Języki programowaniaPobieranie 26.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.42 Kb.
Przedmiot: Języki programowania
WFTIMK Kierunek: Matematykasemestr

wyk /ćw /lab

egz.

pkt. ETCS

II/

30 0 30

E


Cel zajęć:

Wykształcenie umiejętności konstruowania programowania proceduralnego na przykładzie języka C.Wymagania:

Zaliczenie przedmiotów: Podstawy InformatykiWarunki zaliczenia :

Uruchomienie zadań i ćwiczeń podanych w przykładowych programach,

Wykonanie i pozytywne zaliczenie dwóch projektów.

Dwie nieobecności na laboratoriach.

Uzyskanie pozytywnej oceny na kolokwium zaliczeniowym.

Literatura:

Danuta Zboś, "Podstawy programowania w C", S.Kochan Język C. ”Wprowadzenie do

programowania”, B. Kernighan, M.Ritchie „Język C”

Program wykładu ( opracowano na podstawie skryptu PK: Danuta Zboś, "Podstawy programowania w C" )

1.Pierwsze programy:

- budowa programu, podstawowe pojęcia: identyfikatora, instrukcji, instrukcji grupującej, funkcji i komentarza,

- funkcja main(),instrukcja funkcji drukującej printf, dyrektywa - #include

- kompilacja, linkowanie i wykonywanie programu

2.Operacje wprowadzania i wyprowadzania wyników:

- pojęcia: zmiennej i jej typu,-

- funkcja wprowadzania danych scanf,

3.Podstawowe typy zmiennych:

- typy: całkowity int, specyfikacja przekształcenia typu całkowitego

- typ rzeczywisty double, modyfikatory typów podstawowych, formatowanie wydruków

4.Obliczanie wyrażeń arytmetycznych:

- postać stałej, podstawowe operatory, priorytet i łączność operatorów

- wyrażenie i instrukcja przypisania, biblioteka funkcji matematycznych

5.Instrukcja warunkowa if, if...else:

- postać i algorytm działania instrukcji,

- funkcja exit, blok instrukcji (instrukcja grupująca),

- operatory i wyrażenia logiczne,

- efektywność obliczeń w złożonych operacjach warunkowych.

6.Funkcje:

- postacie: definicji, odwołania i prototypu funkcji, instrukcja return,

- argumenty formalne i aktualne, przekazywanie argumentów przez wartość.

7.Wskaźniki przekazywane w argumentach funkcji:

- typ wskaźnika do zmiennej - operatory adresu i wskazania pośredniego (&, *) ,

- definiowanie i inicjalizacja wskaźników, odwołanie się do wskazywanego obiektu

- typ void,

- preprocesor: identyfikator wartosci stałej i definicje makropoleceń.

8.Instrukcja pętli for w tablicowaniu funkcji:

- algorytm działania pętli for, porównywanie wartości rzeczywistych,

- rozszerzone operatory przypisania.

9.Pętla while z obsługą operacji plikowych

- składnia, algorytm i zastosowanie pętli,

- typ plikowy, funkcje: fopen, fprintf i scanf z obsługą błędów,

10.Obliczanie szeregów z zastosowaniem pętli do...while:

- składnia, algorytm i zastosowanie pętli do...while,

- definicja zmiennej z inicjalizacją, zmienna zewnętrzna,

- operatory ++ i --,

11. Zmienne i stałe znakowe

- typ znakowy - char, kody znakowe, specyfikacja przekształcenie typu znakowego,

- przyrostkowy i przedrostkowy operator ++ i --,

- specyfikacja przekształcenia typu znakowego.

12.Tablice znakowe, stałe tekstowe.

- reprezentacja w pamięci stałej tekstowej

- tekst jako tablica znakowa, identyfikator tablicy i wskaźnik

- wprowadzanie tekstów (funkcja gets)

- specyfikacja przekształcenia tekstu.

13.Tablice i wskaźniki.

- definicja tablicy jednowymiarowej

- identyfikator tablicy, wskaźnik do tablicy, operacje na wskaźnikach.

14.Instrukcje switchcase, break i continue

- składnia i algorytm instrukcji switch case

- zastosowanie instrukcji break, continue i operatora przecinkowego w pętlach

15.Tablice i wskaźniki w argumentach funkcji.

- obsługa tablic znakowych w funkcjach,

- elementy tablicy i wskazanie pośrednie.

16.Tablice o dwóch indeksach.

- definicja tablicy, dostęp do wierszy i elementów tablicy poprzez wskaźniki

- czytanie danych tekstowych z pliku funkcja fgets

17.Tablice wskaźników z alokacją pamięci.

- algorytm wprowadzania danych z dynamicznym przydziałem pamięci dla tablicy tekstowej o wielu wierszach

- typ unsigned int,

- funkcje malloc, strlen, strcpy

18.Tablice dwuwymiarowe i podwójne wskaźniki w argumentach funkcji.

- algorytm z wykorzystaniem funkcji z tablicą dwuwymiarową.

- deklaracja i wywołanie funkcji z obsługą tablicy dwuwymiarowej

19.Argumenty przekazywane do programu.

- wyrażenie warunkowe,

- inicjalizacja tablic i wskażników.

- argumenty funkcji main

20.Budowa wielomodułowego programu

- klasy pamięci auto i static,

- zmienne i funkcje zewnętrzne, inicjalizacja zmiennych tablic i wskazników,

- kompilacja i linkowanie wielomodułowego programu - program make.

21.Tablice. Operacje arytmetyczne na wektorach.

22.Alokacja pamięci dla tablic o jednym indeksie.

- elementy tablic i wskazniki,

- funkcja free operator sizeof

- funkcja sprintf

- błędy w obsłudze tablic przekazywanych do funkcji

23.Tablice o dwóch indeksach. Operacje arytmetyczne na macierzach i wektorach.

- alokacja pamięci dla tablic o dwóch indeksach

- porównanie definicji i alokacji tablicy.

23.Funkcje pomocnicze i ich wykorzystanie

- tworzenie funkcji bibliotecznych dla wektorów i tablic

- przykład wykorzystania funkcji bibliotecznych w operacjach wektorowo-macierzowych

24.Funkcje w argumentach innych funkcji.

- omówienie metody Newtona

- przykład przekazania funkcji do innej funkcji,

- identyfikator funkcji jako wskaźnik.

25.Struktury.

- deklaracja struktury, deklaracja typedef

- definicje zmiennych strukturalnych

- dostęp do składowych struktury.

- wskaźnik i dostęp poprzez wskaźnik operatory dostępu do składowych

- tablice struktur

- ograniczenia w obsłudze struktur w funkcjach

26.Strukury odwołujące się do samych siebie.

- struktura z wskaźnikiem do struktury

- zastosowanie struktury w obsłudze kolejki

- zastosowania w modelowaniu sieci

27.Kolejka struktur. Funkcje pomocnicze.

- obsługa pliku, przegląd dwukierunkowy,

- porządkowanie i przeszukiwanie

28.Rekurencja

- zasady rekurencyjnego wywoływania funkcji

- cechy rekurencji (porównanie z algorytmem iteracyjnym)

- przykłady rekurencji

29.Rekurencja. Drzewo binarne.

- zasady budowy drzewa binarnego,

- operacje wstawiania i wyprowadzania elementów drzewa

30.Operacje bitowe

- bitowe operacje logiczne,

- wykorzystanie operacji bitowych

31.Projektowanie wielomodułowych aplikacji.

- analiza rozproszonego systemu monitoringu i sterowania

- podział na moduły wg założonych zadań systemu- struktura danych i obsługa wybranych operacji binarnych
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy