Strona główna

Karta informacyjna


Pobieranie 43.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar43.44 Kb.Starostwo

Powiatowe

w Krakowie


KARTA INFORMACYJNA

1.

Tytuł


Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na innego inwestora.
(procedura AB-02)

2.

Opis sprawy/zadania


 1. Wnioskodawca, chcąc przenieść, na siebie decyzję o pozwoleniu na budowę, która wcześniej wydana była na inną osobę, składa wniosek na formularzu, do którego należy dołączyć m.in.: przenoszoną decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodę strony, dla której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji, oświadczenie, że wnioskodawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji oraz oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do wglądu należy przedłożyć dziennik budowy, tylko jeśli od daty ostateczności wydanej decyzji upłynęło 2 lata lub więcej.

 2. Urząd wydaje decyzję, po przeprowadzeniu postępowania, które polega między innymi na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonego wniosku oraz dołączonych dokumentów.

 3. W sytuacji braku wymaganych dokumentów, lub gdy są one nieprawidłowe, wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie braków w określonym terminie. Urząd nie wyda pozwolenia, jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w podanym terminie.

 4. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji starosty przez upoważnionych: Dyrektora Wydziału, Kierownika Filii lub innego pracownika.

 5. Decyzja jest przesyłana do wnioskodawcy listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z urzędnikiem, który sporządza decyzję pozwolenia na budowę.

 6. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, opatrzonej klauzulą ostateczności (wyjaśnienie patrz pkt.12)

3.

Kogo dotyczy


Każdej osoby, która chce przenieść na siebie (na swoje nazwisko) prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

4.

Wymagane dokumenty


Wnioskodawca składa:

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - (DRUK AB -2).

 2. Oświadczenie osoby, na rzecz której ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 3. Oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pierwotne pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę.

 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez podmiot na którego ma być przeniesiona decyzja, (DRUK AB -0)

 5. Dziennik budowy do wglądu.

 6. Ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, która ma być przeniesiona.

 7. Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora.

5.

Formularze/ Wnioski do pobrania.

Wnioski dostępne są w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego:

1. w Punkcie Informacyjnym Wydziału Architektury w Krakowie al. Słowackiego 20 , IV piętro.

2. w Filii w Krzeszowicach ul. Kościuszki 3.

3. w Filii w Skawinie ul. Kopernika 13.

4. w Filii w Węgrzcach ul. Zapole 2.

oraz


5. na stronie internetowej www.powiat.krakow.pl

6. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.DRUK AB-2 - Wniosek o przeniesienie decyzji

pozwolenia na budowę

DRUK AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie dodysponowania nieruchomością na cele

budowlane

6.

Opłaty


Wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową za:

- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu - 90 zł


Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową:


 1. gotówką (bez ponoszenia dodatkowych opłat)

- w kasie Starostwa Powiatowego w Krakowie: al. Słowackiego 20, III piętro, pok. nr 312 (pon. w godz. 9.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 14.00)

- w kasach Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa:


al. Powstania Warszawskiego 10 – Centrum administracyjne (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00),
os. Zgody 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 18.00),

ul. Wielicka 28a (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 18.00),


Rynek Podgórski 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.10 – 16.30),
ul. Lubelska 27 (poniedziałek w godz. 8.00 - 16.45, wtorek, środa, piątek, w godz. 8.00-15.15),

- w kasach Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa:


Plac Wszystkich Świętych 3/4 (w pon. w godz. 9.00 – 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00- 15.00),

ul. Grunwaldzka 8 (poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)


- w placówkach Banku Pekao S.A. na konto Urzędu Miasta Krakowa nr 53 1060 0018 1283 3005 0000 0000


- ponadto na mocy umowy z dnia 26 lipca 2007r. pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Centrum Ekonomicznych Usług Płatniczych eService S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych istnieje możliwość dokonywania płatności wszystkich należności budżetowych, których płatność dokonywana będzie w kasach Wydziału Podatków i Opłat za pomocą kart płatniczych takich jak: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International oraz American Express .

Transakcji kartami płatniczymi można dokonywać w dwóch kasach zlokalizowanych na al. Powstania Warszawskiego 10, w kasie na os. Zgody 2 oraz na ul. Wielickiej 28a. 1. przelewem lub gotówką – (z poniesieniem dodatkowych opłat – prowizji), we wszystkich innych niż wymienione wcześniej bankach i placówkach pocztowych na konto Urzędu Miasta Krakowa   BPH PBK S.A. nr 53 1060 0018 1283 3005 0000 0000

 2. w znakach opłaty skarbowej - do dnia 31 grudnia 2008 zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 roku znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.
7.

Jednostka/osoba odpowiedzialna


Wnioskodawca starający się o uzyskanie decyzji dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie gmin: • Jerzmanowice – Przeginia, Liszki, Wielka Wieś - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowanych dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Punktu Informacyjnego Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20, IV piętro, tel. 623-75-13 lub 634-42-66 wew 586, a następnie składa wniosek na Dzienniku Podawczym w budynku Starostwa, na parterze.

 • Czernichów, Krzeszowice, Zabierzów - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Filii w Krzeszowicach ul. Kościuszki 3, tel. 282-43-14., a następnie składa na dzienniku podawczym,

 • Mogilany, Skawina, Świątniki Górne – wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Filii w Skawinie ul. Kopernika 13, tel. 276-85-82., a następnie składa na dzienniku podawczym,

 • Iwanowice, Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Zielonki - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Fili w Węgrzcach ul. Zapole 2 tel. 259-34-23, 25, 27, 29, fax. 259-34-37., a następnie składa na dzienniku podawczym,

 • Sułoszowa, Skała - wniosek wraz z załącznikami, w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowania dokumentów, przedkłada do wglądu pracownikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w Zamiejscowym stanowisku pracy Referatu III w Skale ul. Szkolna 4 tel. 389 26 82 a następnie składa na dzienniku podawczym,

W zakresie spraw, w których wnioskodawcą jest Gmina – wniosek wraz dokumentacją w celu wstępnej oceny prawidłowości skompletowanych dokumentów, przedkłada się do wglądu pracownikowi Punktu Informacyjnego Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20, IV piętro, tel. 623-75-13, 634-42-66 wew. 586,a następnie składa wniosek na Dzienniku Podawczym w budynku Starostwa, na parterze.8.

Miejsce składania dokumentów


Wnioskodawca, wniosek wraz z załącznikami, składa zgodnie z właściwością miejscową określoną dla Filii i Referatów jak niżej:


 • w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Krakowie

Al. Słowackiego 20

Tel. 623-75-13, 634-42-66 wew. 586
w Punkcie Informacyjnym Wydziału Architektury IV piętro:

1. dla inwestycji / działek zlokalizowanych na terenie: • Gmina Jerzmanowice – Przeginia

 • Gmina Liszki

 • Gmina Wielka Wieś

2. w zakresie spraw, w których wnioskodawcą jest Gmina
3. w zakresie spraw dotyczących:
a) obiektów i sieci: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i stacji bazowych telefonii komórkowej, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, odwodnieniowych i melioracyjnych,
b) obiektów i budynków sportu i rekreacji, w tym: stadiony, amfiteatry, wyciągi narciarskie, i inne zaliczone do kategorii V oraz hali sportowych, widowiskowych, basenów,
c) stacji paliw, w tym LPG,
d) obiektów i budynków zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, zagrody agroturystyczne, domy wypoczynkowe; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca),
e) obiektów i budynków biurowych i konferencyjnych; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca),
f) obiektów i budynków handlu i usług; o kubaturze powyżej 2.500 m3 (łącznie kubatura istniejąca i nowopowstająca) oraz obiektów typu: centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, place targowe, salony samochodowe,
g) kościołów, klasztorów, cmentarzy, domów pogrzebowych, krematoriów,
h) obiektów i budynków przemysłowych w tym: obiekty i budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiektów magazynowych, jak: budynki i place składowe, chłodnie, hangary, wiaty, hale,
i) inwestycji/zamierzenia, zaliczonego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymienionych w lit. a) – h)
j) infrastruktury i urządzeń związanych z obiektami wymienionymi w lit. a) – i)
oraz w trzech filiach zamiejscowych Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów:


 • w Krzeszowicach

ul. Kościuszki 3

tel. 282-43-14,

dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie:


 • Gminy Czernichów

 • Miasta i Gminy Krzeszowice

 • Gminy Zabierzów

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 – powyżej
 • w Skawinie

ul. Kopernika 13

tel. 276-85-82,

dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie :


 • Gminy Mogilany

 • Miasta i Gminy Skawina

 • Miasta i Gminy Świątniki Górne

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 - powyżej
 • w Węgrzcach ul. Zapole 2 (Gmina Zielonki)

Sekretariat tel. 259-34-29 fax. 259-34-37

dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie : • Gminy Iwanowie

 • Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Gmina Słomniki

 • Gmina Kocmyrzów – Luborzyca

 • Gmina Michałowie

 • Gmina Zielonki

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 - powyżej
 • w zamiejscowym stanowisku pracy Referatu III w Skale przy ul. Szkolnej 4 (Miasto i Gmina Skała) tel. 389 26 82
  dla inwestycji/działek zlokalizowanych na terenie:

 • Miasta i Gminy Skała

 • Gminy Sułoszowa

 • z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 3 - powyżej

9.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy, do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych nie z winy Urzędu, czyli m.in.: czasu w którym wnioskodawca uzupełnia wskazane braki w dokumentacji.

10.

Podstawa prawna


Ustawa prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. art. 40 (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późn. zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. art. 35 (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004r. (Dz.U. nr 242 poz. 2421 z późn. zm.).

11.

Tryb odwoławczy


Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Krakowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy składać na Dziennik Podawczy lub za pośrednictwem poczty w zależności od miejsca gdzie wydano decyzję tj:

al. Słowackiego 20,

30-037 Kraków,  • Referat V Architektoniczno-Budowlany

al. Słowackiego 20,

30-037 Kraków,


lub

 • w Filii w Krzeszowicach

ul. Kościuszki 3

32-065 Kraków

lub


 • w Filii w Skawinie

ul. Kopernika 13

32-050 Skawina

lub


 • w Filii Węgrzcach

ul. Zapole 2

32-086 Węgrzce

lub


 • w zamiejscowym stanowisku pracy Referatu III w Skale

ul. Szkolna 4

32-043 Skała
12.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Uzyskanie informacji o możliwości osobistego odbioru decyzji jest możliwe pod numerami telefonów:

 • Referacie IV Wydziału w Krakowie tel. 634-42-66 wew. 410

 • Referacie V Wydziału w Krakowie tel. 634-42-66 wew. 301, 416, 417, 418,

 • Filii Wydziału w Krzeszowicach tel. 282-43-14

 • Filii Wydziału w Skawinie tel. 276-85-82.

 • Filii Wydziału w Węgrzcach tel. 259-34-29, 25, 23, 27
 1. Po uzyskaniu decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, konieczne jest powtórne zgłoszenie się Inwestora do Urzędu, który wydał decyzję, w celu opatrzenia jej klauzulą ostateczności. Urząd przybija klauzulę ostateczności po upływie ok. 21 dni od dnia stwierdzenia, że decyzja została doręczona każdej ze stron postępowania.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość