Strona główna

Komunikat dla posłÓw dotyczy


Pobieranie 25.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.6 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

<Commission>{PETI}Komisja PetycjiCommission>

{26/09/2008}26.09.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1116/2001, którą złożył Siegfried Missalla (Niemcy) w sprawie opodatkowania przez rząd Finlandii emerytur wypłacanych osobom zatrudnionym w Finlandii, które następnie zamieszkały w innym państwie członkowskim.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się podatkowi w wysokości 35% nakładanemu przez rząd Finlandii na emerytury wypłacane obywatelom (bez względu na narodowość), którzy pracowali w Finlandii, a następnie przenieśli się do innego państwa członkowskiego, gdzie obecnie mieszkają na stałe. Składający petycję twierdzi, że jest to niesprawiedliwe i że opodatkowanie ogranicza wolność obywateli w zakresie wyboru miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej. Wzywa on do ustanowienia właściwych przepisów wspólnotowych.2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2002 r. Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 czerwca 2005 r.

Fakty
Składający petycję twierdzi, że obowiązujące obecnie w Finlandii ustawodawstwo podatkowe, zgodnie z którym od dochodu uzyskanego w Finlandii przez jednostki zamieszkałe w innym państwie członkowskim potrąca się 35% tytułem zryczałtowanego podatku (o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania podatek od uzyskanego dochodu potrącany jest w Finlandii), podczas gdy taki sam dochód uzyskany przez jednostki zamieszkałe w Finlandii podlega opodatkowaniu progresywnemu, stanowi różnicę w traktowaniu dwóch kategorii podatników, która jest dyskryminująca i w związku z tym sprzeczna z prawem wspólnotowym.
Analiza
Skarga składającego petycję jest dobrze uzasadniona. Od dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia przez osoby niezamieszkałe w Finlandii (w tym od emerytur) potrąca się tam zryczałtowany podatek w wysokości 35%, podczas gdy dochody osób zamieszkałych w Finlandii podlegają opodatkowaniu progresywnemu. W rezultacie osoby niezamieszkałe w Finlandii ponoszą większy ciężar podatkowy niż osoby zamieszkałe w tym państwie we wszystkich wypadkach, w których łączna suma podatków państwowego i samorządowego potrącanych od dochodu uzyskanego z tytułu zatrudnienia rezydenta jest niższa niż 35%. Ponadto osoba niezamieszkała w Finlandii nie ma możliwości skorzystania z odliczeń i świadczeń przyznawanych zwykle podatnikom zamieszkałym w Finlandii na podstawie ich dochodu brutto uzyskiwanego z tytułu zatrudnienia, uwzględniających ich sytuację osobistą lub rodzinną, ani też zwrócenia się o indywidualną ocenę sytuacji podatkowej zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w wypadku obywateli zamieszkałych w Finlandii. Osoby zamieszkałe i niezamieszkałe w Finlandii są zatem traktowane w odmienny sposób.
W stopniu, w jakim stosowanie odnośnych przepisów krajowych prowadzi do nałożenia większego obciążenia podatkowego na dochód osób niezamieszkałych w Finlandii, sytuacja ta stanowi przeszkodę dla korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się i zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich ustanowionego w art. 18 i 39 traktatu WE oraz w dyrektywie 90/365/EWG. Mniej korzystne traktowanie osób niezamieszkałych w Finlandii może zniechęcać obywateli uzyskujących dochód z tytułu zatrudnienia w Finlandii, takich jak zamieszkali tam emeryci, do przeprowadzania się do innych państw członkowskich, a zatem do korzystania z możliwości, jakie stwarzają im wspomniane przepisy prawa wspólnotowego.
Nie każda różnica w traktowaniu oznacza dyskryminację zakazaną przez traktat WE. Zgodnie z ustanowionym prawem przyczyną dyskryminacji może być jedynie stosowanie odmiennych zasad wobec porównywalnych sytuacji lub stosowanie tej samej zasady wobec różnych sytuacji1. W sprawach podatkowych często przyjmuje się, że osoba niezamieszkała w kraju znajduje się w innej sytuacji niż rezydent. Dla celów podatkowych fakt zamieszkania w kraju stanowi czynnik łączący, na podstawie którego międzynarodowe prawo podatkowe zwykle rozdziela uprawnienia związane z opodatkowaniem między suwerennymi państwami. Jak jednak zwrócił uwagę Trybunał w „avoir fiscal2, przyjęcie tego twierdzenia jako powszechną zasadę pozbawiłoby ustanowione w traktacie swobody wszelkiego znaczenia. Zamiast tego należy zbadać, czy i w jakim stopniu różnica w traktowaniu jest usprawiedliwiona lub uzasadniona przez różnicę w zakresie miejsca zamieszkania.
Rozróżnienie między osobą zamieszkałą i niezamieszkałą w kraju musi mieć znaczenie w systemie opodatkowania. Fakt, że rezydenci zazwyczaj płacą podatek od całego dochodu, a osoby niezamieszkałe w kraju od dochodu uzyskanego lokalnie, koresponduje z właściwością podatkową odnośnych państw i z faktem, że to państwo zamieszkania może najlepiej ocenić zdolność składkową podatnika. Generalnie sytuacje osoby zamieszkałej i osoby niezamieszkałej w danym państwie nie są porównywalne, gdyż istnieją między nimi obiektywne różnice z punktu widzenia zarówno źródła dochodu, jak i zdolności do płacenia podatku lub możliwości uwzględnienia sytuacji osobistej i rodzinnej. Jeśli jednak dwie wspomniane kategorie podatników nie znajdują się w obiektywnie odmiennych sytuacjach, różnica w ich traktowaniu, na przykład nakładanie na osoby niezamieszkałe w kraju większego obciążenia podatkowego niż na rezydentów, stanowi pośrednią dyskryminację zakazaną przez traktat WE.
Różnica w traktowaniu rezydentów i osób niezamieszkałych w kraju wynikająca z odnośnych przepisów fińskiego prawa podatkowego nie wynika z żadnych obiektywnych różnic w sytuacjach tych dwóch kategorii podatników. Różnica w traktowaniu ich stanowi zatem pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową, a ponadto nakładane w ten sposób przez fińskie ustawodawstwo ograniczenia swobody przemieszczania się gwarantowanej w traktacie WE nie wydają się uzasadnione żadnymi względami nadrzędnego interesu publicznego.
Zasadniczo petycja dotyczy fińskich przepisów podatkowych, w związku z którymi w 2001 r. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Finlandii (ref. 2000/4995) zgodnie z art. 226 WE. W uzasadnionej opinii dostarczonej w grudniu 2004 r. Komisja Europejska uznała, że Finlandia nie wypełniła zobowiązań wynikających z art. 39 traktatu WE i dyrektywy 90/365/EWG oraz z art. 28 porozumienia EOG, gdyż traktuje dochód uzyskany z tytułu zatrudniania w Finlandii (w tym emerytury) przez osoby niezamieszkałe w Finlandii odmiennie niż dochód uzyskany przez rezydentów. Rząd Finlandii udzielił odpowiedzi, wyjaśniając, że jest w trakcie przygotowywania reform systemu potrącania podatku, że wniosek rządu w tej sprawie zostanie przedłożony parlamentowi nie później niż w maju 2005 r. oraz że nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2006 r. Ponadto niedawno fiński Najwyższy Sąd Administracyjny skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne dotyczące zgodności właściwego ustawodawstwa ze wspomnianymi wyżej przepisami prawa wspólnotowego, zgodnie z art. 234 WE (sprawa C-520/04 Turpeinen).
Wniosek
Skarga składającego petycję jest uzasadniona. W 2001 r. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z odnośnymi krajowymi przepisami podatkowymi obowiązującymi w Finlandii, a następnie skierowała do rządu Finlandii uzasadnioną opinię w tej sprawie. Ponadto zgodność tych samych przepisów krajowych z prawem wspólnotowym jest obecnie przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez Europejski Trybunał Konstytucyjny. W razie potrzeby Komisja Europejska będzie kontynuowała postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Wniosek: Petycja powinna pozostać otwarta do czasu zmiany ustawodawstwa krajowego zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego.4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Jak wyjaśniono we wcześniejszym komunikacie do Parlamentu Europejskiego dotyczącym tej petycji, w 2001 r. Komisja Europejska otworzyła postępowanie przeciwko Finlandii w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (ref. 2000/4995) zgodnie z art. 226 WE, dotyczące właściwych przepisów fińskiego prawa podatkowego. Dnia 22 grudnia 2004 r. przesłano uzasadnioną opinię.


Ponadto, zgodnie z art. 234 WE, fiński Najwyższy Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pytanie prejudycjalne dotyczące zgodności właściwego ustawodawstwa fińskiego z art. 39 traktatu WE i z przepisami dyrektywy 90/365/EWG oraz z art. 28 EOG (sprawa C-520/04 Turpeinen).
W orzeczeniu z dnia 9 listopada 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił następującej odpowiedzi na pytanie fińskiego sądu:
Wykładni art. 18 WE należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie istnieniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi podatek od świadczenia emerytalnego wypłacanego w jednym państwie członkowskim osobie mającej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim przekracza niekiedy wysokość podatku, jaki byłby należny w sytuacji, gdyby osoba ta miała miejsce zamieszkania w pierwszym z tych państw członkowskich, o ile świadczenie to stanowi całość lub niemal całość dochodów tej osoby.”
Do tego czasu władze Finlandii zmieniły już fińskie ustawodawstwo, wprowadzając nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Nowy system opodatkowania dochodu z tytułu zatrudnienia w Finlandii uzyskiwanego przez osoby niezamieszkałe w tym kraju wprowadza rozróżnienie między emerytami niezamieszkałymi w kraju i innymi osobami niezamieszkałymi w kraju.
Emeryci niezamieszkali w kraju są opodatkowani zgodnie z systemem korespondującym z systemem stosowanym wobec rezydentów (tj. stosuje się wobec nich opodatkowanie progresywne i udziela podobnych odliczeń uwzględniających sytuację osobistą i rodzinną).
Opodatkowanie osób niezamieszkałych w kraju innych niż emeryci zależy od tego, czy całość lub niemal całość ich dochodu pochodzi z Finlandii. Osoby uzyskujące cały lub niemal cały dochód w Finlandii mają możliwość dokonania wyboru między opodatkowaniem zgodnym ze skalą progresywną a potrącaniem podatku u źródła. W wypadku wyboru opodatkowania zgodnie ze skalą progresywną gwarantuje im się również podobne odliczenia jak te dostępne rezydentom (uwzględniające ich sytuację osobistą i rodzinną).
Ponadto osoby niezamieszkałe w Finlandii, które pozostają w zakresie systemu potrącania podatku uzyskują (potencjalne) odliczenie od dochodu, od którego potrącany jest podatek, bardzo podobne do odliczenia, z jakiego mogą korzystać niektórzy studenci i stażyści niezamieszkali w Finlandii.
Opisane wyżej zmiany dostosowały fińskie ustawodawstwo do prawa wspólnotowego. W rezultacie Komisja Europejska zamknęła wspomniane wyżej postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.1 Sprawa C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt przeciwko Roland Schumacker [1995] Zb. Orz. I-00225, ust. 30.

2 Sprawa C-270/83 Komisja przeciwko Francji (“avoir fiscal”) [1986] Zb. Orz. 273, ust. 18.


CM\746403PL.doc
PE360.125 REVv01-00

PL PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość