Strona główna

Karta informacyjna


Pobieranie 37.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.99 Kb.Starostwo

Powiatowe

w Krakowie


KARTA INFORMACYJNA

1.

TytułWydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
(procedura AB-08)

2.

Opis sprawy/zadania


 1. Wnioskodawca, który chce wyodrębnienia lokalu z nieruchomości wspólnej, składa wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu.

 2. Urząd wydaje zaświadczenie o wyodrębnieniu lokalu, po sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonego wniosku oraz dołączonych dokumentów.

 3. W sytuacji braku wymaganych dokumentów, lub gdy są one nieprawidłowe, wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie braków w określonym terminie. Urząd nie wyda zaświadczenia, jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w podanym terminie.

 4. Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia starosty przez upoważnionego: Dyrektora Wydziału lub innego pracownika.

 5. Zaświadczenie jest przesyłane do wnioskodawcy listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór zaświadczenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z urzędnikiem, który sporządza zaświadczenie o samodzielności lokalu.

3.

Kogo dotyczy


Każdej osoby, która potrzebuje zaświadczenia w celu ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

4.

Wymagane dokumenty


 1. Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (DRUK AB -8)

 2. Minimum dwa egzemplarze projektu wyodrębnienia samodzielnego lokalu (oryginały) sporządzonego przez osobę uprawnioną.

 3. Kopia uprawnień budowlanych i wpisu do Izby Architektów/Inżynierów potwierdzone "za zgodność",

 4. Opis techniczny zawierający m.in. położenie budynku, jego klasyfikacja (jednorodzinny, określenie ilości kondygnacji, powierzchnia zabudowy, krótki opis konstrukcji, wyposażenie w instalację),

 5. Wykazanie powierzchni poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

 • Wyliczenie udziału procentowego lokalu,

 • Mapka poglądowa z lokalizacją obiektu na działce

 • Inwentaryzacja budynku z zaznaczeniem kolorami lokali na poszczególnych kondygnacjach,

 • W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego.

 • Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora.

5.

Formularze/ Wnioski do pobrania.

Wnioski dostępne są w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego:

1. w Punkcie Informacyjnym Wydziału Architektury w Krakowie al. Słowackiego 20 , IV piętro

2. w Filii w Krzeszowicach ul. Kościuszki 3.

3. w Filii w Skawinie ul. Kopernika 13.

4. w Filii w Węgrzcach ul. Zapole 2.

oraz


5. na stronie internetowej www.powiat.krakow.pl

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.DRUK AB-8 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o

samodzielności lokalu mieszkalnego


6.

Opłaty


Za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego 17 zł
Wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową:


 1. gotówką (bez ponoszenia dodatkowych opłat)

- w kasie Starostwa Powiatowego w Krakowie: al. Słowackiego 20, III piętro, pok. nr 312 (pon. w godz. 9.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 14.00)

- w kasach Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa:


al. Powstania Warszawskiego 10 – Centrum administracyjne (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00),
os. Zgody 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 18.00),

ul. Wielicka 28a (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 18.00),


Rynek Podgórski 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.10 – 16.30),
ul. Lubelska 27 (poniedziałek w godz. 8.00 - 16.45, wtorek, środa, piątek, w godz. 8.00-15.15),

- w kasach Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa:


Plac Wszystkich Świętych 3/4 (w pon. w godz. 9.00 – 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00- 15.00),

ul. Grunwaldzka 8 (poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)


- w placówkach Banku Pekao S.A. na konto Urzędu Miasta Krakowa nr 53 1060 0018 1283 3005 0000 0000


- ponadto na mocy umowy z dnia 26 lipca 2007r. pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Centrum Ekonomicznych Usług Płatniczych eService S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych istnieje możliwość dokonywania płatności wszystkich należności budżetowych, których płatność dokonywana będzie w kasach Wydziału Podatków i Opłat za pomocą kart płatniczych takich jak: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International oraz American Express.


Transakcji kartami płatniczymi można dokonywać w dwóch kasach zlokalizowanych na al. Powstania Warszawskiego 10, w kasie na os. Zgody 2 oraz na ul. Wielickiej 28a.


 1. przelewem lub gotówką – (z poniesieniem dodatkowych opłat – prowizji), we wszystkich innych niż wymienione wcześniej bankach i placówkach pocztowych na konto Urzędu Miasta Krakowa   BPH PBK S.A. nr 53 1060 0018 1283 3005 0000 0000

 2. w znakach opłaty skarbowej - do dnia 31 grudnia 2008 zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 roku znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.
7.

Jednostka/Osoba odpowiedzialna


Wnioskodawca starający się o uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu zlokalizowanego na terenie gmin: • Jerzmanowice – Przeginia, Liszki, Wielka Wieś, - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowanych dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Punktu Informacyjnego Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20, IV piętro, tel. 623-75-13 lub 634-42-66 wew. 586, a następnie składa wniosek na Dzienniku Podawczym w budynku Starostwa, na parterze.

 • Czernichów, Krzeszowice, Zabierzów - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Filii w Krzeszowicach ul. Kościuszki 3, tel. 282-43-14., a następnie składa na dzienniku podawczym,

 • Mogilany, Skawina, Świątniki Górne – wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Filii w Skawinie ul. Kopernika 13, tel. 276-85-82, a następnie składa na dzienniku podawczym,

 • Iwanowice, Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Zielonki - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Fili w Węgrzcach ul. Zapole 2 tel. 259-34-23, 25, 27, 29 fax. 259-34-37, a następnie składa na dzienniku podawczym,

 • Sułoszowa, Skała - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Zamiejscowym stanowisku pracy Referatu III w Skale ul. Szkolna 4 tel. 389 26 82

W zakresie spraw, w których wnioskodawcą jest Gmina – wniosek wraz dokumentacją w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowanych dokumentów, przedkłada się do wglądu pracownikowi Punktu Informacyjnego Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20, IV piętro, tel. 623-75-13 lub 634-42-66 wew. 586,a następnie składa wniosek na Dzienniku Podawczym w budynku Starostwa, na parterze.8.

Miejsce składania dokumentów


Wnioskodawca, wniosek wraz z załącznikami, składa zgodnie z właściwością miejscową określoną dla Filii i Referatów jak niżej:


 • w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Krakowie

Al. Słowackiego 20

Tel. 623-75-13, 634-42-66 wew. 586
w Punkcie Informacyjnym Wydziału Architektury IV piętro:

1. dla inwestycji / działek zlokalizowanych na terenie: • Gmina Jerzmanowice – Przeginia

 • Gmina Liszki

 • Gmina Wielka Wieś

2. w zakresie spraw, w których wnioskodawcą jest Gmina
3. w zakresie spraw dotyczących:
a) obiektów i sieci: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i stacji bazowych telefonii komórkowej, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, odwodnieniowych i melioracyjnych,
b) obiektów i budynków sportu i rekreacji, w tym: stadiony, amfiteatry, wyciągi narciarskie, i inne zaliczone do kategorii V oraz hali sportowych, widowiskowych, basenów,
c) stacji paliw, w tym LPG,
d) obiektów i budynków zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, zagrody agroturystyczne, domy wypoczynkowe; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca),
e) obiektów i budynków biurowych i konferencyjnych; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca),
f) obiektów i budynków handlu i usług; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca) oraz obiektów typu: centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, place targowe, salony samochodowe,
g) kościołów, klasztorów, cmentarzy, domów pogrzebowych, krematoriów,
h) obiektów i budynków przemysłowych w tym: obiekty i budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiektów magazynowych, jak: budynki i place składowe, chłodnie, hangary, wiaty, hale,
i) inwestycji/zamierzenia, zaliczonego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymienionych w lit. a) – h)
j) infrastruktury i urządzeń związanych z obiektami wymienionymi w lit. a) – i)
oraz w trzech filiach zamiejscowych Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów:


 • w Krzeszowicach

ul. Kościuszki 3

tel. 282-43-14,

dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie:


 • Gminy Czernichów

 • Miasta i Gminy Krzeszowice

 • Gminy Zabierzów

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 – powyżej
ul. Kopernika 13

tel. 276-85-82,

dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie :


 • Gminy Mogilany

 • Miasta i Gminy Skawina

 • Miasta i Gminy Świątniki Górne

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 - powyżej
 • w Węgrzcach ul. Zapole 2 (Gmina Zielonki)

Sekretariat tel. 259-34-29 fax. 259-34-37

dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie : • Gminy Iwanowie

 • Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Gmina Słomniki

 • Gmina Kocmyrzów – Luborzyca

 • Gmina Michałowie

 • Gmina Zielonki

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 - powyżej
 • w zamiejscowym stanowisku pracy Referatu III w Skale przy ul. Szkolnej 4 (Miasto i Gmina Skała) tel. 389 26 82
  dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie:

 • Miasta i Gminy Skała

 • Gminy Sułoszowa

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 - powyżej

9.

Termin załatwienia sprawy

7 dni, do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych nie z winy Urzędu.

10.

Podstawa prawna

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r Art. 2 oraz Art. 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 903 z póź. zm.)Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

11.

Tryb odwoławczy


Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje odwołanie.

12.

Uwagi i dodatkowe informacje


Uzyskanie informacji o możliwości osobistego odbioru zaświadczenia jest możliwe pod numerami telefonów:

 • Referacie IV Wydziału w Krakowie tel. 634-42-66 wew. 410

 • Referacie V Wydziału w Krakowie tel. 634-42-66 wew. 416, 417, 418, 301

 • Filii Wydziału w Krzeszowicach tel. 282-43-14

 • Filii Wydziału w Skawinie tel. 276-85-82.

 • Filii Wydziału w Węgrzcach tel. 259-34-29, 25, 23, 27

 • Zamiejscowe Stanowisko Referatu III w Skale tel. 389 26 82

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość