Strona główna

Kalendarz imprez sportowych na rok szkolny 2011/2012


Pobieranie 210.06 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar210.06 Kb.
  1   2   3
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski

w Lublinie

Kalendarz imprez sportowych

na rok szkolny 2011/2012

Dział I - IgrzyskaLUBELSKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

20-101 LUBLIN, AL. ZYGMUNTOWSKIE 5 tel.( 0-81) 4482658, tel./fax ( 0-81) 4482657

e-mail: info@lwszs.lublin.pl lub biurolwszs@wp.pl http://www.lwszs.lublin.pl

NIP: 712-23-30-239, REGON 010583590Szanowni Państwo:

Przewodniczący Samorządów,

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego,

Rodzice, Działacze i Uczniowie.
Przedstawiamy Państwu „Regulamin szkolnych imprez sportowych na rok Szkolny2011/2012",

Kalendarz zawiera informacje organizacyjne i regulaminowe oraz ramowe terminy współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: Mistrzostwa Szkół Podstawowych - jako IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych - GIMNAZJADA i Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych - LICEALIADA.

Z satysfakcją odnotowujemy, że zasięg sportowy prowadzonego w poszczególnych powiatach współzawodnictwa sportowego stopniowo powiększa się z roku na rok, o czym świadczy liczba sklasyfikowanych w systemie szkół, klubów, gmin i powiatów.

W systemie tym bierze udział już około 70% szkół wszystkich szczebliDziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu za wsparcie finansowe naszej działalności.

Dziękujemy wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które wspierają program usportowienia dzieci i młodzieży widząc w nim zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnionych, jak i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że również w nowym roku sprawy sportu szkolnego znajdą właściwe miejsce w budżetach samorządów.

Dziękujemy również za ogromne zaangażowanie w realizację tego systemu nauczycieli wychowania fizycznego, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców.

Szkolny Związek Sportowy działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez wiele już lat wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów - dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych.

Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianu realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej a nasze główne cele i zadania to:
 • Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.

 • Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.

 • Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania.

 • Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i

młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.

 • Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.

 • Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.

 • Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkole.

Zróbmy wspólnie wszystko, aby każdy uczeń mógł brać systematyczny udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych a najlepsi zyskali szansę reprezentowania swych szkół w zawodach wyższego szczebla.

Każda szkolna sala gimnastyczna oraz boisko sportowe powinny być zapełnione przez rzesze uczniów uprawiających sport oraz uczestniczących w zajęciach rekreacyjno - sportowych.

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez SZS i życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, udanego nowego roku szkolnego oraz sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych.
Zarząd

Lubelskiego Wojewódzkiego

Szkolnego Związku Sportowego

REGULAMIN OGÓLNYZawodów Rejonowych i Wojewódzkich

Szkolnego Związku Sportowego

na rok szkolny 2011/12

Zasady ogólne

 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Szkoła jest to jednostka pedagogiczna.

 2. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, uczący się w szkołach dziennych, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie później niż 1 października 2011 r. i posiadają ważną legitymację szkolną, którą okażą na zawodach.

 3. W konkretnej dyscyplinie na zawody rejonowe i wojewódzkie szkoła może wystawić tylko jedną reprezentację dziewcząt i jedną chłopców ( w zawodach niższej rangi o liczbie drużyn decyduje regulamin – rejonu, powiatu ).

 4. Uczeń/ uczennica może startować zgodnie z regulaminem tylko w swojej kategorii wiekowej.

5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający

grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego,wykazani na imiennym zgłoszeniu szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora

szkoły (patrz niżej Komunikat w sprawie badań lekarskich –

wzór zgłoszenia – Załącznik Nr 2 ).Bez takiego zgłoszenia oraz bez legitymacji szkolnej, zespół/zawodnik nie

będzie dopuszczony do zawodów.
Zawodników obowiązują stroje sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny.


 1. Celem wyłonienia mistrza województwa podzielono województwo umownie na 6 rejonów. zał. Nr 1

W finale wojewódzkim w grach zespołowych ( koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa ) startują mistrzowie rejonów – 6 zespołów, które drogą losowania dzielimy na 2 grupy. Za zgodą opiekunów większości drużyn można dwa zespoły rozstawić ( np. ubiegłoroczny mistrz i wicemistrz ).

W grupach gramy systemem „ każdy z każdym ‘’, a następnie o III miejsce wicemistrzowie grup i o I miejsce mistrzowie grup. Zespoły, które zajmą III miejsca w grupach zajmują ex eqwo 5 – 6 miejsce.W pozostałych dyscyplinach ilość zespołów, zawodników startującą w finale wojewódzkim określają sztywno poszczególne regulaminy.

W zawodach rejonowych w grach zespołowych startują mistrzowie powiatów.

W rejonach o nieparzystej liczbie powiatów ( I, III, IV ) dopuszcza się start jeszcze

jednego zespołu wg. regulaminu danego rejonu, jednakże do punktacji współzawodnictwa

będzie brany pod uwagę tylko jeden zespół z powiatu. ( Ten, który osiągnie lepszy wynik ).

W dyscyplinach indywidualnych ilość zawodników-zespołów awansujących z powiatu do rejonu jest taki sam jak z rejonu do finału wojewódzkiego..

7. Zespoły awansujące do finału rejonowego lub wojewódzkiego winny obowiązkowo

zawiadomić organizatora rozgrywek o przyjeździe na zawody, a już koniecznie o rezygnacji z udziału w zawodach. Nie stawienie się na zawody wojewódzkie bez wcześniejszego zawiadomienia o tym organizatora spowoduje utratę punktów zdobytych na zawodach rejonowych.

8. W przypadku, gdy bezpośredni organizator nie powiadomi o innej godzinie

rozpoczęcia zawodów – oznacza to, że zawody rozpoczynają się o godz. 10,00.

Uwaga ! W lekkoatletyce, pływaniu i dwuboju zgłoszenie imienne z wynikami z rejonu winno być dostarczone organizatorowi na 2 dni przed zawodami. W wypadku braku zgłoszenia organizator ma prawo nie dopuścić zespołu – zawodnika do zawodów. ( a już na pewno nie będzie on rozstawiany ).

9. Komunikaty z zawodów rejonowych wysyłają gospodarze zawodów bezpośrednio do

zainteresowanych.

Komunikaty z finałów wojewódzkich ukazywać się będą jedynie na naszej stronie internetowej – www.lwszs.lublin.pl

10. Koszty organizacji zawodów wojewódzkich i rejonowych pokrywa LW SZS

w miarę otrzymanych środków.

Koszty uczestnictwa – uczestniczące szkoły ze środków własnych, gminy lub

powiatu.


Uwagi dla wyjeżdżających na zawody rejonowe i wojewódzkie !

 • Gospodarz zawodów nie ma obowiązku dostarczenia piłek na rozgrzewkę. W tej sprawie należy się wcześniej kontaktować z gospodarzem danych zawodów.

 • W wypadku przywozu na zawody kibiców należy wcześniej uzgodnić to z gospodarzem zawodów a przed zawodami dostarczyć imienną listę osób ze wskazaniem opiekunów

 • Gospodarz nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

Uwaga dla organizatorów zawodów !

 • W wypadku jakiejkolwiek bójki czy to wśród zawodników czy kibiców należy obowiązkowo zawiadomić policję i dążyć do ustalenia winnych.

11. W finałach wojewódzkich przewiduje się następujące nagrody:

Za I,II i III miejsca – puchary i medale. Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy.

W zawodach rejonowych wszystkie zespoły winny otrzymać dyplomy.

W miarę możliwości gospodarze zawodów mogą dzięki sponsorom wręczać

dodatkowe nagrody.

12. Utrzymuje się decyzję Zarządu LW SZS z dnia 9.06.2001 r. że, każda szkoła

( jednostka pedagogiczna ) biorąca udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZS

winna opłacić wpisowe w wysokości 100 zł na rok szkolny 2010/2011( szkoły małe

do 100 uczniów – 50 zł ) na konto ZP SZS lub LW SZS.

Z tego wpisowego opłacamy również ubezpieczenie uczestników, opiekunów, sędziów, organizatorów wszystkich zawodów organizowanych przez SZS.Nowy Nr konta LW SZS – Bank Millennium S.A.56 1160 2202 0000 0001 8622 5343

Każdy zespół startujący w zawodach SZS musi okazać się wpłatą wpisowego do

ZP SZS lub LW SZS.

Bez wpłaty wpisowego NIE MA PRAWA STARTU W ZAWODACH .

Na dowodzie wpłaty winno być wyraźnie zapisane za którą jednostkę

pedagogiczną jest dana wpłata.
Komunikat w sprawie badań lekarskich

WYJAŚNIENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO


W SPRAWIE WYMAGANYCH ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KWALIFIKACJI LEKARSKICH DOPUSZCZAJĄCYCH DO ZAJĘĆ I ZAWODÓW W ZAKRESIE SPORTU SZKOLNEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 282 z dn. 30.12.2004r.) i po otrzymaniu wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, że sprawy te reguluje ww. Rozporządzenie, Zarząd Główny SZS ustala, co następuje:


•    W związku z dyspozycjami zawartymi w § 3 pkt 3b niniejszego Rozporządzenia "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje ... profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie ... kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego" uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza w pozycji "grupa na zajęciach wf" (- patrz załącznik nr 1 do Rozporządzenia) jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza.

•    Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego i ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.

•    Za dopuszczonych do wszelkich zajęć w zakresie sportu szkolnego uznaje się wszystkich uczniów, którzy podczas profilaktycznych badań lekarskich zostali dopuszczeni do zajęć z wychowania fizycznego w zakresie ustalonym przez lekarza przeprowadzającego okresowe badania profilaktyczne (kwalifikacje do grup A, A2, B, B2, C, C1).

•    Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych, potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych.

•    Wszystkie ww. ustalenia dotyczą także zawodów organizowanych dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt 2 niniejszego komunikatu.

Szczegółowe uregulowania powyższych kwestii znajdują się w następujących dokumentach:


-    System zawodów w sporcie szkolnym na rok szkolny opracowany przez ZG SZS i aprobowany przezMSiT,
-    Resortowe ustalenia w sprawie kwalifikacji do grup A, A2, B, B2, C, C1 wychowania fizycznego
rodzaje grup na zajęciach WF:

A   - zdolni do zajęć bez ograniczeń

AS - uprawiający sport w szkole – poza

B   - zdolni do zajęć WF z ograniczeniami lub wymagający specjalnej uwagi nauczyciela

BK - zdolni do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych korekcyjnych

C  - niezdolni do zajęć WF

C1 - niezdolni do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 282 z dn. 30.12.2004r.)Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 21.III.2007r – zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz .U. nr 56 poz. 379 z dn. 30.03.2007 r.)

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość