Strona główna

Kierunek: towaroznawstwo


Pobieranie 173.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar173.8 Kb.
Studia stacjonarne Towaroznawstwo, przedmiot: Chemia organiczna

Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNE

Przedmiot: chemia organiczna


KIERUNEK: TOWAROZNAWSTWO

Kod

13.3-19b-00-C/03

2013/2014Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

II

III
L - 30

Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca przedmiot: Dr hab. piotr minkiewicz, prof. uwm

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka ćwiczeń:

L.p.

Temat ćwiczenia

Treści nauczania

1

Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń z chemii organicznej

18-22.11.2013
Zajęcia organizacyjne: zapoznanie studentów z regulaminem, przepisami BHP oraz organizacją ćwiczeń. Ćwiczenia rachunkowe: obliczanie stężeń w roztworach niewodnych, dobieranie współczynników w reakcjach redox, obliczanie wydajności reakcji, ustalanie wzorów związków chemicznych.


2

Zajęcia seminaryjne
Kolokwium I

25-29.11.2013
Kolokwium I (zadania rachunkowe), Zajęcia seminaryjne: nazewnictwo i izomeria podstawowych grup związków organicznych.3

Informatyka chemiczna

2-6.12.2013
Posługiwanie się bazami danych związków chemicznych na przykładzie bazy PubChem i wyszukiwarki Chemical Structure Lookup

4*

Operacje jednostkowe

Kolokwium II

9-13.12.2013
Operacje jednostkowe: ekstrakcja, krystalizacja, destylacja

Kolokwium II (właściwości podstawowych grup związków organicznych – węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, aminy, amidy, estry).5*

Badanie właściwości grup funkcyjnych

16-20.12.2013Badanie właściwości grup funkcyjnych - węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, aminy, estry.


6*

Badanie właściwości grup funkcyjnych

Kolokwium III

7-10.01.2014
Badanie właściwości grup funkcyjnych - aminokwasy, białka, węglowodany, tłuszcze.

Kolokwium III (właściwości grup związków organicznych ważnych dla funkcjonowania organizmów żywych – aminokwasy, peptydy, białka, węglowodany, lipidy). Wykonanie preparatu.7*

Wykonanie preparatu

13-17.01.2014Synteza preparatu

8

Zaliczenie zaległości

20-24.01.2014
Dokończenie preparatu (ważenie, obliczanie wydajności reakcji, pisanie i poprawa sprawozdania), zaliczenie zaległościZajęcia 1-7 po 4 h, zajęcia 8 – 2h

*Zajęcia prowadzą dwie osoby.Warunki zaliczenia ćwiczeń

- zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną

- wykonanie i zaliczenie analiz, preparatu, prezentacji oraz ćwiczenia z informatyki chemicznej

Warunki zaliczenia preparatu


 • wykonanie preparatu

- obliczenie wydajności reakcji

Zagadnienia teoretyczne do poszczególnych preparatówKwas acetylosalicylowy (aspiryna)

- budowa, właściwości fizyczne i chemiczne kwasów karboksylowych oraz estrów

- reguła aromatyczności

- budowa, właściwości fizyczne i chemiczne bezwodników kwasowych oraz fenoli


Dibenzylidenoaceton

- właściwości chemiczne grupy karbonylowej, pierścienia benzenowego oraz grupy ketonowej- reguła aromatyczności

Treść kolokwiów


Kolokwium 1: Zadania rachunkowe: obliczanie stężeń w roztworach, dobieranie współczynników w reakcjach redox, obliczanie wydajności reakcji
Kolokwium 2: Budowa i podstawowe reakcje następujących grup związków: węglowodory - nasycone, nienasycone i aromatyczne; alkohole - pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe (utlenianie, estryfikacja), fenole (reakcje grupy hydroksylowej, kwasowość); aldehydy (reakcje utleniania), ketony; kwasy karboksylowe (kwasowość); aminy (reakcje grupy aminowej, zasadowość), amidy, estry
Kolokwium 3: Budowa i podstawowe reakcje następujących grup związków: aminokwasy, peptydy, białka (budowa wiązania peptydowego); tłuszcze - nasycone i nienasycone; cukry - mono-, di- i polisacharydy, aldozy i ketozy (właściwości redukujące)


Polecane podręczniki


W sylabusie
Studia stacjonarne Gastronomia – sztuka kulinarna, przedmiot: Chemia

Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNE

Przedmiot: chemia


KIERUNEK: GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA

Kod

13961-11-A 2012/2013

Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

II

III
L - 30

Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca przedmiot: Dr hab. piotr minkiewicz, prof. uwm

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka ćwiczeń:

L.p.

Temat ćwiczenia

Treści nauczania

1

Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń z chemii

18-22.11.2013
Zajęcia organizacyjne: zapoznanie studentów z regulaminem, przepisami BHP oraz organizacją ćwiczeń. Ćwiczenia rachunkowe: obliczanie stężeń w roztworach, dobieranie współczynników w reakcjach redox, obliczenia stechiometryczne


2

Zajęcia seminaryjne
Kolokwium I

25-29.11.2013
Kolokwium I (zadania rachunkowe), Zajęcia seminaryjne: nazewnictwo i izomeria podstawowych grup związków organicznych.3

Informatyka chemiczna

2-6.12.2013
Posługiwanie się bazami danych związków chemicznych na przykładzie bazy PubChem i wyszukiwarki Chemical Structure Lookup.

4*

Operacje jednostkowe

Kolokwium II

9-13.12.2013
Operacje jednostkowe: ekstrakcja, krystalizacja, destylacja

Kolokwium II (właściwości podstawowych grup związków organicznych – węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, aminy, amidy, estry).5*

Badanie właściwości grup funkcyjnych

16-20.12.2013
Badanie właściwości grup funkcyjnych - węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, aminy, estry.


6*

Badanie właściwości grup funkcyjnych

Kolokwium III

7-10.01.2014
Badanie właściwości grup funkcyjnych - aminokwasy, białka, węglowodany, tłuszcze.

Kolokwium III (właściwości grup związków organicznych ważnych dla funkcjonowania organizmów żywych – aminokwasy, peptydy, białka, węglowodany, lipidy).7*

Miareczkowanie alkacymetryczne

13-17.01.2014Sporządzanie roztworu kwasu. Miareczkowanie zasady kwasem.

8

Zaliczenie zaległości

20-24.01.2014
Zaliczenie zaległości (kolokwia, sprawozdania)Zajęcia 1-7 po 4 h, zajęcia 8 – 2h

*Zajęcia prowadzą dwie osoby.


Warunki zaliczenia ćwiczeń

- zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną- wykonanie i zaliczenie ćwiczeń praktycznych, prezentacji oraz ćwiczenia z informatyki chemicznej


Treść kolokwiów


Kolokwium 1: Zadania rachunkowe: obliczanie stężeń w roztworach, dobieranie współczynników w reakcjach redox, obliczenia stechiometryczne
Kolokwium 2: Budowa i podstawowe reakcje następujących grup związków: węglowodory - nasycone, nienasycone i aromatyczne; alkohole - pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe (utlenianie, estryfikacja), fenole (reakcje grupy hydroksylowej, kwasowość); aldehydy (reakcje utleniania), ketony; kwasy karboksylowe (kwasowość); aminy (reakcje grupy aminowej, zasadowość), amidy, estry
Kolokwium 3: Budowa i podstawowe reakcje następujących grup związków: aminokwasy, peptydy, białka (budowa wiązania peptydowego); tłuszcze - nasycone i nienasycone; cukry - mono-, di- i polisacharydy, aldozy i ketozy (właściwości redukujące)


Polecane podręczniki


W sylabusie

Studia stacjonarne Bioinżynieria produkcji żywności. Makrokierunek, przedmiot: Biochemia żywności

Wydział: NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNEPrzedmiot: BIOCHEMIA Żywności


KIERUNEK: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOSCI. MAKROKIERUNEK

Kod
2013/2014
Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy
II

III
L - 30

Obligatoryjny

polski
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Anna Iwaniak
Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności
Tematyka ćwiczeń:
L.p.

Temat ćwiczenia

Treści nauczania
1

Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń z biochemii.

03.10.2013


a) Zapoznanie studentów z regulaminem oraz przepisami BHP obowiązującymi pracowni biochemicznej.

b) Zapoznanie studentów z sylabusem przedmiotu, tematyką ćwiczeń oraz kolokwiów, kryteriami opracowania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.2

Chromatograficzny rozdział aminokwasów techniką Matthiasa (cz. I).

07-10.10.2013a) Przeprowadzenie chromatograficznego rozdziału aminokwasów (przygotowanie nośnika, naniesienie prób na nośnik, umieszczenie nośnika w kolumnie chromatograficznej) (ćwiczenie nr 1, str.7).

3W


Kolorymetryczne oznaczanie aminokwasów metodą ninhydrynową.

Kolokwium I.

14-17.10.2013


a) Ilościowe oznaczanie aminokwasów metodą ninhydrynową po ich rozdziale chromatograficznym techniką Matthiasa (ćwiczenie nr 3, str.19).

b) kolokwium IZakres tematyczny: Fizykochemiczne i biologiczne właściwości aminokwasów, białek i peptydów. Klasyfikacja białek. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek (zadania). Białka występujące w żywności. Metody oczyszczania i rozdziału aminokwasów oraz białek (chromatografia, elektroforeza, dializa, sączenie molekularne na żelach). Zadania na ustalanie kolejności aminokwasów podczas rozdziału chromatograficznego. Metabolizm aminokwasów.

4W*Ocena białek żywności jako źródła peptydów bioaktywnych –analiza komputerowa.

Poprawa kolokwium I.

21-24.10.2013a) Białka żywności jako źródło peptydów bioaktywnych. Baza danych BIOPEP jako przykład narzędzia przeznaczonego do analizy białek -wprowadzenie teoretyczne.

b) Wyznaczanie profilu potencjalnej aktywności biologicznej wybranych białek żywności (www.uwm.edu.pl/biochemia)

b) poprawa kolokwium I.


5*


Uwalnianie peptydów bioaktywnych z białek żywności – analiza komputerowa.

Kolokwium II.

28-31.10.2013 .a) Cel projektowania procesów hydrolizy białek. Specyficzność enzymów proteolitycznych. Bazy danych enzymów proteolitycznych – wprowadzenie teoretyczne. Przewidywanie potencjalnych możliwości uwalniania peptydów bioaktywnych z białek żywności – analiza komputerowa (www.uwm.edu.pl/biochemia).

b) Kolokwium II.Zakres tematyczny:

Peptydy bioaktywne – definicja, rodzaje aktywności, występowanie. Bioinformatyka – definicja, przykłady zastosowań w nauce o żywności.. Enzymy – budowa, klasyfikacja, specyficzność, mechanizm i kinetyka działania. Metody izolowania i oczyszczania enzymów.6W

Poprawa kolokwium II

Izolowanie DNA z materiału biologicznego.

04-07.11.2013

a) Poprawa kolokwium II.

b) Wyizolowanie DNA z materiału biologicznego.7W

Oznaczanie karotenu.

Poprawa zaległych kolokwiów.

14.11.2013a) seminarium na temat budowy i funkcji biologicznej karotenoidów.

a) Wyodrębnienie karotenu z wyciągu warzyw metodą chromatografii adsorpcyjnej i jego identyfikacja charakterystyczną reakcją chemiczną. (ćwiczenie nr 7, str.46)

c) poprawianie zaległości (grupy poniedziałkowe i czwartkowe)


8

Specyficzność działania trypsyny i chymozyny na kazeinę micelarną.

Kolokwium III.

18-21.11.2013


a) Wyizolowanie lipazy z trzustki wieprzowej. Oznaczenie aktywności enzymu (ćwiczenie nr 12, str.79).

b) Kolokwium III.Zakres tematyczny:

Koenzymy – klasyfikacja, funkcje biologiczne. Sprzężenie koenzymatyczne i energetyczne. Specyficzność działania enzymów proteolitycznych. amylolitycznych i lipolitycznych. Kwasy nukleinowe. Metabolizm białek.9W

Oznaczanie aktywności lipazy metodą Cherry i Crandalla.

Poprawa kolokwium III

25-28.11.2013


a) Wyizolowanie lipazy z trzustki wieprzowej. Oznaczenie aktywności enzymu (ćwiczenie nr 12, str.79).

b) poprawa kolokwium III.

10

Odrabianie zaległych ćwiczeń.

Zaliczenie końcowe ćwiczeń.

02-05.12.2013


Poprawa i uzupełnienie zaległości (patrz regulamin przedmiotu).

* - zajęcia oznaczone gwiazdką odbywają się w Sali Katedry w bloku 30

W – na zajęciach oznaczonych literą ‘W” wejsciówka.

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin

Zalecane podręczniki i skrypty:

Dziuba J., Biochemia . Przewodnik do ćwiczeń, UW-M, Olsztyn 2008

Dziuba J., Kostyra H. Biochemia Żywności. Wydawnictwo UW-M w Olsztynie,Olsztyn2000

Dziuba J., Fornal Ł. Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności. WNT, Warszawa 2009Źródła internetowe:

www.uwm.edu.pl/biochemia

www.expasy.org

Studia stacjonarne Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, przedmiot: Biochemia

Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNEPrzedmiot: BIOCHEMIA


KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Kod
13.6-19b-00-C/06

2013/2014


Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy
II

III
L - 45

Obligatoryjny

Polski
Osoba prowadząca ćwiczenia: Prof. dr hab. Jerzy Dziuba
Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności
Tematyka ćwiczeń:
L.p.

Temat ćwiczenia

Treści nauczania
1

Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń z biochemii.

3.10 2013


Zapoznanie studentów z regulaminem pracowni, przepisami BHP oraz organizacją ćwiczeń.

Fizykochemiczne właściwości aminokwasów, białek i peptydów. Chromatograficzne metody izolacji i rozdziału biocząsteczek.2

Kolokwium I

8-10.10.2013


Fizykochemiczne i biologiczne właściwości aminokwasów. Chromatograficzne metody izolacji, rozdziału i identyfikacji biocząsteczek.

3

Chromatograficzny rozdział aminokwasów techniką Matthiasa.

15-17.10.2013


Rozdział mieszaniny aminokwasów na bibule metodą chromatografii podziałowej.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 1, str.7


4

Kolorymetryczne oznaczanie aminokwasów metodą ninhydrynową.

22-24.10.2013

Ilościowe oznaczenie aminokwasów metodą ninhydrynową po ich chromatograficznym rozdziale na bibule techniką Matthiasa.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 3, str.19


5

Odsalanie białek na kolumnie
z żelem Sephadex G-25 (coarse).

29-31.10.2013Odsalanie kazeiny metodą sączenia molekularnego na żelu Sephadex.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 4, str.26


6

Kolokwium II.

5-7.11.2013

Budowa, właściwości fizykochemiczne i funkcje biologiczne białek. Funkcjonalna klasyfikacja białek. Białka w produktach spożywczych.

Metody izolowania i identyfikacji białek.7

Oznaczanie karotenu.

12-14.11.2013


Wyodrębnianie karotenu z wyciągu warzyw metodą chromatografii adsorpcyjnej i jego identyfikacja charakterystyczną reakcją chemiczną.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 7, str.46


8

Specyficzność działania trypsyny i chymozyny
na kazeinę micelarną.

19-21.11.2013


Specyficzność działania trypsyny i chymozyny na micelarną kazeinę.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 14, str.91


9

Oznaczanie aktywności lipazy metodą Cherry i Crandala.

26-28.11.2013


Wyizolowanie lipazy z trzustki świni
i oznaczenie jej aktywności.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 12, str.79


10

Izolowanie i oznaczanie aktywności preparatu ureazy.

3-5.12.2013

Wyizolowanie ureazy z mączki sojowej oraz oznaczenie jej aktywności na podstawie ilości amoniaku uwolnionego z mocznika.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 8, str.52


11

Izolowanie
-fruktofuranozydazy
z drożdży piekarniczych.

10-12.12.2013


Wyizolowanie -fruktofuranozydazy z drożdży piekarniczych oraz określenie specyficzności działania wobec sacharozy
i skrobi.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 10,str.65


12

Kolokwium III

17-19.12.2014

Enzymy (proste i złożone), budowa, mechanizm działania. Koenzymy i witaminy. Funkcje biologiczne. Kinetyka działania enzymów. Klasyfikacja enzymów . Metody izolowania
i oczyszczania enzymów (białek).

13

*

Metody bioinformatyczne w analizie biomakrocząsteczek

I część

7-9.01.2014


Metody bioinformatyczne w analizie biomakrocząsteczek. Baza danych sekwencji białek i peptydów bioaktywnych BIOPEP. Wyróżniki oceny białek jako prekursorów bioaktywnych peptydów.

Wyznaczanie parametru A oraz profilu potencjalnej aktywności biologicznej białek żywności.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenia nr 16, str.10814

*

Metody bioinformatyczne w analizie biomakrocząsteczek

II część

14-16.01.2014


Baza danych sekwencji białek i peptydów bioaktywnych BIOPEP

Wyznaczanie parametru A oraz profilu potencjalnej aktywności biologicznej białek żywności.

Metody in silico w przewidywaniu możliwości uwalniania bioaktywnych peptydów z białkowych prekursorów( projektowanie procesów proteolizy)

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenia nr 16, str.108


15

Odrabianie zaległych ćwiczeń.

Zaliczenie końcowe ćwiczeń.

21-23.01.2014


Poprawa i uzupełnienie zaległości (patrz Regulamin Pracowni).


* - zajęcia oznaczone gwiazdką odbywają się w Sali Katedry w bloku 30
Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin

Zalecane podręczniki:

Dziuba J., Fornal Ł., „ Biologiczne aktywne peptydy i białka żywności.” WNT, Warszawa 2009

Dziuba J.: Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwa UW-M, Olsztyn 2008.

Dziuba J., Kostyra H.: Biochemia żywności. Wydawnictwa UW-M, 2000

Kączkowski J.: Podstawy Biochemii, WNT , Warszawa 2002

Wskazane przez prowadzącego artykuły z czasopism biochemicznych i nauki


o żywności.

Studia niestacjonarne Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, przedmiot: Biochemia

Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI – NIESTACJONARNE

Przedmiot: Biochemia


KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Kod

13.6-19b/z-00-C/06

2013/2014Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

II

III
L - 28

Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca Przedmiot: Prof. dr hab. Jerzy Dziuba

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka ćwiczeń:

L.p.

Temat ćwiczenia

Treści nauczania

1

Chromatograficzny rozdział aminokwasów techniką Matthiasa.

Zjazd I (11.10.2013)

Zapoznanie studentów z regulaminem pracowni, przepisami BHP oraz organizacją ćwiczeń.

 • Fizykochemiczne właściwości aminokwasów, białek i peptydów. Chromatograficzne metody izolacji i rozdziału biocząsteczek.

 • Rozdział mieszaniny aminokwasów na bibule metodą chromatografii podziałowej.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

 • Ćwiczenie nr 1, str.7

2

Kolorymetryczne oznaczanie aminokwasów metodą ninhydrynową.

Zjazd II (25.10.2013)

 • Ilościowe oznaczenie aminokwasów metodą ninhydrynową po ich chromatograficznym rozdziale na bibule techniką Matthiasa.

Kolokwium I: Właściwości fizykochemiczne,
funkcje biologiczne i przemiany aminokwasów.
Budowa białek. Metody oczyszczania
oraz rozdziału aminokwasów i białek
(chromatografia, elektroforeza, dializa, sączenie
molekularne na żelach).

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 3, str.19


3

Odsalanie białek na kolumnie
z żelem Sephadex G-25 (fine)


Zjazd III (22.11.2013)

 • Odsolenie roztworu białek serwatkowych metodą sączenia molekularnego na żelach.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

 • Ćwiczenie nr 4, str.26

4

Izolowanie i oznaczanie aktywności preparatu ureazy.

Zjazd IV (6.12.2013)

 • Wyizolowanie ureazy z mączki sojowej oraz oznaczenie jej aktywności na podstawie ilości amoniaku uwolnionego z mocznika.

Kolokwium II: Metody izolowania
i oczyszczania enzymów. Oznaczanie
i regulowanie aktywności enzymatycznej.
Mechanizm, specyficzność i kinetyka działania
enzymów. Specyficzność działania enzymów
hydrolitycznych.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

Ćwiczenie nr 8, str.52


5

Oznaczenie aktywności lipazy metodą Cherry i Crandalla

Zjazd V (20.12.2013)

 • Wyizolowanie lipazy z trzustki świni
  i oznaczenie jej aktywności. „ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

 • Ćwiczenie nr 12, str.79
6

Specyficzność działania trypsyny i chymozyny
na kazeinę micelarną.


Zjazd VI (10.01.2014)

 • Zbadanie różnic w specyficzności działania trypsyny i chymozyny na micelarną kazeinę.

„ Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń”

 • Ćwiczenie nr 14, str.91

 • Kolokwium III: Mechanizm działania i rola enzymów proteolitycznych, amylolitycznych i lipoli-tycznych w przemyśle spożywczym. Koenzymy i witaminy. Sprzężenie energetyczne
  i koenzymatyczne.7

*


Zastosowanie bazy danych BIOPEP w analizie białek jako źródła bioaktywnych peptydów Zaliczenie końcowe przedmiotu

Zjazd VII (24.01.2014)

 • Zapoznanie z funkcjonowaniem bazy danych BIOPEP, wyznaczanie profilu potencjalnej aktywności biologicznej białek roślinnych i zwierzęcych, projektowanie procesów proteolizy w aspekcie uwalniania bioaktywnych peptydów

 • Ćwiczenie nr 16, str. 108

 • Poprawy, zaliczenie ćwiczeń.

* - zajęcia oznaczone gwiazdką odbywają się w Sali Katedry w bloku 30

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin

Zalecane podręczniki:

Dziuba J., Fornal Ł., : „ Biologiczne aktywne peptydy i białka żywności.” WNT, Warszawa 2009

Dziuba J.: Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwa UW-M, Olsztyn 2008.

Dziuba J., Kostyra H.: Biochemia żywności (metody, zadania i testy). Wydawnictwa UW-M, 2000

Kączkowski J.: Podstawy Biochemii, WNT , Warszawa 2002

Wskazane przez prowadzącego artykuły z czasopism biochemicznych i nauki


o żywności.

Studia niestacjonarne MSU Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, przedmiot: Wybrane zagadnienia z enzymologii

Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Kod

Rodzaj Studiów: studia niestacjonarne drugiego stopnia, studia – magisterskie

13.4-03-00-A/NS/22

Rok akad. 2013/14

Przedmiot: Wybrane zagadnienia z enzymologii


Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

I

I
Ćw. - 28


Przedmiot podstawowy

Polski

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. alicja Żbikowska

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka ćwiczeń:

L.p.

Temat ćwiczenia

Treści nauczania

1.


Struktura i funkcja enzymów. Kataliza enzymatyczna.

Wyznaczanie krzywych standardowych do oznaczania białka mikrometodą taninową.

(4h)

 • Przedstawienie i uzasadnienie tematyki ćwiczeń w nawiązaniu do współczesnych kierunków rozwoju technologii enzymowych oraz omówienie organizacji ćwiczeń, regulaminu pracowni, przepisów BHP.

 • Wyznaczanie krzywych standardowych do oznaczania białka mikrometodą taninową.
04.10.2013r.
2.


Kinetyka reakcji enzymatycznych. Wyznaczanie stałych kinetycznych Km, V, Kcat reakcji proteolizy kazeiny przez pepsynę i pronazę.

(4h)
 • Ocena powinowactwa enzymu do substratu i reaktywności enzymu na podstawie stałych kinetycznych wyznaczonych metodami: Lineweaver’a-Burka i Hanesa.
18.10.2013r.
3.


Izolowanie i oczyszczanie enzymów (cz. 1). Kontrola i ocena procesu oczyszczania fosfatazy alkalicznej (bilans).

(4h)
 • Kontrola i ocena stopnia oczyszczenia alkalicznej fosfatazy na podstawie oznaczenia stężenia białka i aktywności enzymatycznej po poszczególnych etapach izolowania i oczyszczania enzymu. Bilans oczyszczania enzymu.
8.11.2013r.
4.


Izolowanie i oczyszczanie enzymów (cz. 2). Elektroforeza w żelu poliakryloamidowym jako kryterium jednorodności izolowanej fosfatazy alkalicznej.

Kolokwium I.

(4h)

 • Przeprowadzenie rozdziału elektroforetycznego metodą SDS-PAGE i określenie stopnia jednorodności oczyszczanej alkalicznej fosfatazy.

 • Kolokwium I: Struktura i funkcja enzymów. Kataliza enzymatyczna. Kowalencyjne i niekowalencyjne modyfikacje enzymów a ich charakterystyka funkcjonalna (specyficzność, stabilność, optimum działania). Izolowanie i oczyszczanie enzymów.
15.11.2013r.
5.


Immobilizacja enzymów (cz. 1) Immobilizacja b-amylazy na chitynie metodą sieciowania.

(4h)

 • Immobilizacja b-amylazy na chitynie metodą sieciowania aldehydem glutarowym.

 • Przygotowanie reaktora kolumnowego z unieruchomionym enzymem.
29.11.2013r.
6.


Immobilizacja enzymów (cz. 2)

Ocena użyteczności immobilizowanego enzymu.Kolokwium II.

(4h)

 • Oznaczenie stopnia hydrolizy skrobi podczas 2 godzinnej pracy reaktora. Ocena stopnia użyteczności immobilizowanej b-amylazy.
 • Kolokwium II: Procesy immobilizacji. Modyfikacje białek, węglowodanów i tłuszczów.
13.12.2013r.
7.


Wykorzystanie enzymów w analizie żywności. Testy enzymatyczne.

Zaliczanie ćwiczeń.

(4h)

 • Oznaczenie w wybranych produktach spożywczych zawartości kwasu cytrynowego, na podstawie ilości metabolitów pośrednich w cyklu zaplanowanych reakcji enzymatycznych.
17.01.2014r.
Sposób zaliczenia: zaliczanie ćwiczeń odbywa się na podstawie spełnienia następujących warunków:

- wykazanie się niezbędnymi wiadomościami z zakresu danego ćwiczenia,

- poprawne wykonanie ćwiczenia,

- zaliczenie kolokwium tematycznego w terminach określonych w harmonogramie ćwiczeń.

Literatura


 1. Chmiel A., „Biotechnologia, podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne”, 1998, Warszawa PWN.

 2. Dziuba J., Kostyra H., „Biochemia żywności (metody, zadania i testy)”, 2000, Olsztyn Wydawnictwo UWM.

 3. Kączkowski J., „Podstawy biochemii”, 2005, Warszawa WNT.

 4. Kretowicz W.L., „Wstęp do enzymologii”, 1971, Warszawa PRR i L.

 5. Witwicki J., Ardelt W., „Elementy enzymologii”, 1989, Warszawa PWN.

 6. Żbikowska A., Szerszunowicz I., „Wybrane zagadnienia z enzymologii”, 2010, Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

 7. Czasopisma:

7.1. Acta Alimentaria Polonica

7.2. Journal of Dairy Science

7.3. Postępy Biochemii

7.4. Postępy Mikrobiologii7.5. Przemysł Spożywczy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość