Komisarz Androulla Vassiliou ogłasza uruchomienie pierwszych ogólnoeuropejskich uniwersyteckich moocPobieranie 20.31 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.31 Kb.Komisja EuropejskaKomunikat prasowy

Bruksela/Heerlen (Holandia), dnia 23 kwietnia 2013 r.Komisarz Androulla Vassiliou ogłasza uruchomienie pierwszych ogólnoeuropejskich uniwersyteckich MOOC (masowych otwartych kursów online)

Dzięki wspólnym wysiłkom partnerów z 11 państw oraz wsparciu Komisji Europejskiej zainaugurowana została pierwsza ogólnoeuropejska inicjatywa dotycząca masowych otwartych kursów online (ang. massive open online courses – „MOOC”). MOOC to internetowe kursy uniwersyteckie, które umożliwiają dostęp do oferty edukacyjnej wysokiej jakości bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach inicjatywy dostępnych będzie około 40 bezpłatnych kursów w różnorodnych dziedzinach, prowadzonych w 12 językach. Inicjatywa ta, której przewodzi Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Nauczających na Odległość (EADTU), skupia głównie otwarte uniwersytety. Partnerzy pochodzą z następujących państw: Francja, Włochy, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania, Rosja, Turcja oraz Izrael. Szczegółowe informacje na temat samej inicjatywy oraz oferowanych kursów dostępne są na portalu www.OpenupEd.eu.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, na temat nowej inicjatywy: „Jest to wspaniałe osiągnięcie. Mam nadzieję, że dzięki niemu dziesiątki tysięcy osób uzyskają dostęp do edukacji, a nasze szkoły wyższe i uniwersytety zaczną stosować bardziej innowacyjne i elastyczne metody nauczania. Ruch związany z MOOC już stał się popularny, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale zainaugurowanie inicjatywy na skalę ogólnoeuropejską zwiększy jej rangę. Odzwierciedla ona europejskie wartości, takie jak sprawiedliwość, wysoka jakość i różnorodność, a zaangażowani partnerzy są gwarancją jakości nauczania. Uważamy tę inicjatywę za ważną część strategii na rzecz otwartej edukacji, którą Komisja zainicjuje tego lata.”

Przewodniczący inicjatywie prof. Fred Mulder, szef grupy zadaniowej EADTU ds. otwartej edukacji oraz kierownik Katedry Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO, powiedział: „Mamy w Europie wiele do zaoferowania, w pełni wykorzystując rewolucyjne możliwości, jakie dają MOOC, jednak naszym nadrzędnym celem powinna być otwarta edukacja. W odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa chcemy zwiększyć dostęp do szkolnictwa wyższego zorientowanego na osoby uczące się. Europejska inicjatywa dotycząca MOOC zapewni wysoką jakość, materiały do samodzielnej nauki oraz połączy uczenie się nieformalne i kształcenie formalne. Przykładowo za ukończenie niektórych kursów będzie można uzyskać formalne punkty prowadzące ewentualnie do uzyskania dyplomu.” „Wielojęzyczność i wielokulturowość uważamy natomiast za ogromny atut inicjatywy” – dodał prof. Mulder, który pełnił funkcję rektora Open Universiteit w Holandii w latach 2000–2010.

Przewodniczący EADTU Will Swann powiedział: „Od dziesiątków lat otwarte uniwersytety w Europie i ich partnerzy oferują wszystkim chętnym najwyższą jakość nauczania i uczenia się. Ogólnoeuropejska inicjatywa dotycząca MOOC jest wyrazem naszej wspólnej pasji do dalszych innowacji. Planujemy rozszerzanie oferty w miarę wprowadzania nowych kursów przez naszych partnerów i z radością przyjmiemy do naszego grona nowych partnerów z całego świata, którzy podzielają naszą wizję i działania na rzecz edukacji elastycznej i nastawionej na potrzeby jej uczestników”.

Kontekst

Komisarz Androulla Vassiliou zainauguruje, wraz z prof. Mulderem i przewodniczącym EADTU Willem Swannem, inicjatywę dotyczącą MOOC w czwartek 25 kwietnia (w godz. 11.00–12.00) podczas transmitowanej przez internet międzynarodowej konferencji prasowej, organizowanej przez Open Universiteit w Holandii. Udział w uroczystości weźmie również Xavier Prats Monné, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej. Transmisję z inauguracji można będzie obejrzeć w internecie pod adresem www.ou.nl/moocs. Przedstawiciele mediów pragnący wziąć udział w dyskusji za pośrednictwem internetu proszeni są o wcześniejszą rejestrację na wyżej wymienionej stronie.Oferta kursów

Zajęcia dydaktyczne obejmują rozmaite dziedziny, począwszy od matematyki i ekonomii, poprzez e-umiejętności i handel elektroniczny, zmiany klimatu i dziedzictwo kulturowe, społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw i historię współczesną Bliskiego Wschodu, aż po naukę języków obcych i powieściopisarstwo. Każdy z partnerów oferuje zajęcia za pośrednictwem swojej platformy edukacyjnej, co najmniej w swoim własnym języku. Na razie zajęcia odbywać się będą w 11 językach partnerów (zob. poniższa lista) i w języku arabskim.

Uczestnicy mogą odbyć je zarówno w wyznaczonym czasie, jak i w dogodnym dla siebie momencie i tempie. Czas trwania kursów wynosi zazwyczaj od 20 do 200 godzin nauki. Ukończenie każdego kursu może zostać oficjalnie uznane w formie świadectwa ukończenia, tzw. „badge” lub zaświadczenia o liczbie zdobytych punktów prowadzących ewentualnie do uzyskania dyplomu. W tym drugim przypadku za zaświadczenie takie studenci muszą uiścić opłatę w wysokości od 25 do 400 euro, w zależności od rozmiarów kursu (liczby godzin nauki) oraz placówki edukacyjnej.

Partnerzy uczestniczący w nowej inicjatywie oraz dane kontaktowe:
TR Anadolu University (Uniwersytet Anatolijski)

Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 lub +90 532 2372821 (m)

LT Kaunas University of Technology (Uniwersytet Technologiczny w Kownie)

Gytis Cibulskis / +37 037300611 lub +37 068238080 (m)

FR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Ministerstwo ds. Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych)

Anne Boyer

RU Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (Państwowy Uniwersytet Ekonomiczno-Statystyczno-Informatyczny w Moskwie)

Maria Tatarinova / skype - mary1621

NL Open Universiteit in the Netherlands (Uniwersytet Otwarty w Holandii)

Marga Winnubst / +31 45 5762646

IL Open University of Israel (Uniwersytet Otwarty w Izraelu)Naama Eliyahu / +972 52 7448889

ES Universidad Nacional de Educación a Distancia (Krajowy Uniwersytet Nauczający na Odległość)

Dr Timothy Read / +34 619 292 575

PT Universidade Aberta (Uniwersytet Otwarty)

Dr Antonio Teixeira / +351 963 055965

IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (Międzynarodowy Uniwersytet Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych UNINETTUNO)

Nicola Paravati / +39 3393366208

UK The Open University (Uniwersytet Otwarty)

Open University Media Relations / +44 1908 654316

SK Slovak University of Technology in Bratislava (FEI) (Słowacki Uniwersytet Technologiczny w Bratysławie)

Prof. Peter Ballo / +421 260291516 lub +421 904879370

EU EADTU,Darco Jansen, tel. +31 6 1482 9106

Formuła nieformalnego partnerstwa umożliwia instytucjom współpracę na rzecz udostępniania kursów online w Europie i poza jej granicami.

Do członków EADTU, którzy zamierzają przyłączyć się do inicjatywy w późniejszym terminie, należą: Open University of Cyprus (Uniwersytet Otwarty na Cyprze), DAOU/Aarhus University (DK) ((Duńskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Otwartych / Uniwersyet w Aarhus), Tallinn University (EE) (Uniwersytet w Tallinnie), Universitat Oberta de Catalunya (ES) (Uniwersytet Otwarty w Katalonii), FIED Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FR) (Międzyuniwersytecka Federacja Nauczania na Odległość), Hellenic Open University (GR) (Grecki Uniwersytet Otwarty), Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej (PL), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (PL) oraz University of Ljubljana (SI) (Uniwersytet w Lublanie).

Inni potencjalni partnerzy zainteresowani udziałem w inicjatywie proszeni są o kontakt z EADTU.Czym jest otwarta edukacja?

Komisarz Androulla Vassiliou zainauguruje tego lata, wraz z wiceprzewodniczącą Neelie Kroes odpowiedzialną za agendę cyfrową, nową inicjatywę Komisji na rzecz otwartej edukacji. Celem inicjatywy jest zachęcanie do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i otwartych zasobów edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji, tak aby obecne i przyszłe pokolenia studentów mogły zdobywać potrzebne im umiejętności.Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Nauczających na Odległość

EADTU jest siecią instytucji, która skupia dziesięć europejskich uniwersytetów otwartych lub nauczających na odległość, czternaście krajowych stowarzyszeń tradycyjnych uczelni wyższych, które prowadzą nauczanie na odległość lub online dla studentów pozamiejscowych, oraz dwa uniwersytety oferujące zarówno zajęcia tradycyjne, jak i online. EADTU otrzymuje wsparcie na działalność w ramach działania „Jean Monnet”, które jest częścią unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”.Dodatkowe informacje

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

EADTU: www.eadtu.eu

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEUKontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

EADTU: Darco Jansen (+31 6 1482 9106)

IP/13/349

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy