Strona główna

Kod przedmiotu Rodzaj studiów


Pobieranie 16.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.35 Kb.

Kod przedmiotu
Rodzaj studiów

stacjonarne, niestacjonarne

nazwa przedmiotu

Zmienność struktury ichtiofauny

Jednostka prowadząca

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Zakład Biologii i Ekologii Morza

Kierunek studiów

Ochrona Środowiska, studia II stopnia, Spec. Morska

Rok, semester, formy zajęć i liczba godzin


Rok


Semestr

Formy zajęć

Punkty

ECTS

wykład

konwersatorium/

ćwiczenia

laboratorium

2 (2)
15 (10)

15 (10)
Kierownik i realizatorzy

prof. UG dr hab. Mariusz Sapota

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne
Cele nauczania

Zapoznanie studentów z różnorodnością ichtiofauny i czynnikami powodującymi jej zmienność

Ramowy program przedmiotu

Występowanie i zróżnicowanie środowiskowe ryb. Najważniejsze grupy ryb współczesnych, ich powstanie i rozwój. Systematyka ryb i nomenklatura systematyczna. Mechanizm pływania ryb. Pływalność (unoszenie się w wodzie) ryb. Wymiana gazowa i system krążenia. Osmoregulacja i wymiana jonowa. Wydalanie. Pokarm i odżywianie. Rozmnażanie. Rozwój i wzrost. Zmysły i komunikacja. Regulacja hormonalna Centralny system nerwowy. Genetyka i ewolucja Ekologia i zoogeografia ryb. Rola ryb w ekosystemie Bałtyku.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny i ustny

Metody dydaktyczne

Wykłady, ćwiczenia prezentujące zróżnicowanie ichtiofauny

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Bone Q.M.A., Marshall N.B., 1982, Biology of fishes. Blackie. Glasgow and London.

Brylińska M., 2000. Ryby słodkowodne Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa

Cailliet G.M., Love M.S., Ebeling A.W., 1986, Fishes, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California

Gąsowska M., 1962, Krągłouste i ryby. PWN. Warszawa

Grodziński Z., 1981, Anatomia i embriologia ryb, PWRiL, Warszawa

Jasiński A., 1973., Zootomia kregowców, PWN, Warszawa

Klimaj A., Rutkowicz S., 1970, Atlas ryb Północnego Atlantyku, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk

Lagler K.F., Bardach J.E., Miller R.R., May Passino D.R., 1997, Ichtyology, John Willey & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto.

Opuszyński K., 1979, Podstawy biologii ryb, PWRiL, Warszawa.

Pliszka F., 1964, Biologia ryb, PWRiL, Warszawa.

Rutkowicz S., 1982, Encyklopedia ryb morskich. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk

Suworow E., 1954, Podstawy ichtiologii, PWN, Warszawa.
(x) dotyczy tylko studiów niestacjonarnych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość