Strona główna

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego


Pobieranie 65.77 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar65.77 Kb.

„NOBILES” KFFiL Formularz FQ 4/02/00/02

Sp. z o.o. Data / Wydanie 08.1999/4


Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Nazwa produktu: Kolorant LSG-FRI CU

Wydanie: 2

Nr karty: KS- P 42/2 Data wydania: 06.10.2000

SWW: 1311-59x Data aktualizacji: 28.07.2003

PKWiU: 24.30.22-45.19 Strona / 6


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Producent: Akzo Nobel Decorative Coatings AB

S-205 17 Malmö

Szwecja

tel. +46 40 35 50 00

fax.+46 40 601 52 89

Wydana przez: Slavica Javor Data wydania: 2002-06-11

Osoba odpowiedzialna: Leif Eriksson Data weryfikacji: 2003-06-02

Telefon alarmowy: 112 Poprzednia wersja: 2002-04-04

Dystrybutor: Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel. 998, +48 54 23 00 288 , 41 14 288

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia tel. 0800 154 075

Dział Rozwoju tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta tel. +48 54 23 00 208, 41 14 210

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: Kolorant LSG-FRI CU Nr wyrobu: 41463

Nazwa techniczna/chemiczna: Pasta koloryzująca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Skład i informacja o składnikach

Substancje, stanowiące zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Dyrektywy 67/548/EEC, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110) dotyczącej substancji niebezpiecznych.
Składniki niebezpieczne

Nr WE

Nr CAS

% wag.

Symbol

Frazy R

Etoksylowany monoetanolowy amid kokosowy

-

68425-44-5

30 – 40

Xi

R: 41

Bronopol

200-143-0

52-51-7

< 0,05

Xn, N

R: 21/22-37/38-41-50

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

247-761-7

26530-20-1

< 0,05

T, N

R: 22-23/24-34-43-50/53

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

< 0,05

Xn, N

R: 22-38-41-43-50

5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on

247-500-7

26172-55-4

< 0,0015

T, N

R: 23/24/25-34-43-50/53

2-metylo-4-izotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

< 0,0015

T, N

R: 23/24/25-34-43-50/53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Identyfikacja zagrożeń

 • Zagrożenie dla zdrowia

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

 • Zagrożenie dla środowiska

Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, jednak zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. (Szczegóły: patrz punkt 2)

 • Zagrożenie pożarowe

Preparat nie jest łatwopalny ale palny.

 • Zagrożenie fizyczne/chemiczne

Może niszczyć opakowania, niektóre lakierowane lub malowane powierzchnie, warstwy smarów uszczelniających i ochronnych oraz materiały z naturalnej gumy.

4. Pierwsza pomoc

 • Wskazówki ogólne:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć wygodnie, zadbać o utrzymanie ciepłoty ciała. W przypadku zatrzymania oddechu lub nieregularnego oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego do ust. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza.

 • W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zabrudzoną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodą z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. Nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

Wyjąć z oczu soczewki kontaktowe, przemywać oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut, przy otwartych powiekach. Skontaktować się z lekarzem.


 • W przypadku połknięcia

Natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie wywoływać wymiotów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Postępowanie w przypadku pożaru

Zawiadomić otoczenie o pożarze, powiadomić Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję.

Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru.

 • Właściwe środki gaśnicze: piana gaśnicza, dwutlenek węgla (CO2), proszek gaśniczy, mgła wodna. Nie stosować strumienia wody.


 Zalecenia: pożar może wywołać gęsty i czarny dym. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Unikać wdychania oparów. Należy przestrzegać środków zapobiegawczych podanych w punktach 7 i 8.
 • Ochrona środowiska


Nie dopuszczać do przedostawania się produktów do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku skażenia jezior, rzek lub przedostania się produktów do kanalizacji poinformować odpowiednie służby ratownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Metody oczyszczania i zbierania


Rozlane produkty usuwać przy użyciu niepalnych materiałów absorpcyjnych, jak np.: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa i umieścić je w pojemniku na odpady w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz punkt 13). Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji i cieków wodnych. Skażoną powierzchnię oczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie używać rozpuszczalników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

 • Postępowanie z preparatem

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się przy podłodze tworząc z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu lub otwartego ognia. Należy zapobiegać tworzeniu się stężeń mieszaniny par z powietrzem zapalnej lub wybuchowej i unikać stężenia powyżej najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłów, i oparów mogących powstać w trakcie aplikacji produktu. Unikać wdychania pyłów powstających przy szlifowaniu. Podczas pracy z produktem nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.

Nigdy nie stosować nacisku przy opróżnianiu opakowań; opakowanie nie jest zbiornikiem ciśnieniowym.

Produkt zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


 • Magazynowanie

Przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania substancji łatwopalnych. Zwracać uwagę na ewentualne etykiety ostrzegawcze. Przechowywać w temperaturze powyżej 0ºC. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

Przestrzegać zakazu palenia. Chronić przed nieupoważnionym dostępem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Nie wyrzucać preparatu do kanalizacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Środki techniczne: • Podczas pracy zapewnić odpowiednią wentylację. Może być niezbędne wentylacja mechaniczna i wyciąg oparów. W przypadkach niedostatecznej wentylacji, aby utrzymać stężenie par poniżej dopuszczalnego maksymalnego stężenia należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Środki ochrony indywidualnej:

 • Ochrona rąk

Należy stosować rękawice ochronne polecane przez dostawcę.

 • Ochrona skóry

Stosować antystatyczną odzież ochronną wykonaną z naturalnych włókien lub z materiałów syntetycznych odpornych na działanie wysokich temperatur.

 • Ochrona dróg oddechowych

W przypadku gdy stężenia par w powietrzu środowiska pracy przekraczają najwyższe dopuszczalne wartości należy stosować, posiadający odpowiednie certyfikaty, sprzęt ochrony dróg oddechowych.

 • Ochrona oczu:

Stosować okulary ochronne, przeznaczone do ochrony oczu przed zachlapaniem cieczą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Właściwości fizykochemiczne
Parametr

Wartość

Postać:

lepka ciecz

Kolor:

żółty

Zapach:

wyczuwalny

Temperatura zapłonu (oC):

-

Granice wybuchowości:

-

Dolna (20oC), %obj.

-

Górna (100oC), %obj.

-

Gęstość (20 oC ):

1146 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie (20 oC ):

rozcieńczalna w wodzie

pH przy (g/l wody) (20 oC ):

-

Zawartość rozpuszczalników organicznych (%w/w)

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Stabilność i reaktywność

 • Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania (patrz punkt 7).

 • Reaktywność

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W wyniku działania ciepła lub ognia mogą wydzielać się niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym i tlenki azotu.

Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych, produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań dotyczących toksyczności preparatu. Preparat został sklasyfikowany zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC dotyczącą preparatów niebezpiecznych jako mogący spowodować zagrożenie toksykologiczne. (Szczegóły: patrz punkt 2 i 15.) • W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

---

 • W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować odtłuszczenie skóry objawiające się jej podrażnieniem oraz przenikanie preparatu przez skórę.

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie i odwracalne uszkodzenie oczu.

 • W przypadku połknięcia

---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań preparatu pod względem zagrożeń dla środowiska. Zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC dotyczącą preparatów niebezpiecznych nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, mimo iż zawiera pewne substancje niebezpieczne dla środowiska. (Szczegóły: patrz punkt 2.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Postępowanie z odpadami

Nie należy dopuszczać do przedostawania się wyrobu do kanalizacji i cieków wodnych. Odpady i puste opakowania należy utylizować zgodnie z kodem 08 01 12 Rozporządzenia Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206) i z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów palnych. Informacje uzupełniające: zgodnie z PN-C-81400:1989

Transportowanie zgodnie z :

ADR (drogowy) Klasa --- Nr UN ---

RID (kolejowy) Klasa --- Nr zagrożenia ---

IMDG(morski) Klasa --- Grupa opakowań ---

ICAO/IATA(lotniczy) --- Nalepki ostrzegawcze ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

K
lasyfikację i oznakowanie produktów dokonano zgodnie z Dyrektywą 91/155/EEC, 93/112/EEC oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).kategoria niebezpieczeństwa

Xi preparat drażniący

zawiera etoksylowany monoetanolowy amid kokosowy

rodzaj zagrożenia

R41 -  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczuwarunki bezpiecznego stosowania

S2 - Chronić przed dziećmi

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S39 - Nosić okulary lub ochronę twarzy

S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Niniejszy produkt został zgłoszony do rejestru Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi, Numer w rejestrze: Rej/2792/2003.


Źródła podstawowych uregulowań prawnych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

 6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

 7. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

 11. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

 12. Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz. 1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78) 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Inne informacje

Pełen tekst fraz R zawartych w punkcie 2:

R21/22 -        Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R22 -  Działa szkodliwie po połknięciu

R23/24 -        Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R23/24/25 -   Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R34 -  Powoduje oparzenia

R37/38 -        Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R38 -  Działa drażniąco na skórę

R41 -  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43 -  Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R50 -  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodneR50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nowe wydanie Karty wiąże się ze zmianami w recepturach i/lub klasyfikacjach substancji, regulacjach prawnych. (Patrz punkt 2). Mogą one również wpływać na informacje zawarte w punktach 3, 8 i 15.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie oparte są na bieżącym stanie naszej wiedzy, aktualnych rozporządzeniach i dyrektywach EEC. W każdym przypadku, na użytkowniku spoczywa obowiązek respektowania zasad stosowania preparatu, jego transportu oraz magazynowania. Należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość