Strona główna

Katowice, dnia 04. 04. 2011r. Prezydent Miasta Katowice


Pobieranie 6.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.8 Kb.
Katowice, dnia 04.04.2011r.

Prezydent Miasta Katowice


KŚ-III.7624.1.184.2010.EMD: 76292

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Mirosława Zawartka – Pracownia Projektowa „MIZAWA” ul. Andersa 41, 41-200 Sosnowiec działającego z upoważnienia Pana Sebastiana Zając – „SABEX” , ul. Markiefki 69/1, 40-212 Katowice ( aktualny pełnomocnik w niniejszej sprawie Pan Bartosz Majewski – AMAYA ARCHITEKCI, ul. Baildona 24c/10, 40-115 Katowice)

Prezydent Miasta Katowice


podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji z dnia 04.04.2011r. Nr 12/Ś/11 znak KŚ-III.7624.1.184.2010.EM
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali blacharni samochodowej przy ul. Krakowskiej 87 w Katowicach.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70, IV piętro, pokój 401 - od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 , w środy do godz.1300.Informację o wydanej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: bip.um.katowice.pl (zakładka: System informacji o środowisku).

z up. Prezydenta Miasta Katowice( - ) Zofia Muc

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice ( www.bip.um.katowice.pl), oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice( ul. Młyńska 4).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość