Strona główna

Kierunek times New Roman, 16, kapitaliki, pogrubiona Times New Roman, 12 Times New Roman, 18


Pobieranie 120.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar120.01 Kb.
W
Załącznik 7
yższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony


im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

W
Times New Roman, 20, kapitaliki, pogrubiona

Times New Roman, 14, pogrubiona
ydział …………………..

KIERUNEK ……………………….Times New Roman, 16, kapitaliki, pogrubiona

Times New Roman, 12


Times New Roman, 18Imię i nazwisko autora

N
Times New Roman, 16
r albumu:

Times New Roman, 24.

Tytuł nie powinien zajmować całej szerokości strony

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ


USTAWIENIE UKŁADU STRONY

Marginesy

Górny: 2,5 cm Dolny: 2,5 cm

Lewy: 3 cm Prawy: 2 cm
Praca licencjackanapisana pod kierunkiem


Times New Roman, 14


prof. dr. hab. ……………

W
Times New Roman, 14


arszawa 2011


Podziękowania (nieobowiązkowe)


Times New Roman, 12, kursywa
Wykaz skrótów w tabelce bez krawędzi

Times New Roman, 14

Times New Roman, 12,

Wykaz skrótów stosowanych w pracySKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT


Times New Roman, 12
Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu

SKRÓT

Rozwinięcie skrótu


Times New Roman, 14

S
Tytuły rozdziałów: Times New Roman, 12 Tytuły podrozdziałów: Times New Roman, 12Spis treści w tabelce bez krawędzi
pis treściWstęp…………………………..…………………………….……….………...

3
1.

TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO ………………………..…………..

5
1.1.

Tytuł podrozdziału …………………………………….………………

5
1.2.

Tytuł podrozdziału ……………………………………………………

10
1.3.

Wnioski ……………………………………………………………….

14
2.

TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO……………………………………

16
2.1.

Tytuł podrozdziału …………………………………….………………

16
2.2.

Tytuł podrozdziału …………………………………….………………

20
2.3.

Wnioski ………… …………………………………….………………

23
3.

TYTUŁ ROZDZIAŁU TRZECIEGO ………………………………………

25
3.1.

Tytuł podrozdziału ……………………………………………………

25
3.2.

Tytuł podrozdziału ……………………………………………………

36
3.3.

Wnioski ………… …………………………………….………………

40
Zakończenie ……….………………………………………….…………………...

44
Bibliografia …………………………………..……………………………...….....

53
Spis tabel, rysunków i wykresów ……………………….………………..……….

55
Załączniki ………………………………………….……………………………...

57WstępTimes New Roman, 14,

Times New Roman, 12

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

.


USTAWIENIE AKAPITU W OPCJACH INTERLINII

Akapit

Wcięcia i odstępy

Ogólne

Wyrównanie: Wyjustowany

Poziom konspektu: Tekst podstawowy

Wcięcia

Z lewej: 0 cm Specjalne: Co:

Z prawej: 0 cm Pierwszy wiersz: 1,25 cm

Odstępy

Przed: 12 pkt Interlinia:

Po: 0 pkt 1,5 wiersza

1. TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO


Times New Roman, 14

Times New Roman, 12

1.1. Tytuł podrozdziałuOdsyłacz do wzoru
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (1).


Wzory, rysunki, tabele, wykresy numerowane niezależnie od numerów rozdziałów i podrozdziałów kolejno do końca pracy(1)
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (2). Tekst tekst tekst.


(2)
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (rys. 1.).


Odsyłacz do rysunku
Times New Roman, 11, wyjustowany


Rys. 1. Tytuł rysunkuŹródło: (Przykład:) Opracowanie własne na podstawie …………….


Times New Roman, 11

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.


1.2. Tytuł podrozdziału
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (rys. 1.). Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.1

Times New Roman, 10. Interlinia: Pojedyncze.

Przypisy kończą się kropką.

RODZAJE PRZYPISÓW

Przypis źródłowy zwykły:

Książki

R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2006, s. 105.

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001, s. 132.

J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006, s. 21.Artykuły w pracach zbiorowych i periodykach

E. Kawecka-Wyżykowska, Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego, [w:] J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polska w WTO, Warszawa 2002, ss. 25-26.

T. Jodko, Polityka handlowa Unii Europejskiej w kontekście zasad WTO, Ekonomiczno-informatyczny kwartalnik teoretyczny nr 7 Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2006.

Przypis źródłowy rozszerzony:

Szerzej na temat projektów White’a i Keynesa oraz konferencji w Bretton Woods pisał m.in. R. Ludwikowski (Handel międzynarodowy, Warszawa 2006, ss. 51-58).Przypis polemiczny zwykły:

Por. R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2006, s. 105.Przypis polemiczny rozszerzony:

Podział procesu rozwiązywania sporów jest podziałem umownym. W procesie rozjemczym GATT rozróżniano zasadniczo dwa etapy: pozainstytucjonalny i instytucjonalny. Inny podział spotkać można w literaturze przedmiotu: np. B. Hoekman i M.M. Kostecki rozróżniają pięć etapów, podczas gdy R. Ludwikowski opisuje aż dziesięć etapów powołując się na opis procedur zawarty w Uzgodnieniu (Por. B. Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2002, s. 82 oraz R. Ludwikowski, op. cit., ss. 95-97). Autorzy są przekonani, że podział przez nich zaproponowany najlepiej odzwierciedla charakter i przebieg tego procesu.Przypis dygresyjny:

Chociaż przez cały czas GATT był formalnie umową międzynarodową, w zaawansowanej fazie swego funkcjonowania przejawiał wiele cech organizacji międzynarodowej. Funkcje realizowane w jego ramach nie odbiegały od funkcji realizowanych przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, a do ich realizacji powołano stałe organy.Przypis odsyłający:

Zob. European Communities and Certain member States – Large Civil Aircraft, United States & European Communities, WT/DS 347, www.wto.org/enlish/tratop_e/dispu_e/cases_e, (27.04.2010)).KOLEJNOŚĆ STOSOWANIA PRZYPISÓW

Po raz pierwszy:

R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2006, s. 105.Bezpośrednio jeden po drugim:

Ibidem, s. 115. lub: Tamże, s. 115. (W całej pracy stosujemy tylko jedna wersję)

Po raz kolejny:

R. Ludwikowski, op. cit., s. 110. lub: R. Ludwikowski, dz. cyt., s. 110.Podany za innym autorem:

T. Bartoszewicz, GATT a międzynarodowa polityka handlowa, Warszawa 1988, s. 17, cyt. za: R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2006, s. 205.2. TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO


Nowy rozdział na nowej stronie

T
Odsyłacz do tabeli


ekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (tab.1.).
Tab. 1. Tytuł tabeli

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość (%)

1.

Składnik A

50

2.

Składnik B

20

3.

Składnik C

30

Źródło: (Przykład:) Opracowanie własne na podstawie …………….

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (wyk.1.).


Odsyłacz do wykresu

Wyk. 1. Tytuł wykresu
x

Źródło: Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania publikacji, strona …


Dalsze rozdziały

Zakończenie


Tekst podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę. Tekst podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę. Tekst podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę. Tekst podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę podsumowujący pracę.
Bibliografia

1
Times New Roman, 14Times New Roman, 12, Interlinia: pojedyncze
. Literatura przedmiotu

a) Druki zwarte (książki):

Bartoszewicz T., GATT a międzynarodowa polityka handlowa, Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1988.

Latoszek E., M. Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, PWN, Warszawa 2001.

Ludwikowski R., Handel międzynarodowy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, PWN, Warszawa 2006.

b) Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły w periodykach naukowych i prasie:

Grodecka S., Wpływ członkostwa w WTO na politykę gospodarczą Chin, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA nr 4(26)2007/1(27)2008.

Kawecka-Wyżykowska E, Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego, [w:] Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Polska w WTO, Wyd. IKC, Warszawa 2002.

Parker R. P., Dispute Settlement In the GATT and the Kanada-U.S. Free Trade Agrement, Journal of the World Trade 1989, nr 3.

Paszkowski K., Stępień A., Mechanizm rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu jako szczególny rodzaj arbitrażu, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA nr 3(25)2007.

Zieliński R., Posterunki policji zaczną znikać po wyborach, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 89 z 10 maja 2011 r.

2. Akty prawne i dokumenty

a) Ratyfikowane umowy międzynarodowe:Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., (Dz. U. 1995 r. nr 98, poz.483).

b) Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, itp.:Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 12, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2000 r. Nr 111, poz. 1311).

3. Inne (Materiały robocze i informacyjne instytucji, informacje internetowe, itp.)

Biuletyn Informacyjny PZW, Nr 23/2004.

Informacja dotycząca budżetu WTO w roku 2009 dostępna na stronie internetowej WTO, www.wto,org, (12.09.2009).Spisy w tabelce bez krawędzi

Times New Roman, 14

Times New Roman, 12

Spis tabel

Strona

Tab. 1.

Tytuł tabeli ………………………………………………………..
Tab. 2.

Tytuł tabeli ………………………………………………………..
Tab. 3.

Tytuł tabeli ………………………………………………………..
Tab. 4.

Tytuł tabeli ………………………………………………………..
Tab. 5.

Tytuł tabeli ………………………………………………………..Spis rysunków


Strona

Rys. 1.

Tytuł rysunku ………………………………………………………
Rys. 2.

Tytuł rysunku ………………………………………………………
Rys. 3.

Tytuł rysunku ………………………………………………………
Rys. 4.

Tytuł rysunku ………………………………………………………
Rys. 5.

Tytuł rysunku ………………………………………………………Spis wykresów


Strona

Wyk. 1.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Wyk. 2.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Wyk. 3.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Wyk. 4.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Wyk. 5.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Wyk. 6.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Wyk. 7.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Wyk. 8.

Tytuł wykresu ……………………………………………………
Times New Roman, 20
ZAŁĄCZNIKI


Times New Roman, 14

Z


Times New Roman, 16
ałącznik 1

T


Times New Roman, 12
ytuł załącznika


Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika. Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika. Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika. Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika. Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika.

Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika. Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika. Tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika tekst załącznika.


Streszczenie pracy w języku polskim o objętości około 1000 znaków (ze spacjami)


Times New Roman, 14


S
Times New Roman, 12


treszczenie


Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia.

Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia. Tekst streszczenia tekst streszczenia tekst streszczenia.


Streszczenie pracy w języku angielskim o objętości około 1000 znaków (ze spacjami)
Times New Roman, 14

S
Times New Roman, 12


ummary

Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text.

Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text. Summary text summary text summary text summary text summary text.


Times New Roman, 12Times New Roman, 14


Oświadczenie autora pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie oraz, że nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam ponadto, ze niniejsza praca jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data………………… Podpis autora pracy …………………..

Oświadczenie kierownika pracy

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem oraz, że spełnia ona warunki do przedstawienia w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data ……………… Podpis kierującego pracą …………….

Zgoda autora na udostępnienie pracy w bibliotece

……………………………………

(miejscowość i data)

………………………………………..

(imię i nazwisko studenta)

……………………………………….

(numer albumu)
Wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy dyplomowej pt. …………………… …………………………………………………………………………… w bibliotece Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Podpis autora ………………………..1 Tekst przypisu (zależnie od rodzaju).©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość