszkolnym Turnieju Komputerowym czy też biorąc udział w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej organizowanym przez jedno z przedszkoli w Bydgoszczy.

Rozwijamy także zainteresowania dzieci w kierunku poznawania języków obcych. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie gier i zabaw językowych, tak aby dzieci uczyły się poprzez zabawę. Nauka odbywa się w małych grupach podzielonych według wieku oraz stopnia zaawansowania nauki, co umożliwia ciągłość kształcenia i gruntowne poznawanie języka obcego. Celem naszym jest oswojenie dzieci z językiem angielskim, osłuchanie z mową, a także rozbudzenie potrzeby dalszej nauki języka obcego. Również i na tym polu dzieci mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć szerszej widowni, biorąc udział w Euro – Rymach odbywających się w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Te z dzieci, które nie odkryły w sobie zdolności ani też zainteresowań artystycznych czy lingwistycznych, mogą realizować się korzystając z zajęć szachowych. W zajęciach tych biorą udział dzieci z różnych grup wiekowych.

Pod kierunkiem trenera szachowego zdobywają umiejętność gry w szachy, rozwijają logiczne myślenie, trenują dyscyplinę intelektualną. Wśród dzieci biorących udział w zajęciach szachowych mamy i takie, które zajmują wysokie miejsca i zdobywają puchary na Turnieju Szachowym organizowanym przez Przedszkole „Kangurek” w Toruniu.

W ciągu czteroletniego pobytu dzieci w przedszkolu rozbudzamy również ciekawość dzieci przyrodą, techniką, pracą ludzi różnych zawodów i wieloma różnymi jeszcze obszarami.

Aby praca nad rozwijaniem zdolności i zainteresowań dzieci nie była przypadkowa i intuicyjna zespół nauczycieli przedszkola wypracował system pracy z dzieckiem zdolnym, który zawiera całą strukturę postępowania z dzieckiem wykazującym cechy zdolności w jakimś obszarze, od diagnozy aż po prezentację osiągnięć.

W czerwcu 2002 r w przedszkolu którym kieruję, odbyła się konferencja dyrektorów przedszkoli publicznych zorganizowana przez Toruńską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięły udział dyrektorki przedszkoli publicznych toruńskiego i grudziądzkiego rejonu wizytacyjnego, zaproszeni goście oraz nauczycielki z prezentujących się placówek.

Celem konferencji było poszukiwanie nowych sposobów rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci, wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami przedszkoli, prezentacje własnych rozwiązań organizacyjno – programowych oraz promowanie edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym.Organizujemy te wszystkie sytuacje edukacyjne w nadziei, że ziarno zainteresowań zasiane i kiełkujące w okresie wychowania przedszkolnego będzie miało przyjazny grunt do wzrostu na następnych etapach edukacji każdego z dzieci.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy