Strona główna

Komisja europejska bruksela, dnia […] r


Pobieranie 1.57 Mb.
Strona1/4
Data17.06.2016
Rozmiar1.57 Mb.
  1   2   3   4
PLKOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia […] r.

C(20..) yyy wersja ostateczna – D012876/02Projekt


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/..

z dnia […]r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Projekt

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/..z dnia […]r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów1, w szczególności jego art. 5 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Rozporządzenie (WE) nr 1185/2009 ustanawia nowe ramy sporządzania porównywalnych statystyk europejskich dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów.

  2. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 należy przyjąć definicję „wielkości obszaru poddanego działaniu substancji”, o której mowa w załączniku II sekcja 2 do wspomnianego rozporządzenia, ponieważ w interesie porównywalności termin ten powinien być spójnie rozumiany i stosowany w całej Unii.

  3. Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 Komisja powinna regularnie, co najmniej raz na pięć lat, dostosowywać wykaz substancji, które powinny zostać uwzględnione, i ich klasyfikację według kategorii produktów i klas chemicznych zgodnie z załącznikiem III. Ponieważ ostatnia aktualizacja wykazu zamieszczonego w załączniku do wspomnianego rozporządzenia miała miejsce w 2006 r., należy uaktualnić ten wykaz, aby objąć okres od 2010 do 2015 r..

  4. Ilość substancji, a także złożoność procesu identyfikacji właściwych związków i ich klasyfikacji utrudniają krajowym urzędom statystycznym prawidłowe tworzenie narzędzi niezbędnych do gromadzenia informacji dotyczących stosowania i wprowadzania do obrotu. W związku z powyższym włączone powinny zostać tylko te substancje, którym co najmniej jedna z dwóch największych, uznanych międzynarodowo instytucji rejestrujących związki chemiczne lub pestycydy (Chemical Abstracts Service Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (CAS) i Międzynarodowa Rada Współpracy w dziedzinie Analizy Pestycydów (CIPAC)) przydzieliła numer identyfikacyjny.

  5. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Termin „wielkość obszaru poddanego działaniu substancji”, o którym mowa w załączniku II sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009, oznacza podstawowy obszar poddany działaniu substancji, definiowany jako „fizyczny obszar uprawy poddany działaniu danej substancji czynnej co najmniej raz, niezależnie od liczby zastosowań”.Artykuł 2

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.W imieniu Komisji

[…]
Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Zharmonizowana klasyfikacja substancji

[…]


[…]

Główne grupy

Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy zwyczajowe substancji

Nr CAS2

Nr CIPAC3

 

 

NOMENKLATURA SCALONAFungicydy i bakteriocydy

 

F

 

Fungicydy nieorganiczne

F01

 

 

F01_01

ZWIĄZKI MIEDZI 

 

 

 

F01_01_01CIECZ BORDOSKA

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02WODOROTLENEK MIEDZI

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03tlenek miedzi(I)

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04TLENOCHLOREK MIEDZI

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TRÓJZASADOWY SIARCZAN MIEDZI

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06POZOSTAŁE SOLE MIEDZI44

 

 

F01_02

SIARKA NIEORGANICZNA 

 

 

 

F01_02_01SIARKA

7704-34-9

18

 

 

F01_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NIEORGANICZNE 

 

 

 

F01_99_01

 

ciecz kalifornijska (wielosiarczek wapnia)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

JODEK POTASU

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

FOSFORAN(III) POTASU

 

756

 

 

F01_99_04

 

TIOCYJANIAN POTASU

333-20-0

772

 

 

F01_99_05Chloran(I) sodu (podchloryn sodu)

7681-52-9

 

 

 

F01_99_06

 

FOSFONIAN DISODU

 

808

 

 

F01_99_99POZOSTAŁE FUNGICYDY NIEORGANICZNE

 

Fungicydy na bazie karbaminianów i ditiokarbaminianów

F02

 

 

F02_01

FUNGICYDY Z GRUPY KARBANILANÓW 

 

 

 

F02_01_01DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGICYDY KARBAMINIANOWE 

 

 

 

F02_02_01bentiawalikarb

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02IPROWALIKARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGICYDY DITIOKARBAMINIANOWE 

 

 

 

F02_03_01MANKOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05TIURAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE KARBAMINIANÓW I DITIOKARBAMINIANÓW 

 

 

 

F02_99_99POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE KARBAMINIANÓW I DITIOKARBAMINIANÓW

 

 

 

Fungicydy na bazie benzimidazoli

F03

 

 

F03_01

FUNGICYDY BENZIMIDAZOLOWE 

 

 

 

F03_01_01KARBENDAZYM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04TIOFANAT METYLU

23564-05-8

262

 

 

F03_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE BENZIMIDAZOLI

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE BENZIMIDAZOLI

 

 

 

Fungicydy na bazie imidazoli i triazoli

F04

 

 

F04_01

FUNGICYDY KONAZOLOWE 

 

 

 

F04_01_01BITERTANOL

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05EPOKSYKONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAZOL

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13METKONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_02

FUNGICYDY IMIDAZOLOWE 

 

 

 

F04_02_01CYJAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02FENAMIDON

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03TRIAZOKSYD

72459-58-6

729

 

 

F04_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE IMIDAZOLI I TRIAZOLI

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

Ametoktradyna

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_99

 

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE IMIDAZOLI I TRIAZOLI

 

 

 

Fungicydy na bazie morfolin

F05

 

 

F05_01

FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLIN 

 

 

 

F05_01_01DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLIN

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

POZOSTAŁE FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLIN

 

 

 

Fungicydy biologiczne

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

Fungicydy biologiczne

 

 

 

 

 

F06_01_01  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość