Strona główna

Karta charakterystyki preparatu chemicznego uvolith


Pobieranie 59.2 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar59.2 Kb.


Strona z 8
KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU CHEMICZNEGO


UVOLITH



Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171)




PRODUCENT

IMPORTER/DIIMPORTER/DYSTRYBUTOR


Nazwa/imię i nazwisko

BASF DRUCKSYSTEME GMBH

BASF Poligrafia Polska Sp. z.o.o.

Adres

SIEGLESTR. 25; 70469 STUTTGART

ul. Srebrzyńska 5/7; Konstantynów Łódzki

Numer telefonu
Numer faksu


+49 (0)621-60-43333

+49 (0)621-60-92664



(0 – prefiks) 42 211 05 73

(0 – prefiks) 42 211 05 74



Data aktualizacji

15.04. 2004r


1. Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa: UVOLITH

Numer produktu: UHAXXXXX

Zastosowanie: farba drukarska utrwalana promieniami UV
2. Skład i informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna: akrylany

Niebezpieczne składniki:




Nazwa substancji

Nr CAS

Stęż. %

Zwroty R

Klasyfikacja

Nr WE



Akrylany



60-70

36/37/38-51/53

Xi, N





Triakrylan pentaerytrytolu

3524-68-3

1-5

36/38-43

Xi

222-540-8



Ester 4-dimetyloamino-2-etyloheksylowy kwasu benzoesowego

21245-02-3

1-5

53



244-289-3



Benzylodimetyloketal

24650-42-8

1-5

50/53

N

246-386-6

Wyjaśnienie symboli i zwrotów: Xi – Substancja drażniąca; N – Substancja niebezpieczna dla środowiska; 36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę; 36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę; 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą; 51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; 50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; 53 – Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


3. Identyfikacja zagrożeń

Preparat drażniący, niebezpieczny dla środowiska. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


4. Pierwsza pomoc

Układ oddechowy:

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój (bezruch), chronić przed utratą ciepła. Gdy poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie – wezwać pomoc medyczną.

W przypadku utrudnionego oddychania ułożyć poszkodowanego w pozycji „bocznej ustalonej”. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Kontakt z oczami:

Płukać oczy dużą ilością wody, przy odwiniętych powiekach, przez co najmniej 15 minut. Chronić oczy przed światłem słonecznym i innymi źródłami promieniowania UV. Zapewnić pomoc medyczną.


Kontakt ze skórą:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem lub innym zalecanym środkiem czyszczącym. Nie stosować do mycia rozpuszczalników. Unikać kontaktu z promieniowaniem UV i światłem słonecznym. Jeśli objawy podrażnienia nie ustępują, skontaktować się z lekarzem. Objawy narażenia na preparat mogą wystąpić z opóźnieniem.


Spożycie:

W przypadku połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić poszkodowanemu spokój (bezruch). Nie wywoływać wymiotów. Jeśli poszkodowany wymiotuje, pochylić głowę nisko, aby zapobiec przedostaniu się treści pokarmowej do płuc.



Wskazówki ogólne:

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie.

W przypadku awarii lub złego samopoczucia należy skonsultować się z lekarzem.
5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze:

Gaśnice proszkowe i pianowe, ditlenek węgla, rozproszony strumień wody.


Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa:

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy (mogą spowodować rozprzestrzenienie się ognia).


Szczególne zagrożenia:

Podczas pożaru może powstawać gęsty dym zawierający niebezpieczne dla zdrowia produkty rozkładu. Zamknięte zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury mogą eksplodować.


Niebezpieczne produkty rozkładu:

Toksyczne dymy (tlenki węgla, tlenki azotu).



Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków:

W wysokich temperaturach mogą powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia. Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe.



Inne informacje:

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą (rozproszony strumień) z bezpiecznej odległości; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). Nie dopuścić do przedostania się środków gaśniczych do kanalizacji i cieków wodnych. Zawiadomić otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru. Powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego.





  1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności:

Środki ochrony indywidualnej jak podano w punkcie 8.


Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

W razie awarii nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do kanałów ściekowych. Próbować zebrać jak tylko to możliwe, do odpowiednich pojemników celem dalszej utylizacji. W przypadku przedostania się produktu do kanalizacji lub cieków wodnych należy niezwłocznie powiadomić Inspektora Ochrony Środowiska.


Metody oczyszczania:

Zapoznać się z informacjami podanymi w karcie, dotyczącymi właściwości fizykochemicznych, zagrożeń dla zdrowia, środków ochrony indywidualnej. Przewietrzyć pomieszczenie. Zabezpieczyć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Duże ilości uwolnionego materiału zebrać mechanicznie. Mniejsze ilości pokryć materiałem absorbującym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa). Starannie zebrać i umieścić w odpowiednim, dobrze oznakowanym pojemniku. Pozostałości czyścić odpowiednim środkiem czyszczącym.




  1. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Obchodzenie się z preparatem:

Produkt stosować w pomieszczeniach ze sprawną wentylacją miejscową i ogólną. Jeśli wentylacja jest niewystarczająca, stosować aparat izolujący drogi oddechowe. Unikać narażenia oczu i skóry. Nie wdychać par, mgieł i aerozoli. Nie spożywać preparatu. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie stosowania preparatu. Nosić odzież ochronną. Myć skórę bezpośrednio po kontakcie z preparatem. Nie eksponować skóry i oczu mających kontakt z preparatem na światło słoneczne, ani inne źródła promieniowania UV. Uważać przy otwieraniu i zamykaniu pojemników, aby nie dopuścić do rozlania zawartości.

Osoby z problemami alergologicznymi pracujące z preparatem muszą pozostawać pod kontrolą lekarza.
Zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem:

Nie eksponować produktu na wysokie temperatury, światło słoneczne lub promieniowanie UV – groźba wybuchu.


Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturze 15–20 0C z dala od mocnych kwasów, zasad oraz środków utleniających. Chronić przed wstrząsami, światłem słonecznym, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia. Nie palić tytoniu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Pojemniki przechowywać w pozycji pionowej, szczelnie zamknięte. Produkt przechowywać zawsze w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu z tego samego materiału jak dostarczony przez producenta.


Inne informacje:

Prawidłowe gospodarowanie odpadami zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska pracy i ewentualnej ekspozycji pracowników na nieprzereagowany materiał oraz zmniejszy ryzyko spontanicznego zapalenia się preparatu.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wskazówki dodatkowe odnośnie wymogów stawianych urządzeniom technicznym:

Niezbędna jest skuteczna wentylacja pomieszczenia, w celu utrzymania stężeń składników preparatu w powietrzu na poziomie niższym od wartości dopuszczalnych. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosować odpowiednie ochrony indywidualne układu oddechowego. Stanowisko pracy powinno być wyposażone w urządzenie do płukania oczu.


Substancje szkodliwe, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, które należy kontrolować:

Dla niebezpiecznych składników wchodzących w skład preparatu nie ustalono najwyższych dopuszczalnych stężeń, które należy kontrolować.


Wskazówki dodatkowe:

Rozporządzenie MPiPS (DzU nr 217, poz. 1833).


Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy: nie dotyczy
Monitoring biologiczny: nie dotyczy
Ochrona dróg oddechowych:

Unikać wdychania par, mgieł i aerozoli. Stosować ochrony układu oddechowego w przypadku tworzenia się aerozoli lub rozprysków preparatu. W sytuacjach awaryjnych – półmaska skompletowana z pochłaniaczem par organicznych.



Ochrona oczu:

Unikać narażenia oczu na pary, mgły i aerozole preparatu. Przy obchodzeniu się z preparatem, gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami lub gogle ochronne osłaniające oczy przed rozpryskującą się cieczą.


Ochrona skóry:

Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne chroniące przed czynnikami chemicznymi wykonane np. z kauczuku nitrylowego lub neoprenu. Myć skórę bezpośrednio po kontakcie z preparatem. Przy długotrwałym lub powtarzalnym narażeniu – jako dodatkowa ochrona rąk mogą być stosowane kremy ochronne.


Inne informacje:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.



9. Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: barwna pasta

Zapach: słaby, charakterystyczny dla akrylanów

pH: brak danych

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura zapłonu: > 100 0C

Temperatura samozapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych

Prężność par: brak danych

Gęstość względna: 1000 kg/m3

Gęstość par względna (powietrze=1): nie określono

Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych np. etanolu

Szybkość parowania: nie określono

Lepkość: nie określono

Zawartość rozpuszczalników organicznych (% wag.): nie określono


10. Stabilność i reaktywność

Stabilność:

Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania. Produkt zawiera składniki, które narażone na wysokie temperatury, światło słoneczne lub promieniowanie UV mogą ulegać reakcjom polimeryzacji, przebiegającym z wydzielaniem ciepła.



Materiały, których należy unikać:

Mocne kwasy i zasady, środki utleniające i redukujące.


Warunki, których należy unikać:

Wysoka temperatura (powyżej 50 0C), światło słoneczne, promieniowanie UV.


Niebezpieczne produkty rozpadu:

W przypadku podgrzania lub pożaru uwalniane są toksyczne produkty rozkładu

(patrz pkt. 5).
11. Informacje toksykologiczne

Układ oddechowy:

Narażenie na pary, mgły i aerozole preparatu może powodować podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych (kaszel, trudności w oddychaniu).


Droga pokarmowa:

Połknięcie może spowodować nudności i wymioty.

Dla preparatu nie określono dawki toksycznej.

Kontakt ze skórą:

Długotrwały lub powtarzany kontakt preparatu ze skórą może powodować jej podrażnienie i uczulenie (zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy).


Kontakt z okiem:

Preparat może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu z następującymi objawami: zaczerwienienie, ból, zamglone widzenie.


Inne informacje:

Skóra i oczy narażone na działanie produktów światło utwardzalnych nie powinny być eksponowane na światło słoneczne ani na inne źródła promieniowania UV. Produkt zawiera składniki działające uczulająco na skórę. Osoby wrażliwe, z problemami uczuleniowymi skóry, powinny być dopuszczone do pracy z preparatem za zgodą lekarza.


12. Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność: nie określono
Inne informacje:

Produkt zawiera składniki zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska.



13. Postępowanie z odpadami

Produkt zużyty:


Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Zużyty produkt przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Usuwać jako odpady niebezpieczne.

Kod odpadów: 08 03 12.


Opakowania:

Zużyte opakowania dostarczyć do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów. Producent i importer substancji niebezpiecznych dla środowiska jest zobowiązany odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych).



Inne informacje:

14. Informacje o transporcie

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.


15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Produkt podlega obowiązkowi oznakowania.


Identyfikacja:

Zawiera: akrylany; triakrylan pentaerytrytolu; ester 4-dimetyloamino-2-etyloheksylowy kwasu benzoesowego; benzylodimetyloketal


Znak ostrzegawczy:
Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R):

36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę

43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania preparatu (zwroty S):

24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

57 – Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska

61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki
Przepisy Wspólnoty Europejskiej:

Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z późniejszymi zmianami łącznie z 25 poprawką.


Przepisy krajowe:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11, poz. 84 ze zm.); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (DzU nr 199, poz. 1948); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DzU nr 140, poz. 1171); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU nr 171, poz. 1666); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (DzU nr 173, poz. 1679); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (DzU nr 142, poz. 1194); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU nr 121, poz. 571, zm. DzU z 2003 r. nr 36, poz. 314); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (DzU nr 85, poz. 500 ze zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie prac wzbronionych kobietom (DzU nr 114, poz. 545 ze zm.); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 86 z 1996 r. poz. 394, zm. DzU z 2003 r. nr 21, poz. 180); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332, zm. DzU z 2001 r. nr 37, poz. 451); Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DzU nr 199, poz. 1671); Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (DzU nr 97, poz. 962); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638); rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (DzU nr 116, poz. 503); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU nr 129, poz. 1108); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (DzU nr 87, poz. 796).
16. Inne informacje

Wszystkie dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszą brać pod uwagę istniejące przepisy prawne i inne uregulowania.



Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

  • Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, opracowana przez the National Institute for Occupational Safety and Health, 2003.

  • Komputerowa Baza Danych – Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2003.

  • “Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne” – wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2003.

  • Komputerowa Baza Danych EINECS, 2003.



Uwagi:

  • Na podstawie stężeń granicznych dla akrylanów (C>10%; R36/37/38), preparat podlega klasyfikacji Xi; R 36/37/38.

  • Preparat nie wykazuje działania drażniącego na drogi oddechowe (R37) (informacja producenta).

  • Na podstawie stężenia granicznego dla triakrylanu pentaerytrytolu (1%




©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość