Strona główna

Klaudiusz Mozolewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Pobieranie 44.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.06 Kb.
Protokół Nr 19/6/2008

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy,

które odbyło się 12 maja 2008 r. o godz. 900,

kontynuowane 26 maja 2008 r.

w sali 225 Urzędu Miasta Legnicy
Posiedzenie otworzył radny Klaudiusz Mozolewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w obradach udział wzięli radni oraz zaproszeni goście, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości po stwierdzeniu na sali kworum otworzył posiedzenie Komisji.

Przedstawił porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 4. Omówienie korespondencji.

 5. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli sprzeciwów.Komisja jednomyślnie przez aklamację przyjęła porządek obrad.
AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU POPRZEDNIEGO POSIEDZENIA KOMISJI.
Przewodniczący Komisji przedstawił pod obrady protokół posiedzenia z dnia 10 marca br. Poprosił radnych o uwagi do protokołu.

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie z wnioskiem o jego przyjęcie.

Głosami za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła protokół.


Przewodniczący Komisji przedstawił pod obrady protokół posiedzenia z dnia 31 marca br. Poprosił radnych o uwagi do protokołu.

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie z wnioskiem o jego przyjęcie.

Głosami za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła protokół.


Przewodniczący Komisji przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Komisji radnemu Krystynowi Kostrowickiemu.
AD. 3 ZAOPINIOWANIE MATERIAŁÓW SESYJNYCH.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY TARNINÓW W LEGNICY – DLA JEDNOSTKI B 45 MU – 3/XX

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 maja br.)


Ryszard Białek Zastępca Prezydenta omówiła projekt uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.Głosami za – 11, przeciw – 1, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA WNIOSKU FIRMY WIELOBRANŻOWEJ „KELMAN-MEBLE” KAZIMIERZ KONIECZNY W SPRAWIE ZMIANY POWIERZCHNI SPRZEDAŻY WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO OBIEKTU HANDLOWEGO – 1/XXIV,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 maja br.)


Dorota Purgal Zastępca Prezydenta przedstawiła projekt uchwały.

Radny Adam Wierzbicki poinformował, że miał do czynienia z tą firmą i może powiedzieć, że nieuczciwie postępują z klientem.

Radny Zbigniew Dudek – odczytał § 1, ust. 2 projektu uchwały i zapytał kto jest autorem uzasadnienia. W uzasadnieniu przepisany jest tekst z załącznika do projektu uchwały. Po co załączać uzasadnienie tej samej treści co załącznik.

Maksymalna całkowita powierzchnia pawilonu pozostaje bez zmian, to na czym polega zmiana.

Dorota Purgal – my nie dosprzedajemy terenu, więc chodzi o zwiększenie powierzchni sprzedażowej.

Przedstawiciel Wydziału Rozwoju Miasta – wielkość działki pozostaje taka sama, zwiększa się powierzchnia sprzedażowa poprzez nadbudowę.


Radni więcej uwag nie wnieśli.

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 1, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O ZMIANIE STATUTU LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁANIA I LOKALIZACJI FILII – 2/XXIV,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 maja br.)


Dorota Purgal Zastępca Prezydenta przedstawiła projekt uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE INFORMOWANIA O PRACY ORGANÓW GMINY – 4/XXIV.

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 maja br.)


Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zapytała co ten projekt ma zmienić. Od informowania o pracy Rady jest Przewodniczący Rady, nie Prezydent.

Radna Krystyna Gizicka-Krasińska stwierdziła, że Przewodniczący Rady w ogóle nie interesuje się radnymi, wspiera tylko grupę wybranych radnych zapominając o pozostałych. Za przykład dobrego Przewodniczącego podała Czesława Kozaka przewodniczącego poprzedniej kadencji.

Stwierdziła, że projekt uchwały jest nieprzygotowany, jak wszystkie dotychczas proponowane przez przewodniczącego.

Radny Wojciech Cichoń – dotychczas zajmowaliśmy się jedynie projektami, zaopiniowanymi przez radcę prawnego oraz podpisanymi przez wnioskodawcę. Tutaj takich podpisów brakuje.

Radny Adam Wierzbicki zauważył, że Prezydent Miasta nie napisał żadnego artykułu sponsorowanego, więc zaoszczędziliśmy 50% zaplanowanych kosztów.

Do sesji radni powinni otrzymać informację nt. oszczędności.


Dorota Purgal – kwestię tego jak wygląda promocja miasta radni omawiali, wczesniej gdyż przedstawialiśmy Radzie taki materiał.

Radny Wojciech Cichoń wniósł o odstąpienie od opiniowania projektu uchwały do czasu uzupełnienia materiałów zgodnie z procedurą.

Wiceprzewodniczący poddał wniosek radnego pod głosowanie.

Głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu 1, Komisja wniosek przyjęła.


FUNKCJONOWANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LEGNICY. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY – XXIV/1.

(materiał stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 maja br.)


Andrzej Gąska dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy – OSiR dysponuje bardzo starą bazą, która wymaga modernizacji, przebudowy i budowy nowych obiektów. Obiekty znajdują się w 13 miejscach w Legnicy, a więc zarządzanie tymi obiektami jest kosztowne. Największą bolączką wśród tych obiektów są odkryte baseny kąpielowe – nie mają systemu uzdatniania wody, są to baseny niebezpieczne. Remont basenu na ul. Radosnej- z powodu wniosku Rady, aby był to basen kryty prace zostaną opóźnione o jeden kwartał. Przedstawił jakie są plany odnośnie tego basenu.

Frekwencja na naszych basenach maleje, mieszkańcy wolą wyjeżdżać poza miasto. Klient w tej chwili potrzebuje rzetelnej oferty na wysokim poziomie, a my takiej nie możemy zaoferować.

W tym roku chcielibyśmy poprawić wygląd sali na ul. Sejmowej, chcemy wykonać remont dachu i wymienić stolarkę okienną.

Lodowisko – zakończyło swoje funkcjonowanie na początku marca br. Jest to nowoczesne urządzenie. Wydaliśmy 49 tys. zł na eksploatację, a zarobiliśmy 65 tys. zł. Wyjaśnił dlaczego lodowisko funkcjonowało w takim terminie.

Rokrocznie organizujemy 40 własnych imprez, ale dotykamy również imprez zewnętrznych – pomagamy sprzętowo, transportowo itd. W roku 2007 wydaliśmy na organizację imprez 187.800 zł, czyli średnio licząc 4.815 na imprezę.

Potrzeby jeśli chodzi o obiekty są bardzo duże, modernizacja basenów to kwota około 10 mln. zł. Koszt budowy baseny krytego 15-18 mln. zł.

Budynek przy ul. NMP został całkowicie wyremontowany, jest osuszony, jest perełką nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz.

Przedstawił swoje uwagi z wyjazdu na targi turystyczne odbywające się w Jeleniej Górze.

Radny Zbigniew Dudek – basen odkryty ze wszystkimi atrakcjami to koszt 18 mln. zł, ubogi basen kryty również 18 mln. zł, natomiast wszelkie atrakcje to dodatkowe 12 mln. Czy nie lepiej wybudować basen kryty?

Hala widowiskowo-sportowa – 905 miejsc na widowni, czy organizujemy takie imprezy, dla których taka ilość miejsc jest niewystarczająca.

Andrzej Gąska – tak, są takie imprezy, gdybyśmy mieli 2 trybuny, moglibyśmy organizować również imprezy muzyczne.

Radny Zbigniew Dudek – hale sportowe są udostępniane odpłatnie, czy nieodpłatnie.

Andrzej Gąska nieodpłatnie są udostępniane klubom sportowym, 50% kosztów pokrywa PWSZ, negocjujemy ceny gdy są imprezy otwarte.

Radny Zbigniew Dudek – str. 4 tabela – za jaki okres czasu są przedstawione te dane.

Andrzej Gąska – są to dane za rok 2007, są to stałe imprezy.

Radny Zbigniew Dudek – camping w Legnickim Polu nadal wymaga wielu kosztów. Czy jest wola sprzedaży, czy też będziemy go w dalszym ciągu utrzymywać.

Andrzej Gąska – grunt nie jest nasz, miasto sporo w ten obiekt zainwestowało, w dalszym ciągu wymaga on wielu nakładów i remontów. Jest rezydenta Miasta, aby pozbyć się tego obiektu. Wolę wyraził też wójt Legnickiego Pola, ale nic nie robi w tym kierunku. Ten sezon będziemy jeszcze prowadzić obiekt.

Radny Zbigniew Dudek zapytał czy gmina Miłkowice byłaby zainteresowana utrzymaniem Jezierzan.

Andrzej Gąska – nie.

Radny Zbigniew Dudek – stadion – na czym polega konflikt pomiędzy OSiR a klubem piłkarskim.

Andrzej Gąska Klub sportowy Miedź dotychczas sam gospodarzył na stadionie. Teraz to się zmieniło. Mieliśmy spotkanie z nowym zarządem, od sezonu jesiennego OSiR przejmie zarząd nad stadionem.

Radny Zbigniew Dudek czy centrum informacji turystycznej jest czynne cały rok.

Andrzej Gąska – tak, przedstawił zasady działalności miejskiej informacji turystycznej.

Radny Zbigniew Dudek – w pozycji usługi w planie dochodów nie ma wpisanego lodowiska.

Andrzej Gąska – lodowisko zostało zakupione w listopadzie, a plan robimy wcześniej.

Radny Michał Huzarski – korty tenisowe, jaki jest stan obecny i perspektywy.

Andrzej Gąska - próbowaliśmy korty oddać w dzierżawę, były w niej przez 7 lat i zostały zdewastowane. Od ubiegłego roku korty prowadzimy sami i przywracamy im dawną świetność. Zatrudnionych jest dwie osoby pracujące w systemie 12X24 . Za ubiegły rok zebraliśmy bardzo pozytywne opinie. W tym roku prowadzimy również ligę tenisową dla dzieci, w sobotą odbyła się impreza pn. I ty możesz zostać Fibakiem.

radny Krzysztof Opaliński – zapytał o tereny przy ul. Radosnej.

Dorota Purgal – były Park Bielański zaprojektowany został w 1994 r. obejmował kilkanaście hektarów aż po tory od ul. Radosnej, działki wojskowe, zbiorczą drogę południową.

Radny Krzystof Opaliński – pierwszy zespół Miedzi trenuje na boisku bocznym?

Dorota Purgal – boisko przy ul. Sportowców będzie poddane renowacji, na Orła Białego są przewidywane boiska boczne.

Radny Krzysztof Opaliński – 187.000 zł. przeznaczono na imprezy, jak te środki zostały podzielone na poszczególne imprezy.

Andrzej Gąska – przedstawi taką informację na następną komisję.

Radny Krzysztof Opaliński – hala sportowa jest niewystarczająca na imprezy sportowe, na imprezy kulturalne, nie spełnia wymogów odnośnie zawodów sportowych.

Basen ul. Radosna, stadion, basen przy SP7 - ich modernizacja to ogromne kwoty z budżetu miasta . Czy nie lepiej wykonać jedną inwestycję od początku do końca, niż kilka na raz przez długi okres czasu.

Dorota Purgal – planowanie inwestycji jest przemyślane, to że basen w SP7 wymaga remontu jest rzeczą naturalną, wszystko w pewnym czasie wymaga remontu. Wszystkie inwestycje sportowe czy rekreacyjne są przemyślane i bardzo potrzebne.

Radna Krystyna Gizicka – Krasińska – wszystkie imprezy organizowane przez OSiR są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców naszego miasta zarówno przez młodzież jak i przez starszych. Stadion przy ul. Radosnej to byłoby nieporozumienie, w pobliżu jest szereg obiektów choćby przyszkolnych. W tych obiektach skupia się sporo młodzieży i realizuje swoje zainteresowania sportowe. Przedstawiła kilka innych przykładów na osiedlach Piekary i Kopernika. Pływalnia jest w Legnicy bardzo potrzebna, mieszkańcy Legnicy jeżdżą na baseny do Jawora czy Polkowic.

Radny Zbigniew Dudek – koszty basenu odkrytego i krytego nie są tak bardzo różne, lepiej wybudowac kryty ponieważ może być czynny cały rok.

Andrzej Gąska – zadaniem własnym gminy jest zapewnienie mieszkańcom warunków do odpoczynku i rekreacji. Na basen odkryty przyjdzie ok. 3-4 tys. ludzi, na odkryty zdecydowanie mniej. Małe miejscowości mają takie kąpieliska a my nie.

Radna Ewa Czeszejko-Sochacka pozytywnie ocenia pracę, atrakcyjność imprez, sposób ich realizacji. Zaproponowała, aby pozytywnie zaopiniować informację.

Wiceprzewodniczący Komisji poddał informację pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 8, przeciw – 1, wstrzymało się od głosu – 1, Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację.


INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA SPORTU W MIEŚCIE – XXIV/2,

(materiał stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 maja br.)

Zbigniew Rutka omówił przedstawioną informację.

Radny Zbigniew Dudek zapytał jakie są pomysły jeśli chodzi o nieckę basenu.

Zbigniew Rutka – robimy ekspertyzę, chcemy wiedzieć czy może tam być basen czy nie. na razie przykryliśmy nieckę.

Radny Adam Wierzbicki – przy ul. Oświęcimskiej było boisko do koszykówki – teren jest teraz niewykorzystany. Czy planuje się zagospodarowanie tego terenu.

Dorota Purgal Zastępca Prezydenta – to pytanie należy skierować do infrastruktury, nie jest to bowiem teren oświatowy.

Radny Krzysztof Opaliński zapytał o uczniowskie kluby sportowe.

Klasyfikacja powiatów za 2007 r. – jak to wygląda na przestrzenie ostatnich 4 lat, które miejsce zajmuje Legnica w sporcie szkolnym.

Czy produkt sportowy Legnicy to dobre określenie.

Animator osiedlowy – jaką kwotę przeznaczono na to zadanie, kto je prowadzi. Porównał program legnicki do funkcjonującego we Wrocławiu.

Finanse – zwiększamy stypendia a drużyny spadają z II ligi, natomiast za mało środków przeznaczamy na stypendia szkolne, za wysokie są też zarobki trenerów.

Przedstawił swoje stanowisko na temat obiektów szkolnych.

Dorota Purgal stwierdziła, że cokolwiek by nie napisano w sprawozdaniu dotyczącym sportu radnemu Opalińskiemu nie będzie się podobało.

Animator osiedlowy to właśnie radny Opaliński namawiał nas na stworzenie takiego programu. Zorganizowaliśmy oczywiście źle.

Radny Opaliński zadał szereg szczegółowych pytań, poprosiła o skierowanie w formie pisemnej, zostanie udzielona odpowiedź.

Radny Krzysztof Opaliński – tabela nr 1 – zapytał o liczby przedstawione w tej tabeli.

Dorota Purgal – radny zadawał już to pytanie na poprzedniej komisji zarzucając podanie fałszywych danych. Te dane zostały przedstawione przez kluby sportowe, zaczerpnięto je z ofert i sprawozdań. Jeśli radny twierdzi, że dane są fałszywe winien przedstawić konkretne informacje na ten temat. Ponieważ trzeba będzie złożyć doniesienie do prokuratury o wyłudzenie środków finansowych.

Radny Krzysztof Opaliński nie powiedział, że dane są fałszywe tylko liczby z sufitu wzięte. Materiał jest nierzetelny, dlatego stawia wniosek o jego nieprzyjęcie.

Radna Ewa Czeszejko-Sochacka postawiła wniosek przeciwny.

Dorota Purgal – po raz kolejny padło stwierdzenie na temat nierzetelnych danych, w dalszym ciągu oczekuje konkretów. Jeśli radny ich nie przedstawi oznacza to tylko oczernianie.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Opalińskiego o nieprzyjmowanie materiału.

Głosami za – 3, przeciw – 4, wstrzymało się od głosu – 2, Komisja wniosku nie przyjęła.


Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Ewy Czeszejko-Sochackiej o przyjęcie przedstawionego materiału.

Głosami za – 4, przeciw – 3, wstrzymało się od głosu – 2, Komisja wniosek przyjęła.


SPRAWOZDANIE DOT. REALIZACJI UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ LEGNICY NR XIV/122/99 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ... – XXIV/3

(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 maja 2008 r.)


Radna Anna Płucieniczak – miała ostatnio interwencję osoby, która miała zadłużenie na lokalu użytkowym, sprawa zakończyła się w sądzie. W związku z tym zadłużeniem osoba ta musiała sprzedać mieszkanie, jednakże środków wystarczyło tylko na należność główną, na odsetki nie. Dyrektor ZGM nie zgodził się na umorzenie odsetek, ponieważ może to zrobić tylko Rada Miejska. Sytuacja tej rodziny jest wyjątkowa, starsze osoby, nie mają mieszkania, niskie emerytury. należy się zastanowić i pomóc tym ludziom.

Radny Zbigniew Dudek – pkt.6 – zachodzą inne uzasadnione przyczyny – jakie.

57.370 zł umorzono jednej osobie – jakie są okoliczności tego umorzenia.

Dorota Purgal zaproponowała, aby z tym pytaniem zwrócić się do Wydziału Finansowego.

Radny Zbigniew Dudek zaproponował, aby przygotować odpowiedź na Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.
Radni uwag nie wnieśli.

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.


 • odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przedkładania radzie oceny protokołu kontrolnego spółki MPK po każdym kwartale – pismo Zastępcy Prezydenta Jadwigi Zienkiewicz z dnia 08.05.2008 r. Nr IK.X/1/14/08,

Wiceprzewodniczący Komisji odczytał treść odpowiedzi.

Radni uwag nie wnieśli.

Komisja jednomyślnie przyjęła odpowiedź na wniosek.


 • odpowiedź na wniosek Komisji dot. zarzutów podnoszonych przez Pana Mariana Koseckiego – pismo Zastępcy Prezydenta Ryszarda Białka z dnia 06.05.2008 r. Nr GN/I/0063-2/2/2008.

Wiceprzewodniczący Komisji odczytał treść odpowiedzi.

Radni uwag nie wnieśli.

Komisja jednomyślnie przyjęła odpowiedź na wniosek.


 • pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. Nr NK.III.6.0554/14/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Kościelnego na Prezydenta Miasta Legnicy.

Wiceprzewodniczący Komisji odczytał treść pisma oraz skargę Pana E. Kościelnego i zaproponował powołanie zespołu kontrolnego, który zbada zasadność skargi.


Zespół Kontrolny w składzie:

Zbigniew Dudek,

Michał Huzarski
Termin przeprowadzenia kontroli od 13 maja br. do 20 maja br.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że komisja będzie kontynuował posiedzenie 26 maja br. o godz. 900, na tym posiedzeniu rozpatrzy skargę pana Eugeniusza Kościelnego.
26 maja 2008 r. godz. 900
Przewodniczący Komisji wznowił obrady.

Porządek obrad przewiduje: 1. Przyjęcie protokołu w zakresie zbadania zasadności skargi Pana Eugeniusza Kościelnego na działalność Prezydenta Miasta Legnicy.

 2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy.

 3. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Przewodniczący Komisji poprosił przedstawiciela zespołu kontrolnego o przedstawienie wyników kontroli.

Radny Zbigniew Dudek odczytał treść protokołu wraz z wnioskiem:

Zespół Kontrolny wnosi o oddalenie skargi jako niezasadnej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego protokołu.

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie z wnioskiem o jego przyjęcie.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja protokół przyjęła.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek zespołu pod głosowanie.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja wniosek przyjęła.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy (zał. nr 3 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji odczytał uzasadnienie do projektu uchwały (zał. nr 4 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały.
SPRAWY RÓŻNE.
Radni uwag i innych spraw w tym punkcie porządku obrad nie wnieśli.
Porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.
Protokół sporządziła:

J. Chrzanowska
Klaudiusz Mozolewski
Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Legnicy

Krystyn KostrowickiWiceprzewodniczący

Komisji Rewizyjnej


Rady Miejskiej Legnicy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość