Komisja Europejska – Komunikat prasowyPobieranie 12.48 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.48 Kb.

Komisja Europejska – Komunikat prasowy


Pomoc państwa: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie pomocy dla branży filmowej

Bruksela, 20 czerwca 2011 r. – Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne będące pierwszym etapem przeglądu kryteriów wykorzystywanych przy stosowaniu unijnych zasad pomocy państwa w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie na rzecz produkcji i dystrybucji filmów. Od przyjęcia aktualnego komunikatu Komisji w sprawie kinematografii minęło 10 lat. Podstawą konsultacji jest dokument opublikowany przez Komisję w celu zidentyfikowania dziedzin, w których niezbędne są dalsze refleksje, jak np. przyciąganie dużych produkcji filmowych dzięki pomocy państwa i wspieranie form działalności innych niż produkcja filmowa. Komisja zaprasza zainteresowane strony do zgłaszania swoich uwag do dnia 30 września 2011 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Joaquín Almunia, odpowiedzialny za politykę konkurencji, stwierdził: „Przed sformułowaniem przyszłych zasad pomocy państwa dla tego ważnego sektora chciałbym wraz z moimi kolegami zebrać opinie na temat tego, jaki powinien być wspólny europejski cel takiego wsparcia. Przykładowo, czy prześciganie się w udzielaniu dotacji w celu przyciągnięcia wielkich amerykańskich produkcji szkodzi skuteczności pomocy udzielanej mniejszym europejskim produkcjom filmowym? Czy zakres stosowania naszych reguł powinien wykraczać poza samą zachętę do produkcji coraz większej liczby filmów? Czy konieczne jest wsparcie dla filmowców, by zachęcać ich do badania możliwości, jakie daje rewolucja cyfrowa? Tylko wówczas, gdy będziemy mieli jasny pogląd na te zagadnienia, będziemy mogli rozpocząć opracowywanie odpowiednich zasad regulujących pomoc państwa.”

Przedmiotem konsultacji będą m.in. następujące kwestie:  • współzawodnictwo pomiędzy niektórymi państwami członkowskimi w celu wykorzystania pomocy państwa do przyciągania inwestycji zagranicznych ze strony dużych, w większości amerykańskich, firm zajmujących się produkcją filmową;

  • wspieranie form działalności innych niż produkcja filmowa i telewizyjna (takich jak dystrybucja filmów i projekcja cyfrowa);

  • obowiązek terytorialnego wykorzystania środków przewidzianych w programach wsparcia dla branży filmowej;

  • pytanie, czy szczegółowe zasady przyznawania pomocy państwa na wsparcie sektora audiowizualnego mogą lub powinny zostać dostosowane do nowych technologii, nowych kreatywnych koncepcji i zmieniających się zachowań konsumentów.

Szacuje się, że państwa członkowskie UE przekazują rocznie 2,3 mld EUR na wsparcie branży filmowej: 1,3 mld EUR w postaci dotacji i pożyczek uprzywilejowanych oraz 1 mld EUR w postaci zachęt podatkowych. Około 80% tej kwoty przeznacza się na produkcję filmową. Większą część tego wsparcia finansowego udziela się w takich państwach, jak: Francja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Włochy i Hiszpania.

Jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji Komisja przedłużyła w styczniu 2009 r. ważność obowiązujących kryteriów oceny pomocy państwa (IP/09/138) do 31 grudnia 2012 r. Obecnie Komisja dokonuje oceny wsparcia udzielanego na produkcje filmowe na podstawie zasad pomocy państwa określonych w komunikacie dotyczącym kinematografii z 2001 r. (IP/09/1326). Jeśli chodzi o inne rodzaje wsparcia dla sektora filmowego, Komisja opiera się często w swojej ocenie na zasadach określonych w komunikacie dotyczącym kinematografii, oceniając środki pomocy według art. 107 ust. 3 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu UE, który zezwala na udzielanie pomocy na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym.

Zob. Memo/11/428 odnośnie do pytań i odpowiedzi dotyczących zainicjowanego przeglądu.

Dokument konsultacyjny i inne informacje dotyczące konsultacji społecznych są opublikowane na stronie internetowejhttp://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html

Uwagi należy przesyłać do 30 września 2011 r. na adres:Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Kontekst

W aktualnym komunikacie dotyczącym kinematografii (zob. IP/01/1326) określone są następujące kryteria, przy spełnieniu których pomoc państwa w tej dziedzinie nie jest objęta ogólnym zakazem określonym w Traktacie, lecz wchodzi w zakres wyjątkowego uregulowania dotyczącego kultury:  • pomoc musi być zgodna z przepisami Traktatu (tzn. nie może zakłócać rynku wewnętrznego);

  • pomoc musi być przeznaczona na produkt mający charakter kulturalny. Każde państwo członkowskie musi zadbać o to, by dofinansowana produkcja miała wartość kulturalną zgodnie z weryfikowalnymi kryteriami krajowymi (przy zastosowaniu zasady pomocniczości);

  • producent musi mieć możliwość wydatkowania co najmniej 20 % budżetu w innych państwach członkowskich bez doznania zmniejszenia pomocy przyznanej w ramach programu;

  • intensywność pomocy nie może w zasadzie przekraczać 50% budżetu produkcji, z wyjątkiem produkcji trudnych i niskobudżetowych;

  • pomoc nie może zawierać żadnych dodatków na szczególne działania związane z twórczością filmową (np. postprodukcja).Kontakt:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)IP/11/757

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy