Strona główna

Języki programowania


Pobieranie 26.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.42 Kb.
Przedmiot: Języki programowania
WFTIMK Kierunek: Matematykasemestr

wyk /ćw /lab

egz.

pkt. ETCS

II/

30 0 30

E


Cel zajęć:

Wykształcenie umiejętności konstruowania programowania proceduralnego na przykładzie języka C.Wymagania:

Zaliczenie przedmiotów: Podstawy InformatykiWarunki zaliczenia :

Uruchomienie zadań i ćwiczeń podanych w przykładowych programach,

Wykonanie i pozytywne zaliczenie dwóch projektów.

Dwie nieobecności na laboratoriach.

Uzyskanie pozytywnej oceny na kolokwium zaliczeniowym.

Literatura:

Danuta Zboś, "Podstawy programowania w C", S.Kochan Język C. ”Wprowadzenie do

programowania”, B. Kernighan, M.Ritchie „Język C”

Program wykładu ( opracowano na podstawie skryptu PK: Danuta Zboś, "Podstawy programowania w C" )

1.Pierwsze programy:

- budowa programu, podstawowe pojęcia: identyfikatora, instrukcji, instrukcji grupującej, funkcji i komentarza,

- funkcja main(),instrukcja funkcji drukującej printf, dyrektywa - #include

- kompilacja, linkowanie i wykonywanie programu

2.Operacje wprowadzania i wyprowadzania wyników:

- pojęcia: zmiennej i jej typu,-

- funkcja wprowadzania danych scanf,

3.Podstawowe typy zmiennych:

- typy: całkowity int, specyfikacja przekształcenia typu całkowitego

- typ rzeczywisty double, modyfikatory typów podstawowych, formatowanie wydruków

4.Obliczanie wyrażeń arytmetycznych:

- postać stałej, podstawowe operatory, priorytet i łączność operatorów

- wyrażenie i instrukcja przypisania, biblioteka funkcji matematycznych

5.Instrukcja warunkowa if, if...else:

- postać i algorytm działania instrukcji,

- funkcja exit, blok instrukcji (instrukcja grupująca),

- operatory i wyrażenia logiczne,

- efektywność obliczeń w złożonych operacjach warunkowych.

6.Funkcje:

- postacie: definicji, odwołania i prototypu funkcji, instrukcja return,

- argumenty formalne i aktualne, przekazywanie argumentów przez wartość.

7.Wskaźniki przekazywane w argumentach funkcji:

- typ wskaźnika do zmiennej - operatory adresu i wskazania pośredniego (&, *) ,

- definiowanie i inicjalizacja wskaźników, odwołanie się do wskazywanego obiektu

- typ void,

- preprocesor: identyfikator wartosci stałej i definicje makropoleceń.

8.Instrukcja pętli for w tablicowaniu funkcji:

- algorytm działania pętli for, porównywanie wartości rzeczywistych,

- rozszerzone operatory przypisania.

9.Pętla while z obsługą operacji plikowych

- składnia, algorytm i zastosowanie pętli,

- typ plikowy, funkcje: fopen, fprintf i scanf z obsługą błędów,

10.Obliczanie szeregów z zastosowaniem pętli do...while:

- składnia, algorytm i zastosowanie pętli do...while,

- definicja zmiennej z inicjalizacją, zmienna zewnętrzna,

- operatory ++ i --,

11. Zmienne i stałe znakowe

- typ znakowy - char, kody znakowe, specyfikacja przekształcenie typu znakowego,

- przyrostkowy i przedrostkowy operator ++ i --,

- specyfikacja przekształcenia typu znakowego.

12.Tablice znakowe, stałe tekstowe.

- reprezentacja w pamięci stałej tekstowej

- tekst jako tablica znakowa, identyfikator tablicy i wskaźnik

- wprowadzanie tekstów (funkcja gets)

- specyfikacja przekształcenia tekstu.

13.Tablice i wskaźniki.

- definicja tablicy jednowymiarowej

- identyfikator tablicy, wskaźnik do tablicy, operacje na wskaźnikach.

14.Instrukcje switchcase, break i continue

- składnia i algorytm instrukcji switch case

- zastosowanie instrukcji break, continue i operatora przecinkowego w pętlach

15.Tablice i wskaźniki w argumentach funkcji.

- obsługa tablic znakowych w funkcjach,

- elementy tablicy i wskazanie pośrednie.

16.Tablice o dwóch indeksach.

- definicja tablicy, dostęp do wierszy i elementów tablicy poprzez wskaźniki

- czytanie danych tekstowych z pliku funkcja fgets

17.Tablice wskaźników z alokacją pamięci.

- algorytm wprowadzania danych z dynamicznym przydziałem pamięci dla tablicy tekstowej o wielu wierszach

- typ unsigned int,

- funkcje malloc, strlen, strcpy

18.Tablice dwuwymiarowe i podwójne wskaźniki w argumentach funkcji.

- algorytm z wykorzystaniem funkcji z tablicą dwuwymiarową.

- deklaracja i wywołanie funkcji z obsługą tablicy dwuwymiarowej

19.Argumenty przekazywane do programu.

- wyrażenie warunkowe,

- inicjalizacja tablic i wskażników.

- argumenty funkcji main

20.Budowa wielomodułowego programu

- klasy pamięci auto i static,

- zmienne i funkcje zewnętrzne, inicjalizacja zmiennych tablic i wskazników,

- kompilacja i linkowanie wielomodułowego programu - program make.

21.Tablice. Operacje arytmetyczne na wektorach.

22.Alokacja pamięci dla tablic o jednym indeksie.

- elementy tablic i wskazniki,

- funkcja free operator sizeof

- funkcja sprintf

- błędy w obsłudze tablic przekazywanych do funkcji

23.Tablice o dwóch indeksach. Operacje arytmetyczne na macierzach i wektorach.

- alokacja pamięci dla tablic o dwóch indeksach

- porównanie definicji i alokacji tablicy.

23.Funkcje pomocnicze i ich wykorzystanie

- tworzenie funkcji bibliotecznych dla wektorów i tablic

- przykład wykorzystania funkcji bibliotecznych w operacjach wektorowo-macierzowych

24.Funkcje w argumentach innych funkcji.

- omówienie metody Newtona

- przykład przekazania funkcji do innej funkcji,

- identyfikator funkcji jako wskaźnik.

25.Struktury.

- deklaracja struktury, deklaracja typedef

- definicje zmiennych strukturalnych

- dostęp do składowych struktury.

- wskaźnik i dostęp poprzez wskaźnik operatory dostępu do składowych

- tablice struktur

- ograniczenia w obsłudze struktur w funkcjach

26.Strukury odwołujące się do samych siebie.

- struktura z wskaźnikiem do struktury

- zastosowanie struktury w obsłudze kolejki

- zastosowania w modelowaniu sieci

27.Kolejka struktur. Funkcje pomocnicze.

- obsługa pliku, przegląd dwukierunkowy,

- porządkowanie i przeszukiwanie

28.Rekurencja

- zasady rekurencyjnego wywoływania funkcji

- cechy rekurencji (porównanie z algorytmem iteracyjnym)

- przykłady rekurencji

29.Rekurencja. Drzewo binarne.

- zasady budowy drzewa binarnego,

- operacje wstawiania i wyprowadzania elementów drzewa

30.Operacje bitowe

- bitowe operacje logiczne,

- wykorzystanie operacji bitowych

31.Projektowanie wielomodułowych aplikacji.

- analiza rozproszonego systemu monitoringu i sterowania

- podział na moduły wg założonych zadań systemu- struktura danych i obsługa wybranych operacji binarnych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość