Strona główna

Katowice: Zakup ustników do urządzeń do badania trzeźwości do Alcosensora IV w ilości 160 tyś. sztuk, Alcosensor fst w ilości 1000 sztuk, Alkometr 0, Siemens (typA) w ilości 50 tyś. sztuk I Alkomat Drager (typ D) w ilości 20 tyś


Pobieranie 13.77 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.77 Kb.
Katowice: Zakup ustników do urządzeń do badania trzeźwości do Alcosensora IV w ilości 160 tyś. sztuk, Alcosensor FST w ilości 1000 sztuk, Alkometr A2.0, Siemens (typA) w ilości 50 tyś. sztuk i Alkomat Drager (typ D) w ilości 20 tyś. sztuk - dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego
Numer ogłoszenia: 60431 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ustników do urządzeń do badania trzeźwości do Alcosensora IV w ilości 160 tyś. sztuk, Alcosensor FST w ilości 1000 sztuk, Alkometr A2.0, Siemens (typA) w ilości 50 tyś. sztuk i Alkomat Drager (typ D) w ilości 20 tyś. sztuk - dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 2 zadania: Zadanie nr 1 - Zakup ustników do badania trzeźwości do urządzeń typu Alcosensor IV oraz Alcosensor FST Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ Zadanie nr 2 - Zakup ustników do badania trzeźwości do urządzeń typu Alkometr A2.0, Siemens (typA), Alkomat Drager (typD) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ Oferowany asortyment musi być fabrycznie nowy, gatunku I i dostarczony w oryginalnych i nienaruszonych fabrycznych opakowaniach producenta, w przypadku gdy etykiety na produktach wykonane są w języku obcym Zamawiający wymaga naklejenia etykiety w języku polskim. Oferowany asortyment musi posiadać atest PZH. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożonym zamówieniem do magazynów Wydziału Zaopatrzenia , ul. Kochłowicka 5 , 40-069 Katowice ( magazyn nr 8). Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.32.23.00-4, 19.52.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:A. 1.Oświadczenie wykonawcy, że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, gatunku I i będzie dostarczony w nowych oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Kserokopia posiadanego atestu PZH na oferowany asortyment. 3.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie w formie oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.policjia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KWP Katowice ul. Lompy 19 pokój 735, piętro VII blok C..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2011 godzina 11:00, miejsce: KWP Katowice ul. Lompy 19 pokój 735, piętro VII blok C..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup ustników do badania trzeźwości do urządzeń typu Alcosensor IV oraz Alcosensor FST.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.32.23.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup ustników do badania trzeźwości do urządzeń typu Alkometr A2.0, Siemens (typA), Alkomat Drager (typD).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość