Strona główna

Klasyczna analiza czynnikowa


Pobieranie 87.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar87.61 Kb.

KLASYCZNA ANALIZA CZYNNIKOWA
 • analiza czynnikowa jest metodą badania struktury wewnętrznych zależności obserwacji wielowymiarowych
 • każda zmienna obserwowalna (wejściowa) przedstawiana jest jako kombinacja liniowa pewnej liczby nieobserwowalnych zmiennych, zwanych czynnikami, wspólnych dla całego zbioru zmiennych wejściowych oraz jednego nieobserwowalnego czynnika swoistego dla tej zmiennej
 • czynniki wspólne i czynniki swoiste nie są ze sobą skorelowane.
 • celem analizy czynnikowej jest znalezienie takiego zbioru czynników wspólnych oraz określenie ich relacji ze zmiennymi obserwowalnymi, który pozwala na wyjaśnienie struktury powiązań między zmiennymi obserwowalnymi


ALGORYTM ANALIZY CZYNNIKOWEJ
 • budowa macierzy danych wejściowych o postaci:


, j=1,2,...m; i=1,2,...,n, (6.0)
gdzie:

xji – wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie. Zakładamy przy tym, że zmienne wejściowe mają rozkład normalny. • przedstawienie wystandaryzowanych zmiennych wejściowych jako kombinacji linowej czynników:


, (6.1)
gdzie:

- wystandaryzowana macierz obserwacji (m x n), przy czym zji jest wartością wystandaryzowanej j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,
- macierz ładunków czynnikowych czynników wspólnych (m x s), przy czym wjl jest ładunkiem czynnikowym l-tego czynnika wspólnego dla j-tej zmiennej,
- macierz czynników wspólnych (s x n), przy czym fli jest wartością l-tego czynnika wspólnego w i-tym obiekcie,
- macierz diagonalna ładunków czynnikowych czynników swoistych (n x m), przy czym dj jest ładunkiem czynnikowym j-tego czynnika swoistego,
- macierz czynników swoistych (n x m), przy czym uij jest wartością j-tego czynnika swoistego w i-tym obiekcie.


 • zakłada się, że wariancję (zasób informacyjny) każdej ze zmiennej wejściowej można rozłożyć na wariancję wyjaśnianą przez czynniki wspólne (zasoby informacyjne danej zmiennej wejściowej wspólne z zasobami informacyjnymi innych zmiennych wejściowych) oraz przez czynnik swoisty (zasoby informacyjne tej zmiennej wejściowej nie powielane przez inne zmienne wejściowe):


, j=1,2,...,m (6.2)
gdzie:

- zasoby zmienności wspólnej j-tej zmiennej,

- zasoby zmienności swoistej j-tej zmiennej. • szacunek zasobów zmienności wspólnej
 • dążymy do eliminacji wpływu czynników swoistych na rzecz czynników wspólnych, co jest równoważne z minimalizacją wpływu na kształtowanie się wartości zmiennych wejściowych wszystkich innych zmiennych poza czynnikami wspólnymi
 • eliminacja tego wpływu odbywa się poprzez zastąpienie w macierzy korelacji R współczynników korelacji znajdujących się na głównej przekątnej (współczynników korelacji, których wartości są równe 1), zasobami zmienności wspólnej (wartościami najczęściej mniejszymi od 1), uzyskując w ten sposób tzw. zredukowaną macierz korelacji o postaci:


, j,j’=1,2,...,m, (6.3)


 • zasoby zmienności wspólnej szacowane są najczęściej za pomocą formuł:

 średnia arytmetyczna współczynników korelacji danej zmiennej z innymi zmiennymi:


, j,j’=1,2,...,m; jj’, (6.4)
 maksymalna wartość bezwzględna z współczynników korelacji danej zmiennej z innymi zmiennymi:
, j,j’; j,j’=1,2,...,m; jj’, (6.5)
 współczynnik determinacji wielorakiej danej zmiennej z innymi zmiennymi:
, j=1,2,...,m, (6.6)

gdzie:


x’=[xj’], j’=1,2,...,m; jj’, (6.7)
 formuła triad:
, j,j’,j”=1,2,...,m; jj’j’’, (6.8)
gdzie:

- dwie najwyższe wartości współczynników korelacji j-tej zmiennej z innymi zmiennymi.

METODY SZACUNKU ŁADUNKÓW CZYNNIKOWYCH
METODA OSI GŁÓWNYCH • metoda osi głównych jest stosowana przy wyznaczaniu współczynników głównych składowych
 • jedyną różnicą, w stosunku do procedury stosowanej w analizie głównych składowych, jest tutaj operowanie w miejsce pełnej macierzy korelacji zredukowaną macierzą korelacji, w której na głównej przekątnej zamiast jedynek znajdują się wartości zasobów zmienności wspólnej kolejnych zmiennych wejściowych


METODA CENTROIDALNA

Ogólna charakterystyka


 • metoda centroidalna opiera się ona na geometrycznym podejściu do analizy czynnikowej
 • kolumny macierzy danych wejściowych można interpretować w ujęciu geometrycznym jako konfigurację m wektorów zmiennych w n wymiarowej przestrzeni euklidesowej Rn. Wzajemny układ wektorów, reprezentujących zmienne, określa korelacje pomiędzy zmiennymi, tzn. cosinusy kątów między wektorami są równe współczynnikom korelacji pomiędzy zmiennymi
 • zakłada się, że osie poszczególnych czynników przechodzą przez środki ciężkości (centroidy) konfiguracji wektorów
 • sposób wyznaczania osi czynnikowych jest tutaj podobny jak w metodzie osi głównych, a mianowicie kolejne czynniki wyjaśniają maksymalną część zmienności wspólnej zmiennych wejściowych, z tym, że czynniki są wyodrębniane w inny sposób
 • wartości ładunków czynnikowych stanowią współrzędne punktów reprezentujących zmienne w nowym, ortogonalnym układzie odniesienia


Algorytm metody


 • w pierwszym kroku szukane są ładunki czynnikowe pierwszego czynnika, którego udział w wyjaśnianiu zasobów wspólnych zmienności jest największy

 • od strony geometrycznej oznacza to, że oś czynnikowa pierwszego czynnika przechodzi przez środek ciężkości punktów reprezentujących zmienne
 • ładunki pierwszego czynnika obliczamy w oparciu o wzór:

, j=1,2,...,m. (6.11)


 • po wyznaczeniu ładunków pierwszego czynnika tworzymy, podobnie jak w metodzie głównych składowych, macierz pozostałości korelacyjnych, która stanowi podstawę wyznaczania ładunków czynnikowych drugiego z czynników

 • w uzyskanej macierzy pozostałości korelacyjnych sumy jej elementów po wierszach i po kolumnach są równe zeru co uniemożliwia bezpośrednie obliczenie ładunków czynnikowych

 • odwracamy na przeciwne znaki algebraiczne w wybranej kolumnie i wierszu macierzy

 • zmiany znaków dokonujemy w kolejnych wierszach i kolumnach aż do uzyskania najmniejszej liczby znaków ujemnych w całej macierzy pozostałości korelacyjnych

 • na głównej przekątnej umieszczamy ponownie wyznaczone zasoby zmienności wspólnej
 • obliczamy ładunki czynnikowe drugiego czynnika • obliczamy ładunki czynnikowe kolejnych czynników w analogiczny sposób

METODA NAJWIĘKSZEJ WIARYGODNOŚCI
Ogólna charakterystyka


 • zakładamy na wstępie liczbę czynników wspólnych, którą chcemy uzyskać
 • przyjmujemy, że dane wejściowe pochodzą z próby o wielowymiarowym rozkładzie normalnymAlgorytm metody


 • ładunki czynnikowe wyznaczane są w taki sposób aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo wyjaśniania przez model współczynników korelacji w wejściowej, obserwowalnej macierzy korelacji
 • ładunki czynnikowe są szacowane, podobnie jak w metodzie osi głównych, poprzez rozwiązanie równania charakterystycznego o postaci:

, (6.12)

gdzie jest definiowana jako:(6.13)
przy czym:

H2 – macierz wariancji czynników specyficznych szacowana w kolejnych iteracjach.


 • wariancja specyficzna traktowana jest tutaj jako wariancja błędu, który minimalizujemy maksymalizując jednocześnie odtworzenie elementów wejściowej macierzy korelacji przez szacowane ładunki czynnikowe

 • we wstępnej iteracji, szacując macierz zredukowaną , stosujemy metodę osi głównych

METODY ROTACJI CZYNNIKÓW
Ogólna charakterystyka


 • uzyskany, w wyniku stosowania różnych metod szacunku ładunków czynnikowych, zbiór czynników nie jest jedynym możliwym układem czynnikowym przy ustalonej wcześniej wielkości zasobów zmienności wspólnej
 • tą samą zredukowaną macierz korelacji możemy odtworzyć za pomocą nieskończenie wielu różnych macierzy ładunków czynnikowych otrzymanych w wyniku obrotu (rotacji) układu osi czynnikowych dookoła swojego początku, przy czym udział czynników w wyjaśnianiu wspólnej wariancji (suma ich zasobów informacyjnych) nie ulega w wyniku rotacji zmianie
 • podstawowym celem rotacji układu osi czynnikowych jest uzyskanie jak najprostszej interpretacji poszczególnych czynników, czyli tzw. prostej struktury ładunków czynnikowych
 • prowadzą one do wyodrębnienia rozłącznych grup zmiennych wejściowych, z których każda zawiera zmienne o wysokich ładunkach dla jednego czynnika oraz bliskie zeru dla pozostałych czynników
 • możemy wyróżnić dwie grupy metod rotacji czynników, a mianowicie rotacje ortogonalne oraz rotacje ukośneROTACJE ORTOGONALNE
Ogólna charakterystyka


 • metody rotacji ortogonalnych polegają na poszukiwaniu ortogonalnej macierzy transformacji spełniającej warunek:


, (6.16)
gdzie:

B=[bjl] – macierz ładunków czynnikowych (m x s) po rotacji osi czynnikowych,

T=[tll’] – macierz transformacji (s x s).


 • elementy macierzy transformacji określają wielkość kątów, o jakie należy obrócić układ osi czynnikowych
 • zasoby zmienności wspólnej poszczególnych zmiennych wejściowych nie ulegają zmianie, czyli zachodzi następująca zależność:


, j=1,2,...,l (6.17)


 • zachodzi również równość o postaci:


, (6.18)
określona jako niezmiennik transformacji ortogonalnej.


 • powyższa równość wskazuje, że maksymalizacja jednego z jej składników prowadzi do minimalizacji drugiego składnika


Kryterium quartimax


 • przeprowadzamy rotację osi czynnikowych minimalizując wartość składnika P i jednocześnie maksymalizując składnik Q, czyli dążymy do prostej struktury maksymalizując wariancję kwadratów ładunków czynnikowych dla każdej zmiennej:

(6.19)


 • metoda ta prowadzi do maksymalizacji wartości dużych ładunków czynnikowych oraz minimalizacji małych ładunków czynnikowych

 • przedstawione kryterium quartimax nazywane jest surowym, gdyż nadaje większą wagę zmiennym mającym większy udział w zasobach zmienności wspólnejKryterium varimax


 • miarą prostoty danego czynnika jest wyrażenie o postaci:

, l=1,2,...s. (6.20)


 • dany czynnik odznacza się największą interpretowalnością (prostotą) gdy powyższe wyrażenie (wariancja kwadratów ładunków czynnikowych l-tego czynnika) przyjmuje wartość maksymalną, co odpowiada sytuacji, że jego ładunki czynnikowe dla zmiennych wejściowych albo dążą do jedności, albo do zera

 • rotacja osi czynnikowych, prowadząca do prostej struktury czynnikowej, jest tak dokonywana aby zmaksymalizować sumę wariancji kwadratów ładunków czynnikowych wszystkich czynników:

(6.21)

Kryterium znormalizowane


quartimax oraz varimax • normalizacja ładunków czynnikowych prowadzi do neutralizacji większego wpływu na uzyskiwane rozwiązania czynników początkowych o dużych wartościach
 • normalizacja przebiega według formuły:


, j=1,2,...m; l=1,2,...s. (6.22)


 • kryterium znormalizowanego quartimax przyjmuje postać:


(6.23)


 • kryterium znormalizowanego varimax przybiera postać:


(6.24)


 • od strony technicznej kryterium quartimax koncentruje się na upraszczaniu wierszy macierzy ładunków czynnikowych, a kryterium varimax na upraszczaniu kolumn tej macierzy


Kryteria biquartimax i equamax


 • kryteria biquartimax i equamax łączą odpowiednio ważone warunki quartimax i varimax, co możemy zapisać:

, (6.25)
gdzie: , - wagi.


 • po przemnożeniu przez liczbę zmiennych m kryterium to przyjmuje ogólną postać:

, (6.26)
gdzie: .


 • przy przyjęciu wag jednostkowych dla obu kryteriów, tzn. dla =0,5, otrzymujemy surowe kryterium biquartimax o postaci:

(6.27)


 • wersja znormalizowana kryterium biquartimax może być przedstawiona następująco:

(6.28)


 • przy przyjęciu przyjmiemy, że waga dla surowego kryterium quartimax jest jednostkowa, a waga dla surowego kryterium varimax równa jest połowie liczby czynników, tzn. dla , equamax ma postać:

(6.29)


 • znormalizowane kryterium equamax zapisujemy jako:

(6.30)

OKREŚLANIE LICZBY CZYNNIKÓW • weryfikujemy hipotezę, że przy przyjętej liczbie czynników zaproponowany przez nas model wystarczająco dokładnie odtwarza współczynniki korelacji między zmiennymi wejściowymi
 • wykorzystujemy w tym celu statystykę chi-kwadrat o postaci:


, (6.36)
gdzie:

S – macierz kowariancji pomiędzy zmiennymi wejściowymi,
,
o liczbie stopni swobody równej:
.


 • weryfikacja odpowiedniej hipotezy odbywa się w sposób iteracyjny począwszy od modelu z jednym czynnikiem
 • w przypadku nieadekwatywności tego modelu zwiększamy liczbę czynników o 1


Charakterystyka cząstkowych technik analizy czynnikowej

Obrazy


Struktura danych

Element

stały


punktów


wymiarów

Technika analizy czynniko-wej

Podstawa

obliczeń

Cel analizy

czynnikowej

Obiekty x cechy

X(n, m)

okres

obiekty

cechy

R

macierz korelacji cech na podstawie szeregów przekrojowych

R(m, m)

redukcja zbioru cech

Cechy x obiekty

X(m, n)

okres

cechy

obiekty

Q

macierz podobieństwa obiektów

P(n, n)

typologia obiektów o podobnych relacjach wartości cech

Okresy x cechy

X(k, m)

obiekt

okresy

cechy

P

macierz korelacji cech na podstawie szeregów czasowych R(m, m)

redukcja zbioru cech
Cechy x okresy

X(m, k)

obiekt

cechy

okresy

O

macierz podobieństwa okresów

P(k, k)

typologia okresów o podobnych relacjach wartości cech (periodyzacja)

Obiekty x okresy

X(n, k)

cecha

obiekty

okresy

T

macierz korelacji okresów na podstawie szeregów przekrojowych

R(k, k)

ustalenie istotnych okresów

Okresy x obiekty

X(k, n)

cecha

okresy

obiekty

S

macierz korelacji obiektów na podstawie szeregów czasowych

R(n, n)

typologia obiektów o podobnych zmiennych w czasie według danej cechy


CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻONYCH TECHNIK

ANALIZY CZYNNIKOWEJ


Struktura danych

Obrazy

Podstawa


obliczeń

Cel analizy

czynnikowej

Technika

punktów

wymiarów

Obiekty  cechookresy

X(n, mk)

obiekty

cechy w różnych okresach

mierniki korelacji cech i okresów na podstawie szeregów przekro-jowych R(mk, mk)

jednoczesna redukcja cech i okresów

RT


Cechookresy  obiekty

X(mk, n)

cechy w różnych okresach

obiekty

macierz podobieństwa obiektów P(n, n)

typologia obiektów według podobieństwa cech w różnych okresach

QS

Okresy  cechoobiekty

X(k, nm)

okresy

cechy w różnych okresach

macierz korelacji cech i obiektów na podstawie szeregów czasowych R(nm, nm)

redukcja cech wraz z typologią okresów

PS

Cechoobiekty  okresy X(nk, m)

cechy w różnych okresach

okresy

macierz podobieństwa okresów P(k, k)

typologia okresów o podobnych relacjach wartości cech w różnych okresach

OT

Obiektookresy  cechy X(m, nk)

cechy w różnych okresach

cechy

macierz korelacji cech na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych R(m, m)

redukacja cech

RP

Cechy  obiektookresy X(m, nk)

cechy

cechy w różnych okresach

Macierz podobieństwa obiektów i okresów P(nk, nk)

typologia obiektów

i okresów (periodyzacja łączna)QO


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość