Strona główna

Karta obiektu Numer obiektu Powierzchnia


Pobieranie 25.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.99 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

6

ok. 5ha

Nazwa

Góra Harcerza

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Nowa Wieś Lęborska

Piaskowa

38+380 - 38+950 (I)

39+500 - 40+100 (II)

37+100 - 37+700 (III)

42+050 - 42+650 (IV)Krajobraz leśny

wzniesienie

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne

Lasy gospodarcze

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Korytarz ekologiczny

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Kwaśne buczyny Luzulo pilosae –Fagetum z Pinus sylvestris

Buczyny Fagenion

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

W drzewostanie buk zwyczajny Fagus sylvatica, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, świerk zwyczajny Picea abies, lipa drobnolistna Tilia cordata.

Krzewy: buk zwyczajny Fagus sylvatica, lipa drobnolistna Tilia cordata.

Runo: kosmatka owłosiona Luzula pilosa, konwalia majowa Convallaria majalis, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, zawilec gajowy Anemone nemorosa, perłówka zwisła Melica nutans.


9110 Kwaśne buczyny Luzulo – Fagenion

-konwalia majowa Convallaria majalisFauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Lacerta agilis, Dendrocopos major, Passer domesticus, Parus major, Phylloscopus collybita, Cuculus canorus, Phoenicurus ochruros, Erithacus rubecula, Sciurus vulgaris,
Formy ochrony

-

Wartość krajobrazowa

3

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

2

2

3

3

2

3

18

2

średnia

Wrażliwość

III - duża

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowiska naturalne - straty do 1%

Uwagi specjalne

brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość