Strona główna

Karta przedmiotu mechanika budowli 2


Pobieranie 118.38 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar118.38 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU

MECHANIKA BUDOWLI 2
Nazwa w języku angielskim Theory of Structure 2

Kierunek studiów: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna i niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu AUA002405W, AUA002405C

Grupa kursów NIE

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

15

30


Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

60

30


Forma zaliczenia

Egzamin

zaliczenie na ocenę


Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS

2

1


w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)


1


w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

1

1

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

 1. Znajomość zagadnień algebry i analizy matematycznej w zakresie szkół średnich.

 2. Umiejętności ręcznego kreślenia ołówkiem i tuszem.

 3. Znajomość zagadnień wykładanych i ćwiczonych w ramach przedmiotu Mechanika Budowli 1CELE PRZEDMIOTU

C01 - Przedstawienie problemów związanych z przygotowaniami do egzaminu pisemnego i ustnego z mechaniki budowli.

C02 - Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi geometrii figur płaskich.

C03 - Zapoznanie studentów z pojęciami momentu statycznego, bezwładności, dewiacji.

C04 - Zapoznanie studentów z twierdzeniem Steinera.

C05 - Zapoznanie studentów z konstrukcją koła Mohra.

C06 - Wyrobienie umiejętności wyszukiwania wartości głównych momentów bezwładności

i położenia głównych centralnych osi bezwładności figur płaskich.

C07 - Wyrobienie umiejętności opracowania i przedstawiania obliczeń statycznych podstawowych systemów konstrukcyjnych.

C08 - Zapoznanie studentów z niektórymi obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi.

C09 - Zapoznanie studentów ze stanami naprężenia, odkształcenia materiałów budowlanych, prawem Hoke’a, stałymi materiałowymi E,G, n, prostymi przypadkami wytrzymałościowymi

C10 - Zapoznanie studentów z metodami stanów granicznych.

C11 - Zapoznanie studentów z zginaniem prostym (d= M/W) i zginaniem ukośnym.

C12 - Zapoznanie studentów ze ścinaniem w belkach zginanych, t=TSx/bIx.

C13 - Zapoznanie studentów z trajektoriami naprężeń głównych.

C14 - Zapoznanie studentów z przypadkami obciążeń mimośrodowych.

C15 - Zapoznanie studentów z przypadkami wyboczeń prętów osiowo ściskanych.

C16 - Zapoznanie studentów z istotą sprężania.

C17 - Zapoznanie studentów ze zginaniem sprężysto - plastycznym.

C18 - Zapoznanie studentów z metodami wyznaczania linii ugięcia - wzorami Mohra.

C19 - Zapoznanie studentów z metodami rozwiązywania belek jednoprzęsłowych statycznie niewyznaczalnych.

C20 - Wyrobienie umiejętności opracowania i rozwiązywania belek i ram statycznie niewyznaczalnych sposobem Crossa.

C21 - Zapoznanie studentów z zagadnieniami parcia wody, parcia gruntu.

C22 - Zapoznanie studentów z zagadnieniami tarcia.

C23 - Zapoznanie studentów z zagadnieniami stateczności budowli.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 –Student rozwiązuje problemy związane z geometrią figur płaskich

PEK_W02 –Rozróżnia i definiuje stany naprężeń, stany odkształceń

PEK_W03 –Rozróżnia i definiuje proste przypadki wytrzymałościowe

PEK_W04 –Zna zasady posługiwania się metodami stanów granicznych

PEK_W05 –Rozwiązuje problemy związane z zagadnieniami zginania prostego

PEK_W06 –Rozwiązuje problemy związane z zagadnieniami zginania ukośnego

PEK_W07 –Rozwiązuje problemy związane ze ścinaniem przy zginaniu

PEK_W08 –Rozumie zasady ustalania kierunków trajektorii naprężeń głównych

PEK_W09 –Rozwiązuje problemy związane z przypadkami obciążeń mimośrodowych

PEK_W10 –Rozwiązuje problemy związane z przypadkami wyboczeń prętów osiowo ściskanych

PEK_W11 –Rozumie zasady związane z istotą sprężania elementów budowlanych

PEK_W12 –Zna teorię zginania sprężysto-plastycznego

PEK_W13 –Zna metody wyznaczania linii ugięcia belek statycznie wyznaczalnych

PEK_W14 –Rozwiązuje belki jednoprzęsłowe statycznie niewyznaczalne

PEK_W15 –Rozwiązuje belki i ramy statycznie niewyznaczalne sposobem Crossa

PEK_W16 –Rozumie zasady parcia wody i gruntu

PEK_W17 –Rozumie zasady tarcia

PEK_W18 –Zna zasady stateczności budowli

Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 -Posługuje się odpowiednimi obowiązującymi normami budowlanymiPEK_U02 -Rozwiązuje belki i ramy statycznie niewyznaczalne sposobem Crossa
TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

Zakres wykładu, warunki zaliczenia, literatura.
Ogólne omówienie przedmiotu. Stan naprężenia, stan odkształcenia. Prawo Hooke'a. Stałe materiałowe E,G,n. Rozciąganie, ściskanie, ścinanie. Wytrzymałość materiału. Ogólne zasady wymiarowania konstrukcji. Metoda stanów granicznych.

2

Wy2

Skręcanie przekrojów kołowych i pierścieniowych. Zginanie proste (d= M/W). Zginanie ukośne. Kształt przekroju elementów zginanych.

2

Wy3

Przykład liczbowy projektowania przekroju na zginanie. Ścinanie w belkach zginanych, t=TSx/bIx. Naprężenia główne. Trajektorie naprężeń głównych.

2

Wy4

Obciążenia mimośrodowe. Wyboczenie prętów osiowo ściskanych. Istota sprężania.

2

Wy5

Zginanie sprężysto - plastyczne. Linia ugięcia - wzory Mohra. Przykłady. Linia ugięcia - przykłady.

2

Wy6

Belki jednoprzęsłowe statycznie niewyznaczalne – przykłady. Belki ciągłe wieloprzęsłowe statycznie niewyznaczalne – uwagi wstępne. Metoda Crossa.

2

Wy7

Metoda Crossa. Belka ciągła wieloprzęsłowa statycznie niewyznaczalna - przykład liczbowy. Parcie wody, parcie gruntu- uwagi ogólne. Tarcie. Stateczność budowli.

2

Wy8

Podsumowanie semestru. Przygotowanie do egzaminu

1
Suma godzin

15
Forma zajęć - ćwiczenia

Liczba godzin

Ćw1

Przedstawienie warunków zaliczenia kursu. Geometria figur płaskich. Wydanie tematu ćwiczenia nr 3.

2

Ćw2

Geometria figur płaskich. Główne, centralne osie bezwładności - przykłady liczbowe.

2

Ćw3

Omówienie ćwiczenia nr 4 - wydanie tematu. Oddanie ćwiczenia nr 3. Normy obciążeń - omówienie.

2

Ćw4

Proste przypadki wytrzymałościowe- rozciąganie, ściskanie, ścinanie

2

Ćw5

Przykłady zbierania obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych domu jednorodzinnego.

2

Ćw6

Przykłady wymiarowania elementów konstrukcyjnych domu jednorodzinnego.

2

Ćw7

Przykłady wymiarowania elementów konstrukcyjnych domu jednorodzinnego- kontynuacja. Kontrola zaawansowania ćwiczenia nr 4.

2

Ćw8

Kontrola zaawansowania ćwiczenia nr 4. Ścinanie w belkach zginanych. Naprężenia główne.

2

Ćw9

Kolokwium nr 1. Oddanie ćwiczenia nr 4

2

Ćw10

Omówienie Kolokwium nr 1. Wydanie tematu ćwiczenia nr 5. Obciążenia mimośrodowe. Wyboczenie. Linia ugięcia belek- przykłady.

2

Ćw11

Belki statycznie niewyznaczalne. Belki ciągłe wieloprzęsłowe -metoda Crossa- początek

2

Ćw12

Belki ciągłe wieloprzęsłowe -metoda Crossa

2

Ćw13

Ramy statycznie niewyznaczalne o węzłach nieprzesuwnych -metoda Crossa

2

Ćw14

Kolokwium zaliczeniowe nr 2. Oddanie ćwiczenia nr 5.

2

Ćw15

Kolokwium poprawkowe, wyrównania tematyczne, wpisy do indeksów

2
Suma godzin

30STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


 1. Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego.

 2. Prezentacje multimedialne.

 3. Dyskusja dydaktyczna nad rozwiązywanymi zadaniami w ramach wykładu i ćwiczeń.

 4. Przygotowanie ćwiczenia w formie sprawozdania.

 5. Kolokwium sprawdzające.

 6. Kolokwium zaliczeniowe.

 7. Egzamin.

 8. Konsultacje.

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

P

PEK_W01- PEK_W18

PEK_U01


Egzamin pisemny I termin Egzamin ustny II termin

Ćwiczenia

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01- PEK_W18; PEK_U01

Ocena wartości merytorycznej rozwiązywanych zadań.

F2

PEK_W01- PEK_W18; PEK_U01

Ocena wartości merytorycznej ćwiczenia domowego

F3

PEK_W01- PEK_W13;

Ocena wartości merytorycznej kolokwium.

P - średnia ważona z rozwiązanych zadań 10%, ćwiczeń domowych 30%, z kolokwiów 60%
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

 1. T. Kolendowicz, MECHANIKA BUDOWLI DLA ARCHITEKTÓW, Arkady, Warszawa

 2. S.Pyrak, K.Szulborski, MECHANIKA KONSTRUKCJI DLA ARCHITEKTÓW, PRZYKŁADY OBLICZEŃ, Arkady, Warszawa

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Z.Dyląg, E.Krzemińska- Niemiec, F.Filip, MECHANIKA BUDOWLI, T. I i II, PWN, Warszawa

 2. W. Bogucki, M.Żyburtowicz, TABLICE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Arkady, Warszawa
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr inż. arch. Przemysław Stobiecki, przemyslaw.stobiecki@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

MECHANIKA BUDOWLI 2

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 (wiedza)

K1AIU_W06, K1AIU_W07

C02-C06,

Ćw01-Ćw04

N3-N5,N7,N8

PEK_W02

K1AIU_W06, K1AIU_W07


C09-C20

Wy01-Wy08, Ćw04-Ćw15

N1-N8

PEK_W03

K1AIU_W06, K1AIU_W07


C09-C18

Wy01-Wy05, Ćw4-Ćw15

N1-N8

PEK_W04

K1AIU_W06, K1AIU_W07


C10-C18

Wy01-Wy08, Ćw04-Ćw10

N1-N8

PEK_W05

K1AIU_W06, K1AIU_W07


C11,C16,C17

Wy2-Wy5, Ćw4-Ćw15

N1-N8

PEK_W06

K1AIU_W06, K1AIU_W07


C11,C17

Wy2-Wy5, Ćw4-Ćw15

N1-N8

PEK_W07

K1AIU_W06, K1AIU_W07

C12,C13

Wy3,Ćw4-Ćw15

N1-N8

PEK_W08

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C12,C13

Wy3,Ćw4-Ćw15

N1-N8

PEK_W09

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C14-C16

Wy4,Ćw10

N1-N8

PEK_W010

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C14-C16

Wy4,Ćw10

N1-N8

PEK_W011

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C14-C16

Wy4

N7,N8

PEK_W012

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C17

Wy5

N7,N8

PEK_W013

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C18,C19

Wy5, Ćw10-Ćw11

N1-N8

PEK_W014

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C19,C20

Wy6

N7,N8

PEK_W015

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C19,C20

Wy6,Wy7, Ćw11-Ćw13

N4,N7,N8

PEK_W016

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C21

Wy7

N7,N8

PEK_W017

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C22

Wy7

N7,N8

PEK_W018

K1AIU_W06, K1AIU_W07, K1AIU_W09

C23

Wy7

N7,N8

PEK_U01 (umiejętności)

K1AIU_U02, K1AIU_U07

C08

Ćw3-Ćw9

N1-N8

PEK_U02

K1AIU_U02, K1AIU_U07

C20

Wy6-Wy7, Ćw11-Ćw13

N1-N8
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Mechanika Budowli 1 i Mechanika Budowli 2, są przedmiotami otwierającymi wykłady i ćwiczenia przedmiotów konstrukcyjnych wykładanych na Wydziale Architektury studiów dziennych i wieczorowych. Niezaliczenie któregokolwiek semestru Mechaniki Budowli (ćwiczeń lub wykładu) powoduje opóźnienie w możliwości uczestniczenia w ćwiczeniach i wykładach przedmiotów konstrukcyjnych na latach wyższych studiów na Wydziale Architektury.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość