Strona główna

Kamień Pomorski: Zakup ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem Numer ogłoszenia: 80423 2011; data zamieszczenia: 11. 03. 2011


Pobieranie 20.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.08 Kb.
Kamień Pomorski: Zakup ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem
Numer ogłoszenia: 80423 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamień Pomorski , Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3821142, 3823965, faks 091 3825028.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: kamienpomorski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ciągnik rolniczy wyprodukowany w roku bieżącym, fabrycznie nowy. 1.Silnik z zapłonem samoczynnym, czterocylindrowy turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą 2.silnik spełniający min. normę EURO III 3.Pojemność silnika min. 4000 cm3 4.Moc silnika min. 75 KM 5.Skrzynia biegów zsynchronizowana, nie mniej niż 8/8 biegów z rewersem 6.Napęd 4x4 7.Sprzęgło jedno lub dwustopniowe, suche lub mokre 8.Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu załączana elektrohydraulicznie lub mechanicznie 9.Hydraulika zewnętrzna umożliwiająca napęd osprzętu 10.Tylny WOM (zależny i niezależny) min. 540/1000 obr./ min 11.Wydajności układu hydraulicznego min. 60 l./min. 12.Udźwig podnośnika tylnego min 2400 kg, 2 kat. CBM 13.Przedni TUZ 14.Opony przód/tył: 360/70 R24; 480/70 R34 15.Udźwig podnośnika przedniego min 1000 kg, 2 kat. CBM 16.Wymiary: dł./ szer./ wys. (bez obciążników) 3600 - 4200 / 2100 - 2300 / 2400 - 2750 mm 17. Hydrostatyczny układ kierowniczy 18. Hamulce tarczowe 19. Instalacja pneumatyczna jedno i dwuprzewodowa Wyposażenie ciągnika: 1.Obciążniki kół tylnych min. 250 kg 2.Kabina wentylowana, ogrzewana z lusterkami zewnętrznymi 3.Siedzenie kierowcy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 4.Błotniki przednie 5.Oświetlenie drogowe przednie i tylne, dodatkowe reflektory robocze przednie i tylne, lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym 6.Wycieraczki szyby przedniej i tylnej 7.Spryskiwacz szyby przedniej 8.Zaczep górny transportowy, przesuwny, dolny rolniczy 9.Gaśnica z atestem 10.Trójkąt ostrzegawczy i trójkąt wyróżniający 11.Komplet kluczy w tym klucz do kół 12.Gwarancja min. 12 miesięcy. 13.Homologacja wraz z dokumentacją umożliwiającą rejestrację pojazdu. Dodatkowy osprzęt do ciągnika: I. Pług odśnieży - kompatybilny z oferowanym ciągnikiem rolniczym, fabrycznie nowy 1.Wykonany ze stali wysokogatunkowej 2.Wielofunkcyjny, o 3 poz. roboczych 3.Szerokość robocza pługa min.2100 cm, max. 2500 cm 4.Listwa zgarniająca elastyczna 5.Sterowany hydraulicznie z kabiny operatora 6.Mocowany na nośniku poprzez trójpunktowy układ zawieszenia kat. II lub III, z możliwością montażu do ładowacza czołowego 7.Gwarancja min. 12 miesięcy. II. Ładowacz czołowy - kompatybilny z oferowanym ciągnikiem rolniczym, fabrycznie nowy 1.Udźwig min. 1500 kg 2.Max. wysokość podnoszenia w przedziale 3,50 -3,90m 3.Głębokość opuszczania dolnej krawędzi czerpaka min. 10 cm 4.Sterowanie maszyną za pomocą elektrohydraulicznego zespołu sterującego (Joystick) z wykorzystaniem linki Bowdena 5.Amortyzator hydrauliczny 6.Układ zawieszenia narzędzi typu EURO 7.Czerpak o szerokości 180 - 200 cm i pojemności 0,7 - 0,9 m3 8.Widły do palet przesuwne o udźwigu min. 1500 kg i rozstawie łap w zakresie 120 - 1100 mm 9.Przeciwwaga 10.Gwarancja min. 12 miesięcy. Ładowacz czołowy winien być w chwili dostawy do Zamawiającego zamontowany na ciągniku. Pług odśnieży winien być dostarczony w tym samym czasie z możliwością natychmiastowego montażu do ciągnika. Oferent uwzględni przeszkolenie dwóch pracowników ze strony Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za sprzęt i operatora ciągnika) w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu, agregatownia ciągnika z dostarczonym osprzętem. Autoryzowana Stacja Obsługi dostarczonych urządzeń winna znajdować się w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 800.00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-03-21 do godz. 09:30. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. o/Kamień Pomorski 44124038681111000040908913; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego . 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Parametry techniczne oferowanego sprzętu z uwzględnieniem parametrów zawartych w niniejszej SIWZ. (załącznik nr 1a) 3. Projekt umowy parafowany i opieczętowany na każdej stronie (załącznik nr 5 do SIWZ) 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamienpomorski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość