Komisja europejska bruksela, dnia […] rPobieranie 1.57 Mb.
Strona1/4
Data17.06.2016
Rozmiar1.57 Mb.
  1   2   3   4
PLKOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia […] r.

C(20..) yyy wersja ostateczna – D012876/02Projekt


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/..

z dnia […]r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Projekt

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/..z dnia […]r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów1, w szczególności jego art. 5 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Rozporządzenie (WE) nr 1185/2009 ustanawia nowe ramy sporządzania porównywalnych statystyk europejskich dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów.

  2. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 należy przyjąć definicję „wielkości obszaru poddanego działaniu substancji”, o której mowa w załączniku II sekcja 2 do wspomnianego rozporządzenia, ponieważ w interesie porównywalności termin ten powinien być spójnie rozumiany i stosowany w całej Unii.

  3. Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 Komisja powinna regularnie, co najmniej raz na pięć lat, dostosowywać wykaz substancji, które powinny zostać uwzględnione, i ich klasyfikację według kategorii produktów i klas chemicznych zgodnie z załącznikiem III. Ponieważ ostatnia aktualizacja wykazu zamieszczonego w załączniku do wspomnianego rozporządzenia miała miejsce w 2006 r., należy uaktualnić ten wykaz, aby objąć okres od 2010 do 2015 r..

  4. Ilość substancji, a także złożoność procesu identyfikacji właściwych związków i ich klasyfikacji utrudniają krajowym urzędom statystycznym prawidłowe tworzenie narzędzi niezbędnych do gromadzenia informacji dotyczących stosowania i wprowadzania do obrotu. W związku z powyższym włączone powinny zostać tylko te substancje, którym co najmniej jedna z dwóch największych, uznanych międzynarodowo instytucji rejestrujących związki chemiczne lub pestycydy (Chemical Abstracts Service Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (CAS) i Międzynarodowa Rada Współpracy w dziedzinie Analizy Pestycydów (CIPAC)) przydzieliła numer identyfikacyjny.

  5. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Termin „wielkość obszaru poddanego działaniu substancji”, o którym mowa w załączniku II sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009, oznacza podstawowy obszar poddany działaniu substancji, definiowany jako „fizyczny obszar uprawy poddany działaniu danej substancji czynnej co najmniej raz, niezależnie od liczby zastosowań”.Artykuł 2

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.W imieniu Komisji

[…]
Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Zharmonizowana klasyfikacja substancji

[…]


[…]

Główne grupy

Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy zwyczajowe substancji

Nr CAS2

Nr CIPAC3

 

 

NOMENKLATURA SCALONAFungicydy i bakteriocydy

 

F

 

Fungicydy nieorganiczne

F01

 

 

F01_01

ZWIĄZKI MIEDZI 

 

 

 

F01_01_01CIECZ BORDOSKA

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02WODOROTLENEK MIEDZI

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03tlenek miedzi(I)

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04TLENOCHLOREK MIEDZI

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TRÓJZASADOWY SIARCZAN MIEDZI

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06POZOSTAŁE SOLE MIEDZI44

 

 

F01_02

SIARKA NIEORGANICZNA 

 

 

 

F01_02_01SIARKA

7704-34-9

18

 

 

F01_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NIEORGANICZNE 

 

 

 

F01_99_01

 

ciecz kalifornijska (wielosiarczek wapnia)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

JODEK POTASU

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

FOSFORAN(III) POTASU

 

756

 

 

F01_99_04

 

TIOCYJANIAN POTASU

333-20-0

772

 

 

F01_99_05Chloran(I) sodu (podchloryn sodu)

7681-52-9

 

 

 

F01_99_06

 

FOSFONIAN DISODU

 

808

 

 

F01_99_99POZOSTAŁE FUNGICYDY NIEORGANICZNE

 

Fungicydy na bazie karbaminianów i ditiokarbaminianów

F02

 

 

F02_01

FUNGICYDY Z GRUPY KARBANILANÓW 

 

 

 

F02_01_01DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGICYDY KARBAMINIANOWE 

 

 

 

F02_02_01bentiawalikarb

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02IPROWALIKARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGICYDY DITIOKARBAMINIANOWE 

 

 

 

F02_03_01MANKOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05TIURAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE KARBAMINIANÓW I DITIOKARBAMINIANÓW 

 

 

 

F02_99_99POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE KARBAMINIANÓW I DITIOKARBAMINIANÓW

 

 

 

Fungicydy na bazie benzimidazoli

F03

 

 

F03_01

FUNGICYDY BENZIMIDAZOLOWE 

 

 

 

F03_01_01KARBENDAZYM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04TIOFANAT METYLU

23564-05-8

262

 

 

F03_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE BENZIMIDAZOLI

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE BENZIMIDAZOLI

 

 

 

Fungicydy na bazie imidazoli i triazoli

F04

 

 

F04_01

FUNGICYDY KONAZOLOWE 

 

 

 

F04_01_01BITERTANOL

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05EPOKSYKONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAZOL

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13METKONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_02

FUNGICYDY IMIDAZOLOWE 

 

 

 

F04_02_01CYJAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02FENAMIDON

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03TRIAZOKSYD

72459-58-6

729

 

 

F04_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE IMIDAZOLI I TRIAZOLI

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

Ametoktradyna

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_99

 

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE IMIDAZOLI I TRIAZOLI

 

 

 

Fungicydy na bazie morfolin

F05

 

 

F05_01

FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLIN 

 

 

 

F05_01_01DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLIN

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLIN

 

 

 

Fungicydy biologiczne

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

Fungicydy biologiczne

 

 

 

 

 

F06_01_01
: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2011
2011 -> Pl d5 868332 pe załĄcznik II
2011 -> Komisja europejska
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia […] r ustanawiające szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego I Rady
rps -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki siarczynów (E 220-228) I alginianu glikolu propylenowego
rps -> Komisja europejska
rps -> Komisja europejska
2011 -> Pl sanco/7176/2010 Rev. 3 (Pool/D1/2010/7176/7176R3-en doc)
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw I terytoriów
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady odnośnie do obróbki mającej


  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy