Strona główna

Kod przedmiotu: zz


Pobieranie 33.31 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.31 Kb.


Druk DNiSS nr PK_IIIF

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Historia cywilizacji

Kod przedmiotu: ZZI.08


Rodzaj przedmiotu: ogólny ;obowiązkowy

Wydział: Budowy Maszyn i Informatyki

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność (specjalizacja): -

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: zaoczne

Rok: 1 Semestr: 1

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 18 ; ćwiczenia audytoryjne – 18

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: zajęcia w języku polskim

Liczba punktów ECTS: 4

Osoby prowadzące:

wykład: mgr inż. Maria Wójcik

ćwiczenia audytoryjne: mgr inż. Maria Wójcik

_________________________________________________________________________________________1. Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. Tematyka wykładów obejmuje szeroki zakres zagadnień począwszy od rozwoju najstarszych cywilizacji oraz ich prymitywnych narzędzi, poprzez dorobek średniowiecza i rewolucji przemysłowej do najnowszych zdobyczy techniki XXI wieku. Poruszane są również zagadnienia z zakresu wzajemnych relacji między rozwojem społecznym, a rozwojem nauki i techniki oraz wpływu rozwoju techniki na środowisko naturalne.2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: nie stawia się wymagań co do konieczności wcześniejszego zaliczenia innych przedmiotów.

3. Opis form zajęć

a) Wykłady

 Treści programowe (tematyka zajęć): 1. Wprowadzenie, omówienie zakresu przedmiotu, wprowadzenie niektórych pojęć, analiza literatury. Podziały czasowe i geograficzne dotyczące historii cywilizacji.

 2. Technika w cywilizacji. Pojęcie techniki i jej powiązanie z nauką i przyrodą. Rola techniki w życiu codziennym dawnych i współczesnych społeczeństw.

 3. Początki cywilizacji technicznej. Pierwsze narzędzia oraz kluczowe wynalazki w okresie przed naszą erą.

 4. Cywilizacje starożytne: Mezopotamia, Egipt, Grecja i Rzym.

 5. Narodziny nowożytnej Europy – regres nauki i techniki. Dominacja cywilizacji chińskiej do ok. XIII wieku i Odrodzenie w Europie.

 6. Ważniejsze wynalazki w okresie do końca XVII wieku.

 7. Rewolucja przemysłowa (XVIII – XIX w.).

 8. Dynamiczny rozwój nauki i techniki w XX i XXI wieku. Wpływ wojny na postęp techniczny.

 9. Narodziny i rozwój nauk ekonomicznych od Adama Smitha.

 10. Postęp techniczny w różnych dziedzinach życia. Negatywny wpływ techniki na człowieka i środowisko.

 Metody dydaktyczne: Prezentacje multimedialne.

 Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia całości przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych oraz zaliczenie dwóch sprawdzianów pisemnych.


 Wykaz literatury podstawowej:

 1. Orłowski B.: Powszechna Historia techniki, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2010

 2. Baturo W.: Technika – spojrzenie na dzieje cywilizacji, PWN 2003

 3. Braudel F.: Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

 4. Mathiex J.: Wielkie cywilizacje. Rozkwit i upadek imperiów, Świat Książki, Warszawa 2008

 Wykaz literatury uzupełniającej:

 1. Fernandez-Armesto F.: Cywilizacje, PWN ,Warszawa 2008

 2. Encyklopedia multimedialna PWN, Cywilizacja, 2003

 3. Encyklopedia multimedialna PWN, Technika, 2003

b) Ćwiczenia audytoryjne

 Treści programowe (tematyka zajęć):  1. Zapoznanie się historią wybranych kluczowych wynalazków (pismo, książka, kalendarz, pieniądz itp.).

  2. Zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi współczesnych technologii (np. zapis dźwięku, obrazu, technologie informacyjne) w zarysie historycznym.

  3. Analiza źródeł postępu technicznego (np. potrzeby militarne, ekonomiczne, potrzeby życia codziennego).

  4. Analiza pozytywnych oraz negatywnych aspektów postępu technicznego (np. energia jądrowa, internet).

 Metody dydaktyczne: Przygotowanie oraz prezentacja, także metodami multimedialnymi, referatów, uczestnictwo studentów w dyskusjach przygotowanych na zadany temat.

 Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń jest na podstawie obecności, przygotowania referatu oraz aktywności na zajęciach.

 Wykaz literatury podstawowej:


 1. Calder R.: Spadkobiercy, PIW, 1961

 2. Diamond J.: Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010

 3. Toffler A.: Trzecia fala, PIW, 2003

 Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Holmes R.: Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010
 1. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS

Rodzaj aktywności

Nakład pracy studenta

Udział w wykładach

18 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

20 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów

10 godz.

Udział w zajęciach audytoryjnych

18 godz.

Przygotowanie referatu

20godz.

Przygotowanie się do dyskusji na zajęciach audytoryjnych

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

98 godz.

Punkty ECTS za moduł -

4 ECTS

5. Wskaźniki sumaryczne

a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.

Liczba godzin kontaktowych – 36

Liczba punktów ECTS – 4

b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym.

Liczba godzin kontaktowych – 18

Liczba punktów ECTS – 2


6. Zakładane efekty kształcenia

Numer efektu

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru

WIEDZA

ZZI.08_W01

Ma podstawową wiedzę o rozwoju cywilizacji i techniki, zwłaszcza w XX i XXI wieku, oraz ich znaczeniu w społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowaniach działalności inżynierskiej.

ZIP1A_W14

T1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

ZZI.08_U01

Potrafi uzyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych źródeł

ZIP1A_U01

T1A_U01

ZZI.08_U02

Potrafi posługiwać się technikami multimedialnymi

ZIP1A_U03

T1A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ZZI.08_K01

Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności

ZIP1A_K02

T1A_K02

7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia

Numer efektu

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do form zajęć

Sposób oceny

WIEDZA

ZZI.08_W01

Ma podstawową wiedzę o rozwoju cywilizacji i techniki, zwłaszcza w XX i XXI wieku, oraz ich znaczeniu w społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowaniach działalności inżynierskiej.

Wykład

ĆwiczeniaSprawdzian pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

ZZI.08_U01

Potrafi uzyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych źródeł

Ćwiczenia

Referat

ZZI.08_U02

Potrafi posługiwać się technikami multimedialnymi

Ćwiczenia

Referat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ZZI.08_K01

Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności

Wykład
Ćwiczenia

Sprawdzian pisemny


8. Sposób ustalenia oceny końcowej

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu oraz ćwiczeń.Strona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość