Strona główna

Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Strategie urbanistyczne


Pobieranie 97.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar97.31 Kb.
Zał. nr 1 do ZW 4/2015

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY / STUDIUM DOKTORANCKIE

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Strategie urbanistyczne.

Nazwa w języku angielskim: Urban strategies.


Kierunek Studiów (jeśli dotyczy):……………………..

Specjalność (jeśli dotyczy): ……………………………

Obszar wiedzy Nauki techniczne

Dziedzina Nauki techniczne

Dyscyplina Architektura i urbanistyka

Stopień studiów i forma: I / II/III stopień*, stacjonarna / niestacjonarna*

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Kod przedmiotu AUA 112888 BK, AUA 112888 W, AUA 112888 S
Grupa kursów TAK / NIE*Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

15


30

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

30


60

Forma zaliczenia

egzamin


zaliczenie na ocenę

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS

1


2

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)0


0

w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

1


1WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

 1. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu projektowania urbanistycznego

 2. Zgodność problematyki badań z podjętym tematem pracy doktorskiej.

CELE PRZEDMIOTU

C1 - Zapoznanie z uwarunkowaniami budowy i funkcjonowania współczesnych struktur urbanistycznych.

C2 - Usystematyzowanie modeli miasta i strategii urbanistycznych

C3 - Zapoznanie studentów ze współczesnymi projektami urbanistycznymi (strategie urbanistyczne) w odniesieniu do czytelności formy i elastyczności rozwoju struktury

C4 - Zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju projektowania urbanistycznego dynamicznych układów urbanistycznych w ujęciu interdyscyplinarnym

C5 - Wyrobienie umiejętności analizy dokumentów planistycznym określających politykę zagospodarowania przestrzennego miasta (gminy) dla jego całego obszaru

C6 - Wyrobienie umiejętności analizowania morfologii struktur urbanistycznych (tkanka, aktorzy, sieci) i interpretowania wyników tych analiz.

C7 - Wyrobienie umiejętności budowania strategii urbanistycznych w odniesieniu do parametrów czytelności i elastyczności.

C8 - Zebranie i opracowanie materiałów do publikacji na temat przeprowadzonych badań.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 - ma wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze podstawowym na temat dokumentów planistycznym określających politykę zagospodarowania przestrzennego miasta.

PEK_W02- ma wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze kierunkowym na temat morfologii współczesnych struktur urbanistycznych.

PEK_W03 - ma wiedzę na zaawansowanym poziomie na temat metod budowania strategii urbanistycznych w odniesieniu do parametrów czytelności i elastyczności.


Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 - ma umiejętność analizowania morfologii współczesnych struktur urbanistycznych i interpretowania wyników tych analiz.

PEK_U02 - ma umiejętność metodycznego rozwiązywania problemów oraz określania metodologii dla prowadzonych badań.

PEK_U03 - ma umiejętność budowania strategii urbanistycznej w odniesieniu do parametrów czytelności i elastyczności.

PEK_U04 - ma umiejętność nawiązywania i podejmowania współpracy naukowej w zespole badawczym.

PEK_U05 - ma umiejętność zbierania i opracowania materiałów do publikacji na temat przeprowadzonych badań.

PEK_U06 - ma umiejętność prowadzenia dyskusji na temat prowadzonych badań naukowych, otrzymywanych wyników i ich interpretacji.
Z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01 - jest świadomym roli współpracy w procesie prowadzenia badań naukowych i analizy otrzymywanych wyników.

PEK_K02 - rozumie wagę i znaczenie prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej

PEK_K03 - postrzega kreatywność relacji: uczeń – mistrz, oraz zasadność wymogu bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów w realizowanych w formach zajęć dydaktycznych i pracy naukowej.


TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

liczba godzin

Wy1

Wprowadzenie. Transformacja miasta współczesnego.

1

Wy2

Forma i program. Czytelność i elastyczność struktury miasta

1

Wy3

Złożoność, społeczeństwo sieci, przestrzeń przepływów, miasto dualne. Maturana, Varela, Capra, Castells.

1

Wy4

Elementy struktury miasta. Armatura, enklawy, heterotopie. Shane. Część 1.

1

Wy5

Normatywne modele urbanistyczne. Lynch, Vigano.

1

Wy6

Poststrukturalistyczne i dekonstruktywistyczne koncepcje urbanistyczne. Złożenia ryzomatyczne, landscape urbanism, miasto sieciowe. Rossi, Rowe i Koetter,Koolhaas, Tschumi, Oswald i Baccini.

1

Wy7

Wizje ekologiczne i emergentne. Mostafavi, Weinstock.

1

Wy8

Wizje perspektywiczne dla miast kurczących się. Greater Helsinki 2050, Tokio fibercity 2050, The Developing City – London 2050, itp.

1

Wy9

Strategie urbanistyczne. Metoda 1: siatka/kwartał.

1

Wy10

Strategie urbanistyczne. Metoda 2: obiekt.

1

Wy11

Strategie urbanistyczne. Metoda 3: krajobraz.

1

Wy12

Strategie urbanistyczne. Metoda 4: złożenie.

1

Wy13

Strategie urbanistyczne. Metoda 5: grafting –mapping.

1

Wy14

Współczesne metody regulacji i organizacji przestrzeni miejskiej.

Część 1.


1

Wy15

Współczesne metody regulacji i organizacji przestrzeni miejskiej. Część 2.

1
Suma godzin

15Forma zajęć seminarium

liczba godzin

S1

Wprowadzenie do tematyki zajęć, omówienie etapów pracy i zadań

2

S2

Analiza Studium zagospodarowania i rozwoju miasta pod kątem możliwości/ potencjału interwencji urbanistycznej Dyskusja. Część 1.

2

S3

Wybór fragmentów miasta

2

S4

Analiza morfologiczna (3 elementy struktury) wybranych fragmentów miasta. Część 1

2

S5

Analiza morfologiczna . Część 2.

2

S6

Analiza morfologiczna . Część 3.

2

S7

Podsumowanie wyników analizy. Dyskusja.

2

S8

Opracowanie strategii (kompozycja i elastyczność struktur) dla wybranych fragmentów miasta. Część 1

2

S9

Opracowanie strategii. Część 2.

2

S10

Opracowanie strategii. Część 3.

2

S11

Opracowanie strategii. Część 4.

2

S12

Opracowanie strategii. Część 5.

2

S13

Podsumowanie wyników. Dyskusja.

2

S14

Opracowanie wyników badań do publikacji. Część 1.

2

S15

Opracowanie wyników badań do publikacji. Część 2.

2
Suma godzin

30STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Prezentacja multimedialna w ramach wykładu.

N2. Dyskusja dydaktyczna w ramach wykładu oraz projektu.

N3. Tabele wyników analiz.

N4. Strategie w formie plansz, makiet i prezentacji.

N5. Konsultacje.

N6. Praca własna – prowadzenie analiz, opracowanie scenariuszy oraz zebranie i opracowanie materiałów do publikacji.

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01, PEK_W02, PEK_W03,

PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_U04, PEK_U06

PEK_K01, PEK_K02, PEK_K03


Ocena udziału w badaniach oraz wartości merytorycznej analiz morfologii miasta i strategii urbanistycznych.

F2

PEK_U05,PEK_U06

Ocena wartości merytorycznej i formy materiałów do publikacji

P

PEK_W01, PEK_W02, PEK_W03,

PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_U04Ocena końcowa strategii urbanistycznych P=0,8

Ocena końcowa w formie egzaminu P=0,2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

 1. Lehnerer A., 2009, Grand Urban Rules, 010 Publishers, Rotterdam.

 2. Lynch K., 1981, Good City Form, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts

 3. Mostafavi M., Doherty G., 2010, Ecological Urbanism, Lars Müller Publishers, Zurich.

 4. Oswald, F. Baccini, P. in association with Michaeli, M., 2003, Netzstadt – Designing the Urban, Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin.

 5. Rossi A., 1982,The Architecture of the City, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 6. Rowe C., Koetter F., Collage City, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 7. Shane D.G., 2005, Recombinant Urbanism. Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design, and City Theory, Wiley Academy, Chichester

 8. Weinstock M., 2010,The Architecture of Emergence: The Evolution of Form in Nature and Civilisation. Wiley, London/Chichester.

 9. Viganò P., 2000, La città elementare, Skira, Milano.


literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Aleksander Ch., 1977, Angel S., Ishigawa S., Jacobsen M., King I., Silversten M.: A Pattern Language, New York.

 2. Batty, M.; Longley, P. (1994) Fractal Cities. Academic Pres Ltd.

 3. Christiaanse K., 2012, The city as loft, gta VerlagETH Zurich, Zurich.

 4. Dupuy G., 2008, Urban Networks-Network Urbanism, Techne Press, Amsterdam.

 5. EspaceCroise ed., 1996, Eralille – making new City Center, Birkhauser, Basel

 6. Fusero P., 2008, E-City. Digital Networks and Cities of the Future, LISt Laboratorio, Barcelona.

 7. van't Hof Ch., van Est R., Daemen F., 2011, Check in/ Check out. The Public Space as an Internet of Things, Nai Publishers, Rotterdam.

 8. Koolhaas R., Mau B.,1995, S, M, L, XL. O.M.A., The Monacelli Press, New York.

 9. Boeri S., Koolhaas R., Kwinter S., Fabricius D., Obrist H. U., Tazi N.,

 10. 2001Mutations, Actar. Barcelona.

 11. Lynch K.,1960, The Image of the City, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 12. Maizner K.,2007, Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika złożoności materii umysłu I ludzkości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 13. McGrath Brian ed., 2012, Urban Design Ecologies: AD Reader, Willey, ???

 14. Mvrdv,2012, Agendas On Urbanism, Equal books, Seul

 15. Rossi A., 1982,The Architecture of the City, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 16. Rowe C., Koetter F., Collage City, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 17. Sieverts, T. ed, 2000, Zwischenstadt: Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land, Birkhäuser Verlag, Basel.

 18. Smets Marcel: Grid, Casco, Clearing, Montage,Topos 38/2002

 19. Shamiyeh M. ed., 2007, Organizing for Change/ Space. Integrating architectural thinking in other fields, Birkhauser, Basel.

 20. Tschumi B., 1984, Event Cities, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 21. Watts, D. J.; Strogatz, S. H. (1998) Collective dynamics of ‘small-world’ networks. Nature. Vol. 393.

 22. Watts, D. J. (1999) Small Worlds. Princeton University Press. Princeton.
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr inż. arch. Dariusz Dziubiński, dariusz.dziubinski@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Strategie urbanistyczne

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia

dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01

D3_W02

C1, C4

Wy1, Pr1-3


N1, N2

PEK_W02

D3_W03

C2, C5

Wy2-8, Pr4-7

N1, N2

PEK_W03

D3_W05

C2, C3, C6

Wy2-15, Pr8-13

N1, N2

PEK_U01

D3_U02

C2, C5

Pr4-7

N2,N3, N5, N6

PEK_U02

D3_U02

C4, C5, C6, C7

Pr2-13

N2, N3, N4, N5, N6

PEK_U03

D3_U02

C2, C3, C6

Pr8-13

N4, N5, N6

PEK_U04

D3_U06

C2, C3, C6, C7

Pr2-15

N2, N3, N4, N5

PEK_U05

D3_U07

C7

Pr14-15

N3, N4, N5, N7

PEK_U06

D3_U09

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

W1-15, Pr2-13

N2, N5

PEK_K01

D3_K01

C4, C5, C6

Pr2-15

N2, N3, N4, N5,

PEK_K02

D3_K02

C4, C5, C6

Pr2-15

N2, N3, N4, N5,

PEK_K03

D3_K04

C4, C5, C6

Pr2-15

N2, N3, N4, N5,

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość