Strona główna

Komunikat 2 lipiec 2008


Pobieranie 40.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.74 Kb.

KOMUNIKAT 2 LIPIEC 2008KONFERENCJA

na temat

TWORZENIE PODSTAW PRAWNYCH I TECHNICZNYCH


POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W RAMACH INSPIRE

CREATING THE LEGAL AND TECHNICAL BASIS

OF THE POLISH INFRASTRUCTURE FOR SPATIAL INFORMATION

IN THE FRAMEWORK OF INSPIRE
pod patronatem

Grzegorza Schetyny, Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa, Biblioteka Narodowa, 27-29 października 2008

W dniu 15 maja 2007 weszła w życie dyrektywa INSPIRE ustanawiająca Europejską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej i określająca zobowiązania Państw Członkowskich w zakresie tworzenia krajowych infrastruktur informacji przestrzennej. Spełniając wymagania tej dyrektywy


i jednocześnie dążąc do zaspokojenia własnych potrzeb, podjęte zostały prace nad budową Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Prace te mają charakter międzyresortowy i są prowadzone
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, stanowiąc wspólne dzieło administracji publicznej
w Polsce, a zwłaszcza podmiotów produkujących, użytkujących i upowszechniających dane geoprzestrzenne.

W obecnej fazie prac nad INSPIRE, zwanej fazą transpozycji, podstawowe znaczenie


ma transpozycja dyrektywy INSPIRE do porządku prawnego w Państwach Członkowskich, m.in.
w Polsce.Równolegle muszą być realizowane przedsięwzięcia techniczne wynikające z adaptowanych do warunków polskich przepisów implementacyjnych dyrektywy.

Konferencja będzie poświęcona prawnym, organizacyjnym, technicznym i ekonomicznym aspektom tych zadań. Jest ona objęta programem działań Głównego Geodety Kraju wynikającym


z art. 18, 19 i 24 dyrektywy INSPIRE oraz pełnomocnictw w tym zakresie udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencja stanowi XVIII edycję dorocznych konferencji z cyklu „Geoinformacja w Polsce”, a jej głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Współorganizatorami są :

 • Rada ds. Implementacji INSPIRE przy Głównym Geodecie Kraju, w której skład wchodzą upoważnieni przedstawiciele 10 ministerstw i urzędów centralnych,

 • Sieć Naukowa Systemy Geoinformacyjne, obejmująca 13 instytutów zajmujących się geoinformacją w Polsce.


W skład Komitetu Honorowego wchodzą (w kolejności alfabetycznej):

 • Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

 • Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

 • Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju,

 • Janusz Mikuła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

 • Józef Oleński, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

 • Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju,

 • Andrzej Sadurski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

 • Michał Stuligrosz, Poseł,

 • Maciej Trzeciak, Główny Konserwator Przyrody.

Do udziału w Konferencji zapraszane są osoby, które interesują się produkowaniem, udostępnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji, a zwłaszcza pracownicy administracji publicznej, nauki i szkolnictwa.


Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney, czł.rzecz. PAN Jolanta Orlińska Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki

Sieć Naukowa Systemy Geoinformacyjne Główny Geodeta Kraju PolskieTowarzystwoInformacji Przestrzennej
WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
na temat
TWORZENIE PODSTAW PRAWNYCH I TECHNICZNYCH

POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W RAMACH INSPIRE
Warszawa, Biblioteka Narodowa, 27- 29 października 2008
27.10.2008

poniedziałek

AUDYTORIUM


10.30 - 11.30

SESJA OTWARCIA

 • Wystąpienia organizatorów

Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju

Bogdan Ney, Sieć Naukowa Systemy Geoinformacyjne

Jerzy Gaździcki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Rada ds. Implementacji INSPIRE

 • Wystąpienia zaproszonych gości

11.30 – 12.00

Przerwa, kawa

12.00 – 14.00
SESJA PLENARNA 1
Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Gaździcki

 • Wystąpienie problemowe Głównego Geodety Kraju

Jolanta Orlińska

 • Geoinformacja w gospodarce wodnej

Andrzej Sadurski

14.00 – 15.00

OBIAD–Sala Darczyńców


15.00 – 16.45

PANEL DYSKUSYJNY NA TEMAT PROJEKTU USTAWY
O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
ORAZ ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW


Uczestnicy panelu: Janusz Dygaszewicz, Jerzy Gaździcki, Andrzej Jagusiewicz, Adam Iwaniak, Jolanta Orlińska, Bogdan Ney, Witold Radzio, Florian Romanowski, Michał Stuligrosz19.00 – 22.00 19.00 – 19.45 20.00 – 22.00

Klub HARENDA, Krakowskie Przedmieście 4/6

 • Kolacja

 • Kabaretowa Scena Trójki – prowadzi Artur Andrus
28.10.2008

wtorek

AUDYTORIUM

Sala 218

9.00 – 13.30

WARSZTATY NA TEMAT METADANYCH GEOINFORMACYJNYCH

Prowadzenie: dr Marek Baranowski, eksperci
9.00 – 11.00

Podstawowe wiadomości – wykłady dla wszystkich uczestników warsztatów
11.00 – 11.30

Przerwa, kawa

11.30 – 13.30

Zajęcia praktyczne z uwzględnieniem zainteresowań uczestników:

Metadane w zakresie geodezji i kartografii

Metadane w zakresie innych dziedzin

9.00 – 11.00
SESJA REFERATOWA 1

13.30 – 14.30

OBIAD–Sala Darczyńców


14.30 – 16.30

SESJA SIECI NAUKOWEJ SYSTEMY GEOINFORMACYJNE
Prowadzenie: prof. dr hab. Bogdan Ney


 • 5 referatów z instytutów należących do Sieci
16.30 – 17.00

Przerwa, kawa

17.00 – 18.30
OTWARTE WALNE ZEBRANIE PTIP
ORAZ OGÓLNA DYSKUSJA


19.00 – 21.00
SPOTKANIE TOWARZYSKIE –Sala Darczyńców
29.10.2008

środa

AUDYTORIUM

Sala 218

9.00 – 10.30

SESJA PLENARNA 2

10.30 – 11.00

Przerwa, kawa

11.00 – 12.45

SESJA REFERATOWA 2

SESJA REFERATOWA 3

12.45 – 13.00

Przerwa

13.00 – 14.30

SESJA REFERATOWA 4

SESJA REFERATOWA 5

14.30 – 15.30

OBIAD–Sala Darczyńców

INFORMACJA ORGANIZACYJNA

Opłata za uczestnictwo w Konferencji oraz jej pełne materiały wynosi: • 800 zł, przy wniesieniu jej do dnia 1 października 2008

 • 900 zł po tym terminie.

Przedstawicielom szkół średnich oraz studentom i doktorantom przysługuje obniżka w wysokości 50%.

Liczba uczestników konferencji oraz liczba miejsc na wieczornym spotkaniu w Klubie Harenda jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy konferencji zarezerwowali dla uczestników konferencji noclegi w Pokojach Gościnnych SGGW IKAR i w Domu Pielgrzyma AMICUS. O możliwości skorzystania z tych noclegów będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym formularzu zgłoszeniowym.Istnieje ponadto możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w konferencji grup studentów
i doktorantów zgłaszanych przez ich opiekunów naukowych po 6 października, nie później niż
20 października 2008.
Ewentualne pytania należy kierować do Sekretarza Towarzystwa mgr inż. Ewy Musiał jednocześnie na dwa adresy konferencje@ptip.org.pl i ewamusial@acn.waw.pl z użyciem potwierdzenia odbioru.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość