Karta przedmiotu historia architektury na śLĄsku 2 – nowożytnośĆ I czasy najnowszePobieranie 95.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar95.82 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PWR

KARTA PRZEDMIOTU
HISTORIA ARCHITEKTURY NA ŚLĄSKU 2 –

NOWOŻYTNOŚĆ I CZASY NAJNOWSZE
Nazwa w języku angielskim ……………………………………………….

Kierunek studiów: Architektura i Urbanistyka……………….


Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Kod przedmiotu AUA ….

Grupa kursów NIE

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

30

-

-

-

-

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

60

-

-

-

-

Forma zaliczenia

zaliczenie na ocenę

-

-

-

-

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS

2

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)


w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)*niepotrzebne skreślić

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Znajomość historii architektury powszechnej I polskiej – nowożytnej
CELE PRZEDMIOTU

C1 - Zapoznanie studentów ze współczesnym poglądami nt. funkcjonowania architektury w przestrzeni społecznej i z najnowszymi standardami badawczymi w analizowaniu architektury dawnej.

C2 - Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat dziejów architektury, urbanistyki i kształtowania krajobrazu na nowożytnym Śląsku (XVI-XX w.), z uwzględnieniem współczesnej interdyscyplinarnej optyki badawczej i najnowszych ustaleń.

C3 - Poszerzenie umiejętności analizowania architektury o aspekty niezbędne do rozumienia funkcji i treści architektury (uwarunkowania społeczne i krajobrazowe; architektura jako struktura i element struktur; medialne funkcje architektury; semantyka form architektonicznych itp.).

C4 - Pogłębienie umiejętności graficznego wizualizowania wyników badań historyczno-architektonicznych w sposób uwzględniający stan wiedzy o obiekcie, istotę historycznego ukształtowania i przeznaczenie prezentacji.
Z zakresu wiedzy:

PEK_W01: Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie historii polskiej i europejskiej architektury nowożytnej od XVI do XX w., w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zależności pomiędzy architekturą a tłem cywilizacyjnym epoki.

PEK_W02: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Z zakresu umiejętności:

PEK_U01: Potrafi przeprowadzić podstawowe kwerendy do badań architektonicznych (pod kątem historii budowlanej i funkcji budowli)

PEK_U02: Potrafi dokonać analizy dzieła architektonicznego (pod kątem historii budowlanej, funkcji użytkowych i ideowych, relacji z otoczeniem)

PEK_U03: Potrafi wizualizować graficznie wyniki badań historyczno-architektonicznych w sposób uwzględniający stan wiedzy o obiekcie, istotę historycznego ukształtowania i cel wizualizacji.

Z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01: Ma świadomość pozatechnichnych aspektów działalności inżynierskiej

PEK_K02: Ma świadomość wartości historyczno-kulturowych zabytku i jego znaczenia społecznego

PEK_K03: Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

1. Zadania architektury i sens poznawania jej historii – próba dyskusji.

2. Współczesny paradygmatu historii sztuki: ewolucja celów i metod badawczych w XX w.; architektura jako medium w komunikacji społecznej, medialne funkcje i środki języka architektonicznego; architektura jako struktura i element struktur.

3. Uwagi o naukowym i przedprojektowym studiowaniu śląskiej architektury nowożytnej: interpretacja źródeł i opracowań; sposób analizy i wizualizowania zabytku na potrzeby projektu.


2

Wy2

4. „Wczesna nowożytność” w kulturze europejskiej i architekturze; tendencje retrospektywne i prospektywne – geneza i sens społeczny; Śląsk w latach 1450-1740 – tematy architektoniczne, recepcja wzorców europejskich i „baza społeczna” architektury.

5. Obraz śląskiego feudała w architekturze doby „późnego feudalizmu”. Ustrojowe i mentalne przejawy systemu feudalnego w czasach nowożytnych; ideologie, wzorce osobowe, sprawowanie władzy i medialne środki jej manifestowania. Topografia własności ziemskiej na Śląsku. Przemiany architektoniczno-ideowych formuł rezydencji – zamku, pałacu, dworu, willi; przemiany ich architektonicznego języka form.2

Wy3

c.d. Przemiany dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej siedzib feudalnych; lokalizowanie, kształtowanie i użytkowanie pomieszczeń siedziby oraz komponentów jej otoczenia – folwarku, ogrodu, parku, krajobrazu.

6. Rozdanie tematów prac zaliczeniowych. Uwagi o grafice i treści dawnych rysunków architektonicznych oraz o współczesnych standardach dokumentacji pomiarowej.2

Wy4

7. Wizja Boga i Kościoła w śląskiej architekturze „doby konfesjonalizacji”. Pohusycki ferment religijny, Reformacja i kontrreformacja oraz ich konfesyjno-polityczne manifestacje w sztuce śląskiej. Topografia wyznań na Śląsku w latach 1530-1740. Liturgia, fundator i gmina w programie architektonicznym kościołów protestanckich i katolickich; przemiany języka form i „stylu kościelnego”. Sacrum i profanum w programie nagrobka, kaplicy grobowej, kaplicy zamkowej.

2

Wy5

c.d. Analiza wybranych reformacyjnych i kontrreformacyjnych programów w architekturze kościelnej. Architektura i gospodarka przestrzenna w posiadłościach klasztornych na Śląsku: idee, strategie, realizacje z XVII-XVIII w.

2

Wy6

8. Aspiracje mieszczan i feudałów w okresie „złotego wieku” i regresu miast. Rozwój przestrzenny i przemiany krajobrazu architektonicznego miast śląskich w latach 1450-1740. Budowle municypalne – fortyfikacje, ratusze, sukiennice – jako manifestacja władzy samorządowej i zwierzchniej. Dom mieszczański: program architektoniczny i jego społeczne determinanty.

9. Krajobraz wsi śląskiej w warunkach „wtórnej feudalizacji”. Rozplanowanie i socjotopografia osad wiejskich w XVI-XVIII w.; dom wiejski w świetle źródeł – formy, funkcje, konstrukcje, sposób zamieszkiwania.

10. Przegląd zaawansowania prac zaliczeniowych


2

Wy7

11. „Późna nowożytność” i „czasy najnowsze” w kulturze i architekturze Europy i Śląska – rozpad struktur feudalnych i jego następstwa; zadania architektury lat 1740-1920 i 1920-1945; obszary innowacji i retrospektyw. Przekształcenia krajobrazu śląskiego – inwestycje państwowe, komunalne, przemysłowe.

12. Między klasycznością i nieklasycznością - semantyka form w późnonowożytnej architekturze Śląska; konwencje stylowe a funkcje budowli i ich kontekst krajobrazowy.2

Wy8

13. Pałac czy willa?. Funkcjonowanie siedzib wiejskich i podmiejskich na Śląsku lat 1740-1945: innowacje funkcjonalne w kształtowaniu rezydencji i otoczenia; aranżacja ogrodu, parku, krajobrazu; adaptacja średniowiecznych zamków i ruin.

2

Wy9

14. Miasto: między estetyką a funkcjonalnością w XIX w. Rola pruskich reform ustrojowych; proces burzenia fortyfikacji, przemian terytorialne, socjotopograficzne i infrastrukturalne w miastach śląskich. Emancypacja mieszczaństwa w zwierciadle architektury, urbanistyki i sztuki ogrodowej. Zarys ewolucji form i funkcji budynków mieszkalnych na przykładzie Wrocławia.

2

Wy10

15. Nowoczesność jako program społeczny. Wrocławska urbanistyka, architektura i kształtowanie krajobrazu lat. ok. 1900-1945.

2

Wy11

16. Spory o sacrum budowli kościelnej. Polityka państwa a budownictwo kościelne na Śląsku po 1740. Dyspozycja przestrzenna kościołów katolickich i protestanckich w świetle liturgii, teologii i standardów „stylu kościelnego”. Przejawy reform liturgicznych.

2

Wy12

17. Wieś śląska w realiach post-feudalnych. Wpływ pruskich reform ustrojowych i agrarnych na krajobraz wsi; fryderycjańska kolonizacja i przepisy budowlane. Dom i zagroda – formy i funkcje, wzorce i wzorniki architektoniczne.

18. Regionalizm i tradycjonalizm w architekturze śląskiej lat 1910-1945. Ideologia, estetyka, uwarunkowania kontekstualne.2

Wy13

19. Peryferia śląskiej architektury – architektura na śląskich peryferiach. Zabytki wiejskiego przemysłu, obiekty hydrotechniczne, wieże transformatorowe, fortyfikacje polowe, wieże widokowe, budowle ogrodowe.

2

Wy14

20. Przegląd prac zaliczeniowych: prezentacja opracowań, dyskusja (cele i sposoby wizualizowania architektury dawnej; kontekst przestrzenny w wizualizacji budowli; granice fantazji w wizualizowaniu stanu nieistniejącego).

2

Wy15

Czy istnieje współczesna architektura śląska ? Sukcesy  i porażki lat 1945-2012 – próba dyskusji

2
Suma godzin

30STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Prezentacje multimedialne

N2. Wykład problemowy z elementami wykładu informacyjnego.

N3. KonsultacjeOCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01, PEK_W02, PEK_U01

PEK_U02


Ocena frekwencji

F2

PEK_W01, PEK_W02, PEK_U01

PEK_U02


Ocena wartości merytorycznej pracy zaliczeniowej

F3

PEK_U03

Ocena strony graficznej pracy zaliczeniowej

F4

PEK_K01

PEK_K02


PEK_K03

Ocena sposobu prezentacji pracy zaliczeniowej

P= 0,3 x F1 + 0,3 x F2 + 0,3 x F3 + 0,1 x F4LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:


 1. Chartier R. (red.), Historia życia prywatnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia. Wrocław-Warszawa-Kraków 1999

 2. Harasimowicz J., Na skrzyżowaniu europejskich dróg: Dolny Śląsk, Wrocław 2007

 3. Hoppe S., Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas 1580-1770. Darmstadt 2003

 4. Kwaśniewski A, Między „retrospektywą” a „progresją”: uwagi o komunikatywnych funkcjach architektury czyli o sensie historyzmów. (W:) Svornik 8/2010. Sborník příspěvků z 8. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 9.-12.6.2009 v Děčíně. Historismy. Praha 2010, s. 23-44

 5. Leksykon architektury Wrocławia, Wrocław 2011

 6. Lundt E., Europas Aufbruch in die Neuzeit 1500-1800. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Darmstadt 2009

 7. Perrot M., Historia życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. Wrocław-Warszawa-Kraków 1999

 8. Pilch J., Leksykon architektury Dolnego Śląska. Warszawa 2005


literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Architektura Wrocławia, tomy 1-4: Dom, Urbanistyka, Świątynia, Gmach, pod red. Jerzego Rozpędowskiego, Wrocław 1995-1998

 2. Biller Th., Großmann G. U., Burg und Schloss. Der Adelsitz im deutschsprächigen Raum. Regensburg 2002

 3. Bińkowska I., Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku. Wrocław 2006

 4. Brzezowski W., Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku. Wrocław 2005

 5. Chorowska M., Dudziak T., Jaworski K., Kwaśniewski A., Zamki sudeckie, t. 2. Księstwo jaworskie, Wrocław 2008

 6. Czechowicz B., Mecenat książęcy na Śląsku w okresie średniowiecza. Warszawa 2005

 7. Czerner R., Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska, Wrocław 2002

 8. Dobesz J., Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy. Wrocław 1999

 9. Gryglewska A., Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w twórczości Richarda Plüddemanna. Wrocław 1999

 10. Hoppe S., Müller M., Nußbaum N. (red.), Stil als Bedeutung in der nordalpinen Ranaissance. Wiederentdeckung einer methodischen Nachbarschaft (2. Sigurd-Greven Kolloquium zur Renaissanceforschung). Regensburg 2008

 11. Ilkosz J., Störkuhl B. (red.), Hans Poelzig we Wrocławiu. Architektura i sztuka 1900-1916. Wrocław 2000

 12. Jagiełło-Kołaczyk M., Sgraffita renesansowe na Śląsku 1540-1650. Wrocław 2003

 13. Kalinowski K., Architektura doby baroku. Warszawa 1978

 14. Kirschke K., Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930. Wrocław 2005

 15. Kononowicz W., Wrocław, kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym. Wrocław 1997

 16. Müller M., Das Schloß als Bild des Fürsten. Studien zur herrschaftlichen Metaphorik in der Residenzenarchitektur des Alten Reichs (1470-1618) unter besonderer Berücksichtigung Mitteldeutschlands. Göttingen 2005

 17. Nußbaum N, Euskirchen C., Hoppe S. (red.), Wege zur Renaissance. Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und den Nachbargebieten (1. Siguard Greven-Kolloquium zur Renaissanceforschung). Köln 2003, s. 261-283

 18. Różycka-Rozpędowska E., Późnorenesansowe dwory śląskie. Z badań nad architekturą świecką Śląska XVI-XVII w. ,(w:) Sztuka około 1600. Warszawa 1974, s. 247-292

 19. Szafrańska M. (red.), Ogród. Forma - symbol – marzenie. Warszawa 1998

 20. Tomaszewicz A., Wrocławski dom czynszowy 1808-1918. Wrocław 2003

 21. Wrabec J., Architektoniczny język Dienzenhoferów czeskich na Śląsku. Wrocław 2004

 22. Wyrzykowska M., Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648-1741. Wrocław 2010

 23. Zabłocka-Kos A., Sztuka – wiara – uczucie. Alexis Langer śląski architekt neogotyku. Wrocław 1996

 24. wybrane artykuły w periodykach i seriach wydawniczych, jak: „Roczniki Sztuki Śląskiej”, „Biuletyn Historii Sztuki”, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, „Sobótka”, „Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej”, „Dzieła i interpretacje” , „Rocznik Historii Sztuki”, „Śląsk w zabytkach sztuki”, „Pro Libris”.

 25. Portal internetowy: Hoppe S., Müller M. (red.), Architektur als Medium. http://www.arthistoricum.net/themenportale/architektur-als-medium/; c

 26. Portal internetowy: Architektur und Gartenkunst – digital, http://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/sammlungen/architektur_gartenkunst.html [traktaty XVI-XIX w. on-line]

 27. Strony internetowe badaczy (bibliografia prac, publikacje on-line): http://www.stephan-hoppe.de/hoppe_veroeffentlichungen.html (S. Hoppe), https://webspace.yale.edu/wood/#books (Ch. Wood), http://projekte.geschichte.uni-freiburg.de/mertens/graf/ (K. Graf).
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dr inż. arch. Artur Kwaśniewski

artur.kwasniewski@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

HISTORIA ARCHITEKTURY NA ŚLĄSKU 2 – NOWOŻYTNOŚĆ I CZASY NAJNOWSZE

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 (wiedza)

K1AIU_W03


C1, C2, C3

Wy1-Wy15

N1, N2, N3

PEK_W02

K1AIU_W01,

C1, C2, C3, C4

Wy1-Wy15

N1, N2, N3

PEK_U01 (umiejętności)

K1AIU_U06

C1, C2, C3

Wy1-Wy15

N1, N2, N3

PEK_U02

K2AiU_U10

K1AIU_U11
C1, C2, C3, C4
N1, N2, N3

PEK_U03

K1AIU_U01

C2, C3, C4
N1, N2, N3

PEK_K01 (kompetencje)

K2AIU_K03


C1, C2, C3, C4

Wy1-Wy15

N1, N2, N3

PEK_K02

K2AIU_K03

C1, C2, C3, C4

Wy1-Wy15

N1, N2, N3

PEK_K03

K2AIU_K04

C1, C2, C3, C4

Wy1-Wy15

N1, N2, N3

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy