Strona główna

Komunikat dla posłÓW


Pobieranie 40.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar40.03 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Komisja PetycjiCommission>

{28/08/2013}28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0513/2012, którą złożył Najden Bojadzhiew (Bułgaria) w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych przez hiszpański bank La CaixaPetycja 0548/2012, którą złożył(a) F.L.E (Hiszpania) w imieniu Plataforma de Afectados Caixanova (Platformy na rzecz oszukanych przez Caixa Nova), z 1579 podpisami, w sprawie domniemanego oszustwa przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banku oszczędnościowego

Petycja 0676/2012, którą złożył Francisco Ramón Valiente Martínez (Hiszpania) w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom hiszpańskich banków, w tym banków oszczędnościowych

Petycja 0677/2012, którą złożyła María Alejandra Pizzorno García (Włochy) w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom hiszpańskich banków, w tym banków oszczędnościowych

Petycja 0785/2012, którą złożyła Eva Urbano Romero (Hiszpania) w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom hiszpańskiego banku

Petycja 0788/2012, którą złożyła Y.A.S.S. (Hiszpania) w sprawie domniemanego oszustwa przy sprzedaży instrumentów finansowych klientowi banku oszczędnościowego

Petycja 0949/2012, którą złożył Juan Campuzano Casas (Hiszpania) z 6 podpisami, w sprawie nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banku oszczędnościowego

Petycja 1044/2012, którą złożyła Mercedes Roman Rodriguez (Hiszpania) z 5 podpisami, w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banków w Hiszpanii

Petycja 1247/2012, którą złożył Epifanio Vázquez Buendia (Hiszpania) z 4 podpisami, w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banków oszczędnościowych w Hiszpanii

Petycja 1343/2012, którą złożył José Manuel Estévez Rodríguez (Hiszpania) w imieniu Plataforma de afectados Vigo Val-Miñor, w sprawie domniemanych nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banków oszczędnościowych w Hiszpanii

Petycja 1498/2012, którą złożył Xesus Dominguez Dominguez (Hiszpania) w imieniu Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas, z 43 000 podpisami, w sprawie nieuczciwej sprzedaży ryzykownych instrumentów finansowych przez banki hiszpańskie

Petycja 1662/2012, którą złożył Amparo García Ovejero (Hiszpania) w sprawie domniemanego oszustwa i nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientowi banku oszczędnościowego

1. Streszczenie petycji 0513/2012

W 2008 r. składający petycję otworzył rachunek depozytowy w oddziale banku La Caixa w Esteponie. Urzędnik bankowy doradził składającemu petycję ulokowanie oszczędności w produkcie o nazwie Cédulas Hipotecarias, zapewniając go, że będzie mógł je wycofać, jeżeli złoży odpowiedni wniosek z 15-dniowym wyprzedzeniem. W grudniu 2010 r. składający petycję chciał wycofać część pieniędzy, jednak ku swojemu zaskoczeniu dowiedział się, że zamiast rachunku depozytowego jest posiadaczem produktu rynku wtórnego. W rezultacie jego rachunek jest zablokowany do 2017 r. Składający petycję uważa, że naruszono przysługujące mu prawa konsumenta i twierdzi, że wiele osób znajduje się w podobnej sytuacji. Jego zdaniem pracownicy banku powinni przekazywać klientom dokładne informacje i zapewnić im wystarczającą ilość czasu na szczegółowe przeanalizowanie umów, umożliwiając im tym samym podejmowanie niezależnych decyzji.

Streszczenie petycji 0548/2012

Składający petycję są obywatelami Hiszpanii i byli klientami banku Nova Caixa Galicia. Składający petycję wyjaśniają, że doradzono im, aby zainwestowali w „depozyty terminowe” zapewniające wysoką stopę zwrotu i związane z niskim poziomem ryzyka. Prawdopodobnie zostali również poinformowani o możliwości wycofania swoich aktywów w dowolnym momencie. Po zawarciu umów depozytu składający petycję mieli się jednak dowiedzieć, że w rzeczywistości sprzedano im „akcje uprzywilejowane”, tj. „podporządkowane instrumenty dłużne”, dla których poziom ryzyka jest wyższy i z których nie można skorzystać do momentu sprzedaży.

Streszczenie petycji 0676/2012

Składający petycję informuje, że hiszpańskie banki, w tym banki oszczędnościowe, dopuściły się oszustwa podczas sprzedawania klientom „akcji uprzywilejowanych”. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o nakłonienie kilku hiszpańskich organów do zbadania tej sprawy i przyznania zadośćuczynienia poszkodowanym klientom.Streszczenie petycji 0677/2012

Składająca petycję informuje, że hiszpańskie banki, w tym banki oszczędnościowe, dopuściły się oszustwa podczas sprzedawania klientom „akcji uprzywilejowanych”. Składająca petycję dodaje, że jest jedną z osób poszkodowanych i wyjaśnia, że w 2009 r. bank Caja Madrid sprzedał jej akcje uprzywilejowane w ramach procedury, której przebieg charakteryzował się nieprawidłowościami.Streszczenie petycji 0785/2012

Składająca petycję wyjaśnia, że dyrektor banku oszczędnościowego, którego jest klientką, doradził jej, by zainwestowała w oferowany przez ten bank instrument finansowy Valores Santander, który – jak jej powiedziano – nie wiązał się z żadnym ryzykiem. Ponadto składająca petycję została poinformowana, że będzie mogła wycofać zainwestowane środki w dowolnym momencie. Następnie, gdy jej rodzina zaczęła borykać się z problemami finansowymi, nowy dyrektor banku poinformował ją, że nie może odzyskać pełnej kwoty. Oprócz tego poinformowano ją wówczas o tym, że poprzedni dyrektor został zwolniony ze stanowiska.

Streszczenie petycji 0788/2012

Składająca petycję jest klientką banku Nova Galicia Bank (NCG Banco) w Hiszpanii. Wyjaśnia, że po namowach ze strony banku zainwestowała w instrumenty finansowe, które – jak jej powiedziano – nie wiązały się z żadnym ryzykiem. Później stało się jasne, że nieświadomie nabyła ona „akcje uprzywilejowane”, czyli „podporządkowane instrumenty dłużne”, dla których poziom ryzyka jest wyższy i które znacznie straciły na wartości.

Streszczenie petycji 0949/2012

Składający petycję są klientami banku oszczędnościowego Caixa Laietana, jednej z instytucji finansowych, które połączyły się, tworząc w 2010 r. bank Bankia. Składający petycję uważają, że zostali wprowadzeni w błąd, gdy sprzedawano im „akcje uprzywilejowane” o łącznej wartości około 150 000 EUR. W marcu 2012 r. bank miał poinformować składających petycję, że stracą całą kwotę, jeżeli nie przyjmą akcji Bankii.

Streszczenie petycji 1044/2012

Składający petycję informują o oszustwach popełnianych podczas sprzedaży akcji uprzywilejowanych oraz długów podporządkowanych klientom kilku banków w Hiszpanii.

Streszczenie petycji 1247/2012

Składający petycję informują o dokonywanej w oszukańczy sposób sprzedaży „akcji uprzywilejowanych” klientom banków oszczędnościowych w całej Hiszpanii.Streszczenie petycji 1343/2012

Składający petycję informują o oszustwach popełnianych podczas sprzedaży akcji uprzywilejowanych oraz długów podporządkowanych klientom kilku banków w Hiszpanii. Składający petycję nawiązują do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów i inwestorów (dyrektywa 2004/39/WE, czyli dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, a także dyrektywa 2006/73/WE, czyli dyrektywa wykonawcza do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych).Streszczenie petycji 1498/2012

Składający petycję donoszą o nieuczciwej sprzedaży udziałów uprzywilejowanych oraz długu podporządkowanego klientom kilku banków hiszpańskich, przede wszystkim klientom Nova Galicia Bank (NCG Banco). Składający petycję donoszą o naruszeniu praw konsumentów wynikających z dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy wykonawczej MiFID, zmienionej i wprowadzonej przez dyrektywę 2006/73/WE. Składający petycję podkreślają, że udziały uprzywilejowane i dług podporządkowany należą do złożonych instrumentów finansowych wysokiego ryzyka, których nie należy sprzedawać klientom, którzy w większości przypadków nie posiadają stosownej wiedzy finansowej i nie są skłonni do podejmowania ryzyka. Składający petycję donoszą, że banki nie tylko nie udzieliły klientom właściwych informacji, ale prawdopodobnie wprowadzały ich w błąd: dawano klientom do zrozumienia, że instrumenty te składały się w większości z depozytów terminowych oraz funduszy płynnościowych. Składający petycję potępiają ponadto memorandum dotyczące warunków polityki sektora finansowego zawarte z rządem Hiszpanii w ramach Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, ponieważ nie gwarantuje ono zwrotu 100% depozytu ofiarom takich nieuczciwych działań banków.Streszczenie petycji 1662/2012

Składająca petycję to 84-letnia kobieta, która donosi, że nieświadomie kupiła od swojego banku oszczędnościowego „akcje uprzywilejowane”. W momencie zawierania transakcji miała wrażenie, że nie niesie to ze sobą żadnego ryzyka i że pieniądze będą do jej dyspozycji w dowolnym momencie.2. Dopuszczalność

0513/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2012 r.

0548/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2012 r.

0676/2012 & 0677/2012: Petycje uznane zostały za dopuszczalne dnia 28 września 2012 r.

0785/2012 & 0788/2012: Petycje uznane zostały za dopuszczalne dnia 15 października 2012 r.

0949/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 listopada 2012 r.

1044/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 05 grudnia 2012 r.

1247/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2013 r.

1343/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 lutego 2013 r.

1498/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2013 r.

1662/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 01 lipca 2013 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Petycje 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 0949/2012, 1044/2012

Świadczenie usług inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe w zakresie instrumentów finansowych, w tym akcji uprzywilejowanych, obligacji podporządkowanych lub obligacji zabezpieczonych uregulowane zostało przepisami dyrektywy 2004/39/WE1 w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Artykuł 19 MiFID określa obowiązki w zakresie prowadzenia działalności w przypadku świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz klientów. Ponadto na mocy art. 19 ust. 2 MiFID, przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są do przekazywania klientom informacji w sposób rzetelny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Przepisy zawarte w rzeczonym artykule nakładają na podmiot świadczący usługi finansowe także obowiązek dokonania oceny adekwatności lub właściwego dopasowania usług inwestycyjnych do danego inwestora. Przedsiębiorstwo inwestycyjne jest w szczególności zobowiązane do uzyskania od klienta informacji umożliwiających określenie, czy klient posiada odpowiednie doświadczenie i wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z nabywanym produktem lub świadczoną usługą inwestycyjną. W odniesieniu do oceny adekwatności należy również, przed podjęciem świadczenia usługi doradztwa finansowego oraz zarządzania portfelem, uwzględnić cele inwestycyjne oraz sytuację finansową klienta. Zobowiązania określone w art. 19 MiFID są zróżnicowane w zależności od kategorii klienta. Są one stosowane w całości w stosunku do klientów detalicznych, natomiast w stosunku do klientów branżowych są one odpowiednio dostosowywane (w tym przypadku z góry zakłada się wystarczający poziom wiedzy i doświadczenia).

Zadaniem Komisji jest monitorowanie prawidłowej transpozycji i stosowania prawa UE. Niemniej jednak, szczegółowa klasyfikacja usługi inwestycyjnej świadczonej w konkretnym przypadku, na przykład doradztwo finansowe, realizacja zleceń w imieniu klientów, wymaga oceny konkretnych okoliczności każdej sprawy i leży w gestii właściwych organów i sądów krajowych. Powyższa reguła znajduje zastosowanie także do ewentualnego wprowadzającego w błąd charakteru informacji przekazywanych inwestorom lub do rozstrzygnięcia, czy prowadzona przez dane instytucje kredytowe sprzedaż akcji uprzywilejowanych lub obligacji zabezpieczonych może nosić znamiona niezgodności z powyższymi regulacjami. Ponadto prawne następstwa udzielenia nieprawdziwych informacji lub zatajenia informacji regulowane są przepisami ustawodawstwa krajowego i decyzjami krajowych władz.

Z kontaktów z władzami Hiszpanii wynika, że właściwy hiszpański organ CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores) podjął szereg działań mających na celu uregulowanie i wprowadzenie specjalnego nadzoru nad rynkowymi transakcjami sprzedaży akcji uprzywilejowanych. Działania regulacyjne dotyczyły informacji, które mają być przedstawiane i przekazywane klientom, o cechach charakterystycznych akcji uprzywilejowanych i o ryzyku z nimi związanym, a także o dostępności platformy obrotu takimi akcjami. Działania CNMV w zakresie nadzoru i egzekwowania opisanych powyżej zasad obejmowały inspekcje przeprowadzone w wielu bankach, jak również szczegółową analizę emisji akcji uprzywilejowanych.Wniosek

Do jednej z najważniejszych kompetencji władz i sądów krajowych należy badanie zgodności prowadzenia działalności przez poszczególne przedsiębiorstwa z prawodawstwem UE. Komisja Europejska może interweniować jedynie w przypadkach niewłaściwej transpozycji na szczeblu krajowym lub w przypadku niewłaściwego stosowania prawa UE.


4. Odpowiedź Komisji dotycząca petycji 1247/2012, otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Przedmiot petycji jest podobny do przedmiotu petycji 0513/2012 i następnych, w związku z którymi wydano wspólny komunikat w dniu 18 grudnia 2012 r.:
5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Petycje 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 i 1662/2012
W ostatnich latach Komisja złożyła wnioski w sprawie umocnienia ram prawnych i objęcia konsumentów poszerzoną ochroną w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych. Świadczenie usług inwestycyjnych nie tylko przez przedsiębiorstwa inwestycyjne, ale także przez instytucje kredytowe w zakresie instrumentów finansowych, w tym cédulas hipotecarias (hiszpańskich obligacji zabezpieczonych) uregulowane zostało przepisami dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)1. Zadaniem Komisji Europejskiej jest monitorowanie właściwego wdrażania prawodawstwa UE przez państwa członkowskie.
Zobowiązania dotyczące prowadzenia działalności w przypadku świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz klientów określa w szczególności art. 19 MiFID. Rzeczony artykuł nakłada także na podmiot świadczący usługi finansowe obowiązek dokonania oceny adekwatności lub właściwego dostosowania usług inwestycyjnych do danego inwestora. Przedsiębiorstwo inwestycyjne jest w szczególności zobowiązane do uzyskania od klienta informacji umożliwiających określenie, czy klient posiada odpowiednie doświadczenie i wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z nabywanym produktem lub świadczoną usługą inwestycyjną. W odniesieniu do oceny adekwatności należy również, przed podjęciem świadczenia usługi doradztwa finansowego oraz zarządzania portfelem, uwzględnić cele inwestycyjne oraz sytuację finansową klienta. Ponadto, na mocy art. 19 ust. 2 MiFID, przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są do przekazywania klientom informacji w sposób rzetelny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.
Zobowiązania określone w art. 19 MiFID są zróżnicowane w zależności od kategorii klienta. Są one stosowane w całości w stosunku do klientów detalicznych, natomiast w stosunku do klientów branżowych są one odpowiednio dostosowywane (w tym przypadku z góry zakłada się wystarczający poziom wiedzy i doświadczenia).
Zadaniem Komisji jest monitorowanie prawidłowej transpozycji i stosowania prawa UE. Niemniej jednak, szczegółowa klasyfikacja usługi inwestycyjnej świadczonej w konkretnym przypadku, na przykład doradztwo finansowe, zarządzanie portfelem, realizacja zleceń w imieniu klientów, wymaga oceny konkretnych okoliczności każdej sprawy i leży w gestii właściwych organów krajowych. Powyższa reguła znajduje zastosowanie także do ewentualnego wprowadzającego w błąd charakteru informacji przekazywanych inwestorom lub do rozstrzygnięcia, czy prowadzona przez dane instytucje kredytowe sprzedaż instrumentów finansowych może nosić znamiona niezgodności z powyższymi regulacjami. Ponadto w gestii władz krajowych i przepisów krajowych leży ustanowienie prawnych konsekwencji ukrywania pewnych informacji lub ich wprowadzającego w błąd charakteru.
Ponadto dyrektywa 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych1 jest dyrektywą horyzontalną, która ma zastosowanie do wszystkich transakcji między przedsiębiorstwami a konsumentami. Jednakże w zastosowaniu pierwszeństwo mają sektorowe przepisy UE regulujące kwestie nieuczciwych praktyk handlowych, jak na przykład nałożony w art. 19 dyrektywy MiFID na przedsiębiorstwa inwestycyjne obowiązek prowadzenia działalności w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Przepisy dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych mogą mieć zastosowanie jedynie w celu uzupełnienia dyrektywy MiFID.
Ponadto memorandum dotyczące warunków polityki sektora finansowego między Komisją a Królestwem Hiszpanii podpisane w lipcu 2012 r. obejmuje pewne warunki mające na celu objęcie konsumentów większą ochroną w celu usprawnienia procesu sprzedaży klientom detalicznym wszelkich instrumentów nieobjętych systemem gwarantowania depozytów, które władze Hiszpanii włączyły do obowiązujących ram prawnych.
Komisja nie może ustosunkować się do określonego zarzutu odnoszącego się do konkretnej sprawy podlegającej decyzjom sądów krajowych.
Wniosek

Do jednej z najważniejszych kompetencji władz i sądów krajowych należy badanie zgodności praktyk w zakresie sprzedaży stosowanych przez poszczególne instytucje kredytowe lub przedsiębiorstwa inwestycyjne z prawodawstwem UE. Komisja Europejska może interweniować jedynie w przypadkach niewłaściwej transpozycji na szczeblu krajowym lub w przypadku niewłaściwego stosowania prawa UE.1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1–44.

1 Dyrektywa 2004/39/WE (Dz.U. L 145 z 30.4.2004).

1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005.

CM\1003948PL.doc


PE502.154v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość