Strona główna

Kierunek studiów Ochrona środowiska Wydział


Pobieranie 30.21 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.21 Kb.


SYLABUS

Kierunek studiów

Ochrona środowiska

Wydział

Filozofii Chrześcijańskiej

Typ studiów

Konwersatorium 20 godzin

Rok studiów

IV, V

Rok akademicki

2010/2011

Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo ekologiczne


Rodzaj zajęć

Wykład monograficzny

Liczba godzin

20

Prowadzący

Dr Marek Haliniak

Współwykładowca:

Lesław Michnowski


Forma zaliczeniaPraca zaliczeniowa na zadany temat


Opis kursu

Wykład monograficzny poświęcony jest najistotniejszym wyzwaniom dla bezpieczeństwa ekologicznego jako elementu systemu bezpieczeństwa , określonego jako zintegrowany i wewnętrznie skoordynowany zbiór wzajemnie powiązanych struktur instytucji, jednostek administracji samorządowej i rządowej, realizujących określone zadania w swoich specyficznych dziedzinach. Prezentacja poszczególnych zagrożeń odnosi się każdorazowo do podstawowych sposobów ich zwalczania, realizowanych poprzez budowę spójnych systemów zapobiegania i wczesnego ostrzegania, a także konstrukcję trwałych mechanizmów obronnych w oparciu o konkretne regulacje prawne i rozwiązania organizacyjne. Szczególne miejsce w programie zajmuje kwestia powiązania bezpieczeństwa ekologicznego z takimi problemami jak rozwój społeczno-ekonomiczny, wszelkiego rodzaju konflikty oraz polityki w tym szczególnie polityka energetyczną.


Cel zajęć

Celem zajęć jest omówienie istoty, typów i skali zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego jako istotnego czynnika zagrożeń dla współczesnego państwa, społeczeństwa, środowiska, sfery publicznej i prywatnej, a zwłaszcza sfery jego podstawowych interesów ekonomicznych. Zajęcia mają też zapoznać słuchaczy z podstawami metodologii działań podejmowanych przez organa państwa dla zapewnienia jego bezpieczeństwa.


Tematy zajęć

 1. Przedstawienie programu zajęć. Wprowadzenie w tematykę. Przedstawienie oczekiwań co do formy zaliczenia itp.

 2. Bezpieczeństwo ekologiczne jako kategoria filozoficzna, konstytucyjna i element Strategii Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Kraju,

 3. Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego w świetle wybranych koncepcji bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo ekologiczne w ujęciu prakseologicznej i holistycznej teorii bezpieczeństwa. Dodatkowo: typologia współczesnych zagrożeń, wyzwania i zagrożenia zewnętrzne, geopolityka światowa i regionalna, konflikty międzynarodowe – lokalne, regionalne, globalne, konflikty cywilizacyjne, a także

-aspekt praktyczny bezpieczeństwa ekologicznego (wzajemne interakcje z poszczególnymi sferami bezpieczeństwa państwa);

-aspekt społeczny bezpieczeństwa ekologicznego, tzn. kwestia rozwoju kosztem otoczenia społeczno-przyrodniczego (partykularny sposób obrony) v. rozwój wraz z otoczeniem społeczno-przyrodniczym (holistyczny sposób obrony ).
 1. Bezpieczeństwo ekologiczne - w świetle postulatów ONZ oraz społecznego nauczania Jana Pawła II.
 1. Kultura informacyjna w kształtowaniu bezpieczeństwa ekologicznego.
 1. Główne zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie ochrony środowiska w Polsce dotyczące:
 1. utraty różnorodności biologicznej i zubożenia zasobów naturalnych,

 2. degradacji gleb,

 3. ochrony środowiska przed niekontrolowanym wykorzystaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie,

 4. ochrony przed powodzią i skutkami suszy,

 5. poprawy jakości wód,

 6. zanieczyszczenia powietrza,

 7. ilości wytwarzanych odpadów,

 8. ryzyka środowiskowego związanego z produkcją, obrotem i wykorzystaniem substancji chemicznych,

 9. poważnych awarii przemysłowych,

 10. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem.

 11. zmian klimatycznych spowodowanych wzrostem emisji gazów cieplarnianych.


Literatura

Balcerowicz B., Pokój „nie-pokój” – na progu XXI wieku, Bellona, Warszawa 2002;

Brzeziński Z., Wielka szachownica, tłum. T. Wyżyński, Bertelsmann Media, Warszawa 1999;

Foks J. ABC przestepczości zorganizowanej, Warszawa 2000;

Gray J. Al-kaida i korzenie nowoczesności, wyd. Aletheia

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa 1998;

Jan Paweł II, Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 roku;

Kołecki H., Policyjno-kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce, Poznań, 1992;


Konieczny J., Bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne, jądrowe i ochrona radiologiczna (wybór źródeł do PO, zarządzania kryzysowego i medycyny katastrof), Warszawa 2005;

Michałowski W. St. Służby w rurach, Rurociągi nr 5/2006;

MICHNOWSKI L., Odnowiona Strategia Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej – warunek powstrzymania degradacji polskiego społeczeństwa, „PROBLEMY EKOROZWOJU – PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, 2008, vol. 3, No 2,

FORRESTER J. W., Counterintuitive Behavior of Social Systems (D-4468-2), 1995 -http://web.mit.edu/sdg/www/D-4468-2.Counterintuitive.pdf

CIA, Report: Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts, Central Intelligence Agency, December 2000, http://www.odci.gov/cia/publications/globaltrends2015/index.html.

CIA, The Contradictions of Globalization, Report of National Intelligence Council’s Report 2020 Project, 2004 - http://www.cia.gov/nic/NIC_2020_project.html.

FEY W. R. LAM A. C. W., 2001, The Bridge To Humanity’s Future: A System Dynamics Perspective on the Environmental Crisis and its Resolution, http://www.ecocosmdynamics.org/Pubs/BridgeAddress.doc

GLENN J., C., GORDON T., J., 2005 State of the Future, American Council for the United Nations University, 2005 - http://www.acunu.org/millennium/sof2005-exec_summ.pdf.

JAN PAWEŁ II, 1993, Dialog między nauką a wiarą, Wizyta w międzynarodowym centrum naukowym im. Ettore Majorany, 8 maja 1993 r., „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) nr 7.

JAN PAWEŁ II, Adhortacja „Ecclesia in America”, styczeń 1999,, p. 63

JAN PAWEŁ II, Papież w Koloseum: „Wielki Piątek to dzień, który zmienia los i przeznaczenie ludzkości”, (Depesza agencyjna Katolickiej Agencji Informacyjnej), Rzym, 05.04 (KAI), ml.

JAN PAWEŁ II, GLOBALIZATION MUST NOT BE A NEW FORM OF COLONIALISM, Vatican City, APR 27, 2001.

JAN PAWEŁ II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

JAN PAWEŁ II, Encyklika Sollicitudo Rei Socialis, 1987.

JAN PAWEŁ II, Encyklika Centesimus Annus, 1991.

JAN PAWEŁ II, Encyklika Veritatis Splendor, 1993.

JAN PAWEŁ II, Encyklika Evangelium vitae, 1995.

Benedykt XVI, Encyklika Spe Salvi, 2007.

KAKU M., Visions, How science will revolutionize the 21`st century, Authors Books, Double day, New York …., 1997.

KING A., SCHNEIDER B., Pierwsza globalna rewolucja, Jak przetrwać? Raport Rady Klubu Rzymskiego, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1992.

KOZŁOWSKI S., Ekorozwój - Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2000.

LASZLO E., Introduction to Systems Philosophy - Toward a New Paradigm of Contemporary Thought, Taylor & Francis, 1972.

MARTIN H. P., SCHUMANN H., Pułapka globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.1999.

MEADOWS D. H., MEADOWS D. L., RANDERS J., BEHRENS III, W. W., Limits to Growth, Universe Books, New York 1972.

MEADOWS D. H., MEADOWS D. L., RANDERS J., Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Polskie Towarzy­stwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995.

MEADOWS D. H., MEADOWS D. L., RANDERS J., Beyond the Limits, Global Collapse or a Sustainable Future, Earthscan, London 1993.

MEADOWS D. H., RANDERS J., MEADOWS D. L., Limits to Growth, The 30-Year Update, Chelsea Green Publishing Company, Vermount 2004.

MERKEL A., Wystąpienie w Davos 2007, (internet).

MICHNOWSKI L., 1994a, Ekorozwój - nadzieja, konieczność, szansa, "Nauka", nr 1.

MICHNOWSKI L., 1994b, Ekohumanizm jako podstawa ekorozwoju, „Nauka", nr 4.

MICHNOWSKI L., 1994d, Kryzys globalny a przywracanie zdolności rozwoju, Aneks 1, [w:] PAJESTKA J., O orientację na przyszłość w reformach polskich, Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994.

MICHNOWSKI L., Jak żyć?, Ekorozwój albo … , “, Wyd. “Ekonomia i Środowisko”, Białystok 1995 - http://www.psl.org.pl/kte/books.htm.

MICHNOWSKI L., Modelowanie konceptualne w przewidywaniu przyszłości, [w:] Czy warto myśleć o przyszłości, Komitet Prognoz "Polska w XXI Wieku" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, D. W. Elipsa, Warszawa 1996.

MICHNOWSKI L., 1998a, Ekohumanizm jako warunek powstrzymania regresu człowieczeństwa, Człowiek i Przyroda, nr 8-9.

MICHNOWSKI L., 1999a, Ekohumanizm jako aksjologiczna podstawa wychowania dla przyszłości. [w:] materiały z konferencji Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN n.t.: Etos edukacji w XXI wieku, Jachranka 17-19 listopad 1999 r.

MICHNOWSKI L., 1999b, Czy regres człowieczeństwa?, Wyd. LTN-K, Warszawa 1999 - http://www.psl.org.pl/kte/books.htm

MICHNOWSKI L., 2002a, Etyczne i informacyjne przesłanki trwałego rozwoju, [w:] Unia Europejska, Geneza – rozwój – perspektywy, red. Dołęga J. M., Episteme, nr 25 (2002), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002

MICHNOWSKI L., 2002d, Alternatywne kierunki globalizacji, [w:] Polska 2000 Plus, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, nr 1 (5)

MICHNOWSKI L., 2003e, O potrzebie budowy informacyjnych podstaw zrównoważonego rozwoju światowej i polskiej społeczności (analiza systemowa), załącznik do: Ekspertyza (dla Ministerstwa Środowiska) pt. Koncepcja realizacji zaleceń Szczytu Ziemi w Johannesburgu dotyczących budowy informacyjnych podstaw zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2003 r. –http://www.psl.org.pl/kte/ekspertyzaz.pdf

MICHNOWSKI L., 2006b, Ekohumanizm i trwały rozwój a koncepcja cywilizacji życia i miłości Jana Pawła II, [w:] Rozmaitości ekofilozofii red. Skowroński A.,, Episteme, nr 57 (2006), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2006 - http://www.psl.org.pl/kte/ekohumanizmczm.pdf

MICHNOWSKI L., 2006e, Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata,. Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006.

MICHNOWSKI L., 2007, Eco-Humanism and Popular System Dynamics as Preconditions for Sustainable Development, The Vol. 3, No. 11, November 2007 issue of the Solidarity, Sustainability, and Non-Violence (SSNV) Research Newsletter.-http://pelicanweb.org/solisustv03n11michnowski.html

MICHNOWSKI L., Ekonomia społeczna jako przesłanka poprawnej integracji europejskiej, Episteme 30 (2003), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2003.

MICHNOWSKI L., Ekohumanizm i trwały rozwój a koncepcja cywilizacji życia i miłości Jana Pawła II, Rozmaitości ekofilozofii, Redaktor tomu Antoni Skowroński, EPISTEME 57(2006), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2006.

United Nations, Rio Declaration on Environment and Development, 1992.

United Nations, The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002.

United Nations, 2005 World Summit Outcome, 2005.

United Nations, WSIS Tunis Commitment, 2005.

STIGLITZ J. E., 2007, Bleakonomics, New York Times, September 30 -

http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/reviews/bleakonomics

STERN N., The Stern Review on the economics of climate change, 2006 - http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm .Raport Brundtland, Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWN , Warszawa 1991, (tekst anglojęzyczny: Report of the World Commlssion on Environment and Development "Our Common Future" http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/nachhaltigeentwicklung/brundtland_bericht.pdf ,

Munkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004;

Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, wyd. Bellona, Warszawa 1995;

Świniarski J. O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Warszawa-Pruszków 1997;


Toffler A. i H., Wojna i antywojna, tłum. B i L. Budreccy, Bertelsmann Media, Warszawa 1998;

Tyrała P. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków 2000;Wrzosek A., Bezpieczeństwo państwa w ujęciu prakseologiczno-logicznym – Praca Studyjna, wyd. Studium Obronności Państwa WS-O AON, Warszawa-Rembertów 2002;

Badanie przestępczości gospodarczej 2005 – Polska, raport Price Waterhouse Coopers;

Global Economic Crime Survey 2005, raport Price Waterhouse Coopers;

Strategia bezpieczeństwa RP, z 2007r.,©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość