Strona główna

Karta przedmiotu studium projektowe: projektowanie sal widowiskowych


Pobieranie 72.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar72.51 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU

STUDIUM PROJEKTOWE: PROJEKTOWANIE SAL WIDOWISKOWYCH
Kierunek studiów : Architektura i urbanistyka


Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Kod przedmiotu AUA107704wP

Grupa kursów TAKWykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

1545
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)


120
Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę
Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)


X
Liczba punktów ECTS


4
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)
3
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)


1WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. WIEDZA: Student posiada wiedzę z zakresu projektowania budynków o prostej konstrukcji i formie. Ma ukończony kurs z projektowania wstępnego oraz projektowania architektonicznego na I stopniu studiów. Umie opracować program funkcjonalny dla obiektów o jednolitej funkcji.

2. UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi posługiwać się programami wspomagającymi projektowanie typu CAD oraz programami graficznymi do opracowania prezentacji.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o architekturze obiektów z wiodącą funkcją widowiskową

C2 Celem jest zdobycie przez studentów umiejętności projektowania obiektów widowiskowych z salą oraz funkcjami towarzyszącymi poprzez rozwiązanie wybranego tematu projektowego

C3 Celem jest wykształcenie u studentów kreatywnego, twórczego podejścia do projektowania obiektów tego typu i poszukiwania nowatorskich rozwiązań.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 ma podstawowa wiedzę w zakresie architektury użyteczności publicznej o dominującej funkcji widowiskowej oraz jej typologii niezbędną do projektowania obiektów tego typu ; ma wiedzę w zakresie zagadnień technicznych związanych z ich projektowaniem i konstruowaniem , w tym ewakuacji i ochrony ppoż.Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 potrafi projektować obiekty użyteczności publicznej z wiodącą funkcją widowiskową; potrafi przeprowadzić analizy dotyczące powiązania z otoczeniem, dostępności i obsługi projektowanego obiektu, analizy powiązań funkcjonalnych oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych; posiada umiejętności przygotowania i sporządzania dokumentacji architektoniczno-budowlanej wybranego obiektuZ zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

PEK_K02 ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

PEK_K03 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

Sala widowiskowa w strukturze budynku użyteczności publicznej, powiązania funkcjonalne

2

Wy2

Geneza sal widowiskowych – teatr antyczny

2

Wy3

Rozwój strukturalny sal widowiskowych w okresach historycznych (renesans, barok itp.)

2

Wy4

Typologia współczesnych sal widowiskowych

2

Wy5

Kształtowanie współczesnych sal widowiskowych w aspekcie uwarunkowań ergonomicznych oraz wymogów prawa budowlanego

2

Wy6

Problematyka sceny – wykresy widoczności oraz akustyka

2

Wy7

Przegląd i analiza wybranych przykładów sal widowiskowych

2

Wy8

Omówienie autorskich projektów, zaliczenie

1
Suma godzin

15Forma zajęć - projekt

Liczba godzin

Pr1

Omówienie i wybór tematów, analiza uwarunkowań

3

Pr2

Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna, plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

6

Pr3

Prezentacja I, dyskusja

3

Pr4

Koncepcja architektoniczna, w tym:

-rzuty wszystkich kondygnacji - skala 1:200, wybrany fragment: rzut sali – skala 1:100

-charakterystyczne przekroje i widoki - skala 1:200, przekrój przez salę z wykresem widoczności - skala 1:100


18

Pr5

Prezentacja II, omówienie projektów

3

Pr6

Detal architektoniczny , wizualizacje projektu

9

Pr7

Oddanie końcowe, ocena projektu

3
Suma godzin

45STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. wykład informacyjny

N2. wykład problemowy

N3. prezentacja multimedialna

N4. prezentacja projektu

N5. konsultacje

N6. dyskusja
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01

Kolokwium - α1=1

F2

PEK_U01

Ocena wartości merytorycznej projektu - α2=0,8

F3

PEK_K01 PEK_K02

Ocena aktywności (min. 50% korekt, zaliczenie wszystkich przeglądów) α3=0,1


F4

PEK_K03

Ocena prezentacji ustnej α4=0,1

P 1= α1 F1 gdzie α1=1, Σ α = 1

P 1= α2 F2+ α3 F3+ α4F4 gdzie α2=0,8, α3=0,1, α4=0,1 Σ α = 1


LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690; z późniejszymi zmianami)

[2] Beranek L. L., Concert halls and opera houses: music, acoustics and architecture, 2004

[3] Braun K., Przestrzeń teatralna, Wrocław 1982

[4] Frydecki A., Projektowanie budynków widowiskowych dla teatru, muzyki i filmu, Wrocław 1976

[5] Grudziński A., Audytoria dydaktyczne, Wrocław 1979

[6] Hammond M., Performing architecture: opera houses, theatres and concert halls for the twenty- first century, 2006

[7] Heathcote E., Cinema builders, 2001

[8] Izenour G.C., Theater design, 1996

[9] Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Warszawa 2011

[10] Wirszyłło R., Urządzenia sportowe, Warszawa 1966


literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

[1] czasopisma architektoniczne krajowe i zagraniczne, np. Architektura & Biznes, Architektura – murator.OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr inż. arch. Andrzej Sobolewski andrzej.sobolewski@pwr.wroc.plMACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

STUDIUM PROJEKTOWE: PROJEKTOWANIE SAL WIDOWISKOWYCH

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Architektura i Urbanistyka


I SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA


Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 (wiedza)

K1AIU_W21

C1

Wy1-Wy15

N1, N2, N3

PEK_U01 (umiejętności)

K1AIU_U13

C2

Pr1-Pr7

N1, N2, N3, N5

PEK_K01 (kompetencje)

K1AIU_K01

C1, C2

Wy1-Wy8

N1, N2, N3

PEK_K02

K1AIU_K02

C1, C2

Wy1-Wy8

N1, N2, N3

PEK_K03

K1AIU_K05

C1, C2

Pr1-Pr7

N6, N4

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość