Kalendarium działań w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnejPobieranie 36.41 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar36.41 Kb.
Kalendarium działań

w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

i edukacji prawnej

23 grudnia 2014 roku - Naczelna Rada Adwokacka otrzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej (sygn.. akt DPK-II-454-57/13/64) - prośbę skierowała pan minister Cezary Grabarczyk.

5 stycznia 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka co do zasady pozytywnie oceniła nadesłany projekt ustawy z dnia 15 grudnia 2014 roku (pismo – w załączeniu).

5 lutego 2015 roku – Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło NRA do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej przedmiotowego projektu ustawy (spotkanie odbyło się w dniu 11 lutego br. w gmach MS) – w spotkaniu udział wziął adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

6 lutego 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka w nawiązaniu do opinii Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2015 roku dotyczącej przedmiotowego projektu ustawy wystosowała do Ministerstwa Finansów pismo z prośbą o informację na jakiej podstawie MF wyliczyło, że porady prawne udzielane przesz osoby „posiadające wyksztalcenie prawnicze i pracujące w tym zawodzie mogłyby znacznie obniżyć koszty realizacji tego zadania” (pismo – w załączeniu).

10 lutego 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o informację kto jest autorem projektu opinii KRS z dnia 16 stycznia 2015 roku do przedmiotowego projektu ustawy (pismo – w załączeniu).

27 lutego 2015 roku – Krajowa Rada Sądownictwa ustosunkowała się do pisma NRA z dnia 10 lutego br. nadsyłając odpis protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16 stycznia br. (odpowiedź – w załączeniu).

16 kwietnia 2015 roku - do Sejmu RP wpływa rządowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. (Druk sejmowy 3338).

21 kwietnia 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk sejmowy 3338) (opinia – w załączeniu).
9 czerwca 2015 roku - Naczelna Rada Adwokacka wystosowała memorandum do Ministra Sprawiedliwości pana Borysa Budki, w którym m.in. ujęto  krytyczne uwagi względem rozwiązań przyjętych w rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, które prowadzą do tego, że w ramach jednego systemu przedsądowej pomocy prawnej oferuje się ubogim obywatelom dwa standardy jakości świadczonych usług – przez profesjonalnych pełnomocników oraz przez organizacje pozarządowe, w których usługi prawne świadczyć będą mogli magistrowie prawa bez uprawnień zawodowych, z wyłączeniem ich odpowiedzialności za jakość i trafność porady prawnej, bez ochrony jaką daje tajemnica zawodowa, bez gwarancji wynikających z zasad etyki zawodu.
27 czerwca 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu podjęła Uchwałę
Nr 37/2015, w której m.in. zwraca się do Senatu RP o wprowadzenie zmian do ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które usuną rozwiązania wywołujące istotne zastrzeżenia co do ich poprawności.

3 lipca 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka wystosowała do senatorów apel z prośbą o wprowadzenie do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zmian proponowanych przez NRA (treść apelu – w załączeniu).

28 lipca 2015 roku – apel Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przekazany do pani Ewy Kopacz, Prezes Rady Ministrów. W dokumencie prezesi zauważają, że uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 czerwca br. przedmiotowa ustawa znacząco odbiega od słusznych założeń, które legły u podstaw jej projektowania.

27 sierpnia 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka złożyła skargę do Komisji Europejskiej na uchybienie przez RP zobowiązaniom wynikającym z art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. (dot. przedmiotowej ustawy) Skargę przekazano do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP i Senatu RP oraz Ministra Sprawiedliwości (treść skargi – w załączeniu).

Udział przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach sejmowych i senackich komisji pracujących nad rządowym projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. (druk sejmowy: 3338, druk senacki: 962)

27 maja 2015 roku - adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Komisja powołała podkomisję, która ma prowadzić dalsze prace nad projektem. Przewodniczącym podkomisji został wybrany poseł Robert Maciaszek. Poza powołaniem podkomisji nie były omawiane kwestie merytoryczne. Adw. Rafał Dębowski w rozmowie z posłem Maciaszkiem zwrócił się z prośbą o przekazywanie do NRA informacji o spotkaniach podkomisji oraz wyraził gotowość i wolę konstruktywnej współpracy, a także zwrócił uwagę na problemy wynikające z niektórych projektowych przepisów.
2 czerwca 2015 roku - w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa wziął udział adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, w imieniu samorządu radców występował r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, obecni byli także liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych. Adw. Dębowski przedstawił uwagi Naczelnej Rady Adwokackiej do projektu, które samorząd adwokacki zawarł w opinii przesłanej do marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego. Zwrócił po pierwsze uwagę na zakres podmiotowy osób upoważnionych do pomocy, wskazując na zbyt szeroki zakres osób uprawnionych, niespełniający założeń wynikających z uzasadnienia ustawy. Projekt nie uwzględnia, że osoby powyżej 75. roku życia czy posiadacze Karty Dużych Rodzin niekoniecznie są osobami o niskim statusie materialnym. Drugi problem, na który adw. Dębowski zwrócił uwagę, to zakres przedmiotowy projektu ustawy. Pomoc prawna powinna obejmować rzeczywiście przedsądowe usługi prawne, tymczasem projekt ustawy wcale nie wyłącza obowiązku udzielenia porad prawnych w sprawach, które są już rozstrzygane w sądzie. Błędem jest dublowanie rozwiązań systemowych w zakresie sporządzenia pierwszego pisma procesowego. Osoba, której nie stać na usługi adwokata, może już dziś w ramach istniejącego modelu pomocy prawnej z urzędu uzyskać pełnomocnika do sporządzenia pozwu. Dlatego pierwsze pismo procesowe powinien pisać adwokat, który będzie pełnomocnikiem strony, a nie prawnik, który nie będzie prowadził sprawy. Adw. Dębowski zwracał też uwagę na kwestię kosztów przedsądowej pomocy prawnej. Według założeń projektu, w całym kraju ma powstać 1500 lokali – wyposażenie i utrzymanie tych pomieszczeń, to ogromne koszty, których można by uniknąć, pozwalając chętnym adwokatom i radcom prawnym przyjmować osoby uprawnione do skorzystania z przesądowej pomocy prawnej w ich kancelariach. Przedstawiciel NRA wskazał, że projekt zakłada nadmierne uprzywilejowanie organizacji pozarządowych. Dla 40 tys. adwokatów i radców prawnych przewiduje się 750 punktów pomocy prawnej i tyle samo dla 400 organizacji pozarządowych. W żaden sposób nie został zrealizowany postulat ograniczania kosztów pomocy prawnej świadczonej przez magistrów prawa; gorzej pomoc ta będzie realnie droższa i gorsza od tej udzielanej przez adwokatów i radców. Adw. Dębowski wskazał, że sprzeczne z interesem społecznym jest to, aby w ramach jednego systemu przedsądowej pomocy prawnej tworzyć dwa różne standardy pomocy – z jednej strony profesjonalny, z drugiej nieprofesjonalny, wyłączający odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy. Po zakończeniu posiedzenia adw. Dębowski złożył na ręce przewodniczącego Podkomisji uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi zawierającą uwagi ws. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.

9 czerwca 2015 roku - kolejne posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa – w pracach nad projektem wzięli udział adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Obecny był również r.pr. Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości, min. Jerzy Kozdroń. W długiej i merytorycznej dyskusji przedstawiciele samorządu adwokackiego zgłaszali postulaty związane z ochroną interesu publicznego i samego samorządu. Jedną z kwestii, którą podnosili przedstawiciele NRA, było zawężenie grupy osób uprawnionych do nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej. Podkreślali, że nie ma powodu, by ustanawiać przywileje dla grup społecznych czy wiekowych, które stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej. Wskazywali na negatywne skutki propozycji, m.in. tej wysuniętej przez posłów, by z nieodpłatnej pomocy mogli skorzystać wszyscy obywatele. To szkodliwe dla komercyjnego rynku usług prawnych rozwiązanie na szczęście nie zostało przyjęte. Posłowie postulowali także rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej o obywateli, którzy nie przekroczyli 25. roku życia i tych powyżej 65. roku życia. Przy czym nie jest jasne, od jakiego wieku rozpoczynać by się miało uprawnienie do skorzystania z pomocy prawnej – już bowiem dzieci mogą np. zostać obarczone spadkiem z dziedziczonym długiem. Jednym z istotnych punktów dyskusji była kwestia, czy w ramach przedsądowej pomocy prawnej prawnik ma pisać pierwsze pismo procesowe (powinien je pisać ten adwokat, który będzie pełnomocnikiem strony, a nie ten, który nie będzie prowadził sprawy). Ta kwestia nie została rozstrzygnięta, podkomisja wróci do tego tematu na kolejnym posiedzeniu. Podkomisja rozpatrywała również kwestię lokali przeznaczonych do przyjmowania osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedstawiciele NRA przekonywali, że adwokaci powinni mieć możliwość udzielania porad w swoich kancelariach, co wiązałoby się ze znacznym obniżeniem kosztów. Sprzeciwiali się też stanowczo  propozycjom, by to na adwokatach ciążył obowiązek wyposażenia lokali w narzędzia do usług prawnych. Jeśli rząd chce, by porady były udzielane w osobnych lokalach, ciężar finansowy ich wyposażenia powinna ponosić gmina. Przedstawiciele NRA podkreślali też kwestię zwolnienia nieodpłatnych usług prawnych z podatku VAT. Przypomnieli, że obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej jest zwalnianie z podatku VAT działań w ramach pomocy socjalnej, a takimi właśnie będą porady w ramach przedsądowej pomocy prawnej. Wyrazili również ubolewanie, że podkomisja nadzwyczajna nie zwróciła się do biura analiz sejmowych z prośbą o zbadanie zapisów projektu ustawy pod kątem zgodności z dyrektywą unijną. Zdaniem przedstawicieli NRA fakt, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pozytywną opinię dla projektu ustawy nie przesądza sprawy, bowiem brak odpowiedniego zapisu – w tym przypadku dotyczącego zwolnienia z podatku VAT - może być także naruszeniem przepisów. Przedstawiciele Adwokatury podkreślali również, że jeśli rząd zdecyduje się na pozostawienie podatku VAT, to nie może mówić, że przeznacza na pomoc prawną 100 mln zł, lecz kwotę pomniejszoną o podatek VAT. Bardzo żywiołowa dyskusja podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej toczyła się wokół kwestii, czy adwokaci będą angażować się w nieodpłatną pomoc prawną dobrowolnie czy z przymusu. Przedstawiciele NRA podkreślali, że Adwokatura nie godzi się na to, by adwokaci byli przymuszani do udziału w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. W trakcie dyskusji przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości przekazał informację, że przy ministerstwie ma powstać portal informacyjny systemu nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej. Przedstawiciele NRA wyrazili zaniepokojenie, że choć ministerstwo sprawiedliwości przyznaje, że nie wie jak system nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej będzie funkcjonował, to jednak nie uwzględnia merytorycznych uwag samorządu adwokackiego, który ma doświadczenie kilku dekad udzielania sądowej pomocy prawnej. 

11 czerwca 2015 roku - prace Podkomisji nadzwyczajnej zakończyły się przyjęciem sprawozdania dla Komisji Sejmowych: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W tym posiedzeniu wziął udział adw. Jacek Trela. Podkomisja przyjęła poprawkę, mówiącą, że aplikanci adwokaccy i radcowscy będą mogli udzielać porad prawnych w tym systemie. W dyskusji wzięli udział: przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości min. Jerzy Kozdroń, przedstawiciele ministerstwa finansów dyrektor Mirosław Stasiak, Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych oraz Związku Powiatów Polskich. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z prac tej Podkomisji dla Komisji Sejmowych: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podczas posiedzenia przyjęto poprawkę, mówiącą, że aplikanci adwokaccy i radcowscy będą mogli udzielać nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego. Problem wynagrodzenia aplikantów pozostanie w gestii umowy między adwokatem a jego aplikantem. Adw. Jacek Trela zwracał uwagę na zapis mówiący o pomocy prawnej udzielanej w tym systemie przez magistrów prawa z trzyletnim stażem, który kłóci się z ogólną zasadą, by była to pomoc świadczona na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Postulował, by tak jak w przypadku aplikantów, mogli oni udzielać porad jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile nie w ogóle wycofać się z zapisu o magistrach prawa z trzyletnim stażem. Kwestia przedmiotowego zakresu nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej – czyli np. czy w jej ramach osoba uprawniona może oczekiwać przygotowania pierwszego pisma procesowego – czemu przeciwny jest samorząd adwokacki – będzie rozpatrywana na kolejnych etapach pracy nad projektem ustawy.
22 czerwca 2015 roku - odbyło się posiedzenie połączonych komisji sejmowych: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym komisje rozpatrywały sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Naczelną Radę Adwokacką na tym posiedzeniu reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. W trakcie prac przedstawiciele NRA zgłaszali postulaty co do kształtu ustawy. Adw. Jacek Trela zwrócił m.in. uwagę na rozbieżność między stanowiskiem resortu sprawiedliwości wyrażonym w zestawieniu uwag zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych, a treścią art. 10 ustęp 2 projektu rozpatrywanej ustawy, którą ministerstwo sprawiedliwości rozumie jako formę przymusu wobec adwokatów i radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej. Adwokatura stoi na stanowisku, że pomoc taka powinna być świadczona przez adwokatów, którzy wyrażą chęć i gotowość udziału w tym systemie. Wśród licznych zastrzeżeń adw. Rafał Dębowski zgłosił postulat doprecyzowania zapisów o porozumieniu zawieranym między starostą powiatu a samorządami adwokackim i radcowskim. Wobec faktu, że na terenie powiatu działają dwa samorządy, nie wiadomo, czy ma być zawierane jedno wspólne czy dwa osobne porozumienia. Adw. Rafał Dębowski zwracał też uwagę na zbyt szeroki krąg podmiotowy osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wbrew intencjom ustawodawcy, zapisy w projekcie ustawy pozwalają na korzystanie z tego systemu również osobom zamożnym. Przedstawiciele NRA wskazywali na fakt, że wbrew zapewnieniom przedstawicieli rządu ustawa pozwala na korzystanie z systemu cudzoziemcom, choć dla nich przygotowywane jest osobne rozwiązanie legislacyjne zapewniające bezpłatną pomoc prawną. Warto odnotować, że nie została przyjęta również poprawka zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich, aby z pomocy prawnej mogły korzystać wszystkie osoby od 18 do 26 roku życia. Adw. Jacek Trela zwracał uwagę, że stawka przewidziana dla adwokatów i radców prawnych – 63 zł, obarczona jest jeszcze podatkiem VAT, co kłóci się z unijną dyrektywą, mówiącą o obowiązku państw członkowskich, by zwalniać z podatku VAT działania o charakterze pomocy socjalnej. Argument ten nie został uwzględniony. Z przykrością odnotować należy, że osoby prowadzące posiedzenie połączonych Komisji często nie dopuszczały do głosu przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, a uzasadnione postulaty samorządów prawniczych nie znalazły uznania w trakcie prac parlamentarnych. Podczas posiedzenia – oprócz zmian o charakterze redakcyjno-legislacyjnym - wprowadzono jednak poprawkę do ustawy Prawo o adwokaturze nadającą Naczelnej Radzie Adwokackiej delegację do uchwalenia regulaminu doskonalenia zawodowego. Poprawka ta koresponduje z poprawką dotyczącą radców prawnych.
15 lipca 2015 roku - prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej trafiły do senackich komisji: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Na posiedzeniach obu tych komisji 15 lipca Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, na posiedzeniu drugiej z nich także adw. Dariusz Goliński. Samorząd radców prawnych reprezentował r.pr Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji adw. Rafał Dębowski zgłaszał uwagi samorządu adwokackiego do projektu. Przedstawił argumenty za skreśleniem zapisu o sporządzaniu pierwszego pisma procesowego w ramach nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej oraz zapisu o dopuszczeniu do udzielania porad prawnych magistrów prawa z doświadczeniem. Pomoc prawna powinna być udzielana przez prawników, którzy mają za sobą egzamin adwokacki bądź radcowski oraz których obowiązuje tajemnica zawodowa. Z kolei pierwsze pismo procesowe powinna sporządzać osoba, która będzie prowadziła sprawę w sądzie. Adw. Dębowski postulował też poprawki, które uchronią system przed „wycieczkami prawnymi” – gdy osoba uprawniona do pomocy uzyskiwałaby tę pomoc w kilku punktach. Sekretarz NRA podkreślał też, że udział adwokatów i radców prawnych w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej powinien być dobrowolny – samorząd adwokacki nie zgadza się na przymuszanie adwokatów do udziału w tym systemie. Istotne jest także zwolnienie nieodpłatnej usługi prawnej z podatku VAT. Adw. Dębowski zwracał też uwagę na zbyt szeroki zakres osób uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej – wśród tych osób znajdują się też osoby potencjalnie zamożne, które przekroczyły 65. rok życia lub posiadają Kartę Dużej Rodziny. Posiedzenie tej Komisji – ze względu na szereg wątpliwości - zostało przerwane, termin kolejnego wyznaczono na 21 lipca wieczorem. Przed przerwą senator Aleksander Pociej zapowiedział wykreślenie zapisu umożliwiającego udział w systemie nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej magistrom prawa.

Tego samego dnia odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, gdzie Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dariusz Goliński, a samorząd radców prawnych r.pr. Arkadiusz Bereza.Przewodniczący tej Komisji Janusz Sepioł udzielił gościom po pięć minut na wystąpienia i nie zezwolił na ponowne zabieranie głosu, odmawiając np. adw. Golińskiemu odniesienia się do zgłaszanych postulatów. Adw. Rafał Dębowski zgłosił poprawki samorządu adwokackiego, czyli wykreślenie zapisu o sporządzaniu pierwszego pisma procesowego, zwolnienie z podatku VAT, zawężenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy, zapobieganie „wycieczkom prawnym” i wykreślenie magistrów prawa jako uprawnionych do udzielania pomocy prawnej. Pomimo tego, że przewodniczący Komisji senator Janusz Sepioł przyznał, że ta komisja nie jest właściwym organem do zajmowania się kwestiami finansowymi – przyjęto poprawkę wykreślającą zapis o zwolnieniu beneficjentów nieodpłatnej porady prawnej z podatku dochodowego od tej usługi.21 lipca 2015 roku - senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas wieczornego posiedzenia 21 lipca rozpatrywała ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Dariusz Goliński. Na posiedzeniu wszystkie poprawki, zgłoszone przez NRA, zostały przejęte przez senatora Jana Rulewskiego oraz senatora Aleksandra Pocieja i były głosowane. W wyniku tych głosowań doszło do wykreślenia przepisu, mówiącego o tym, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzane są również pierwsze pisma procesowe. Został także wykreślony przepis uprawniający do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej magistrów prawa, działających w ramach organizacji pozarządowych. Wniosek o zwolnienie opłat za pomoc prawną z VAT nie zostal uwzględniony, ale będzie przedstawiony jako wniosek mniejszości na posiedzeniu Senatu. Zostały także dokonane inne korekty w tej ustawie.

4 sierpnia 2015 roku - adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, reprezentował Naczelną Rade Adwokacką podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które obradowały nad uchwałą Senatu ws. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Większość poprawek uchwalonych przez Senat została zatwierdzona przez połączone komisje sejmowe. W szczególności były to: poprawka wykreślająca z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzenie pierwszego pisma procesowego w sprawie (pozew, skarga do sądu administracyjnego) oraz poprawka wykreślająca przepis, nakładający na adwokatów obowiązek zabezpieczenia bazy aktów prawnych. W kompetencji NRA pozostało również uchwalenie regulaminu w sprawie zasad wyznaczania adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Prezydium NRA będzie rekomendować całej NRA przyjęcie zasady dobrowolności przy wyznaczaniu adwokatów do świadczenia tej pomocy. 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uchwalona przez Sejm RP


w dniu 5 sierpnia 2015 roku Dz. U. 2015 poz. 1255

Strona z


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy